Vad gäller om lös egendom utlånas men mottagaren hävdar att det är en gåva?

2019-11-30 i Gåva
FRÅGA |Hej. Det är så att jag blev av med min lägenhet och hade ingenstans att göra mig av med vissa saker. Så min dåvarande flickvän fick låna min tv då tex. Nu har det tagit slut mellan oss ocj jag vill ha tillbaka min tv men hon vägrar ge tillbaka den och påstår att hon fått den vilket inte är sant. Vad gör jag?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga kommer lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt utsökningsbalken att användas.Vad bör du göra?Du kan som sökande ansöka om att få tillbaka tv:n med hjälp av kronofogden. Detta kallas för en vanlig handräckning. Denna ansökan innehåller ditt yrkande och grunden för det. Om kronofogden väljer att ta upp ansökningen kommer svaranden (din dåvarande flickvän) att få ta del av föreläggandet. Svaranden får därmed yttra sig i frågan och välja om föreläggandet ska bestridas eller godtas. Ett bestridande ska göras skriftligen. Om svaranden bestritt föreläggandet i rätt tid kommer sökanden att få ta del av svarandens bestridande. Sökanden får då besluta om målet ska tas till domstol eller inte.En ansökan om vanlig handräckning tar inte sikte på att avgöra vem det är som faktiskt har rätt till tv:n. Din dåvarande flickvän har rätt att bestrida din ansökan, om hon anser att hon har bäst rätt till tv:n.Är tv:n en gåva eller ett lån?Om ert mål kräver en domstolsprocess blir det aktuellt med bevisföring. Högsta domstolen har i ett mål från 2014 haft att avgöra om en pengaöverföring från en person till en annan var en gåva eller ett lån (se NJA 2014 s 364). I målet gjorde domstolen klart att det är den som mottagit pengarna som har bevisbördan för att pengarna utgör en gåva. Dock gäller detta endast om det råder oenighet om avsikten bakom pengaöverföringen, men ingen oenighet kring överföringens existens.Detta fall avser dock som sagt en pengaöverföring, vilket inte är fallet i er situation. Vem som ska ha bevisbördan i om lös egendom varit ett lån eller en gåva är inte helt klart. En utgångspunkt kan tas i reglerna om utmätning. Enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken följer att besittning av egendom utgör en presumtion för äganderätt. Den som invänder att besittaren av egendomen äger egendomen får ofta bevisbördan för att visa att besittaren inte äger egendomen. I ditt fall skulle denna utgångspunkt alltså innebära att det är du som ska kunna bevisa att du äger tv:n och att du därmed inte har gett bort den.SammanfattningI kronofogden har du möjlighet att ansöka om en vanlig handräckning. Din flickvän har möjlighet att bestrida din ansökan och om det görs i rätt tid kan du besluta att målet tas upp i domstol. I domstolen kommer du, som avgivare av tv:n, att ha bevisbördan att tv:n avsåg ett lån och inte en gåva. Om du inte lyckas bevisa detta kommer rätten att bedöma tv:n som en gåva.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du behöver ta vidare hjälp från en professionell jurist råder jag dig att boka en här: https://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

När är en kommunalt förtroendevald jävig i ett ärende?

2019-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Ä en kommunal förtroendevald jävig om han deltar i beslut om tilldelning av kontrakt till den arbetsgivare han är tjänstledig från?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör jäv i förhållande till kommunal förtroendevald, vilket aktualiserar kommunallagen.I vilka situationer föreligger jäv?Regleringen om jäv för förtroendevalda återfinns i 6 kap. 28 § kommunallagen. Bestämmelsen föreskriver bland annat att en förtroendevald är jävig om saken angår honom eller henne själv eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående. Jäv föreligger även om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet (se p. 1 och p. 5).Det är baserat på det du har nämnt svårt att dra någon slutsats kring om saken angår den förtroendevalde eller om ärendet i fråga kan väntas medföra synnerlig nytta/skada för honom. En avgörande frågeställning är nämligen hur relationen ser ut mellan arbetsgivaren och den förtroendevalde. Det kan dock troligen konstateras att den förtroendevaldes fastställda relation till arbetsgivaren (arbetstagare-arbetstagare) kan anses vara en sådan särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet. Det behöver nämligen inte finnas någon faktisk partiskhet, utan det räcker om det kan uppfattas som att han skulle kunna vara partisk.Vad händer om jäv föreligger?En jävig förtroendevald i en nämnd får som huvudregel inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet i fråga (6 kap. 30 § kommunallagen). Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får avtal sägas upp om hyresgäst dröjer med betalning?

2019-11-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Vi hyr ut en fastighet vi har på våran tomt. Hyresgästen har de senaste två månaderna varit sen med sin betalning och vi har fått tjatat. Det står i hyresgästens kontrakt att hyra och el ska vara betalda senast den 25te varje månad vilket inte efterföljts. Brevlådan töms så sällan att den är så överfull att brevbäraren lägger hyresgästens post i våran låda. Nu undrar vi självklart om vi får säga upp hyresgästen och vad som gäller?
Zana Mohammed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!I och med att det rör sig om ett hyresförhållande aktualiseras 12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen). I besvarandet av frågan kommer jag att utgå från att ni har hyrt ut en bostad på er tomt till hyresgästen.Vilka rättigheter har hyresgästen?I och med att er fråga inte klargör om ert avtal är på bestämd eller obestämd tid ska det som utgångspunkt ses som ett obestämt avtal (12 kap. 3 § 1 st. jordabalken). Ett sådant avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla. Enligt 12 kap. 4 § jordabalken ska hyresgästen då som ett minimum åtnjuta tre månaders uppsägningstid.I ett fall då hyresgästens avtal har blivit uppsagd har hyresgästen även som huvudregel rätt att förlänga avtalet (besittningsskydd), utom i de fall som föreskrivs i 12 kap. 46 § jordabalken.Vad har ni för möjligheter?Eftersom att er hyresgäst har varit sen med betalningen finns det möjlighet för er att säga upp avtalet i förtid. Enligt 12 kap. 42 § 1 p. jordabalken är en hyresrätt förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet i förtid, om hyresgästen dröjer med att betala en hyra med mer än en vecka efter förfallodagen. Alltså skulle ni ha rätt att säga upp hyresgästen i förtid utan hänsyn till uppsägningstid.I 12 kap. 43 § jordabalken framgår dock att om en hyresgäst betalar innan hyresvärden säger upp avtalet, har hyresvärden inte längre rätt att säga upp avtalet. Skulle er hyresgäst alltså betala hyran innan ni faktiskt säger upp avtalet att upphöra, har ni inte längre rätt att säga upp avtalet i förtid.SammanfattningEr hyresgäst har rätt till åtminstone tre månader uppsägningstid och eventuellt besittningsskydd. Eftersom att er hyresgäst har varit sen med att betala hyran har ni rätt att säga upp avtalet i förtid, om förseningen sker med minst sju dagar efter förfallodagen. Att notera här är att er rätt att säga upp avtalet i förtid förfaller om hyresgästen betalar hyran innan ni har sagt upp avtalet.Med vänlig hälsning,

Har köpare rätt att häva köp när han borde ha märkt felen i varan?

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en Golf 1994 årsmodell för 9 dagar sedan via Marketplace på Facebook. Jag berättade om de kända fel jag kände till om bilen 24/9 när han var här och tittade på bilen och provkörde den. Visade även senaste besiktningsprotokollet varför den inte gått igenom besiktningen pga miljövärdena var på tok för höga. Den 26/9 återkommer han för att köpa bilen för 2000 kr och kör den sedan i 11 mil hem till sig. Igår kväll 3/10 börja han skicka sms om fel på bilen som inte jag hade en aning om och vill nu häva köpet. Men som jag förstår det hela har han redan börjat på att skruva och meka med bilen varför jag inte vill ta tillbaka den. Har han rätt att häva köpet då undrar jag? Tacksam för svar
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör ett köpeförhållande mellan två privatpersoner, vilket aktualiserar köplagen.När får köpare åberopa fel i vara?Fel i vara föreligger om varan inte uppfyller vad parterna kommit överens om i köpeavtalet, eller om den brister i allmänna krav på bland annat varans egenskaper och avsedd användning (17 § köplagen). Vidare föreligger fel i vara om den i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Eftersom att det rör sig om en gammal bil till ett väldigt billigt pris, är det rimligt att anta att köparen inte haft fog att förutsätta att bilen är felfri. Vidare har bilen sålts via Facebook vilket bör innebära att köparen måste iaktta försiktighet. I och med att jag inte vet vad som avtalats mellan er i detalj skulle det därmed vara troligt att felen i bilen inte är sådana fel som kan åberopas enligt köplagen.Det kan dessutom sägas att köparen enligt 20 § köplagen inte har rätt att som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Vidare får köparen inte heller åberopa fel som han borde ha märkt i det fall han har undersökt varan före köpet. Det framgår inte av din fråga vad för fel som har förelegat, men eftersom att bilen är väldigt billig och väldigt gammal måste köparens undersökningsplikt anses vara väldigt sträng. Det är alltså rimligt att anse att de fel som föreligger i bilen borde ha märkts av köparen, och han får därför inte åberopa dessa fel.SammanfattningMed hänsyn till att köparen tagit en titt på bilen och provkört, samt att han inte har haft fog att förutsätta en bil fri från fel med tanke på priset och åldern, är det rimligt att anta att han inte har rätt att åberopa felen enligt köplagen. Därmed har han alltså inte rätt att häva köpet.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bör man alltid dela hälften var vid försäljning av samägt gods?

2019-11-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Hösten 2013 köpte jag och min dåvarande partner en gemensam bil för 56 000 kr. Året därpå upphörde förhållandet. Sedan dess har expartnern helt förfogat över bilen, som använts för både kortare och längre resor. Bilen har aldrig stått i garage. Vid kanske ett tjugotal tillfällen har jag åkt med i bilen tillsammans med barnen eller fått "låna" den för att köra dem.I somras såldes bilen utan min vetskap för 20 000 kr. Min expartner hävdar att jag inte bör få någon del av denna summa eftersom jag vid ovan nämnda tillfällen åkt med i bilen utan att betala löpande underhåll, såsom försäkringar. Jag hävdar att jag bör få halva försäljningssumman, 10 000 kr, eftersom jag i fem års tid subventionerat hans bilägande och det slitage som detta medfört.Vad är rimligt?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör samägande av lös egendom vilket aktualiserar samäganderättslagen.Vad gäller när egendom samägs?Eftersom att du och din dåvarande partner var ägare till bilen, är samäganderättslagen aktuell. I 1 § samäganderättslagen anges att om det finns två eller flera samägare till en lös sak, tillkommer varje ägare en lott. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring om bilen ska säljas och dylikt. Kan ni inte enas kring det kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar bilen fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).I ert fall har din dåvarande partner alltså uppenbart inte tagit hänsyn till reglerna i samäganderättslagen. Som du har formulerat din fråga tolkar jag det som att din dåvarande partner hävdar full rätt till bilen då du inte har betalat dess underhåll. Enligt 15 § samäganderättslagen ska varje kostnad som avser förvaltningen av den samägda egendomen delas lika mellan delägarna. Din dåvarande partner skulle då kunna ha möjlighet att begära ersättning för kostnader som ålagts er båda men som du inte har betalat. Du har givetvis rätt att hävda motsatsen.En rimlig lösning baserat på vad som nu har sagts är att du erhåller hälften av vad försäljningssumman, i och med att ni haft varsin del i bilen. Om din dåvarande partner är missnöjd med detta kan han välja att begära ersättning för sådana kostnader som du inte har betalat. Detta får göras genom betalningsföreläggande eller domstolsprocess.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får säljaren hålla kvar förskottsbetalning av lös egendom vid ångrat köp?

2019-11-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag ville köpa en telefon från marketplace på Facebook och sa att jag betalar en summa i förväg så att hen kan ha telefonen tills jag kan betala in resterande pengar men nu har jag ångrat mig och vill inte köpa telefonen längre. Då säger personen att hen inte betalar tillbaka en handpenning fast vi inte kommit överens om att det är en handpenning. Vad ska jag göra?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar inte någon särskild lag, utan stor hänsyn ska tas till vad ni har kommit fram till i er konversation. Frågan om handpenning har visserligen behandlats ingående i olika rättsfall, men de har då handlat om handpenning vid köp av fastighet.Det har i allmänna diskussioner ansetts att en utgångspunkt vid köp av lös egendom är att en handpenning ska anses utgöra en förskottsbetalning, vilket innebär att säljaren ska betala tillbaka handpenningen om affären inte genomförs. Denna utgångspunkt bör anses vara särskilt gällande i ditt fall i och med att ni inte har kommit överens om att din förskottsbetalning ska anses utgöra en handpenning. Om ni inte har kommit överens om att din betalning ska anses utgöra en sådan handpenning som säljaren får hålla kvar om du ångrar köpet, bör säljaren vara skyldig att återbetala dig.Om säljaren däremot har lidit skada av att du inte genomfört köpet skulle säljaren troligen ha rätt att kräva skadestånd. Säljaren skulle då troligen ha möjlighet att begära att du ersätter skadan.Din situation är inte särskilt reglerad och kräver tolkning av vad du och säljaren har sagt. Jag råder dig därmed att boka tid med en jurist för att veta hur du ska gå vidare i fallet. Det kan du göra här: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om näringsidkaren hävdar att garantin inte täcker felet?

2019-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har köpt en mjukstängande toasits med barndoms, som efter sju månader började knarra vid stängning samt att barnsitsen lossnade vid stängning och smällde ner med full fart och högljutt slog ned före locket. Vid reklamation hävdar butiken att det endast är mellan tre till max sex månader garanti på toasits beroende på fel. Kan inte hitta detta någonstans i kkl.Med vänlig hälsning
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att du i egenskap av privatperson köpt produkten från en näringsidkare är konsumentköplagen aktuell.Vad gäller vid garantier?Du nämner att butiken har 3-6 månaders garanti vad gäller toasitsen. Att en näringsidkare erbjuder garanti är ett frivilligt åtagande och är därmed inte en lagstadgad rättighet. Däremot följer juridiskt ansvar om en näringsidkare har erbjudit garanti. Enligt 21 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel i en vara som skett under den tid som säljaren åtagit sig att ansvara för, om felet faller inom det säljarens garanti omfattar. I ditt fall är dock detta inte aktuellt med hänsyn till att felen med din toasits framkom sju månader efter köpet, alltså efter garantitiden.Vad gäller vid fel i vara?Enligt 20 § konsumentköplagen svarar säljaren för fel som har funnits vid tidpunkt för varans avlämnande, även om felet visar sig först senare. Vidare presumeras (antas) ett fel vara säljarens ansvar om det skett inom sex månader från säljarens avlämnande av varan (20a § konsumentköplagen). Denna presumtion är inte heller aktuellt i ditt fall då jag som sagt tolkar felen i din vara som att de framkom sju månader från varans avlämnande.I ditt fall måste du därmed kunna härleda felen i toasitsen till avlämnandet av varan för att säljaren ska kunna ansvara för felen och för att en reklamation ska kunna ske.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till min sambos lägenhet om vi skulle separera?

2019-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej är sambo sedan tre år tillbaka. För två år sedan köpte min sambo en lägenhet i Spanien tillsammans med två bröder.De äger så en tredjedel var. Vad händer om min sambo dör eller vill flytta isär från mig ärver jag då 1/6 del????eftersom sambolagen borde gälla???
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga kommer jag att gå in på både ärvdabalken och sambolagen.Bodelning enligt sambolagenNär ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Som huvudregel utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). För besvarandet på din fråga om sambolagen bör gälla är frågan om din sambos lägenhet i Spanien är er gemensamma bostad. Enligt 5 § sambolagen är det klart att bostaden i fråga huvudsakligen ska vara avsedd att bebos av bägge samborna, vilket inte är fallet för er. Eftersom att din sambos lägenhet därmed inte är er gemensamma bostad, har du inte rätt till den vid bodelningen.Har en sambo rätt till arv?Nästa fråga blir alltså om en sambo har rätt till arv från en avliden sambo. I 2 kap. ärvdabalken framgår vilka som har arvsrätt. Sambor har ingen rätt enligt ärvdabalken att erhålla arv utan att testamente upprättats. Detta medför att du enbart kan ärva din sambos del av lägenheten i Spanien om han upprättar ett testamente.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,