Får en arbetsgivare bortse ifrån regeln om max 6 månaders prövotid?

2019-12-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har varit provanställd numera i 4månader. Nu erbjuder jobbet en provanställning på ytterligare 3 månader. Är detta möjligt då jag har läst att man endast kan vara provanställd i sammanlagt 6månader. Vad gäller ifall jag nu är anställd i sammanlagt 6månader?
Ebba Alkehag |Hej! Vad roligt att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av LAS – lagen om anställningsskydd, eftersom det är denna lag som behandlar frågor kring just prövotidsanställningar.LAS är en semidispositiv lag. Detta innebär, i denna lagens fall, att vissa bestämmelser kan "bortses ifrån" om man har avtalat om annat igenom ett kollektivavtal. Det är inte alla bestämmelser man kan avtala om annat om, utan vissa av bestämmelserna är tvingande och måste följas. Ser man i 2 § LAS hittar man de bestämmelser som är semidispositiva. För att ta upp ett exempel räknas man upp 6 §, där frågan om hur länge en prövotid kan fortgå behandlas. Precis som du skriver i din fråga säger denna paragraf att en arbetstagare och en arbetsgivare får lov att avtala om en prövotid på högst 6 månader. Eftersom paragrafen dock är en semidispositiv regel får denna "6-månadersregel" bortses ifrån om man har avtalat om annat i ett kollektivavtal. Det framgår inte av din fråga om kollektivavtal föreligger på arbetsplatsen, men jag vill även här lyfta att det inte spelar någon roll om du själv är fackligt bunden. Så länge din arbetsgivare har avtalat med en organisation om att ett kollektivavtal ska gälla på arbetsplatsen, kommer även du att träffas av kollektivavtalets regler. Detta kan du läsa i 2 § 6 st LAS. Sammanfattningsvis blir mitt svar till dig att, under förutsättning att det framgår av ett kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av, det är okej att avtala om en längre prövotid än 6 månader. Din arbetsgivare har i sådana fall rätt att erbjuda dig ytterligare en prövoanställning på 3 månader, även om den sammanlagda tiden av din prövotid kommer övergå 6 månader. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du inte är nöjd får du gärna ställa en ny gratisfråga till oss här på Lawline. Ha en fin dag.Mvh

Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?

2019-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.!Idag fick jag en husransakan där anmälaren sa att jag besatt en revolver samt ammunition till detta vapen.!så klart hittade varken polis eller polihund något i min bostad. Anmält ( falsk tillvitelse )Men dem osamkade stor skada på mitt golv ( parket golv) samt vissa andra saker i min bostad, Hur skall jag gå vidare med detta för att kunna reparera detta eller få nytt golv ifrån polisen vem skall jag vända mig till ?
Ebba Alkehag |Hej och vad roligt att du valt att använda dig av just Lawline för att ställa din fråga!Jag har uppfattat din fråga så att du undrar vart du kan vända dig för att få ersättning för den skada som du fått på ditt golv under en husrannsakan. Jag kommer att besvara denna fråga men jag kommer också bemöta det som gör att ersättning ens kan betalas ut. Är staten skyldig att betala ersättning?Staten har ett visst ansvar att ersätta skador som orsakats genom myndighetsövning. Regeln om detta kan du hitta i 3 kapitlet. 2 § skadeståndslagen. En husrannsakan är en form av myndighetsutövning som polisen kan utföra mot enskilda om det föreligger misstanke kring brott som kan få fängelse som påföljd. Men en husrannsakan är också en form av tvångsmedel, se 28 kapitlet. 1 § rättegångsbalken, och för tvångsmedel finns det en lag som speciellt reglerar rätten till ersättning när något har gått "fel". Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF), och enligt 1 kapitlet. 1 § skadeståndslagen ska skadeståndslagen enbart användas om det inte finns någon annan mer specifik lagregel att använda sig av. Eftersom det finns en mer specifik lagregel gällande ersättning efter husrannsakan ska denna användas, och enligt 8 § LEF har man rätt till ersättning för sakskador eller personskador som uppkommit i samband med en husrannsakan, om man inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda sig av det våld som orsakat skadan. Bedömningen i ditt fallDu beskriver i din fråga att det rör sig om skador på ditt golv samt på några andra saker du hade i din bostad och det rör sig alltså om sakskador. Jag gör också antagandet att du inte hade betett dig på ett sådant sätt som har gett polisen anledning att använda det våld som de gjort och som sedan orsakat skadorna. Jag skulle därför vilja påstå att du har goda chanser att få ersättning för de skador du har lidit. En förutsättning är dock att egendomen är din och det blir därför en bedömningsfråga gällande bostadens golv. Om du bor i exempelvis en hyresrätt är det bättre att hyresvärden eller fastighetsägaren är den som hävdar sin rätt att få ersättning för exempelvis reparation av golvet. Hur du går tillväga framöverFör att ansöka om ersättning ska man vända sig till Justitiekanslern (JK). Ansökan kan göras direkt på deras hemsida och jag skickar här med länken dit. Om du känner dig i behov av mer juridisk rådgivning gällande ditt ärende vill jag varmt rekommendera dig att kontakta juristerna här på Lawline! Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med ersättningen.Allt gott,

Vilka rättigheter har konsumenter vid fel i vara?

2019-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline! För ca en månad sedan köpte jag en viskosmatta. Jag har knappt haft mattan i en månad men jag märker redan att matta inte är som förväntat! Visst hade jag läst att den är känslig för vatten men jag insåg inte att en marinblå matta skulle bli vit vid minsta lilla droppe. Jag har hört av mig till företaget men de förklarar att jag varken har rätt till att häva köpet eller reklamera varan. Vilka är mina rättigheter?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har uppfattat din fråga så som att du har köpt viskosmattan från ett företag och att du har köpt mattan för att använda den som privatperson. Jag kommer också behandla din fråga som att du har köpt mattan ifrån butik. Eftersom det är såhär jag har uppfattat din fråga kommer Konsumentköplagen (KköpL) att användas för att besvara din fråga.Frågan som måste besvaras är om det kan anses ha varit något fel på mattan.Du beskriver att du, knappt en månad efter köpet, har en matta som inte alls överensstämmer med den som du köpte. Jag uppfattar din beskrivning som att du har spillt lite vatten på mattan och att detta har resulterar i att den nu har gått ifrån att vara marinblå till vit på de ställen som vattendropparna har hamnat på.Enligt KköpL 16 § 3 stycke står det i några punkter vad som kan utgöra fel i varan. En vara ska anses vara felaktig om den- Avviker från vad som föreskrivs, alltså om varan exempelvis inte går att använda för det bruk som den ska användas för eller om det inte är rätt mängd av något i varan eller liknande. Kort sagt ska varan anses vara felaktig om den inte överensstämmer med beskrivningen av varan eller att den inte går att använda för det ändamål som köparen hade med att köpa varan.- Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som denne kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räknat att bli upplyst om, om detta kan anses ha inverkat på köpet. Med detta menar man att om säljaren vet någonting om varan, eller borde veta om något om varan, men väljer att inte berätta detta för köparen och det som säljaren vet/borde veta om hade gjort att köparen inte valt att köpa varan om köparen visste om det, så ska det anses vara ett fel i varan. - Varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Denna punkt är mer vidgående och täcker in en del olika situationer. Det finns även några andra grunder för "fel i vara", som exempelvis det som går att hitta i KköpL 19 §. Där framgår det att varan också ska anses vara felaktig om den inte överensstämmer med den reklam som säljaren har lämnat om varan innan köpet. Bedömningen av din matta utifrån om det kan anses vara "fel" i varan. Varje fråga som gäller "fel i varor" är bedömningsfrågor och man måste ta i beaktning dels hur du som köpare har tagit hand om varan, om det framgår saker i exempelvis produktbeskrivningar eller liknande samt om till pris och liknande på de varor man har köpt. Utifrån den beskrivning som du har redogjort för så har du på något sätt ändå fått till dig att mattan är känslig för vatten. Detta innebär att det i sig inte kan anses vara "fel på mattan" om du exempelvis hade försökt att tvätta den eller liknande, eftersom du har fått till dig att man ska vara försiktig med vatten på den. Jag skulle dock vilja påstå att det är en stor skillnad på "känslighet mot vatten" och att mattan efter några vattendroppar ändrar sin färg. Detta är något som jag skulle bedöma vara av det slag som skulle kunna falla under andra punkten ovan, som gäller just sådant som säljaren borde gjort dig uppmärksammad på. Med beaktning att det också rör sig om en matta, som ska användas för att ligga på golvet i ett rum människor lever och går runt i, anser jag också att det låter som att det går emot en mattas kvalité att ändra färg så fort man spiller något litet på den. Man bör kunna räkna med att en matta i vart fall tål en enstaka händelse av att man spiller något på den utan att hela mattan ändrar sitt utseende. Min bedömning blir därför också att det bör anses att mattan inte uppnår den beskaffenhet som du som köpare bör ha haft fog att kunna räkna med samt att den inte överensstämmer med det som du som köpare hade som ändamål med att köpa varan – att ha den på golvet. Bedömningen blir därför att det är fel på mattan utifrån alla tre punkter ovan. En säljare ansvarar för sådana fel som ska anses ha funnits i varan innan den såldes. Ett fel som visar sig inom 6 månader från att varan överlämnas till köparen ska anses ha funnits i varan vid köpet. Efter att man har konstaterat att det ska anses vara något fel på din matta, vilket jag har gjort ovan, blir nästa steg i bedömningen att klargöra vem som "ansvarar för felet". Som du säkert känner till finns det en tidsfrist, oftast 30 dagar, vad gäller bytesrätt eller ångerrätt. Denna "rätt" som företag oftast själva sätter upp, och som jag tror kan vara en av de grunder som företaget i fråga vill mena har löpt ut, står sig dock inte över lagstiftningen. Lagen gäller alltid före. Detta eftersom det framgår av KköpL 3 § att om man har avtalat om annat, exempelvis att man inte får reklamera fel efter tidsfristen för ångerrätt, kommer detta inte att gälla eftersom det är till nackdel för dig som köpare. Alla fel som visar sig inom 6 månader från det att varan har överlämnats till köparen ska anses ha funnits i varan vid köpet, KköpL 20 a §. Detta innebär att felet på din matta ska anses ha funnits i mattan redan innan du köpte den. Det är alltså säljaren som ska ansvara för felet. För att man ska få lov att åberopa ett fel måste man reklamera felet inom skälig tid till säljaren.Reklamationen (meddelandet till säljaren om felet) ska ske inom en skälig tid från det att du som köpare fick kännedom om felet, KköpL 23 §. Det framgår inte exakt av din frågeformulering hur länge du har känt till felet i mattan, men jag gör tolkningen att du inte har vetat om felet jättelänge. Bedömningen grundar jag på att du köpte mattan för cirka 1 månad sedan och att du mest troligt haft den i vart fall någon vecka innan du upptäckte att fläckarna började uppstå på mattan. Även fast det inte framgår exakt av lagtexten vad som ska anses vara "skälig tid" men kommentarer till lagtexten har sagt att "..reklamerar man i vart fall inom 2 månader så ska det anses vara inom skälig tid". Du ska alltså anses ha gjort din reklamation till företaget på ett godkänt sätt! Vad blir påföljderna av att det ska anses föreligga ett fel i varan?Det finns olika saker som du som köpare nu kan kräva av säljaren. Det första som säljaren ska erbjudas att göra är att antingen laga felet, och om detta inte går ska säljaren ges en chans att göra en omleverans av varan (alltså skicka ut en ny matta till dig), KköpL 26 §. Det är först efter att säljaren har getts dessa två alternativ som det kan bli fråga om prisavdrag eller hävning av köpet, KköpL 28 §. Om hävning ska komma på fråga krävs det också att felet har varit av väsentlig betydelse. Här måste också en bedömning göras. Företaget har alltså rätt när de säger till dig att de inte kommer att gå med på hävning av köpet, men de har inte rätt i att du inte får lov att reklamera felet och kräva att få en ny matta. Om företaget vägrar att göra detta, så har du rätt att gå vidare och antingen kräva en del av priset tillbaka för mattan eller, om du kan visa att felet har varit väsentligt, kräva att få häva köpet och få hela summan tillbaka.Sammanfattningsvis har du som köpare alltså en hel del rättigheter som du kan räkna med. Jag skulle därför vilja ge dig rådet att återigen ringa till företaget, berätta en gång till hur det ligger till och ge dem möjligheten att leverera en ny vara. Om företaget inte alls vill samarbeta har du också en möjlighet att vända dig till Konsumentverket för lite extra hjälp om hur du ska gå tillväga. Jag länkar kontaktinformationen till dem här. Skulle du vilja få hjälp av en jurist vill jag varmt rekommendera de duktiga juristerna här på Lawline!Jag hoppas att du har fått lite hjälp genom detta svar och om du undrar något mer, tveka inte på att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline! Stort lycka till med mattan.Mvh

Vem ska betala för skador vid trafikolycka?

2019-11-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag äger en mopedbil som min dotter och hennes kompis var ute och åkte. Kompisen körde och backade in i en båttrailer och sedan kört ner i diket. Vem bär ansvaret för att betala?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt handlar den om vem som ska betala för skadan som uppstått när du lånat ut din mopedbil till den personen som orsakade skadan – du eller den skadeorsakande personen? För att besvara den frågan kommer jag att ta hjälp av Trafikskadelagen och Skadeståndslagen. En mopedbil måste ha minst trafikförsäkring.Alla motordrivna fordon, vilket din mopedbil är, ska ha en trafikförsäkring om den ska vara laglig att köra i trafiken (2 § Trafikskadelag). Jag utgår därför ifrån att du har det på din mopedbil, eftersom du mest troligt inte hade låtit din dotter låna den om den var olaglig att köra i trafiken. Försäkringen är kopplad till det motordrivna fordonet och inte till någon person.Trafikförsäkringen du har på din mopedbil är inte kopplad till dig som person utan till just din mopedbil. Det spelar alltså ingen roll om det är du som kör den, eller om du har lånat ut den till någon annan. Oavsett vem som sitter bakom ratten när en olycka sker så kommer trafikförsäkringen att gälla. Detta framgår inte direkt av lagtexten, vilket kan göra det svårt att förstå sig på hur det ligger till. Vad som är viktigt att se på är dock att trafikförsäkringen inte täcker alla uppkomna skador efter en olycka. En bedömning måste göras i varje enskilt fall, men jag ger dig en kort "hjälp på traven" nedan, så du kan se vilka delar som täcks av trafikförsäkringen och vad som gäller för resterande skador/belopp eller liknande. Skador som täcks av trafikförsäkringen (se 8-10 §§ Trafikskadelagen)- Personskador som uppkommer till följd av olyckor i trafiken; enbart den andra parten och alltså inte dig själv.- Sakskador som uppkommer till följd av olyckor i trafiken; enbart den andra partens fordon och alltså inte ditt eget fordon. - "Tredjemans" skador; exempelvis om du backar in i grannens staket täcker försäkringen staket, men inte eventuella skador på din bil. Sammantaget kan man säga att trafiksäkringen ger ut en ersättning till den part i en olycka som inte varit med och vållat olyckan. Den person som däremot har vållat olyckan får ingenting ersatt genom denna försäkring, utan får därefter vända sig till eventuella andra försäkringsbolag (om man har sådana) för att få ersättning för sina egna skador. Trafikförsäkringen är menad att ersätta den motsatta parten till "samma ekonomiska läge" som innan olyckan – alltså ska man få den ersättning som krävs för att man inte ska gå med förlust. Sakskador är enklare att bedöma: om du krockar med en bil kommer trafikförsäkringen täcka kostnaderna för att återställa bilen till hur den var innan olyckan.Vad gäller personskador är detta mer av en bedömningsfråga men några exempel på sådant som trafikförsäkringen kan täcka är: inkomstförluster, kostnader för läkarvård eller sveda och värk. Bedömningen i ditt fallI ditt fall, med olyckan som har inträffat, gäller att din trafikförsäkring kommer att täcka eventuella skador på den båttrailer som din dotters kompis har backat in i. Om din mopedbil har fått skador kommer de inte att täckas genom ovannämnda försäkring, vilket framgår av 11 § Trafikskadelagen. Vad du får göra gällande dessa skador är att vända dig till det försäkringsbolag du har och anmäla olyckan. Beroende på vilket försäkringsbolag du har och vilken typ av försäkring du har (halv, hel, vagnskada osv) kan olika mycket av skadorna att täckas. Oftast har försäkringsbolag också olika regler kring självrisken vid olyckor, vilket också kan komma att påverkas av det faktum att du inte själv körde fordonet. För att kompisen ska bli skyldig att ersätta dig för skadorna måste hon dels anses vara den skadevållande, men hon måste också anses ha orsakat skadorna genom uppsåt eller vårdslöshet, vilket du kan läsa dig till i 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen. Detta blir självklart en bedömningsfråga, men eftersom det inte framgår av de uppgifter du lämnat att exempelvis en polisanmälan har gjorts där vårdslösheten hade kunnat fastställas av polisen samt att mer låter som att kompisen, tillsammans med din dotter, förlorat kontrollen över mopedbilen och därefter hamnat i diket, gör jag bedömningen att någon vårdslöshet inte har förelegat. Kompisen kan, med min bedömning, inte anses vara ersättningsskyldighet för skadorna. Slutsatsen jag vill ge dig är att jag tycker du först ska anmäla olyckan, så att de eventuella skadorna på båttrailern kan ersättas genom trafikförsäkringen. Därefter bör du anmäla olyckan till ditt eget försäkringsbolag för att få svar på om även skadorna på din mopedbil kan ersättas. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att detta var en liten hjälp på vägen. Om du undrar något mer är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Annars önskar jag dig lycka till med ersättningen och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Mvh

Vad måste man tänka på gällande att resa med hundar och katter?

2019-12-03 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag hade ingen aning om att jag MÅSTE registrera min hund och katt hos jordbruksverket !?Nu ska jag resa utanför eu med mina djur och undrar hur det ska gå till Jag har inga papper på djuren. Hur gör jag nu? Tacksam för svarMed vänlig hälsning
Ebba Alkehag |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som gäller angående att resa med sina hundar och katter är det Jordbruksverket som bestämmer. Att dessa djur bland annat behöver vara id-märkta, ha en giltig vaccination och ha ett "djur-pass" framgår av Jordbruksverkets hemsida. Dessa regler gäller dock bara om du ska resa med djuren inom EU. Det framgår av din fråga att du har tänkt att resa utanför EU och där är reglerna inte lika klara och lätta att förstå.När man reser utanför EU ligger det på ägaren till djuren, alltså dig i detta fallet, att kolla upp vilka regler som gäller i det land du ska resa till. Oftast kräver även länder utanför EU att du ska ha ett "djur-pass" och att du ska ha intyg på ditt djurs hälsotillstånd, men så är inte alltid fallet och ibland kräver även mottagarlandet även andra saker. Det är dock viktigt att trycka på att ansvaret ligger hos dig att du följer de krav som ställs. Du ska därför:- Kontakta veterinärmyndigheten i mottagarlandet.- Be om skriftlig information om vad som krävs för att ta dit hundar och katter. - Fråga om mottagarlandet accepterar Sveriges intyg eller om de kräver särskilda sådana. Du kan få hjälp med att nå myndigheten genom att vända dig till den svenska ambassaden som ligger i mottagarlandet. Vad gäller angående din fråga att registrera din hund och katt så är det så att alla hundar i Sverige SKA registreras hos Jordbruksverket innan den fyller 4 månader. Registreringen görs genom en tatuering med ett nummer eller ett mikrochip. Registreringen ska alltså göras helt oavsett om man ska resa med sitt husdjur eller inte. Om man inte registrerar sin hund kan detta leda till att man får betala böter. Samma krav finns inte gällande katter, men det diskuteras om det inte ska införas även gällande dem. Jag skickar med en broschyr, klicka här, där du kan läsa vad Jordbruksverket säger om just den frågan du har ställt. Jag hoppas du har fått lite svar på din fråga, även om det inte var fullständigt klargörande. Om du undrar någonting mer kan du alltid ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Allt gott,

Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?

2019-11-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det ett brott att släppa ut luften ur bildäcken på en bil om bilägaren inte upptäcker att däcken tömts på luft, startar och kör så att däcken går sönder eller råkar ut för en olycka på grund av lågt lufttryck i däcken.
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du väljer just Lawline för att ställa din fråga. Att ta ut luften ur däck (alla olika former av fordonsdäck) har sagt kunna utgöra en form av skadegörelse, eller om brottet ska anses som mildare kan det istället utgöra en åverkan. Regleringen kring dessa brott hittar du i 1 och 2 §§ i 12 kapitlet i brottsbalken (BrB). Bedömningen om det ska anses vara skadegörelse eller åverkan bedöms oftast utifrån den ekonomiska konsekvens som uppkommer genom skadan som brottet medför, där man i förarbeten och tidigare rättsfall har dragit en gräns vid 1000 kr. Det är dock viktigt att veta att även andra omständigheter kan spela in i bedömningen som gör att även om skadan inte uppgår till över 1000 kr, kan det ändå anses vara av den graden "allvarligt" att det ska utgöra skadegörelse. Det föreligger 3 krav/kriterier för att något av brotten ovan ska vara tillämpligt. Det ska handla om- en skada/förstörelse- på annans egendom (lösa saker, sådant som du kan ta i handen, eller på annans bostad, fastigheter av olika slag)- och skadan ska vara till "men" för annans rätt till egendom. Det krävs att alla tre kriterier är uppfyllda för att brottet ska föreligga. Att en skada har uppkommit är alltid en bedömningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Det ska också sägas att denna bedömning inte alltid är enkel att göra. Du skriver dock i din frågeformulering att däcken går sönder på grund av att luften släpps ut. Detta skulle jag vilja hävda innebär en skada. Det följer sedan i bedömningsordningen att se på om den skada som uppkommit kan anses vara till "men" för personen som har lidit skadan. Bedömer jag situationen gällande att någons bildäck har gått sönder på grund av att någon har tagit ut luften ur dem, så skulle jag våga hävda att detta kan leda till "men" för personen. Även om en olycka inte inträffar så kan personen behöva ta sig till jobbet på annat sätt, löpa en risk att komma sent, möjligen inte kunna hämta barn eller andra familjemedlemmar på dagis/skola, för att bara ge några exempel. Allt detta kan anse svara "men". Precis som för många andra brott enligt svensk rätt kräver både skadegörelse och åverkan att gärningspersonen har begått handlingen med uppsåt. Det innebär att den personen som har tagit ut luften ur däcken antingen har gjort det med avsikten att däcken ska gå sönder eller i vart fall förstått att det fanns en risk för att en sådan konsekvens kunde ske och därför inte valt att inte ta ur luften ur däcken. Detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall och eftersom frågan tyvärr inte innehåller så mycket omständigheter kan jag inte bedöma detta nu. Utifrån det omständigheter som du lämnat kan det vara så att brottet skadegörelse är uppfyllt. Eftersom det rör sig om bildäck, som är något dyrare än exempelvis cykeldäck, och att det även finns en risk att mer än enbart däcken går sönder vid en eventuell körning, skulle jag inte bedöma handlingen som "mindre grovt", alltså åverkan. Om man, genom att göra skadegörelse på däcken, orsakar en bilolycka kan det också komma att bli frågan om andra typer av brott, exempelvis vållande till kroppsskada i enlighet med 3 kapitel 8 § BrB, men detta är en fråga jag väljer att inte bemöta ingående här eftersom jag inte anser det vara huvudpunkten i din fråga. Om du vill få svar på denna fråga också kan du alltid skicka in en till fråga till oss här på Lawline!Jag hoppas du har fått ett hyfsat svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du undrar någonting. Allt gott!Mvh

Vad räknas som telefonterror?

2019-11-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som telefonterror/ofredande om någon telefonterroriserar någon annan ifall den som blir terroriserad kan blockera numret som ringer?
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du vänd dig till just Lawline med din fråga. Jag har valt att besvara din fråga utan att använda mig att lagstöd, då lagtexten gällande just brottet "ofredande" inte säger jättemycket om vilka beteenden som kan kategoriseras under denna brottstyp. Om du vill läsa lagens förklaring så hittar du det i 4 kapitlet 7 § Brottsbalken.Telefon-"terror" kan i vissa fall anses vara ofredande. Det finns en del rättsfall som just har handlat om personer som anmäler andra personer för att de ringer flertalet gånger, där tingsrätter har bedömt fallet vara sådant att de ska anses vara ofredande. Ser man också i kommenterarna till lagstiftningen så står just "utöva telefonterror" med på listan över saker som kan anses vara ofredande. Självklart blir det alltid en bedömningsfråga; där exempelvis tidpunkten för samtalen samt hur många samtal det är frågan som kan få stor betydelse. Omständigheterna i just fallet du förklarat är inte jätteomfattande, vilket gör det svårt mig att göra en bedömning just nu. Jag skulle dock vilja hävda att det finns en risk/chans att beteendet du förklarar skulle kunna hamna under ofredande. Det faktum att du kan blockera numret kan vara en sådan omständighet som kan påverka bedömningen. Men det kan likväl vara så att det inte får särskilt stor påverkan. Det är som sagt en bedömningsfråga som måste utredas beroende på omständigheterna i fallet. Man ska dock inte behöva ta till åtgärder på egen väg för att undgå brott. Exempelvis kan detta jämföras med att man inte ska bära dyra smycken eller liknande utomhus för att undgå att bli bestulen. Att du blockerar numret behöver inte heller få effekten att samtalen slutar, då personen som terroriserar faktiskt kan fortsätta att ringa från ett annat nummer.Sammantaget skulle jag säga att det alltid går att göra en anmälan till polisen. Polisen måste ta upp anmälan och kolla på den. Beroende på hur mycket bevis du har att lägga fram, exempelvis telefonlistor eller liknande, så ser utredningsmöjligheterna olika ut. Likväl spelar det roll om personen ringer på dolt nummer eller inte. Jag tycker dock att du, om du känner dig påverkad av detta som sker, att du ska kontakta polisen och göra en anmälan. Du har ingenting att förlora på detta. Om du kan lägga fram bevis för din sak finns det en stor möjlighet för att beteendet kommer att klassificeras som ett ofredande och att något kan göras åt saken.Hoppas att du har fått en liten vägledning. Om du inte känner dig nöjd med svaret kan du alltid skicka in en ny fråga till oss här på Lawline. Annars vill jag önska dig en fortsatt bra dag!Mvh

Ingår man ett avtal om man väljer att inte svara?

2019-10-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Om en person riktar sig till 31 personer och säger till de, att om ni inte vill vara med och åka studentflak så måste ni säga nej till mig senast kl 23:59 ikväll. Om man aldrig någonsin i denna process har sagt att man vill åka studentflak eller liknande och inte heller har accepterat det jag förmodar är ett anbud ovan?, har man ändå ingått ett avtal? För 3 dagar efter sa jag att jag inte vill åka studentflak och därav inte tänker betala de pengar denne person vill ha. Har vi ingått ett avtal? Eller har jag rätt att göra så?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar att din fråga gäller om du är skyldig att betala priset för att åka med på studentflaket då du inte meddelade personen innan den avsagda tiden att du inte ville detta. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Avtalslagen och hur man i allmänhet ser på avtalsbildning. För att ett avtal som huvudregel ska anses vara giltigt krävs det att någon ger ett anbud om någonting som en annan part sedan accepterar (1 § Avtalslagen). Detta kallas anbud-acceptmodellen. Som exempel för att enklare förstå denna modell är att man ger anbud om man att man vill betala 100 kr för en bil som ligger ute till försäljning och säljaren sedan accepterar detta anbud genom att säga att man säljer bilen för det priset. Då har ett avtal mellan säljaren och köparen ingåtts. I ditt fall ser jag det som att personen du berättar om har gett en typ av anbud men att du sedan väljer att förhålla dig passiv genom att inte svara personen. Passivitet (att inte svara någonting alls) anses i vissa fall inom avtalsrätten ses som något som kan binda en part vid avtalet i alla fall. Dessa undantag handlar dock om situationer där det exempel har lämnats ett anbud, där personen som accepterar anbudet lägger till någon litet (så kallad oren accept). Om den första anbudsgivaren då väljer att förhålla sig passiv blir denna bunden av avtalet.I ditt fall har du inte avlagt något motanbud till personen som du pratar om. Hen har bara uttryckt en form av "önskan" – denne vill att personer som inte ska åka med på flaket ska säga detta. Någon plikt hos dig att svara på detta föreligger alltså inte. Att du väljer att meddela 3 dagar senare att du inte vill åka med är ingenting som påverkar slutsatsen i detta utan ska enbart ses som att du gjorde ett val att meddela detta och alltså ingenting du hade behövt göra.Slutsatsen blir kortfattat att nej, du har inte ingått något avtal och kommer inte att behöva betala priset för studentflaket utan du har agerat på ett sätt som är helt okej.Hoppas att detta gjorde det lite klarare för dig! Hoppas du får en kul framtida student.Ha det så bra! Mvh