Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är tre syskon som ärvt en gård.Jag vill att mina syskon köper ut mig vid arvskifte? Behöver jag då betala skatt på den summan de köper ut mig för?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen) vilket innebär att du inte beskattas när du väl tar emot arvet. Dock när du säljer din del av fastigheten till dina syskon gör du en vinst vilken beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (den summan de köper ut dig för) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att du har förvärvat fastigheten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som 1/3 av det arvlåtaren köpte gården för, ökad med 1/3 av eventuella förbättrande reparationer och underhåll som arvlåtaren har gjort i gården (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten = ersättningen för den avyttrande tillgången – utgifter för avyttringen – 1/3 anskaffningsutgiften – 1/3 förbättringsutgifter.Med Vänliga Hälsningar

Aktiers överlåtbarhet

2018-12-29 i Bolag
FRÅGA |https://lagen.nu/2005:551Jag köpte andelar i ett företag jag jobbade för 2016-2017. Jag har sedan dess slutat och har annat jobb. Jag vill på något vis ha ut mina pengar ur företaget nu. Ägaren påstår att han inte kan hitta köpare. Känns som att mina pengar "hålls gissla". Vad kan jag göra?Tack på förhand & god fortsättning!
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår inte vilken typ av association företaget är, därför antar jag att det handlar om ett aktiebolag. Som huvudregel kan aktier överlåtas och förvärvas fritt om det inte föreligger ett förbehåll i bolagsordningen (4 kap. 7 § Aktiebolagslagen). Huvudregeln innebär att du som aktieägare har rätt att överlåta, det vill säga, sälja din aktier fritt till någon annan om det inte framgår någon form av förbehåll i bolagsordningen. Det finns enligt Aktiebolagslagen tre typer av förbehåll, samtyckesförbehåll, vilket innebär att aktier kan enbart överlåtas om bolaget samtycker till överlåtelsen (4 kap. 9 § Aktiebolagslagen); förköpsförbehåll, enligt vilket ska en aktieägare eller annan erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (4 kap. 18 § Aktiebolagslagen). Detta betyder att du måste erbjuda först de aktier som du vill sälja till de andra aktieägarna i företaget innan du erbjuder dem till tredje part. Den tredje typen av förbehåll är hembudsförbehåll, vilket innebär att en aktieägare eller någon annan har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare (ett slags återköp) (4 kap. 27 § Aktiebolagslagen). Det ska framgå av företagets bolagsordning om någon av de ovan nämnda förbehållen gäller för företaget i fråga. Om det inte är fallet, har du rätt att sälja dina aktier själv och få ut dina pengar. Med Vänliga Hälsningar

Beskattning av utdelning till aktiebolag och utdelning till fysisk person

2018-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa onoterade aktier i företaget jag för närvarande är anställd i till ett värde på ca 300 000 SEK. Bolaget har sitt säte i Danmark och utdelningen på aktierna kommer att ske därifrån. Blir det någon skattemässig skillnad om jag väljer att köpa aktierna via ett eget AB som jag då lånar ut pengar till, eller om jag gör investeringen direkt som privatperson? Kan räkneexemplet nedan verkligen stämma? Tror att jag missar något?Som privatperson det bli:- Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Skatt i Sverige på bruttobeloppet (25% - avdrag för Dansk skatt á 15% = 10%)= Totalt 25% skatt på bruttobeloppetSom AB skulle det istället bli: - Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Bolagsskatt i Sverige på vinsten (22%)- Skatt privatperson på utdelningen (25%)= Totalt 50,3% skatt
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur blir beskattningen om det aktiebolag du äger köper aktierna? Först ska jag behandla hur ditt aktiebolag kommer att beskattas för utdelningen från det danska aktiebolaget. Jag utgår från att du äger ett svenskt aktiebolag, dvs. ditt aktiebolag ska vara registrerad hos Bolagsverket i Sverige. Som huvudregel tar ett aktiebolag upp alla sina inkomster till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att ditt aktiebolag skulle ta upp utdelningen i inkomstslaget näringsverksamhet. När det gäller utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet finns ett antal särskilda regler gällande vad som kallas för näringsbetingade andelar. Det framgår av din fråga att andelarna som ska köpas är inte marknadsnoterade. Detta innebär att de andelar som ditt aktiebolag kommer att köpa hos det danska aktiebolaget kommer att utgöra näringsbetingade andelar (24 kap. 32 – 33 §§ Inkomstskattelagen). Utdelning på näringsbetingad andelar tas inte upp till beskattning, därför ska ditt aktiebolag inte betala bolagsskatt på utdelningen från det danska aktiebolaget (24 kap. 15 § Inkomstskattelagen). När ditt bolag har delat ut vinsten kommer du att ta upp utdelningen från ditt aktiebolag i inkomstslaget kapital. För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Beroende på hur stor utdelningen är, på ägarförhållanden i ditt aktiebolag samt hur verksamt du är i bolaget, kan ditt aktiebolag anses vara en Fåmansföretag och därför kan utdelningen omfattas av reglerna om kvalificerade andelar (56 kap och 57 kap. Inkomstskattelagen). Detta skulle innebära att en del av utdelningen skulle du ta upp i inkomstslaget kapital, med en skattesats på 20% (enbart 2/3 delar av utdelningen i inkomstslaget kapital ska tas upp till beskattning med en skattesats på 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 20%) och resterande del skulle du ta upp i inkomstslaget tjänst (57 kap. 20 § Inkomstskattelagen) vilket skulle bli föremål för kommunal inkomstskatt (varierar beroende på vilken kommun du bor i) samt statlig inkomstskatt om dina tjänsteinkomster överstiger 438 900 kr (65 kap. 5 § Inkomstskattelagen). Informationen i frågan är otillräcklig för att kunna bedöma om ditt aktiebolag omfattas av reglerna om Fåmansföretag. Hur blir beskattningen om du som privatperson ? En utdelning görs alltid på beskattade medel. Detta innebär att först ska det danska bolaget beräkna sin årliga vinst, på vilken det ska betala dansk bolagsskatt. Efter det, bestämmer bolagsstämman hur stor del av den beskattade vinsten (efter skatt till staten är betald) som ska delas ut till aktieägarna, dvs. aktiebolaget betalar skatt på sin vinst och inte på utdelningen. Du som aktieägare kommer att ta upp utdelningen som inkomst i inkomstslaget kapital och kommer att beskattas med en skattesats på 30%. Du har rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Danmark (2 kap. 8 § Avräkningslagen).

Skattekonsekvenser vid förvärv av lägenhet genom gåva

2018-11-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag ska få en lägenhet som "gåva" av min far i tjeckien.Jag bor i sverige,har dock tysk medborgarskap(ej tjekisk).Men vill ansöka om svensk framöver(kommer då har både svensk o tysk).Min fråga är om jag behöver betala ngn form av skatt när jag har fått lägenheten som gåva??
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är intresserad att veta vilka skattekonsekvenser som gåvan kommer att innebära för dig i Sverige. Av din fråga framgår att du är bosatt i Sverige. Den som är bosatt i Sverige anses vara obegränsad skatteskyldig (3 kap. 3 § 1 punkten Inkomstskattelagen). Att vara obegränsad skatteskyldig innebär att man är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Dock anses gåvor i svensk lag som skattefria inkomster och alla förvärv genom gåva tas inte upp till beskattning (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att du inte kommer behöva betala någon skatt i Sverige när du får lägenheten i gåva av din far. Dock med att du anses vara obegränsad skatteskyldig i Sverige, kommer du att betala skatt i Sverige om du bestämmer att sälja lägenheten i framtiden eller om du väljer att hyra ut lägenheten och får hyresinkomster. Med Vänliga Hälsningar

Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min syster ärvde pappas bostadsrätt då han avled. I bouppteckningen värderades bostaden till 1 100 000. Jag sålde min andel för 550 000 till min syster som lät sin dotter i sin tur köpa den. Arvsskatten är ju slopad men jag förstår att jag måste betala skatt ändå och jag vill veta hur mycket det blir.Mvh Leena
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen).När du säljer din del av bostadsrätten till din syster, kommer du att beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (550 000 kr) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att du har förvärvat bostadsrätten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i din pappas skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som hälften av det din pappa köpte bostadsrätten för (med att det är enbart hälften av bostadsrätten som säljs), ökad med hälften av eventuella kostnader för förbättrande reparationer och underhåll som din pappa har gjort i bostaden (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten = 550 000 – utgifter för avyttringen – 1/2 anskaffningsutgiften – 1/2 förbättringsutgifter Skattesatsen på kapitalinkomster är 30 % av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Med Vänliga Hälsningar

Utdelning på kvalificerade andelar

2018-12-01 i Fåmansbolag
FRÅGA |Hej,har frågor angående nystartat AB som ägs 50/50 av mig och min fru. Hon fakturerar ett annat AB och kommer att ta ut lön från vårt AB upp till brytpunkten för statlig skatt. Jag fakturerar ett utländskt företag och vill inte ta ut någon lön från vårt AB eftersom jag har en annan fast anställning med lön som redan ligger över brytpunkten för statlig skatt. Min fråga handlar om utdelning. Jag förstår att det finns ett övre gränsbelopp, men undrar huruvida jag får ta ut utdelning från vårt AB utan att själv ha tagit ut någon lön. Ungefärligt kommer vi att fakturera tillsammans för 1,2MSEK/år (jag ca 220' och hon resterande). Företaget har inga direkta omkostnader och min fru kommer att ta ut lön om ca 480' + soc avgifter och jag 0kr. Hur mycket är då tillåtet att hon respektive jag tar ut i utdelning?Stort tack på förhand
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beräkningen av gränsbeloppet är en del av reglerna om de så kallade kvalificerade andelar i Fåmansföretag. För att dessa regler ska aktualiseras ska företaget först anses vara ett fåmansföretag (56 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Av din fråga framgår att aktiebolaget ägs av dig och din fru därför faller bolaget inom lagens definition av ett fåmansföretag.Vidare måste dina andelar i företaget vara kvalificerade. För att det ska vara fallet krävs att du har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt skatteverket betyder att vara verksam i betydande omfattning att ens ´´arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. I mindre företag kan arbets­ledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet. Det behöver inte vara fråga om ett heltids­arbete utan arbets­insatsen måste ses i relation till före­tagets omfattning och övriga omstän­digheter. En styrelse­medlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse t.ex. för att skaffa en vik­tig order till företaget. (Rättslig vägledning, Skatteverket) ´´Av de omstänigheter som anges i frågan är min bedömning att du skulle anses som verksam i betydande omfattning och att dina andelar skulle därför vara kvalificerade. Vad innebär att dina andelar är kvalificerade? Detta skulle innebära att en del av utdelningen skulle du ta upp i inkomstslaget kapital (utdelning upp till gränsbeloppet), med en skattesats på 20% (Enbart 2/3 - delar av utdelningen i inkomstslaget kapital tas upp till beskattning med en skattesats på 30%, vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 20%) , och resterande del skulle du ta upp i inkomstslaget tjänst (57 kap. 20 § Inkomstskattelagen) vilket skulle bli föremål för kommunal inkomstskatt (varierar beroende på vilken kommun du bor i) samt statlig inkomstskatt om dina tjänsteinkomster överstiger 438 900 kr (65 kap. 5 § Inkomstskattelagen). Beräkningen av gränsbeloppet Gränsbeloppet = Årets gränsbelopp + Sparat utdelningsutrymme Ditt aktiebolag är nystartat, vilket innebär att ditt sparat utdelningsutrymme är 0. Det finns två olika metoder för att beräkna årets gränsbelopp (57 kap 11 § Inkomstskattelagen). Det kan beräknas enligt förenklingsregeln som: Årets gränsbelopp = 2 3/4 inkomst­basbelopp (62 500kr för 2018) fördelat med lika belopp på andelarna i företaget (I ditt fall fördelat på två med att du äger 50% av företaget). Årets gränsbelopp kan även beräknas enligt huvudregeln som: Årets gränsbelopp = underlaget för årets gränsbelopp x (statslåneräntan + 9 % enheter) + lönebaserade utrymmet Man kan själv bestämma vilken metod man vill använda vid beräkningen. Årets gränsbelopp får bara beräknas av den som äger andelen vid beskattningsårets ingång.Med Vänliga Hälsningar

Beskattning av inkomster från utlandet

2018-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |<p>Hej,</p><p>Jag undrar om man äger en fastighet (kommersiell fastighet i Bukarest) som man hyr ut till företag i EU (Rumänien) och betalar skatt där för vinst osv måste man deklarera och skatta i Sverige för den vinsten i Rumänien för att man är svensk medborgare och bor i Sverige? Isf hur deklarerar man?</p><p>Jag jobbar i Sverige och betalar den skatten i Sverige men tänkte att logiskt skulle vara att fördela dem på vart det ligger.</p><p>Allt i Rumänien skattas där och allt här skattas här?</p><p>Tack!</p>
Megi Xukthi | Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Måste du deklarera dina inkomster från utlandet? Av din fråga framgår att du är bosatt i Sverige. Bosättning i Sverige innebär att du anses i skatterättsligt mening som obegränsad skattskyldig (3 kap. 3 § 1 punkten Inkomstskattelagen). Att vara obegränsad skatteskyldig innebär att man är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Detta betyder att du är skyldig att deklarera i Sverige alla dina inkomster oavsett vart i värden de är intjänade. Hur ska inkomsterna deklareras? Du påstår i din fråga att du äger en kommersiell fastighet. I skatterättslig mening är en kommersiell fastighet en näringsfastighet, det vill säga en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet ( 2 kap. 14 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att alla inkomster du får på grund av innehavet av din kommersiella fastighet, kommer du att ta upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § 1st och 3 st Inkomstskattelagen). Rätt till nedsättning av svensk skattÄven om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, det vill säga även om de ska beskattas i två länder, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Rumänien (2 kap. 8 § Avräkningslagen).Med Vänliga Hälsningar

Särkullbarns rätt till laglott

2018-11-25 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min far och dennes sambo har skrivit ett testament där "att den av oss som överlever den andra, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap" ... "efter bådas vår bortgång skall den då kvarstående behållningen delas mellan våra barn på..."Min far har nyligen gått bort, det finns inga gemensamma bara, men vi är tre särkullebarn. Två på min fars sida och en på hans sambos sida. Kan min bror och jag kräva ut vår laglott/arvslott direkt? Innebär svaret från boupptäckningen "Testamentesgodkännande med förbehåll för laglott. ... godkännes av mig till alla delar, under förutsättning att laglott utgår" detta?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken utgör 50 % av din fars kvarlåtenskap bröstarvingarnas (barnens) laglott. Om du och din bror vill få ut eran laglott direkt, ska ni begära jämkning i testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att 50% av din fars kvarlåtenskap ska tillfalla dig och din bror, och 50% av din fars kvarlåtenskap ska tillfalla sambon med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i frågan. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.Dock är det viktigt att komma ihåg att om ni vill begära jämkning i testamente, måste ni göra det inom sex månader efter det ni delgivits testamentet. Ni kan begära jämkning genom att meddela testamentstagaren, i detta fall faderns sambo, om eran anspråk (7 kap. 3 § 3 st. Ärvdabalken). Med Vänliga Hälsningar,