Skatt vid ärvd fastighet

2019-06-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag säljer en fastighet efter min bortgångne far för 700000:- det finns lån på 205000:-vilken summa ska jag betala skatt för?
Oliver Friberg |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Vad gäller arv av fastigheter blir något som kallas för helhetsprincipen aktuellt, dvs. erlägger du en ersättning som överstiger fastighetens taxeringsvärde räkas det som att du köpt fastigheten medan om du erlägger en ersättning under taxeringsvärdet, eller ingen alls, räknas fastigheten som en gåva. Vad gäller övertagande av lån räknas det som en ersättning varför du ska ha ansett köpt fastigheten om 205 000 kr överstiger taxeringsvärdet. Vid gåvor och övriga benefika överlåtelser blir 44 kap 21 § inkomstskattelagen (IL) aktuellt. Av lagrummet framgår det att den som övertar något genom gåva, arv eller liknande också övertar den tidigare ägarens skattemässiga situation. Du ska alltså beskatta fastigheten på liknande sätt som din far skulle ha gjort det.Huvudregeln för beräkning av kapitalvinst/förlust återfinns i 44 kap 13–14 §§ IL. Av lagrummen framgår det att kapitalvinst ska beräknas som följande: Försäljningspriset, i ditt fall 700 000 kr, minskat med omkostnadsbeloppen som bland annat är utgifterna för fastighetens anskaffning och förbättringsutgifter. Vad som är förbättringsutgifter framgår av 45 kap 11–12 §§ IL.Sammanfattningsvis blir beräkningen följande: 700 000 - (din fars anskaffningsvärde) (räknat med att 205 000 kr understiger taxeringsvärdet, alltså är en gåva) - (eventuella övriga förbättringsutgifter) = kapitalvinsten som du ska skatta på. Vad gäller lånet ingår det i din fars anskaffningskostnad men skattemässigt rörande kapitalvinstskatten kommer den att ses separat från beräkningen. Kapitalvinsten ska därefter beskattas som övrig kapitalvinst med en skattesats på 30 % enligt 65 kap 7 § IL. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva av fast egendom med nyttjanderättsvillkor

2019-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan. Jag har en granne som vill ge mig sin fastighet med tomt men han vill bo kvar tills han dör. Nu till frågan hur ska jag gå till väga för att allt ska gå rätt till? Vad är viktigt att tänka på?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om att du ska få både fastigheten och tomten som fastigheten står på innebär det att det här kommer att ses som fast egendom enligt 1 kap. 1 § jordabalken (JB). Anledningen att det är viktigt att kategorisera gåvan som fast egendom är på grund av att då fast egendom ska givas bort tillkommer formkrav på vad ett gåvobrev ska innehålla. I 4 kap. 1 § JB framgår vilka formkrav som ska vara uppfyllda vid försäljning av fast egendom, genom 4 kap. 29 § JBframgår att vad som sägs om köp i kapitlet dessutom gäller för gåva.FormkravI 4 kap. 1 § JBframgår därför att för gåvan ska vara giltig krävs det att överlåtelsen är skriftlig, ni måste alltså skriva ett gåvobrev som ska skrivas under av er båda. Dessutom ska det finnas med en överlåtelseförklaring där gåvogivaren (din granne) framför att det är hans vilja att ge bort sin fastighet till dig. Bo kvar i fastighetenI gåvobrevet kan ni också skriva med ett villkor att din granne ska ha nyttjanderätt till fastighet framtill sin död. Enda problemet som kan uppstå vid ett sådant nyttjanderättsvillkor är att gåvan kan likställas med testamente och det därför kan uppkomma problem om din granne skulle ha bröstarvingar. Kommer här inte gå djupare in på det där.LagfartFör att gåvan ska bli giltig mot gåvogivarens borgenärer krävs att du ansöker om lagfart efter att gåvobrevet har upprättats, vilket följer av 20 kap. 1 § JB, och det här ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades, 20 kap. 2 § JB. Allt det här och mycket till om lagfart går att hitta på Lantmäteriets hemsida.SlutordMitt tips till dig i det här läget skulle vara att anlita en jurist, vilket du kan göra här: http://lawline.se/boka. Detta för att när det handlar om gåvor av fast egendom med nyttjanderättsvillkor finns det många fler problem som kan uppstå än de få jag nämnt kring hur det ska gå till.Hoppas du fick lite vägledning!Med vänlig hälsning,

Avslutande av godmanskap

2019-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har jag som mor till förståndshandikappad dotter rätt att säga upp godman som inte sköter sitt uppdrag tillfredställande?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om godmanskap återfinns i föräldrabalken (FB).Kan godmanskapet avslutas om uppdraget inte sköts?I 11 kap. 20 § FB står det att en god man får befrias från sitt uppdrag om han gör sig skyldig till missbruk eller försummelse i sitt uppdrag. Vidare framgår att om den goda mannen är olämplig för sitt uppdrag på grund av det här eller inte är lämplig av någon annan anledning ska han befrias från uppdraget. Det är dock överförmyndaren som fattar det här beslutet, så du kan alltså inte säga upp den goda mannen själv.Vem kan ansöka om att avsluta uppdraget?Det framgår i 11 kap. 21 § FB genom hänvisning till 11 kap. 15 § FB att de som får ansöka om god man också får ansöka om att uppdraget ska upphöra. I 11 kap. 15 § FB framgår det att nära släktingar får ansöka om att avsluta uppdraget, och du som förälder räknas som nära släkting. En sådan ansökan ska ges in till överförmyndaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Sambos samtycke vid pantbrev

2019-05-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej, jag har ansökt och fått beviljat lån hos banken, pantbreven behövs beviljas av min sambo som ej som står med som ägare.Vad innebär detta? mvh
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förutsätter att du menar att du vill ta ut nya pantbrev genom en ny inteckning enligt 22 kap. jordabalken (JB), i och med att banken menar att sambos samtycke behövs.Det framgår av 22 kap. 4 § JB att en inteckningsansökan ska förklaras vilande om en sambos samtycke krävs enligt sambolagen (SambL) och ett samtycke inte har hämtats.. I 23 § SambL framgår att sambos samtycke behövs för att ta ut ny inteckning om fastigheten ses som samboegendom. I 3 § SambL framgår att en bostad utgör samboegendom om bostaden har förvärvats för gemensamt bruk och det är en fastighet som någon av er äger som är avsedd som er gemensamma hem, vilket följer av 5 § SambL. Det spelar alltså ingen roll om du står som ensam ägare på fastigheten.Det finns alltså ett hinder att inteckna fastigheten utan sambos samtycke men det finns inget krav på samtycke för pantsättning av pantbrev. Ett samtycke är alltså enbart knuten till inteckningen och inte själva pantsättningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägning av avtal

2019-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Fråga om avtalstid. När ska detta avtal avslutas? Det är korrekt uppsagt. Är det 1/11 eller 31/12 som det avslutas?Står i ett avtal att;¨ Detta avtal gäller from 2018-11-01 tom 2018-12-31. Avtalet löper med 1 år i taget, därest det inte senast 3 månader före avtalstidens uppsägs skriftligen av någondera parter¨
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det i avtalet står att det gäller från 2017-11-01 till och med 2018-12-31 då det senare framgår att avtalet löper i ett år. Är det så att uppsägningen är gjord mer än tre månader innan 2018-12-31 upphör avtalet att gälla den 2018-12-31. Jag hoppas jag har tolkat din fråga rätt, för jag kan inte annars förstå varför det står 2018-11-01 tom 2018-12-31 med ett års löptid. Men om jag har tolkat fel så får du jättegärna ställa om frågan, hoppas du fick svar på det du undrade.Med vänlig hälsning,

Kan jag bli polis om jag har begått ett brott?

2019-06-30 i Polis
FRÅGA |Jag undrar om man kan söka till polishögskolan om man har avtjänat ett 7 månaders fängelsestraff då man var 20 år och idag är det 6 år sedan. Får man ingen chans till och få prata med någon som gör en bedömning? Mvh.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns tyvärr inget konkret svar på din fråga. För att kunna bli polis krävs att vissa kriterier är uppfyllda, de här kallas antagningskrav och går att hitta här.Det antagningskrav som ett fängelsestraff skulle kunna sätta hinder kring är det sistnämnda, vilket är säkerhetsprövningen. I säkerhetsprövningen brukar ett utdrag från belastningsregister också göras. Exakt vad en säkerhetsprövning ska innehålla och hur den ska göras framgår av 11 § säkerhetsskyddslagen. Det framgår inte hur ett tidigare brott skulle påverka möjligheten att bli polis utifrån vad jag kan hitta. Mitt tips till dig är därför att kontakta polisens rekryteringsenhet och kolla vad som faktiskt gäller.Hoppas du fick lite klarhet i din fråga!Med vänlig hälsning,

Avskedande/uppsägning

2019-05-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vi har 2 anställda som inte drar sitt lass till firman detta är en liten firma med 8 personer och dom kommer se till att firman kommer gå i konkurs är de lagligt att sparka dom?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att säga upp/avskeda arbetstagare som har en tillsvidare anställning utan att det föreligger arbetsbrist finns det huvudsakligen två alternativ som aktualiseras.Uppsägning pga personliga skälFör att kunna säga upp en anställd på grund av personliga skäl och bibehålla kravet i 7 § LAS om att en uppsägning ska vara sakligt grundad finns det några steg som måste genomföras först. Här under kommer jag rada upp stegen och vad som krävs för varje steg ska vara uppfyllt, stegen har utformats av olika rättskällor.1. Misskötsamhet. Det måste alltså finnas någon sorts misskötsamhet och den behöver vara tydligt dokumenterad.2. Medvetenhet. Arbetstagaren måste bli tillsagd/erinrad att denne har misskött sig, och då det har lämnats skriftliga varningar bör det här kravet anses som uppfyllt.3. Skada för arbetsgivare. Som skada brukar i regel besvär eller ekonomisk skada tas upp som godtagbara anledningar, och flertalet olovliga frånvaro bör kunna ses som både besvär och ekonomisk skada.4. Stödjande insatser. En arbetsgivare har i regel ganska stora skyldigheter vad gäller att få sin arbetstagare att kunna fungera på arbetsplatsen.5. Prognos. Det ska dessutom upprättas en skriftlig prognos över hur arbetsgivaren ser på arbetstagarens möjligheter att fortsätta i anställningen.6. 2-månadersregeln. Arbetsgivaren kan inte säga upp någon på grund av personliga skäl om anledningen är mer än 2 månader gammal.7. Omplacering. I 7 § LAS framgår det att en uppsägning aldrig är sakligt grundad om det finns skäl att omplacera den anställde istället.8. Underrätta, varsla och överläggning. I 30 § LAS framgår att om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare och det är på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det här två veckor i förväg, samt om arbetstagaren är med i ett fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt som underrättelsen då varsla fackförbundet. Fackförbundet och arbetstagaren har sedan rätt till överläggning om de begär det.9. Uppsägningsbesked. Uppsägning får inte ske innan överläggning har slutförts om det här har begärts.AvskedandeOm inte de här kraven är uppfyllda finns det tyvärr inte grund för en uppsägning, dock ger LAS ett annat alternativ utöver uppsägning vilket är avskedande som återfinns i 18 § LAS. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. Exempel på när ett grovt åsidosättande kan antas ha skett är bl.a. vid allvarlig misskötsamhet som i AD 2011 nr 24 där en anställd sov under sitt nattpass. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs alltså något extra ordinärt. I regel får ett avskedande inte heller ske på grunder som arbetsgivaren har vetat om i längre än 2 månader samt ska avskedandet vara skriftligt enligt 19 § LAS.Sammanfattningsvis kan sägas att avskedande nästan aldrig sker utan det vanligaste är att en anställd blir uppsagd. Mitt tips för att få en utförligare bedömning av vad ni kan göra är att boka någon av våra jurister via: http://lawline.se/boka.Hoppas allting löser sig och att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tidsbegränsad anställning efter provanställning?

2019-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Om man som arbetsgivare avslutar en provanställning och meddelar den anställde att det efter provanställningens slut, inte kommer bli en tillsvidareanställning. Kan man då samtidigt istället erbjuda en tidsbegränsad anställning som tar vid när provanställningen upphör?
Oliver Friberg |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Provanställning är ett anställningsform som framgår av 6 § lagen om anställningsskydd (LAS), där det står att om en arbetsgivare inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning ska han meddela arbetstagaren det här senast vid utgången av provanställningen. Det här är dock inte helt sant då det framgår av 31 § LAS att ett meddelande om att provanställningen upphör ska göras två veckor innan (14 dagar).Huruvida en provanställning kan avslutas och sedan gå över till en tidsbegränsad anställningsform, vars olika former framgår av 5 § LAS, har lämnats ganska oberört i både förarbeten och domstol. Enligt förarbeten till lagen tycks det dock inte som att det var lagstiftarens syfte att lämna den här "luckan" som tillåter en provanställning att avslutas och sedan erbjuda en tidsbegränsad anställning, dock finns det inget hinder mot avsluta en provanställning och erbjuda en ny tidsbegränsad anställning.Sammanfattning: Det är alltså helt okej att en provanställning avslutas och en tidsbegränsad anställning istället erbjuds.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,