Ärver halvsyskon på samma vis som helsyskon?

2020-07-15 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver halsyskon på samma vis som helsyskon
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur fungerar den legala arvsordningen?Den legala arvsordningen tillämpas för det fall den avlidne inte upprättat något testamente. Enligt den legala arvsordningen delas den avlidnes släktingar in i tre parenteler. I den första parentelen finns den avlidnes bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn. I den andra parentelen finns den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. I den tredje parentelen finns den avlidnes mor- och farföräldrar. För att den släktingar i den andra parentelen ska få ärva krävs att den första parentelen är uttömd, dvs att det inte finns några bröstarvingar som kan ärva den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några bröstarvingar tar den avlidnes föräldrar hälften var av arvet. Är föräldrarna avlidna delar den avlidnes syskon på deras respektive delar av arvet. Halvsyskon har lika arvsrätt som helsyskon, men är bara arvsberättigade av den delen som tillfallit deras förälder. Eftersom arvet som utgångspunkt delas upp på föräldrarna även om dessa är avlidna ärver ett helsyskon via båda föräldrarna pga sina biologiska band medan ett halvsyskon endast ärver via den del som tillfallit dennes biologiska förälder (2 kap. 2 § ÄB). Ett förtydligande exempel:FörutsättningarPerson A avlider utan bröstarvingar och testamente. A:s totala kvarlåtenskap uppgår till 200.000 kr. A:s föräldrar B och C är sedan tidigare avlidna. B och C har utöver barnet A även barnet D tillsammans vilket innebär att A och D är helsyskon. C har sedan tidigare barnet E som således är halvsyskon med A. ArvsfördelningEnligt den legala arvsordningen ska A:s kvarlåtenskap fördelas på hens föräldrar med hälften vardera. Det innebär att B och C får 100.000 kr vardera. Eftersom B och C är avlidna går deras respektive delar av arvet vidare till deras barn, dvs A:s hel- och halvsyskon. Eftersom förälder B bara har barnet D (utöver A) ärver D hela B:s andel av arvet på 100.000 kr. Förälder C har två barn kvar i livet; D och E. D och E får därför dela på C:s del av arvet och får således 50.000 kr vardera. Det innebär att D totalt får ärva 150.000 kr (100.000 + 50.000) och E får ärva 50.000 kr. Halvsyskon har alltså arvsrätt precis som helsyskon men ärver bara sin egen biologiska förälders andel av arvet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilka uppgifter visas i belastningsregisterutdraget?

2020-07-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar vad det begränsade utdraget ur belastningsregistret omfattar för brott. Det är inte helt klart tycker jag. I mitt fall gäller det utdraget för "Övrigt arbete med barn", och min oro gäller en dom för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott. Kan inte hitta just de åtalspunkterna bland de brott som listas.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På polisens hemsida kan man läsa vilka uppgifter ur belastningsregisterutdraget som visas beroende på vilket arbete man ska söka. I utdraget man ska begära för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg ("Övrigt arbete med barn") visar uppgifter om följande brott:- Mord- Dråp- Grov misshandel- Människorov- Alla sexualbrott- Barnpornografibrott- Grovt rånOm påföljden för brottet även innefattar något annat brott kommer även de uppgifterna finnas med i utdraget. Andra brott än ovanstående omfattas inte av det begränsade belastningsregisterutdraget för övrigt arbete med barn. Uppgifter om grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott kommer således inte att visas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem betalar för bodelningsförättaren?

2020-07-10 i Bodelning
FRÅGA |Vem betala en bodelningsförrättare när man ansöker om en sådan
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om makarna inte kan enas om bodelningen kan man ansöka om en bodelningsförättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförättaren har rätt till arvode och ersättning för sina kostnader. Huvudregeln är att bodelningsförättarens arvode betalas av makarna med hälften var. Fördelningen kan bli annorlunda om exempelvis en av makarna agerat vårdslöst och förorsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska förhållande ger särskild anledning till det (17 kap. 7 § ÄktB). Makarna svarar solidariskt för kostnaden för bodelningsförättaren vilket innebär att bodelningsförättaren kan kräva hela ersättningen från en av makarna. Maken som betalt hela kostnaden får då en regressfordran mot den andra maken och kan kräva hälften av kostanden från denne (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer vid adoption av vuxen?

2020-06-30 i Adoption
FRÅGA |Jag vill bli vuxenadopterad av min styvpappa. Jag är 26 år och undrar nu om min mamma kommer förlora juridisk vårdnad eller något annat om han gör detta. de har varit sambos i 20 år och de har uppfostrat mig ihop. jag vill ju att min mamma är min mamma och min styvpappa är min pappa ( vet inte riktigt hur jag ska formulera mig)
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). När kan adoption av vuxen ske?En vuxen person över 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Utöver detta krävs även att adoptionen är lämplig. När man bedömer vad som är särskild anledning tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Ansökan om adoption görs till tingsrätten av den som vill adoptera. Det är sedan tingsrätten som ser till att ärendet blir tillräckligt utrett och avgör om adoptionen är lämplig och ska beviljas (4 kap. 11-20 § FB)Vem kan adoptera?För att adoptera måste man vara över 18 år. Sambos får endast adoptera gemensamt, men en sambo kan adoptera den andra sambons barn om samtycke finns (4 kap. 6 § FB). Kommer min mamma förlora sin juridiska föräldraroll om min styvpappa adopterar?Som utgångspunkt ska den som adopterats ses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska dock barnet ses som sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Om din styvpappa adopterar dig kommer du alltså ses som barn till din mamma och din styvpappa. Din mamma förlorar inte sin juridiska roll som förälder om hennes sambo skulle adoptera dig. En beviljad adoption i ditt fall skulle bland annat innebära att du får arvsrätt från din styvpappa istället för din biologiska pappa, och du behåller din arvsrätt från din mamma. Om du vill läsa mer om adoption kan du besöka Sveriges domstolars hemsida här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilken påföljd kan man få vid brott mot knivlagen?

2020-07-15 i Påföljder
FRÅGA |Blev stoppad av polisen och dem kolla igenom bilen och hitta en liten kökskniv i max 15cm längd man ser klart otydligt att den ej är till för att "skada" någon med. Den låg i farsans bil i mittenfacket av bilen. Och det vart det ända som dem hittade i bilen. Vad kan jag bli dömd för har aldrig blivit dömd för något innan, samt att det är pappas bil och jag sa till dem att det var min pappa och det var på min parkering som ändå gills som en "allmän plats".
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brott mot knivlagen?Lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål, även kallad knivlagen, stadgar ett förbud mot att inneha knivar och andra stick- och skärföremål som är ägnade att använda som vapen vid brott mot liv och hälsa på allmän plats (1 §). Om det är befogat att inneha kniv är innehavet inte att betrakta som brottsligt. Ett exempel på ett befogat innehav är en snickare som har kniv i sin arbetsutrustning och transporterar kniven till och från arbetet, då finns ett befogat ändamål med innehavet.Måste man ha uppsåt?Brott mot knivlagen är både ett uppsåtsbrott och ett oaktsamhetsbrott. Det innebär att man kan åläggas ansvar för gärningen när man medvetet tar med sig kniv på allmän plats såväl som när det sker av oaktsamhet, dvs av försumlighet eller vårdslöshet (4 §). Vad kan man få för straff?För brott mot knivlagen är straffskalan böter upp till fängelse i högst sex månader. Påföljden stannar dock oftast vid böter. För ett grovt brott kan dömas till fängelse i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar, man går alltså fri från gärningen (4 §). Vad gäller i mitt fall?Det är förbjudet att inneha kniv på allmän plats oavsett om det är en kökskniv eller annan kniv. Förbudet träffar alla slags knivar. Eftersom brott mot knivlagen även är ett oaktsamhetsbrott kan man dömas till ansvar även vid försumlighet, exempelvis att man glömde att kniven låg där. Dock ska det inte dömas till ansvar i ringa fall. Jag kan dessvärre inte uttala mig om exakt hur din situation kommer att bedömas. Det är upp till åklagaren och sedermera domstolen att avgöra, men du får ska självklart även lägga fram din version av händelsen. Om det kommer dömas till ansvar i ditt fall kommer straffet dock högst troligt stanna på ett bötesstraff. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Ingår huset i bodelning mellan sambor?

2020-07-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har en dotter som varit sambo med en kille som köpte ett hus och hon flyttade in ca 1 månad efter honom, dom har också 2 barn tillsammans. Hur gäller sambolagen vid en separation angående huset?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det. I bodelningen ska sambornas samboegendom ingå (8 § sambolagen). Sambolagens regler kan åsidosättas om samborna har upprättat ett giltigt samboavtal dem emellan (9 § sambolagen). Vad är samboegendom?Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Det innebär att huset som din dotter och hennes sambo bor i bara ingår i bodelningen om det har förvärvats för gemensamt bruk. Huset kan ha införskaffats innan de blev sambor men ändå ingå i bodelningen förutsatt att det köptes med förväntningen och tanken att det senare skulle vara sambornas gemensamma bostad. Om huset införskaffats innan förhållandet påbörjades är det svårt för att argumentera för att huset skulle utgöra samboegendom, dvs om det köpts utan förväntning att det skulle utgöra sambornas gemensamma bostad. Det är insikten vid anförskaffningen som avgör om bostaden är att se som samboegendom eller ej. Vad gäller i vårt fall?Det är svårt att svara på hur det skulle vara i just ert fall då huruvida bostaden är att betrakta som samboegendom eller ej beror på om bostaden förvärvats för gemensamt bruk eller ej. Har bostaden förvärvats för gemensamt bruk ska den ingå i bodelningen, men om den inte förvärvats för gemensamt bruk ska den inte ingå i bodelningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer är du välkommen att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

2020-07-05 i Adoption
FRÅGA |Min biologiska pappa är nyligen avliden. Han var tysk medborgare och bosatt i Tyskland. För 2 år sedan adopterades jag av min bonuspappa. Beslut av tingsrätten.Nu hör mina halvsyskon i Tyskland av sig och ber mig inte kräva ut något arv av min biologiska pappa eftersom han hade skulder.Har jag rätt i att jag inte har någon arvsrätt av varken kvarlåtenhet eller skulder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoption medför vissa rättsverkningar som påverkar bland annat arvsrätten. Vid en adoption gäller att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn ses dock barnet som deras gemensamma. Eftersom den som adopterats juridiskt sätt ska ses som adoptantens barn innebär det att barnet exempelvis får arvsrätt från adoptivföräldern och inte den tidigare föräldern. (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det stämmer alltså som du skriver; du har ingen arvsrätt från din biologiska pappa om du har adopterats av en annan person. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska jag betala självrisken för skada orsakad av annan?

2020-06-30 i Regressrätt
FRÅGA |Om jag kör på en person som springer ut framför bilen och Polisen anser att denna person är vållande.Nu blev det tack och lov bara lindriga skador på denna person men skall jag betala min självrisk själv för skadorna på bilen till försäkringsbolaget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självrisken ska man själv alltid betala till försäkringsbolaget eftersom självrisken är en rent försäkringsmässig kostnad. Om någon annan orsakat skadan (som lett till att du behöver betala självrisk) kan man rikta en regressfordran mot den vållande personen. Det betyder att man själv betalar självrisken till försäkringsbolaget själv men kräver den vållande personen på motsvarande summa efteråt. Att utöva regressrätt är frivilligt och sker utanför försäkringsärendet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar