Kan en privatperson som avanmält sig från en kurs, men skrivit till fel adress, slippa betala kursavgiften?

2019-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Anmälde mig till en danskurs i somras med start under hösten, online. Fick sedan förhinder och mailade tillsammans med sjukintyg att jag inte kunde delta. Råkade då skicka avanmälan till fel mailadress varpå de inte sett att jag inte kunnat medverka. De menar nu att jag "uppehållt" en plats i dansgruppen hela hösten och kräver att jag ska betala terminen trots att jag inte varit med en enda gång. De har erbjudit mig ett tillgodokvitto för att delta i en annan kurs under vårterminen, vilket jag inte har möjlighet till. De har ett oerhört strikt avtal vad gäller avanmälan och ev sjukintyg. Och eftersom jag har skickat avanmälan till fel adress har jag enbart mig själv att skylla, men har jag undrar om det finns något jag kan göra i en sådan här situation eftersom jag inte har möjlighet att medverka under vårterminen som de erbjuder, och har inte heller lust att betala för något som jag inte medverkat på... Kanske lite knepig fråga eftersom jag vet att jag godkänt avtalet och det är min miss. Men hade hoppats att det finns något jag kan göra eller säga för att slippa betala en avgift som jag inte utnyttjat eller kommer kunna utnyttja pga en "uppehålld" plats. Tack på förhand.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaVad gäller avanmälan från en kurs en privatperson har anmält sig till finns ingen direkt tillämplig lagstiftning. Dock kan konsumenttjänstlagen samt vad som står i avtalet ge vägledning för vad som gäller (se NJA 2002 s. 644).En kursdeltagare får avanmäla sig från kursenEn privatperson som deltar i en kurs har i princip rätt att avanmäla sig från kursen. Däremot riskerar kursdeltagaren att bli ersättningsskyldig. Grundprincipen är att den som håller i kursen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som har utförts samt det som måste utföras trots avbeställningen. Så är fallet om kursdeltagaren har en godtagbar anledning till sin avanmälan. Om kursdeltagaren inte har ett godtagbart skäl, kan företaget ha rätt till avgiften för hela kursen om det var så att företaget hade kunnat ta in en annan deltagare istället (42 § konsumenttjänstlagen).Det här får betydelse bara om hela kursen inte är slut ännu. Du kan då ha rätt att slippa betala för den del av kursen som hålls efter det att du faktiskt kontaktade företaget. Var dock kursen slut då, har du inte en sådan möjlighet.Det kan krävas att du kontaktat företaget för att ha avanmält digAtt en kursdeltagare avanmäler sig innan kursen har börjat, när det framgår att det ska göras enligt avtalet, är det inget problem för kursdeltagaren att göra det. Dock måste det anses falla på kursdeltagaren att han eller hon ser till att försäkra sig om att han eller hon har vänt sig till den som håller i kursen. Att du gör en avanmälan, men skriver till fel adress, innebär att ingen avanmälan har skett, och företaget kan inte belastas för det.Kravet på att en kursdeltagare ska kontakta företaget i förväg för att meddela att han eller hon inte kan delta kan inte heller anses oskäligt så att villkoret skulle kunna jämkas eller lämnas utan avseende.SammanfattningTyvärr är det nog så att om du som kursdeltagare vill avanmäla dig, måste du se till att du faktiskt har kontaktat den som håller i kursen, annars har ingen avanmälan skett och det kan inte krävas att företaget ska stå för ett sådant misstag. Företaget har därför rätt till kursavgiften.Möjligen kan du, om kursen inte har slutat ännu, och du har ett godtagbart skäl till varför du avanmäler dig, slippa betala vad som motsvarar den resterande delen av kursen från det att du faktiskt kontaktade företaget.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kan universitetslärare som kritiserat students arbete och varnat för disciplinära åtgärder göra sig skyldig till förtal?

2019-11-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min fru studerar på avancerad nivå i ett universitet här i Sverige. Hon fick underkänt på en uppgift inom en kurs. Läraren som gav bedömningen undvek att varken gå med om att tala om ärendet i person eller att ge någon förklaring till varför en sådan bedömning gjorts.Då min fru var väldigt säker på att hon hade gjort bra av sig valde hon att följa upp ärendet och kontaktade avdelningschefen som försäkrade att hon kommer kontakta läraren.En dag senare får min fru ett mejl där läraren har CC:at avdelningschefen och skrivit ett tämligen intressant mejl.I en av paragraferna av mejlet skriver läraren följande; "Moreover, it was unclear how your work differs from your bachelor thesis. If you do nearly the same again without arguing in a very good and precise way (what is new and what you already did), it is self-plagiarism"Läraren påstår alltså att det är otydligt om hur min fru's arbete har varit annorlunda än hennes tidigare C-uppsats. Hen påpekar alltså att de har båda varit lika och att om det är att hända igen ska det klassas som själv-plagiarism, vilket har disciplinära åtgärder.Påståendet stämmer dock inte. Min fru har aldrig skrivit någon C-uppsats i något liknande ämne eller ens på något språk som läraren kan förstå sig på.Läraren har uppenbarligen ingen grund för sin bedömning och väljer att försöka smutskasta min fru i sitt mejl som då har skickats till min fru samt avdelningschefen på universitetet.Är detta ett fall av Ärekränkning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till de brott som hör under kategorin ärekränkning räknas förtal och förolämpning.FörtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta någon för andra missaktning gör sig skyldig till förtal. Så blir dock inte fallet om personen är skyldig att uttala sig i saken eller om personen annars har skälig grund att meddela uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken).Att en universitetslärare kontaktar avdelningschefen angående hur universitetsläraren har bedömt en students arbete, kan i princip inte utgöra förtal. Inte ens om lärarens bedömning är felaktig utgör det förtal, eftersom det krävs att uttalandet är ägnat att väcka en viss grad av missaktning. En del talar också för att läraren kan anses ha skälig anledning att meddela uppgiften, eftersom det görs inom ramen för lärarens yrkesutövning och inte på något annat sätt innebär ett utpekande av din fru som klandervärd i sitt levnadssätt.FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, om brottet är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken).Det brottsliga är beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor eller annars vara angrepp på någon annans självkänsla. För att det ska röra sig om brott har ansetts att det ska röra sig om sådant som exempelvis skällsord, öknamn, föraktfulla tecken, gester eller imitationer. Jag har svårt att se att det läraren har skrivit skulle vara så allvarligt att det kan utgöra brottet förolämpning. Det utgör snarare en, om än möjligen felaktig och klandervärd, bedömning av en students arbete. Att något upplevs som jobbigt eller orättvist är beklagligt men det innebär inte att det behöver vara brottsligt.SammanfattningDet läraren har skrivit är sannolikt inte så pass allvarligt eller annars osakligt att det skulle kunna utgöra något brott. Däremot kan det vara så att läraren inte har iakttagit de krav på saklighet, objektivitet och andra krav som kan ställas på en universitetslärare. Det kan då bli aktuellt med andra disciplinära åtgärder. Mitt råd är att din fru kontaktar universitetsledningen för att komma fram till om något behöver göras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?

2019-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har beslagtagit ens körkort
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köra med omhändertaget eller återkallat körkort är olagligtOm polisen omhändertar ditt körkort skickar de ett beslut om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder då om ditt körkort ska återkallas och beslutar i sådant fall om en spärrtid, alltså hur länge ditt kort ska vara återkallat. Om du kör bil när ditt körkort är återkallat gör du dig skyldig till olovlig körning eller grov olovlig körning (3 § trafikbrottslagen).I vissa fall kan polisen ge medgivande att köra i 48 timmarI vissa fall kan det vara tillåtet att köra bil en kort tid efter att körkortet har omhändertagits av polisen. Polisen kan ge dig ett medgivande att köra under som högst 48 timmar och då är det tillåtet att köra bilen under den tiden, trots att körkortet är omhändertaget. Har du inte fått ett sådant medgivande är det inte tillåtet att köra.SammanfattningDet är inte tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit ditt körkort, såvida du inte har fått ett medgivande av polisen att köra under som högst 48 timmar.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att bära armeringsjärn på allmän plats?

2019-10-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att ha armeringsjärn på allmän plats?Eller faller det under knivlagen? som te x fällkniv, teleskopbatong osv ?Mvh G
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Armeringsjärn kan vara att se som gatustridsvapenDet är förbjudet inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Med "andra föremål" avses även annat än stick- och skärvapen, såsom batonger och liknande.Exakt vad som omfattas av förbudet är inte alltid helt klart och det måste i alla lägen göras en helhetsbedömning för att avgöra om innehavet är tillåtet. Armeringsjärn räknas inte uttryckligen upp i lagtext, förarbeten eller i HD:s praxis. Däremot ses "gatustridsvapen" som sådant som är förbjudet enligt knivlagen. HD har bedömt att bollträn kan vara sådana föremål som omfattas av förbudet i knivlagen (NJA 2011 s. 556). Det motiverades bland annat med att basebollträn inte sällan används vid hot och misshandel och ganska ofta skaffas för helt andra ändamål än det de egentligen ska användas till samt att förbudet inte bör avgränsas strikt till endast sådant som alltid är ägnat att utgöra vapen.Eftersom armeringsjärn, lite beroende på hur de ser ut, kan vara utformade för att användas som vapen, och det förmodligen inte är helt ovanligt att de också används till det, bör de betraktas som något som i sig kan omfattas av förbudet i knivlagen, i vart fall om de har en sådan storlek och form att de kan användas som vapen.Det är inte brottsligt om innehavet är befogatJag vill tillägga att även om armeringsjärn är något som skulle kunna falla under förbudet i knivlagen, innebär det inte att det alltid är otillåtet att ha ett sådant på sig på allmän plats. Det är tillåtet att inneha sådana föremål om de ingår i utrustning för en viss tjänst eller ett visst uppdrag, eller om innehavet annars är att se som befogat (1 § andra stycket knivlagen).Det innebär att även om det skulle kunna vara olagligt att ha armeringsjärn på allmän plats, kan det vara tillåtet, om det ska användas till något godtagbart ändamål eller om det nyss har inhandlats etc.SammanfattningOm armeringsjärnet är utformat så att det rimligtvis går att använda som ett vapen, är det knappast tillåtet att ha det på allmän plats, om man inte har en godtagbar anledning till att ha med sig det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan säljare av en felaktig vara endast skicka en reservdel och låta köparen reparera varan?

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag går i tankarna att börja sälja nya traktorer så som minigrävare och mindre hjullastare som ett företag.Men när jag gör lite research om hur andra återförsäljare gör med garantin så blir jag förvånad.Om jag säljer en ny traktor till en kund (Företag eller privatperson) och det är garanti på 1 år.Slutkunden hör av sig efter 4 månader och en slang har gått sönder. Jag ersätter produkten med en ny slang, men måste jag även set till att en mekaniker byter slangen eller kan jag helt enkelt skriva över allt sådant arbete på kunden? Så jag "bara" står för produkterna och inte några tjänster?Detta är en mycket viktig fråga innan jag vågar starta någon försäljning som går rätt till.Det jag fått svar av från andra ÅF är att dom bara står för nytt material om jag skickar tillbaka den trasiga delen till försäljaren.Vad säger lagen om detta?Tack!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som säljare, är skyldig att reparera traktorer m.m. som har gått sönder, eller om det räcker med att du endast sänder över en reservdel till köparen.Vid försäljning av traktorer är köplagen alternativt konsumentköplagen tillämplig, beroende på du säljer dina produkter till andra näringsidkare eller till konsumenter.Varan antas vara felaktig om den går sönder under garantitidenEn vara är felaktig, och anses ha varit det från början, om den går sönder under den garantitid du har angivit för varan (21 § köplagen resp. 21 § konsumentköplagen).Säljaren ska avhjälpa felet eller ge omleverans, annars kan andra påföljder gällaOm säljaren står risken för att varan är felaktig, och varan under den tiden går sönder, kan köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen resp. 22 § konsumentköplagen). Dessa påföljder är avhjälpande, omleverans, prisavdrag hävning eller innehållande av betalning samt skadestånd.Som säljare får du välja om du i första hand vill avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § köplagen resp. 27 § konsumentköplagen). I annat fall kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Med avhjälpande menas att säljaren reparerar varan. Säljaren kan i sådant fall reparera varan själv eller tillse att annan reparerar varan för säljarens räkning. Det ankommer alltså på säljaren att se till att varan repareras. Detta ska ske utan kostnad för köparen, vilket innebär att det är säljaren som ska stå för reparationskostnaderna och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen.Om säljaren inte avhjälper felet, har köparen rätt att få ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du kan i ett sådant fall ha möjlighet att skicka en ny del till säljaren, men köparen har då rätt till ersättning för reparationskostnadernaSäljaren behöver bara reparera varan om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.Att det skulle medföra en oskälig kostnad eller olägenhet för köparen innebär dock inte att det i sådant fall är tillräckligt för säljaren att enbart skicka delen till köparen, och låta köparen reparera felet själv. Det är istället så att köparen då är hänvisad till att göra andra påföljder gällande, alltså omleverans, prisavdrag, hävning och eventuellt skadestånd (37 § köplagen resp. 28 § konsumentköplagen).Köplagen är dispositivJag vill dock tillägga att köplagen är en lag som kan avtalas bort. Det finns alltså en möjlighet att, om du säljer till andra näringsidkare, avtala om att du inte behöver göra mer än att skicka säljaren en ny del till en vara som har gått sönder och att säljaren själv får sköta och stå för kostnader för reparationen. SammanfattningDet finns inget i lag som ger dig som säljare rätt att endast skicka en ny del till en vara som har gått sönder under garantitiden utan att faktiskt se till att varan repareras. Om du inte reparerar felet eller skickar en ny vara, kan köparen kräva att få betalt för att reparera varan själv eller annars få prisavdrag eller häva köpet. Detta gäller såvida det inte rör sig om ett köp mellan näringsidkare och något annat följer av avtalet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att ha inneboende i en bostadsrätt?

2019-11-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrätt 2 rok 51 kvm. Sen ett tag tillbaka bor även 2 vänner här. Ordförande i styrelsen har kontaktat mig och frågat om vi har nåt inneboendekontrakt. Vi delar alla ytor . Vad ska jag göra och vad kan hända
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att det inte krävs tillstånd från styrelsen för att en innehavare av en bostadsrätt ska få ha inneboende. Detta gäller så länge de inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen (7 kap. 8 § bostadsrättslagen). Det krävs också att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten, d.v.s. att du fortfarande bor i lägenheten och kan komma och gå som du vill.Är dessa förutsättningar uppfyllda är det inget problem att ha inneboende i en bostadsrättslägenhet. Jag är därför osäker på varför ordföranden ställer den frågan. Möjligen kan det vara så att vissa bostadsrättsföreningar har stadgar som säger att man måste informera styrelsen om att man har inneboende, annars ser jag ingen anledning. Mitt råd är att du frågar ordföranden varför han eller hon undrar det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att köra med sommardäck på vintern om det inte är vinterväglag?

2019-11-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, hur ska man tolka lagen om att man MÅSTE ha vinterdäck? På transportstyrelsens hemsida står det ju i klartext: "Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag." Är det alltså fullt lagligt att köra med sommardäck en varm dag i mitten på januari bara för att det inte är vinterväglag?Deras definition av vinterväglag råder också: "Definitionen av vinterväglagVinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig."Hur blir försäkringsfrågan i dessa fall, kan försäkringsbolag vägra betala ut försäkring fast det egentligen är fullt lagligt att ha sommardäck?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Transportstyrelsens föreskrifter kan inte tolkas på något annat sätt än att det bara är förbjudet att köra med sommardäck mellan den 1 december och den 31 mars, om det är vinterväglag (7 § TSFS 2009:19). Det innebär att det alltså är tillåtet att köra med sommardäck på vintern så länge det inte är vinterväglag.Vad gäller försäkringsfrågan beror det lite på vad du har för typ av försäkring samt vilken bedömning ditt försäkringsbolag gör. Ett försäkringsbolag kan dock inte vägra betala ut försäkring om de saknar giltig grund för det. För att få ett säkert svar på frågan bör du kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas detta var svar på frågan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Ska fastighet någon ägt sedan innan samboförhållande delas när samboförhållandet upphör?

2019-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son äger en fastighet till 100%En kvinna flyttar in till honom och betalar hyraVad händer vid ev separation Behöver man upprätta dokument
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad det är du frågar efter, men jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som har rätt till fastigheten, efter att ett samboförhållande har upphört.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas likaNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, bodelning göras. I bodelningen ska det som utgör samboegendom fördelas lika mellan samborna (8 § sambolagen). Det som inte utgör samboegendom, behåller den sambon som äger det.En fastighet någon ägde innan samboförhållandet inleddes, är inte samboegendomSom samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom din son ägde fastigheten redan innan samboförhållandet inleddes, har den inte förvärvats för gemensam användning, utan för din sons användning. Det innebär att fastigheten inte utgör samboegendom, och därmed inte ska tas in i en bodelning. Din son ska med andra ord fortsatt äga hela fastigheten. Det är inte nödvändigt att upprätta något samboavtal eller annat dokument, utan din son äger fastigheten ändå.Att ena sambon betalar hyra till den andra påverkar inte detta.SammanfattningEn fastighet någon har ägt redan innan samboförhållandet utgör inte samboegendom och ska därför inte delas mellan samborna. Det är inte nödvändigt att upprätta något dokument för att din son ska fortsatt äga hela fastigheten.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,