Hur gör vi när vi betalt en faktura från fel företag?

2020-06-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och en kollega äger ett AB och ett KB, där AB driver verksamhet och KB äger fastigheten där verksamheten bedrivs, vi har betalat en faktura för KB som var ställd på vårt AB som rörde kostnader för fastigheten . Kan man begära pengar åter till AB och be om ny faktura till "rätt bolag" ? Detta hände under 2019 .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer att fokuseras på den juridiska aspekten av ditt problem och vilken ev. lösning som finns. Det kan dock vara så att det rent ekonomiskt kan finnas andra lösningar, vilket jag tar upp i slutet av svaret. Som jag förstår det utifrån din fråga äger du och din kollega dels ett AB, dels ett KB. Kommanditbolaget äger fastigheten som aktiebolaget bedriver verksamhet i. Ni har betalat en faktura för kommanditbolaget som var ställd på aktiebolaget som rörde kostnader för fastigheten. Du undrar om man kan begära pengar åter till aktiebolaget och be om ny faktura till rätt bolag.Jag förstår inte helt utifrån hur frågan är skriven om fakturan varit ställd till ert KB och att ni av misstag betalt den från ert AB. Om så är fallet kan man å ena sidan argumentera för att det rör sig av en misstagsbetalning, för vilket utgångspunkten är att mottagaren ska betala tillbaka det felaktigt mottagna. Å andra sidan skulle det resonemanget samtidigt innebära att kommanditbolaget faktiskt inte betalt fakturan och är kraftigt försenade med inbetalningen.Om fakturan var ställd till aktiebolaget och aktiebolaget har betalt den finns det inte så mycket som kan krävas av den som ställde ut fakturan. Ni kan givetvis höra med företaget om det är möjligt att makulera fakturan, få återbetalt beloppet och en ny faktura utställd på ert andra företag. Någon skyldighet att gå med på det finns däremot inte.Avslutningsvis kan jag rekommendera att ni även kontrollerar med er revisor, redovisningsbyrå eller liknande om ni kan sköta det internt. Eventuellt kan det vara möjligt att ert AB fakturerar ert KB för fakturan så torde utgifterna flyttas till rätt företag (genom att aktiebolaget får in den posten via fakturan kommanditbolaget betalar). Det är som sagt mer av en ekonomisk än juridisk fråga och min rekommendation är att du/ni kontaktar någon som kan det ekonomiska. Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ska min container räknas som byggnad eller ej ur försäkringssynpunkt?

2020-06-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad anses som lösöre i en försäkringsfrågajag köpte en begagnad container för 6 månader sedan som jag inredde under vintern för att ha min såg och verktygunder renoveringen av utsidan av huset då insidan var klar men som tyvärr brann uppnu menar Länsförsäkringar att det var för stadigvarande bruk? trots att den endast sått uppallad 6 månaderVid besiktningen kallade man den för fast installation???Utdrag ur Mail konversationen "Eftersom du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk kan det inte ses ett lösöre utan ska försäkras som uthus inom fastigheten.Med hänvisning till detta kan vi därför inte lämna ersättning för din container.Trots att den endast varit på plats under 6 månader, köptes den 10 Augusti enl.kvittoStämmer detta ? eller behöver jag en jurist???
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga anser ditt försäkringsbolag att den container du ställt upp utanför din fastighet inte ska utgöra lösöre utan ska försäkras som ett uthus inom fastigheten. Anledningen därom är att försäkringsbolaget anser att du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk.Vad som gäller mellan dig och försäkringsbolaget är till största delen avgörande av vad som är angivet i försäkringsvillkoren mellan er. Nu vet jag inte exakt hur försäkringsvillkoren i ditt fall är utformade. En container kan räknas som en byggnad då det är fullt möjligt att ställa upp en container och för stadigvarande bruk använda den som en verkstad, uthus, friggebod eller liknande.Enligt 2 kap. 1 § jordabalken (JB) hör till fastighet byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Exakt vad som anses med stadigvarande bruk är inte helt enkelt att definiera. Man brukar dock säg att "installatörens" avsikt med att tillföra föremålet ska ha varit att föremålet ska vara där för mer permanent bruk. Viss ledning torde vara möjligt att ta från Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering. I de allmänna råden anses med byggnad för stadigvarande bruk en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten mer än fem år. Sett utifrån sådan definition går det således att argumentera för att din container inte utgör en byggnad för stadigvarande bruk.Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan gå igenom det avslag du fått och se till dess motivering samt hjälpa dig att argumentera för din sak med försäkringsbolaget. Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man bryta leasingavtal i förtid på grund av corona?

2020-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min son som är 22 år har tecknat ett Leasing avtal med en bilfirma. Jag är helt förtvivlad vad han bundit upp sig på nu i två år, 6000 kr / månaden. Han har en fast inkomst så bilfirman har säkert inte gjort något fel. Nu när Corona olyckligt drabbat oss är min fråga om det finns någon möjlighet att få Leasingavtalet makulerat. Det var sagt att han skulle erhålla bilen i Juni men är nu framflyttat till Juli pga Corona.Tacksam för svar. Hälsningar från en mycket orolig mamma.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör leasing finns det ingen lag som reglerar förfarandet fullt ut, utgångspunkten är istället att avtalet mellan parterna styr. I din sons fall innebär det att han som utgångspunkt är bunden enligt avtalet han ingått, som jag förstår det med 6.000 kr per månad i 24 månader. Eventuella möjligheter att dra sig ur och ångra sig är även det utifrån vad som avtalats. I leasingavtal från de största bilmärkena finns ofta en viss möjlighet att dra sig ur, men leasingtagaren är då tvungen att betala 30-50 procent av alla återstående månadskostnader trots att avtalet sägs upp. Huruvida den möjligheten finns i din sons fall får kontrolleras utifrån vad som står i avtalet. Det kan även vara möjligt för din son att överlåta leasingkontraktet på någon annan. Det krävs i sådana fall att leasinggivaren godkänner den nya leasingtagaren efter en kreditkontroll. Ett alternativ är således för din son att försöka hitta någon som vill ta över leasingkontraktet och kanske "bjuda" vederbörande på några månader för att hen tar över det.Sammanfattningsvis innebär inte corona i sig att din son har en möjlighet att dra sig ur leasingavtalet. Leasing är ett avtal och utgångspunkten är att avtal ska följas. Det som styr vad som gäller för din son är vad som avtalats. I många fall kan man bryta ett leasingavtal i förväg, men det kan då innebära att man som leasingtagare måste betala 30-50 procent av alla återstående leasingavgifter, även om man inte får bilen. Ett alternativ är om din son hittar någon som kan ta över leasingavtalet och att vederbörande godkänns av leasinggivaren efter sedvanlig kreditkontroll.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När börjar preskriptionstiden för ansvarsförsäkring löpa?

2020-05-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag köpte en kapitalförsäkring 2010-03-31 för 114.000 kr, Den visade sig värdelös och orsakad av vårdslös rådgivning.2013-8-25 begärde jag ersättning från försäkringsbolagets ansvarsförsäkring. Den avisades eftersom den enligt försökringbolaget inte omfattade vårdslös rådgivning. En dom i Högsta domstolen och i EU-domstol 2019 slog dock fast att ansvarsförsökringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vid en ny begäran om ersättning hos försäkringsbolaget 2020-05-22 avisades min begäran på nytt eftersom som preskriptionstiden gått ut. Enligt min uppfattning borde ansvarsförsäkringen räknas från den dagen jag förde talan hos försökringsbolaget (2013) eller från det året 2019) som EU-domstolen faställde att ansvarsfärsäkringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vad är det som gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om preskription av försäkring framkommer av försäkringsavtalslagen (FAL). Enligt nu gällande regler ska den som vill ha försäkringsersättning väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). För skador som inträffat före den 1 januari 2015 gäller dock andra regler, vilket aktualiseras i ditt fall. Enligt FAL:s tidigare bestämmelser var den som ville göra anspråk på ersättning tvungen att väcka talan inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Enligt dåvarande regler fanns därefter en ytterligare frist om att väcka talan inom sex månader från att bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.Att praxis år 2019 ändrats innebär dessvärre inte att någon ny preskriptionstid börjar löpa utan min bedömning, utifrån det du skriver i din fråga, är att din möjlighet att väcka talan för att få ersättning är preskriberad.För det fall att du vill att en jurist går igenom dina försäkringsvillkor och allting som har hänt kan givetvis en av våra jurister bistå dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Min bedömning är dock, utifrån det du redogjort för i din fråga, att din fordran tyvärr är preskriberad.Med vänliga hälsningar,

Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?

2020-06-01 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Mitt företag sysslar med internationella transport men är inte längre aktivt. Nu har jag fått ett skadereklamation på en transportskada som mitt försäkringsbolag avvisar. Kan mitt företag bli ersättningsskyldig om kunden driver en rättslig process? Jag tänker avveckla företaget och vill inte ha någon utdragen historia mellan försäkringsbolagen. Kan det i detta läget vara en lösning att försätta företaget i konkurs? Det finns inga skulder - endast denna tvist på 115.000:-.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga driver du ett företag som sysslar med internationella transporter, dock inte längre aktivt. Du har nu fått en skadereklamation på en transportskada. Ditt försäkringsbolag avvisar det och vill inte betala ut ersättning. Din undran är därför om ditt företag kan bli ersättningsskyldigt om kunden driver en rättslig process. Du undrar även om det kan vara en lösning att sätta företaget i konkurs.Utifrån hur du beskriver det finns det i nuläget en fordran på ditt företag om 115.000 kronor från en kund. Om företaget anser att skulden inte är riktig kan det bestrida skulden och motparten får i sådana fall vända sig till domstol. Om motparten når framgång i domstol kan företaget förpliktigas att betala skulden och även motpartens rättegångskostnader.Ett företag som är på obestånd kan på egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären (företaget i detta fall) inte rätteligen kan betala sina skulder och att oförmågan inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § konkurslagen). Ansökan om konkurs görs skriftligen hos tingsrätten (2 kap. 1 § konkurslagen).I ditt fall kan du försätta företaget i konkurs för det fall att det är på obestånd. Så kan exempelvis fallet vara om företaget inte kan betala fordran om 115.000 kronor och att oförmågan inte är endast tillfällig (om företaget t.ex. har uteliggande fordringar och snart får in pengar är oförmågan endast tillfällig). Som jag förstår det i ditt fall sker det inte längre någon aktivitet i företaget varför betalningsoförmågan inte är endast tillfällig.Om företaget begärs i konkurs utses en konkursförvaltare (1 kap. 3 § konkurslagen). Konkursförvaltarens uppgift är att granska företagets tillgångar för att i möjligaste mån betala de skulder som är utestående till bolagets fordringsägare. Vid konkurs i ett aktiebolag är utgångspunkten att det inte föreligger något personligt betalningsansvar, under förutsättning att aktiebolaget skötts i enlighet med aktiebolagslagen m.m. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på onsdag, den 3 juni, klockan 9.45. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan vår fars fru belåna sin andel i fastigheten och köpa ut oss?

2020-05-31 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej, jag & min syster är dödsbodelägare 25% var o pappas fru 50% i fastighet. Sedan februari finns plan om försäljning uppgjord m boutredn man. Frun hittade därefter vattenskada där rep borde varit klar sedan länge. Frun gör allt för att försena, förhindra både reparation & försäljn. Oklart varför. Boutredn man verkar inte förmå processen att bli klar. Vi vill nu bli utlösta då vi inte kan lita på att frun håller sig till nya tidsplanen heller. Kan frun låna med osålda fastigheten som säkerhet? Dvs motsvarande sina 50% enligt värdering och ge oss våra andelar så vi får ett avslut.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har det vid er fars frånfälle skett en bodelning. Halva fastigheten har tillfallit hans fru medan andra hälften utgör kvarlåtenskapen efter honom. Den hälften som utgör kvarlåtenskap är den del som är aktuell för arv och just nu förvaltas av dödsboet. Antingen kan ni ärva en andel i fastigheten (hälften) eller så kan ni sälja fastigheten och dela på det den säljs för. Ett alternativ är även att er fars fru köper ut er.Då hela förfarandet nu dragit ut på tiden är din undran om hans fru kan ta ett lån med fastigheten som säkerhet (utifrån hennes andel om 50%). Den andel din fars fru äger i fastigheten kan hon använda som säkerhet genom inteckning. Däremot krävs det inte enkom att hon kan använda fastigheten som säkerhet. Det krävs dessutom att banken godkänner henne som låntagare efter sedvanlig kreditkontroll och att banken godtar fastigheten som säkerhet. Däremot kan ni inte kräva att er fars fru ska ta ett lån utan hon kan även vänta tills allting är klart.Sammanfattningsvis bör det inte finnas något hinder för er fars fru att belåna den andel av fastigheten som hon äger. Det ska ha skett en bodelning vid er fars frånfälle innebärande att hon äger hälften av den. Avgörande är däremot dels om banken godkänner fastigheten som säkerhet, dels om er fars fru godkänns som låntagare. Bara för att det finns en möjlighet att ta ett lån är det inte säkert att sådant beviljas av banken. Ni bör även ha i åtanke att ni inte kan "tvinga" er fars fru att ta ett lån och redan nu köpa ut er. Då ni har en boutredningsman som förvaltar dödsboet och arbetar för att göra klart det, kan det därför innebära att ni får vänta tills boutredningsmannens uppdrag är klart och boet är klart för att skiftas.Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp ett officialservitut?

2020-05-30 i Servitut
FRÅGA |Hej - min granne skall stycka sin tomt/rakt av På fastigheten finns idag bara ett mindre enbostadshus.Den avstyckade tomte har egen utfart till kommunal väg. Ursprunglig tomt har utfart via servitut över min tomt. På båda tomterna ges grannen rätt att uppföra ett tvåbostadshus och naturligtvis Attefall.Så här ser jag problemet: Den utfart/angöring som idag sker över min fastighet på grund av servitutet avser angöring till/från för boende i ett enbostadshus. Då tvåbostadshuset är uppfört och ev, även Attefall så kommer trafiken över min fast. /servitutet (ett officialservitut) att påtagligt ökas på väg som går c:a tre meter från min fastighets fasad och det är inte bra. Eftersom nybyggnation skall ske på granntomten och jag tycker att grannen väldigt lätt kan angöra via egen tomtmark vill jag säga upp servitutet och undrar om det är möjligt att göra med framgång - vad säger ni ? Jag kompletterar gärna med kopia av servitutsavtal/tomtkarta, etc. Servitutet ursprungligen avsett för boende i ett egnahem/småhus/enbostadshus. I servitutet skrivs endast "utfart till fastigheten" (inget skrivs om antal boende, etc. på fastigheten)Jag vill naturligtvis att grannen för båda fastigheterna skall låta angöra via väg på sin egen fastighet - det rinns bra möjligheter för det. Att hans nybyggnadsplaner skall öka trafikbelastning på min tomt är inte bra.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om officialservitut finns i fastighetsbildningslagen (FBL). Som du vet innebär servitutet att ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) har rätt att nyttja en del av en tillgång av en annan fastighet (den tjänande fastigheten). I förevarande fall är din fastighet således den tjänande.Utgångspunkten med officialservitut är att de inte ska upphävas, varför sådana servitut bildas genom ett myndighetsbeslut. Det är möjligt att i vissa fall ändra och/eller upphäva ett servitut. Ett servitut kan ändras om det hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att olägenheten kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Kan olägenheten inte undanröjas genom ändring får servitutet upphävas (7 kap. 5 § första stycket FBL). Ett servitut kan även ändras om ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst och det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller härskande fastigheten utan att för den delen medföra olägenhet av betydelse (7 kap. 4 § andra stycket FBL). I ditt fall skulle det eventuellt gå att argumentera för att bestämmelserna i andra stycket är tillämpliga. Dock bör uppmärksammas att det endast rör ändring av servitutet och inte upphävning.Ett servitut får däremot även upphävas, om det till följd av ändrade förhållanden ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheterna är sådana att det måste anses övergivet (7 kap. 5 § FBL). Som synes finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få ett officialservitut upphävt, om det går att argumentera för att nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med den belastning som sker på din fastighet. Tyvärr är det inte en bedömning jag kan göra.Ett servitut får även ändras eller upphävas efter överenskommelse mellan ägarna av den härskande och tjänande fastigheten (7 kap. 8 § FBL). Det är således möjligt för dig och ägaren till fastigheten att komma överens om att servitutet ska upphävas, om överenskommelse är möjlig.Sammanfattningsvis finns det under vissa förutsättningar möjlighet att ändra eller upphäva även officialservitut. Det som är aktuellt i ditt fall är antingen om du kan komma överens om så med ägaren till den härskande fastigheten, eller om servitutet till följd av ändrade förhållanden inte längre behövs av den härskande fastigheten eller om nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på din fastighet. Tyvärr är det svårt att göra en bedömning om vilken eventuell framgång du kan nå.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på tisdag, den 2 juni, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När avskrivs lån från CSN?

2020-05-29 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har fyllt 65 i 17 feb och har gått i pension och har mindre än 6000 kr i månad ber jag att ni avskriver resterande lån som har från CSN.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du sedan tidigare skulder hos CSN och vill nu när du fyllt 65 år att dessa avskrivs. När en skuld från CSN avskrivs varierar beroende på när du tagit lånet och om du skött betalningarna de senaste åren. Enligt gällande regler, för lån tagna efter år 2001, avskrivs skulden i början av det år du fyller 68 år. Om du vid 68 års ålder inte har betalat årsbeloppen för de tre senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet (4 kap. 25 § studiestödslagen). Betalningsskyldigheten kvarstår för årsbeloppen för de senaste tre åren i den mån de har förfallit till betalning och du inte betalt dem.Om du tagit lånen före den 30 juni 2001 skrivs lånet av i början av det år du fyller 65 år. Samma regler gäller som enligt de nuvarande, dvs att betalningsskyldigheten kvarstår för årsbeloppen för de senaste tre åren i den mån de har förfallit till betalning och du inte betalt dem.Som utgångspunkt behöver du inte ansöka om avskrivning av lånen utan så ska ske automatiskt det år du fyller 65 år eller 68 år, beroende på när du tagit lånen. Det kan krävas att du ansöker om avskrivning i vissa fall; så är fallet om du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN eller om du studerat utomlands och erhållit studielån från CSN.I ditt fall borde lånen vara avskrivna om de är tagna före den 30 juni 2001. Har du däremot tagit dem därefter avskrivs de först det år du fyller 68 år. Har du inte betalt för de senaste tre åren kan du inte få hela lånet avskrivet. Om du uppfyller förutsättningarna för avskrivning kan det som sagt även bero på att du t.ex. studerat utomlands med studiemedel. I sådana fall råder jag dig att kontakta CSN.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,