Vad händer om min dotter blir påkommen med ecstasy och blir anmäld till Socialtjänsten?

2019-12-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Min dotters vän, 15 år, blev påkommen av sina föräldrar med ett gäng tabletter ecstasy. Tabletter som tillhörde både vännen, min dotter, samt en andra vän (alla 15 år).Ingen av tonåringarna har konsumerat någon narkotika, och endast en av dom hade som sagt tabletterna Vad händer med ungdomarna om de andra föräldrarna väljer att göra en anmälan till tex Socialtjänsten eller liknande?Tack för svar på förhand!
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om någon av föräldrarna väljer att göra en anmälan så kommer Socialtjänsten att göra en utredning för respektive barn för att se om barnen är i behov av någon stödåtgärd. Det kan leda till att socialtjänsten föreslår någon typ av åtgärd som syftar till hjälpa barnen om de har något problem med narkotika. Dessa åtgärder är frivilliga, vilket innebär att barnet och vårdnadshavaren har rätt att tacka nej. Skulle det vara så att socialtjänsten kommer fram till att barnen utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk genom missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende så kan även tvångsvård enligt LVU bli aktuellt. Eftersom barnen inte har konsumerat någon narkotika så är min bedömning, utifrån de omständigheter som du har angett, att detta inte kommer att bli aktuellt. Jag förstår att detta måste vara en skrämmande situation, men det kan också vara värt att ha i åtanke att Socialtjänsten måste beakta barnets bästa i sitt arbete och att dem därför inte vill varken föräldrar eller barnet något illa om de föreslår någon form av stödåtgärd. Hoppas detta har givit lite klarhet!Vänligen,

Vad händer om jag har tagit varor för 1400 kr i en butik?

2019-12-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag plockade på mig varor för ett värde av 1400kr när jag gick ut ur butiken så blev jag stoppad och polis tillkallas därefter erkänner jag stölden och går med på böter ifall det är aktuellt. Kan även tillägga att detta är första gången jag blir stoppad och jag har ingenting i mitt register sedan tidigare. Nu 6 månader senare så får jag hem ett papper där jag tillkallas till rättegång, de skriver även att tillgreppet innebar skada och jag förstår inte riktigt vad detta menas? Jag är jätte stressad nu och såklart ångrar jag mig, men vad händer nu? Kan jag få fängelse? Eller blir det dagsböter? Brukar dom kalla till förhör när man har erkänt brottet o är okej med att få böter?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att detta måste vara väldigt stressigt. Jag ska försöka att besvara alla dina frågor så tydligt som möjligt.Inledningsvis så förstår jag verkligen att det kan vara svårt att förstå vad alla ord betyder. Att "tillgreppet innebär skada" betyder egentligen bara att personen som äger butiken som du tog varor från har blivit av med pengar. Denne har då lidit en ekonomisk skada.När det kommer till rättegången så kommer åklagaren sannolikt att åtala dig för stöld, eftersom gränsen för ringa stöld går vid 1000 kr. Åklagaren kommer under rättegången hålla förhör med dig och du kommer att få komma till tals. När det kommer till vilken påföljd som domstolen kommer att dela ut så vill jag inleda med att säga att det är omöjligt för mig att säga exakt hur domstolen kommer att döma. Men i mer generella termer så kan jag inleda med att säga att maxstraffet för stöld är fängelse i 2 år, se Brottsbalken 8 kap 1 §. Utifrån vad du har berätta så är dock osannolikt att du skulle dömas till fängelse. Med tanke på att det stulna värdet inte är så högt så har inte butiksägaren lidit så stor skada, vilket innebär att straffvärdet inte kommer vara så hög, se Brottsbalken 29 kap 1 §. Stöld är brukar inte heller räknas som ett sk. artbrott. Domstolen ska också fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse, se BrB 30 kap 4 §. Dessutom så pekar det faktum att du inte är dömd tidigare mot att domstolen inte har särskild anledning att tro kommer fortsatta göra dig skyldig till brott, vilket är något som spelar roll när domstolen dömer ut villkorlig dom, se BrB 30 kap 7. Sammantaget så är pekar omständigheterna mot en villkorlig dom som förenas med dagsböter. Jag vill dock återigen understryka att jag inte kan garantera detta resultat. Mitt tips är att du skriver till domstolen och begär en offentlig försvarare som kommer kunna hjälpa dig genom processen.

Ringa narkotikabrott

2019-12-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Skulle en person kunna dömas för ringa narkotikabrott i efterhand enbart baserat på vittnesuppgifter om att personen tagit narkotika vid ett tillfälle flera månader tidigare?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du väder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom ringa narkotikabrott har 6 månader i straffskalan (se Narkotikastrafflagen 2 §) så preskriberas brottet efter 2 år, se Brottsbalken 35 kap 1 § . Detta betyder att man kan dömas för brottet om det har begåtts för några månader sedan. På frågan om man kan dömas för ringa narkotikabrott endast baserat på vittnesuppgifter så är svaret att det kan man, förutsatt att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brottet är begånget. Här är det viktigt att komma ihåg att detta är ett mycket högt ställt beviskrav för åklagaren, vilket betyder att det inte är så sannolikt att en åklagare skulle väcka åtal för ringa narkotikabrott om det inte finns mer bevisning än vittnen. Skulle åtal väckas så är det dessutom svårt för åklagaren att visa att brottet är ställt utom allt rimligt tvivel om det inte finns mer bevisning än vittnen.Sammantaget är min generella bedömning att det går att bli dömd för ringa narkotikabrott som är begånget för några månader sedan trott att bevisningen bara består av vittnesuppgifter. Men att det skulle ske i praktiken är osannolikt med tanke på bevisläget. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Olovlig hantering av alkohol

2019-11-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag kan bli straffad i Sverige för en förseelse jag begått utomlands? Under ett utbytesår i USA valde jag att vid ett tillfälle ta med mig två 500 ml starköl, 5 % vol, (om jag minns rätt) till ett chill-häng innan utgång på fest, där det förekom fem personer (inklusive mig själv), varav två minderåriga (folk under 21 år, exklusive mig själv). Det är möjligt att en eller båda de minderåriga fick i sig någon mängd alkohol från en av mina starköl, även om det rörde sig om relativt små mängder, under ett dryckesspel. Är detta ett brott mot alkohollagen?När vi lämnade residenset för att gå till en fest lämnade jag kvar en av mina ölburkar i kylskåpet i syfte att plocka upp den vid ett senare tillfälle. Detta skedde aldrig och eftersom jag har skäl att tro att det bodde folk som var under 21 i huset, men över 18, antar jag att detta är en form av langning av alkohol till minderåriga.Hur skulle jag kunna straffas för detta idag i Sverige, om man summerar dessa två händelserna?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag börja med att säga att jag inte kommer att gå in på eventuella brott mot amerikansk lagstiftning eftersom du inte kommer bli dömd för ett brott mot amerikansk rätt i Sverige. När det kommer till din första frågan så kan jag säga att man kan dömas i svensk domstol för brott mot svensk rätt även om det begås utomlands, se Brottsbalken 2 kap 2 §. Jag kommer därför att göra en bedömning om du har begått ett brott mot svensk rätt. Angående frågan som rörde utbjudning av alkohol till minderåriga så är det tekniskt sett ett brott mot alkohollagen, se Alkohollagen 3 kap 7 § och Alkohollagen 3 kap 9 §. Ny syftar jag på minderåriga enligt svensk rätt, dvs 20 år. Det finns dock ett undantag som säger att det är okej att bjuda minderåriga så länge det är en mindre mängd alkohol som förtärs på platsen under ordnade förhållande samt att det med hänsyn till ålder den minderåriges ålder och mognad kan anses vara försvarligt, se Alkohollagen 3 kap 9 §. Med tanke på att det rörde sig om relativt små mängder alkohols som förtärdes på ett "chillhäng" av personer över 18 år så är det mycket troligt att undantaget skulle bli tillämpligt.Beträffande ölburken så är framgår det inte om du gav den till en minderårig eller inte. Skulle du ha gjort det så skulle det tekniskt sätt kunna utgöra ett olovligt hanterande av alkohol, se Alkohollagen 11 kap 9 §. Men eftersom det rör sig som så små mängder så kommer brottet med mycket stor sannolikhet att bedömas som ringa, vilket betyder att du inte kan hållas ansvarig, se Alkohollagen 11 kap 10 §. Detsamma gäller det faktum att du bjöd minderåriga på relativt små mängder alkohol. Sammanfattningsvis så skulle jag säga att du inte behöver oroa dig för dessa förseelser eftersom de är så pass små att det med stor sannolikhet skulle bedömas som ringa, vilket innebär att du inte kan hållas ansvarig.Hoppas att detta har varit till hjälp!Vänligen,

Tolkning av svar från IVO

2019-12-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har gjort en anmälan till Ivo i ett ärende. Vi har svårt att tolka svaret på delar av svaret från dom. Hoppas ni kan hjälpa oss att få svar:)1) IVO kommer i nuläget inte genomföra någon tillsyn av verksamheten. Det beror på att vi i nuläget använder din information som underlag för riskanalyser. Det kan medföra tillsyn inom området som du klagat på längre fram. Vad innebär detta för vår anmälan? Arbetar de redan med detta ärende? Eller vad står det för?2) Eftersom vårt klagomål gäller ett barn som far illa har vi aktualiserat en anmälan om oro för barn hos socialtjänsten i Jönköping. Vad innebär detta? 3) Ivo´s tillsyn ska vara riskbaserad, vi har därför nytta av dina uppgifter. Vi har registrerat dem och kommer använda dem tillsammans med andra uppgifter för att göra riskanalyser inför kommande tillsyner. Vad innebär detta? Är det redan en tillsyn planerad? Kan det vara fler som anmält ärendet?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Angående din första första punkt så står det klart att IVO inte kommer att göra någon tillsyn just nu. Att din anmälan nu utgör information för IVO:s riskanalys innebär helt enkelt att din anmälan utgör underlag för de riskbedömningar som IVO gör. I praktiken innebär en riskbedömning att IVO utreder vilka verksamhetsområden där det är störst risk att någon far illa. Detta gör de för att sedan kunna rikta sin tillsyn mot verksamheter där det behövs som mest. Det innebär alltså inte att IVO arbetar aktivt med just ert ärende utan endast att din anmälan utgör ett underlag i den riskbedömning som sedan kan ligga till grund för en eventuell tillsyn. Den andra punkten som du tar upp kan jag inte tolka på något annat sätt än att IVO har gjort en orosanmälan till socialtjänsten i Jönköping. Det innebär att socialtjänsten kommer utreda om barnet är i behov av omedelbart skydd samt om barnet är i behov av andra insatser. Tredje punkten. Att din anmälan kommer användas i riskanalysen innebär att IVO kommer få ett bredare underlag när de utreder vilka risker som finns i olika verksamheter. Det innebär inte att en tillsyn är planerad eller att fler har anmält ärendet, även om det självklart är möjligt att fler har anmält ärendet. Jag kan förstå att detta är frustrerande men det är ändå mycket bra att du har anmält. Att IVO får ett bättre underlag för sina riskanalyser innebär att deras tillsyn kommer göras mot det verksamheter som mest behöver det. Hoppas detta har gett lite klarhet!Vänligen,

Hur gör man samboavtal när parterna har gemensamma privatlån?

2019-12-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur gör man samboavtal när parterna har gemensamma privatlån?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!Syftet med ett samboavtal är att se till att en bodelning kommer bli så smidig och rättvis som möjligt om ett samboförhållande skulle ta slut. Det är samboegendomen som ska ingå i bodelningen om förhållandet upphör. Samboegendomen är den gemensamma bostaden och bohaget, förutsatt att det är förvärvat för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 §. Det faktum att ni har gemensamma privata lån är inte direkt rättsligt relevant för ett samboavtal. Det som sambor ska göra när ett samboavtal ska upprättas är att se till att dela upp samboegendomen på ett sätt som känns rättvist och smidigt just för det paret. I detta fall kan det vara smart att beakta hur lånen är fördelade inom förhållandet för att kunna åstadkomma ett så bra avtal som möjligt. Vad som är bäst för ett par kan inte jag bestämma.Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter, se Sambolagen 9 §. Detta kan ni alltså göra hemma på ett vanligt papper. Vill ni ha hjälp med utformning så kan ni använda er av Lawlines egen samboavtalsmall som ni hittar under "avtal" på hemsidan. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Aktiers fria överlåtbarhet

2019-11-26 i Bolag
FRÅGA |Hej Lawline! Jag sitter i en liten twist och behöver ert råd/hjälp.Jag äger ett företag med 5st andra där vi äger 20% var. Vi startade för 4 år sedan och det går ganska bra för företaget. Jag har jobbat inom detta yrke i 12 år och jobbet är inte alls lika rolig längre, känner att jag vill dra mig ur och göra något helt annat. Nu till problemet! Vi är 3st som står på ett hyreskontrakt för en butik/kontor vi har. Kontraktet går ut om 2 år. Vi har vart väldigt klantiga och inte skrivit något kompanjonsavtal, det har kommit på tal flera gånger men vi tog aldrig tag i det. Hur fungerar det nu? Vad har var och en av oss rätt till? Kan jag dra mig ur även fast jag står på hyreskontraktet? Hur värderar man firman? hur ska jag gå till väga? Tack så jättemycket för er hjälp!
David Gardell |Hej,När det kommer till hyreskontraktet så måste du säga upp din del av avtalet till hyresvärden. Av dina uppgifter framgår det att hyresavtalet är ingått på bestämd tid. Jag antar att hyresavtalet rör företagets lokaler, vilket betyder att uppsägningstiden kommer att vara 9 månader om inte annat är avtalat eller avtalas, se Jordabalken 12 kap 4 §. Hyresavtalet innebär inte att du inte skulle kunna dra dig undan från företaget, utan endast att du kan bli tvungen att betala hyra. Har du tur så kan hyresvärden gå med på att befria dig från avtalet innan uppsägningstiden. När det kommer till aktierna så är huvudregeln att du får sälja dessa till vem du vill. Undantaget från det är om det finns ett kompanjonsavtal, vilket det inte finns, eller om det finns någon bestämmelse i bolagsordningen som hindrar dig från att sälja till vem du vill. se Aktiebolagslagen 4 kap 7 §. Beträffande frågan om hur man ska värdera firman så finns det inget förutbestämt sätt att göra detta på. Om det är svårt att komma överens så kan det dock vara lämpligt att låta någon utomstående värdera bolaget. Hoppas att detta har varit till hjälp!Vänligen,

Dröjsmål vid upprättande av staket

2019-11-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag betalade min granne 4000:- i början av maj för uppförande av staket på vår tomt. Det skulle varit färdigt innan midsommar. Nu är det fortfarande inte klart, obehandlade bräder sitter uppe och ruttnar och han har slutat svara på telefon. Vad kan jag göra?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Med tanke på priset så utgår jag från att du har betalat för materialet. Detta betyder att du har köpt en tjänst av din granne. Jag kommer nu också att anta att din granne inte har något företag eller liknande, vilket betyder att ni som privatpersoner har ingått ett avtal om köp av tjänst. Köp av tjänster mellan privatpersoner är ett till stor del oreglerat rättsområde. För att komma till en lösning så kommer jag därför att göra jämförelser med andra lagar och allmänna rättsprinciper.Om du inte redan har gjort det, så ska du ta kontakt med din granne och kräva att denna fullgör arbetet. Skulle han ändå inte göra det så får du häva köpet eftersom dröjsmålet är så pass långt, samt att det har lett till att materialet har skadats, att det måste anses vara ett väsentligt dröjsmål, jfr Konsumenttjänstlagen 29 §. I så fall så får du kräva pengarna tillbaka från grannen. Skulle det dock vara så att han har utfört en betydlig del av tjänsten, alltså slutfört en betydlig del av staketet, så har du bara rätt att häva den delen av tjänsten som återstår, jfr Konsumenttjänstlagen 29 §. Det innebär att din granne i så fall har rätt att få betalt för det arbete som han ändå har gjort på staketet, jfr Konsumenttjänstlagen 23 §. Du har även rätt att få skadestånd för skador som har uppstått på materialet, se 31 § Konsumenttjänstlagen. Skulle det vara så att vissa brädor är helt förstörda så innebär skadeståndsskyldigheten i princip att grannen ska köpa nya brädor. Du har dock en skyldighet att begränsa skadan genom att exempelvis skydda brädorna från vattenexponering.Min rekommendation blir således att du ska ta kontakt med din granne på något sätt och meddela honom att du vill att han fullgör arbetet eller så meddelar du honom att du vill häva köpet och kräva pengarna tillbaka och ersättning för skadat material. Dessutom ska du vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan på materialet.Hoppas att detta har varit till hjälp!Vänligen,