kan man anmäla brott anonymt

2019-11-30 i Polis
FRÅGA |Fått in en anonym orosanmälan gällande grova anklagelser ang att jag missbrukar droger och jag undrar går detta att anmäla till polisen trots att denne är anonym vill verkligen inte att detta ska fortsätta
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon misstänker att du missbrukar narkotika kan de ge ett anonymt tips till polisen. Polisen vill dock helst inte ha anonyma tips utifall de behöver ställa ytterligare frågor. Det är sedan upp till polisen själv att väja om de vill gå vidare eller inte. Man kan dock inte anmäla brott anonymt, då personen som anmäler ett brott alltid måste ange sina personuppgifter. Hoppas du fick svar på din frågaMvh,

kan jag få permanent uppehållstillstånd efter att tillfälligt uppehållstillstånd gått ut?

2019-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |jag har tillfärligt uppehållstillstånd som gällar tre år jag undrar om att kan man får permenent efter tiden går ut?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har alltså beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd som flykting på tre år. Tidigare skulle flyktingar som huvudregel få permanent uppehållstillstånd enligt UtlL Utlänningslagen (UtlL) 5 kap. 1 § stycke 3.Enligt UtlL 5 kap. 1 § stycke 4 gäller Begränsningslagen 5 § i stället och där föreskrivs att uppehållstillståndet ska var tidsbegränsat, för flyktingar i tre år. När tiden för det tillfälliga uppehållstillståndet går ut kan du beviljas ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd för tre år. Observera dock att när du ansöker om förlängning måste du göra det innan ditt uppehållstillstånd löper ut – men inte tidigare än tre månader innan det går ut. Det blir alltså inte automatiskt ett permanent uppehållstillstånd efter att tiden på tre år löper ut. Ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas till dig om du uppfyller villkoren om egen försörjning som anställd eller egenföretagare. På migrationsverkets hemsida (här) kan du se vad som krävs för att uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Försäljning av andel i samägd fastighet

2019-11-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Om flera barn får en fastighet som ett förtida arv och ett av barnen vill få ut sin del , kan då de andra sätta stopp för detta?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I ditt fall är Lagen om samäganderätt tillämplig då de äger fastigheten tillsammans. Lagen är i huvudsak dispositiv och annat kan alltså avtalas. I mitt svar så utgår jag från att inget annat har avtalats. Om någon vill sälja hela fastigheten så krävs samtliga delägares samtycke. (2§). Dock krävs inte samtliga delägares samtycke om en delägare vill förfoga över sin egen andel i fastigheten och vill få ut sin del. Det är alltså fritt fram för personen att sälja sin andel i fastigheten oavsett vad de andra tycker.Dock finns det alltid en möjlighet för de andra delägarna att köpa dennes del.Hoppas du fick svar på din frågaMvh,

påföljd oskälig hyra och olovlig andrahandsuthyrning

2019-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej om jag blir fälld för att tagit ut oskälig hyra i hyresnämnden; vad är påföljden?samt olovlig uthyrning i andra hand av hyresrätt, vad blir påföljden? Kommer detta att synas i belastningsregistret, jag arbetar inom barnomsorgen.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Påföljd oskälig hyra och olovlig uthyrning av hyresrätt i hyresnämnden:Om du har blivit fälld för att tagit ut oskälig hyra har personen i fråga rätt till att få hyran sänkt men även att få tillbaks den summan som hen betalat för mycket. Du blir alltså då återbetalningsskyldig. Återbetalning kan dock endast ske för hyra ett år tillbaks från och med anmälan.Om du olovligt har hyrt ut en hyresrätt i andrahand är påföljden att kontraktet mellan dig och hyresvärden rivs, dvs – att hyresrätten blir förverkad. Hyresrätten kan endast bli förverkad om följande förutsättningar är uppfyllda:- Upplåtelsen måste vara olovlig, och- hyresvärden måste ha begärt rättelse inom två månader från kännedom om upplåtelsen , och - Inte efter tillsägelse utan dröjsmål vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd för att få andrahandsuthyrningen beviljad ( se JB 12 kap. 42 § punkt 3). Eftersom olovlig uthyrning och oskälig hyra inte är kriminaliserat förekommer inga andra sanktioner än de jag nämnt ovan. Det skall dock observeras att riksdagen lade fram ett lagförslag 2017 om att kriminalisera otillåten andrahandsuthyrning med vinstsyfte, där det föreslås bötestraff eller fängelse upp till två år när det gäller grova fall. Dessa nya regler kommer träda i kraft 1 oktober, vilket gör att dessa åtgärderna kommer att kriminaliseras från och med då. Kommer det synas i belastningsregistret?Eftersom oskälig hyra och otillåten andrahandsuthyrning i skrivandets stund inte är kriminaliserat, så hamnar det inte i belastningsrgistert. (observera dock lagändringen som träder i kraft i oktober) Det är nämligen endast kriminella ageranden som är inkuderande. (se 3 § lagen om belastningsregister, för att se listan på vilka kriminella åtgärder som omfattas av registret). Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad är en giltig uppsägning av hyresavtal?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, när jag och mitt ex gjorde slut så sa han att jag har tre månaders uppsägningstid. Jag bodde därför kvar i hans hyreslägenhet ytterligare tre månader, men när jag väl flyttade ut krävde han 3 halva månadshyror i alla fall utav mig för de kommande tre månaderna som jag inte skulle bo där. Han sa att uppsägningstiden gäller från att jag flyttar ut och inte från när vi gjorde slut. Stämmer detta?Kontraktet på hyreslägenheten står på honom, men jag flyttade in samtidigt som honom och vi bodde där 1,5 år tillsammans. Mitt namn stod på postlådan om de gör någon skillnad. Inget samboavtal är skrivet.Tack på förhand
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så undrar du när uppsägningstiden börjar gälla. Jag kommer först gå igenom lite allmänt vad som gäller för hyresavtal på obestämd tid, för att sedan gå in på vilka formkrav som gäller för uppsägning.Hyresavtal på obestämd tidEftersom du inte står på kontraktet innebär det att ni har ingått ett hyresavtal där du ska anses som inneboende och betala hyra till honom. Då ni inte har bestämt när hyresavtalet ska gå ut innebär det att det gäller på obestämd tid – där ni båda har tre månaders uppsägningstid. ( Jordabalken 12 kap. 4 § stycke 1 punkt 1). Formkrav uppsägningen och från vilken tidpunkt uppsägningen gäller Då ni har bott med varandra i mer än tre månader i följd gäller som huvudregel att uppsägningen ska vara skriftlig. Uppsägningen får dock vara muntlig om det är hyresgästen (alltså dig) som säger upp avtalet och hyresvärden (alltså ditt ex) lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. ( Jordabalken 12 kap. 8 §). Dock enligt NJA 1978 s. 64 är ni fria att komma överens om att hyresavtalet pga en inträffad händelse sa upphöra utan att någon uppsägning i formell mening görs. Inget borde hindra att en sådan överenskommelse ingås muntligen – men det kan bli svårt att bevisa att en sådan överenskommelse har ingåtts Uppsägningstiden gäller då från den dag då hyresvärden delgavs uppsägningen och hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 §.)vad gäller i ditt fall Frågan är alltså hur du har sagt upp ditt hyresavtal.Har du gjort en uppsägning skriftligen när ni gjorde slut så börjar uppsägningstiden löpa från den tidpunkten ni gjorde slut, och inte när du flyttar ut. Om du har gjort uppsägningen muntligen när ni gjorde slut, så krävs det att din sambo lämnat en skriftlig godkännande av uppsägningen. Då kan han inte kräva att du ska betala hyra när du flyttat ut. Går det inte att bevisa att ni kommit överens om att hyresavtalet ska upphöra utan formell uppsägning (i enlighet med NJA 1978 s. 64) – så räcker det tyvärr inte med att ni endast kommit överens om att du ska flytta ut. I så fall börjar uppsägningstiden att löpa när du skriftligen meddelar uppsägningen. För framtiden hade jag rekommenderat att alltid skicka en skriftlig uppsägning av ett kontrakt, så att det inte blir några bevissvårigheter angående när du har sagt upp kontraktet och ifall ni ingått något avtal. Hoppas du fick svar på din fråga. Är det något annat du undrar över är du välkommen att skriva en kommentar.Mvh,

Vem ärver efter föräldrar om syskon har avlidit?

2019-11-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min syster gick bort för sex månader sedan men våra föräldrar lever. Min syster var gift och har tre barn. När våra föräldrar går bort, kommer jag och hennes barn att ärva eller kommer jag och hennes man att ärva?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du inte nämner något testamente, så utgår jag ifrån att inget testamente finns.De regler som reglerar arvsordningen finns i Ärvdabalken.(ÄB) När båda era föräldrar har avlidit kommer hennes del av arvet tillfalla hennes barn som kommer dela lika på hennes del. (dvs barnen kommer få 1/3 var av din systers del av arvet.) Den efterlevande maken har inte någon rätt att ärva efter sin avlidne makes föräldrar ( 2 kap. 1 § ärvdabalken)Svaret på din fråga är alltså att det är du och din systers barn som kommer att ärva. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du en följdfråga eller undrar något annat är du varmt välkommen att höra av dig i kommentarsfältet, eller boka en tid hos Lawlines juristbyrå (klicka här) Mvh,

kan makes egendom utmätas för den andre makens skulder?

2019-08-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, det är så att det kan komma att bli utmätning hemma hos mig och min fru, för att jag har skulder, min fru är nu rädd att kronofogden kanske tar hennes vinylsamling i beslag, den är värd en del pengar och hon har samlat i många år, hon har ju inga kvitton direkt på detta då det är mycket som är köpt genom vänner och loppis, kommer man beslagta detta och anse att vi äger det ihop för att vi är gifta ? MVH
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB) . Enligt 4 kap. 17 § UB får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 4 kap. 18-19§ UB ska anses vara ägaren till en egendom. Är ni gifta så finns det en presumtion enligt 4 kap. 19 § UB som säger att egendom som makar har i sin gemensamma besittning anses tillhöra gäldenären, om det inte görs sannolikt att de är samägare till egendom enligt lagen om samäganderätt, eller det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre maken. Din fru måste alltså visa att vinylsamlingen tillhör henne. Ett påstående om samäganderätt eller egenrätt räcker oftast inte för att bryta presumtionen, utan någon ytterligare omständighet som talar för samäganderätt eller ensam rätt måste föreligga, tex kvitto, faktura. Om det inte finns något kvitto eller liknande bevis kan det tyvärr bli svårt att bevisa att det endast är din fru som äger vinylsamlingen.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här.

prioriteringsordning dödsbo

2019-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad ska betalas först av ett dödsbo? (Prioriteringsordning)Vad avskrivs i förhållande till begravning kyrka, präst, kantor etc om inte personen var medlem i svenska kyrkan?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga exakta lagregler om prioriteringsordningen när det gäller skulder i ett dödsbo. Dock anses begravnings och bouppteckningskostnader ha företräde framför andra skulder och ska då betalas först. Man kan dock ta ledning från reglerna som gäller om ett dödsbo försätts i konkurs. Då gäller nämligen Förmånsrättslagen (FRL). Enligt lagen har vissa fordringar särskild förmånsrätt, och de ska betalas före de fordringar som endast har en allmän förmånsrätt. ( FRL 15 §) Exempel på fordringar med särskild förmånsrätt är skulder som har någon form av säkerhet, tillexempel panträtt i sjöfart eller fast egendom. (se FRL 3a-7§) De pengarna som sedan finns kvar efter att alla de fodringar med särskild förmånsrätt är betalda fördelas det som finns kvar i dödsboet på de övriga borgenärerna. De har inbördes lika rätt – vilket vill säga att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.( FRL 18 §) Det vill säga att du måste ta reda på vad det är för olika fordringar som ska betalas, så att du vet vilka som ska prioriteras. I ditt fall så går har begravningen högst prioritet och ska betalas först. Resterande kyrka, präst, kantor ska fördelas proportionerligt på resterande skulder. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra juriste härMvh,