Skyldighet att identifiera sig inför en polisman

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |HejUndrar om polisen har rätt att ta in någon till stationen för att man vägrar visa ID och att de säger att de misstänker att man döljer något när man vägrar visa ID. Anta också att polisen säger att man inte är misstänkt för något brott.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en okänd person vägrar att uppge namn och hemvist eller om hands uppgifter om detta kan antas vara osanna kan personen häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott (24 kap. 2 § Rättegångsbalken). Det framgår av din fråga att personen inte är misstänkt därför skulle inte den paragrafen bli aktuellt i fallet. Dock finns det ett antal andra bestämmelser som skulle ge polisen rätt att omhänderta en person som vägrar att identifiera sig. Om en okänd person anträffas av en polisman och om det finns särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet (14 § Polislagen). Vidare har man en skyldighet att överlämna körkort eller ID-handling om man framför en körkortspliktigt fordon och en bilinspektör eller en polisman begär det (3 kap. 15 § Körkortslagen). Utöver vad som ovan sagts, finns det ingen skyldighet per en person att identifiera sig inför en polisman. Med Vänliga Hälsningar,

Hur fördelas arvet när det finns särkullbarn och inga gemensamma barn?

2019-02-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vår mamma har avlidit, vi är 2 systrar, den man hon var gift med är inte vår pappa. Vi var idag på bouppteckning, de har nyligen sålt ett hus,för 1,9 mijoner det finns inget testamente, eller äktenskapsförord.Vi har inte tänkt att ta ut mera i arv,än halva beloppet efter skatt på på husförsäljningen.Vår mammas make meddelade då på bouppteckningen att han tänkt att vi bara skulle få ut det som finns kvar efter mamma.Vi hade inga kommentarer. Hur går vi vidare ?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först efter din mammas bortgång måste en bodelning göras i enlighet med reglerna i Äktenskapsbalken för att dela makarnas gemensamma egendom. Du skriver att det inte finns någon äktenskapsförord, därför utgår jag från att huset var giftorättsgods och inte enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, 7 kap. § Äktenskapsbalken). Detta innebär att kapitalvinsten från avyttrandet av huset samt allt annan egendom som din mamma och hennes make ägde, kommer att ingå i bodelningen. Vid bodelningen räknar man ihop summan av vardera makens giftorättsgods (här ingår 1,9 miljonerna i kapitalvinst från husförsäljningen), gör avdrag för de skulder varje make har och delar återstoden på hälften (11 kap. 1 – 3 § Äktenskapsbalken). Andelen som tillfaller din mamma efter bodelningen utgör hennes kvarlåtenskap.( Om man antar till exempel att det inte finns någon annan egendom samt det inte finns några skulder, skulle hälften av 1,9 miljonerna utgöra din mammas kvarlåtenskap.) Av din fråga framgår att ni är två systrar och att maken inte är eran pappa därför antar jag att mamman och maken inte hade några gemensamma barn. Du och din syster avses som särkullbarn i Ärvdabalkens mening. Som utgångspunkt tillfaller kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken den efterlevande maken. Detta gäller dock inte när den först avlidne maken har särkullbarn, då tillfaller dennes kvarlåtenskap barnen och inte den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att du och din syster kan få ut eran arv direkt och med att det inte finns någon testamente, tillfaller hela eran mammas kvarlåtenskap er och att maken inte ärver något av din mammas kvarlåtenskapen. Särkullbarnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, vilket innebär att mammas make skulle ärva allt med fri förfoganderätt och du och din syster skulle då ha rätt till efterarv när maken går bort (3 kap. 1,2 och 9 § Ärvdabalken). Med Vänliga Hälsningar,

Lagligt att spela in mobilsamtal och dela innehållet med tredje part?

2019-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |om en privatperson spelar in ett samtal med mobilen, utan att tala om det. Men spelar upp det för tredje part, och tredje part för det vidare utan den inspelades vetskap. Är det lagligt att göra så
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som huvudregel är inspelning av samtal olagligt såvida samtliga personer som spelas in, inte är medvetna om handlingen. Handlingen är ett brott enligt 4 kap 9a § Brottsbalken som kallas för olovlig avlyssning. Om personen som har spelat in samtalet har själv deltagit i det inspelade samtalet, kan inte brottet aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det finns ingen skyldighet för personen att upplysa den andra parten om inspelningen. Brottsbalken hindar inte heller att inspelningen spelas upp för tredje part. Dock beroende på inspelningens innehåll, kan annan lagstiftning såsom upphovsrättslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR) , kunna hindra ett sådant förfarande. Med vänliga hälsningar,

Skatt vid gåva av pengar och bostadsrätt

2018-12-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Min pappa äger en lägenhet som han nu behöver sälja pga ålderdom!Han önskar att jag o min syster skall få pengarna från lägenheten.Vi undrar ifall det gör ngn skillnad ifall han ger bort själva lägenheten som gåva till oss ist, dvs gör det ngn skillnad skattemässigt att få lägenheten alt att få pengarna ifrån en försäljning?? Pappa har en tidigare uppskjuten vinstskatt på ca 570000sek, utöver det finns inga lån på lägenheten!MvhKarin
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Pengar Förvärv av tillgångar genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Om du och din syster får pengar i gåva av eran pappa, kommer gåvan vara skattefri. LägenhetOm ni istället får en lägenhet i gåva av eran pappa kommer ni vid själva förvärvet inte behöva betala någon skatt. Dock om ni i framtiden bestämmer att sälja lägenheten, kommer ni att beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Vid förvärv av tillgångar genom gåva blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att gåvotagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation, det vill säga, du och din syster kommer att träda in i eran pappas skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det gåvogivaren (eran pappa) köpte lägenheten för, ökad med eventuella kostnader för förbättrande reparationer och underhåll som gåvogivaren har gjort i lägenheten (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kortfattad innebär vad som ovan sagts att om ni får pengar i gåva undviker ni beskattningen. Om ni istället får en lägenhet i gåva, kommer inte ni att beskattas vid själva förvärvet, dock kommer ni betala skatt på kapitalvinsten om ni väljer att sälja lägenheten i framtiden. Med Vänliga Hälsningar

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |En mor vill ge en fastighet som bara är en obebyggd tomt som gåva till 1 barn och 2 barnbarn.Är det någon gåvoskatt på detta, stämpelskatt kommer det säkerligen att bli.Är det något annat som man bör tänka på, vi skriver gåvobrev.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Förvärv genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att gåvotagaren inte betalar någon skatt när den förvärvar fastigheten. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/).Vid förvärv genom gåva träder man in i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att om gåvotagarna väljer att sälja fastigheten i framtiden kommer kapitalvinsten att beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift gåvogivaren hade för fastigheten, dvs. anskaffningsutgiften kommer att bli summan som modern betalade för att förvärva fastigheten. Med Vänliga Hälsningar,

Beskattning av fastigheter förvärvat genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har fråga om skatt vid gåva och försäljning av fastighetJag och min fru äger fastighet, vilken vi avser att sälja för annat boende. Vi kan välja, att sälja fastigheten och därefter överföra resterande del av vinsten såsom gåva tillvåra barn. Vilket är fördelaktigast ur skattesynpunkt. Vid gåva antar jag att man barabetalar en expeditionsvavgift och därigenom slipper lagfartskostnad? Barnen deklarerar försäljningen med våra ingångsvärden. Den vinst vi överför till barnen betraktas då såsom förskott på arv - och skattefri? Det är väl så att gåvo- och arvsskatt inte längre finns?Har jag då rätt,om jag antar att det spelar ingen roll hur vi gör ur skattesynpunkt?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att duvänder dig till oss på Lawline med din fråga! När du och din fru säljer eran fastighet, avses det som en avyttring av en tillgång i Inkomstskattelagens mening (44 kap. 3 § Inkomstskattelagen). En vinst eller förlust vid avyttring av en tillgång avses som en kapitalvinst eller kapitalförlust och beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Vad som ovan sagts innebär att du och din fru kommer att beskattas för vinsten när ni säljer fastigheten. Efter beskattningen om ni väljer att överföra resterande pengar som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria. Om ni istället väljer att ge själva fastigheten som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas vid själva förvärvet (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen), dock om de väljer att sälja fastigheten träder de in i eran skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift du och din fru har haft för fastigheten. Sammanfattningsvis innebär det att om ni säljer fastigheten själva och sedan ger kapitalvinsten som gåva till eran barn, kommer du och din fru att beskattas på kapitalvinsten. Om ni istället ger själva fastigheten som gåva till eran barn, kommer inte de att beskattas för själva förvärvet men istället sker beskattningen när de avyttrar fastigheteten i framtiden. Det blir ingen skillnad på själva beskattningen men i första fallet är det ni som blir skatteskyldiga för kapitalvinsten, och i det andra fallet är det barnen som blir skatteskyldiga när de säljer fastigheten i framtiden. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/). Om du och din fru kommer att sälja fastigheten kommer ni att behöva betala stämpelskatt medan om ni ger fastigheten som gåva till eran barn kommer endast betalningen av expeditionsavgiften bli aktuellt. Med Vänliga Hälsningar,

Möjligheten att få tillgång till innehållet i ett samtal som har spelats in vid ett nödsamtal via larmnumret 112.

2018-12-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag ringde 112 för ett tag sedan då jag och en polare blev överfallna av 2 män med hund. Under samtalet med operatören så sa en av förövarna både sitt för och efternamn så att operatören hörde (innan fysiska påhoppet). Polisen valde att lägga ner utredningen p.g.a att dem inte hittade gärningsmännen. Jag vill veta om 112 samtal omfattas av offentlighetsprincipen eller om jag på något sätt kan få fram detta 112 samtal. Detta skedde för mellan 6-8 månader sedan.Vänliga Hälsningar
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida det är möjligt att få tillgång till innehållet i ett samtal som har spelats in vid ett nödsamtal via larmnumret 112. Det är SOS Alarm Sverige AB som ansvarar för nödtelefonnumret 112. Bolaget har fått genom ett regeringsbeslut, tillstånd att spela in alla till larmnumret 112 inkommande samtal. Inspelningarna arkiveras i tre månader. Bolaget är ingen myndighet och inte heller jämställd med sådan i sekretesslagensmening (2 kap. 2 - 3 § Sekretesslagen). Bolaget omfattas inte heller av 12 kap. 4 § 2st. Regeringsformen enligt vilken kan förvaltningsuppgifter överlämnas till bolag. Detta innebär att bolaget inte är underkastad offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen och har därför ingen skyldighet att lämna ut inspelade band. Med Vänliga Hälsningar

Beskattning av inkomster från utlandet

2018-12-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige. Har tänkt arbeta utomlands nästa år på Grönland, under två perioder. Varje period är 4 månader lång och jag kommer vara i Sverige emellan. Jag kommer då att betala all min skatt på Grönland, och inte någon i Sverige? Däremot kommer jag att vara skattskyldig här men kommer att kunna räkna av den svenska skatten?Skatten på Grönland är högre än i Sverige.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår av din fråga att du är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Detta innebär att du anses som obegränsad skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § Inkomstskattelagen). Som huvudregel är den som är obegränsad skattskyldig, skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Med att inkomsterna från ditt arbete härrör från Grönland kommer Grönland vilja beskatta alla inkomster som intjänas i landet (källstatsprincipen). Detta skulle innebära att dina inkomster skulle dubbelbeskattas i Sverige och Grönland. Även om enligt huvudregeln beskattas en obegränsad skatteskyldig för alla sina inkomster från in och utlandet, finns i inkomstskattelagen vissa särskilda regler om skattebefrielse, de så kallade sexmånaders- och ettårsregeln. Dock blir inte dessa regler aktuella i ditt fall med att de kräver att anställningen och vistelsen utomlands varar i minst 6 månader respektive 1 år (3 kap. 9 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att huvudregeln ska tillämpas, d.v.s. dina inkomster från Grönland kommer att beskattas både i Sverige och i Grönland. Även om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Spärrbeloppet sätter gränsen för hur mycket av den utländska skatten som kan avräknas. Beräkningen av spärrbeloppet görs enligt 2 kap. 9 § Avräkningslagen. Med Vänliga Hälsningar