Får hyresvärd neka att borgensman säger upp sitt åtagande, för att hyresgästen inte sköter sig?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Min bror blev borgensman för hans ex hyreslägenhet för ca 4 år sedan. Han vill nu säga upp det då vi läst att han efter 2 år har rätt att göra det med 9 månaders uppsägningstid. Vi hittade en mall här på lawline om hur man kan skriva när man vill säga upp sitt borgensåtagande, vi skrev ett brev och postade sedan det till hyresvärden. Nu har han fått svar från dem att hans uppsägning som borgensman avslås och att de inte tänker gå med på det. De skrev även i svarsbrevet att hans ex missköter sig och inte betalar sina hyror i tid och att de därför inte kan gå med på det. Jag undrar därför om hyresvärden har rätt att neka min bror att säga upp sitt borgensåtagande endast för att hans ex som bor i lägenheten missköter sig?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En borgensman får säga upp sitt borgensavtalDen som har gått i borgen för annan avseende hyra av en bostadsrätt, får säga borgensåtagandet. För att säga upp borgensåtagandet ska viss uppsägningstid iakttas. Borgensåtagandet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsgningen, dock tidigast två år från det att borgensåtagandet började gälla (12 kap. 28a § första stycket jordabalken). Efter att åtagandet har sagts upp har borgensmannen inte längre något ansvar för de förpliktelser som uppkommer för hyresgästen.Borgensmannens rätt att säga upp avtalet får inte inskränkasParagrafen ger borgensmannen en rätt att säga upp sitt åtagande. Bestämmelsen är tvingande till borgensmannens fördel och går inte att avtala bort så att det blir svårare för borgensmannen att säga upp avtalet. Alla villkor och förbehåll som inskränker borgensmannens rätt att säga upp borgensavtalet är ogiltiga (12 kap. 28a § andra stycket jordabalken). Det finns inte heller något lagstöd för att borgensmannen endast skulle få säga upp sitt borgensåtagande om hyresgästen sköter sig.SammanfattningHyresvärden kan med andra ord inte neka att du säger upp borgensåtagandet, med den anledningen att hyresgästen missköter sig.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan en privatperson som avanmält sig från en kurs, men skrivit till fel adress, slippa betala kursavgiften?

2019-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Anmälde mig till en danskurs i somras med start under hösten, online. Fick sedan förhinder och mailade tillsammans med sjukintyg att jag inte kunde delta. Råkade då skicka avanmälan till fel mailadress varpå de inte sett att jag inte kunnat medverka. De menar nu att jag "uppehållt" en plats i dansgruppen hela hösten och kräver att jag ska betala terminen trots att jag inte varit med en enda gång. De har erbjudit mig ett tillgodokvitto för att delta i en annan kurs under vårterminen, vilket jag inte har möjlighet till. De har ett oerhört strikt avtal vad gäller avanmälan och ev sjukintyg. Och eftersom jag har skickat avanmälan till fel adress har jag enbart mig själv att skylla, men har jag undrar om det finns något jag kan göra i en sådan här situation eftersom jag inte har möjlighet att medverka under vårterminen som de erbjuder, och har inte heller lust att betala för något som jag inte medverkat på... Kanske lite knepig fråga eftersom jag vet att jag godkänt avtalet och det är min miss. Men hade hoppats att det finns något jag kan göra eller säga för att slippa betala en avgift som jag inte utnyttjat eller kommer kunna utnyttja pga en "uppehålld" plats. Tack på förhand.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaVad gäller avanmälan från en kurs en privatperson har anmält sig till finns ingen direkt tillämplig lagstiftning. Dock kan konsumenttjänstlagen samt vad som står i avtalet ge vägledning för vad som gäller (se NJA 2002 s. 644).En kursdeltagare får avanmäla sig från kursenEn privatperson som deltar i en kurs har i princip rätt att avanmäla sig från kursen. Däremot riskerar kursdeltagaren att bli ersättningsskyldig. Grundprincipen är att den som håller i kursen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som har utförts samt det som måste utföras trots avbeställningen. Så är fallet om kursdeltagaren har en godtagbar anledning till sin avanmälan. Om kursdeltagaren inte har ett godtagbart skäl, kan företaget ha rätt till avgiften för hela kursen om det var så att företaget hade kunnat ta in en annan deltagare istället (42 § konsumenttjänstlagen).Det här får betydelse bara om hela kursen inte är slut ännu. Du kan då ha rätt att slippa betala för den del av kursen som hålls efter det att du faktiskt kontaktade företaget. Var dock kursen slut då, har du inte en sådan möjlighet.Det kan krävas att du kontaktat företaget för att ha avanmält digAtt en kursdeltagare avanmäler sig innan kursen har börjat, när det framgår att det ska göras enligt avtalet, är det inget problem för kursdeltagaren att göra det. Dock måste det anses falla på kursdeltagaren att han eller hon ser till att försäkra sig om att han eller hon har vänt sig till den som håller i kursen. Att du gör en avanmälan, men skriver till fel adress, innebär att ingen avanmälan har skett, och företaget kan inte belastas för det.Kravet på att en kursdeltagare ska kontakta företaget i förväg för att meddela att han eller hon inte kan delta kan inte heller anses oskäligt så att villkoret skulle kunna jämkas eller lämnas utan avseende.SammanfattningTyvärr är det nog så att om du som kursdeltagare vill avanmäla dig, måste du se till att du faktiskt har kontaktat den som håller i kursen, annars har ingen avanmälan skett och det kan inte krävas att företaget ska stå för ett sådant misstag. Företaget har därför rätt till kursavgiften.Möjligen kan du, om kursen inte har slutat ännu, och du har ett godtagbart skäl till varför du avanmäler dig, slippa betala vad som motsvarar den resterande delen av kursen från det att du faktiskt kontaktade företaget.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kan universitetslärare som kritiserat students arbete och varnat för disciplinära åtgärder göra sig skyldig till förtal?

2019-11-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min fru studerar på avancerad nivå i ett universitet här i Sverige. Hon fick underkänt på en uppgift inom en kurs. Läraren som gav bedömningen undvek att varken gå med om att tala om ärendet i person eller att ge någon förklaring till varför en sådan bedömning gjorts.Då min fru var väldigt säker på att hon hade gjort bra av sig valde hon att följa upp ärendet och kontaktade avdelningschefen som försäkrade att hon kommer kontakta läraren.En dag senare får min fru ett mejl där läraren har CC:at avdelningschefen och skrivit ett tämligen intressant mejl.I en av paragraferna av mejlet skriver läraren följande; "Moreover, it was unclear how your work differs from your bachelor thesis. If you do nearly the same again without arguing in a very good and precise way (what is new and what you already did), it is self-plagiarism"Läraren påstår alltså att det är otydligt om hur min fru's arbete har varit annorlunda än hennes tidigare C-uppsats. Hen påpekar alltså att de har båda varit lika och att om det är att hända igen ska det klassas som själv-plagiarism, vilket har disciplinära åtgärder.Påståendet stämmer dock inte. Min fru har aldrig skrivit någon C-uppsats i något liknande ämne eller ens på något språk som läraren kan förstå sig på.Läraren har uppenbarligen ingen grund för sin bedömning och väljer att försöka smutskasta min fru i sitt mejl som då har skickats till min fru samt avdelningschefen på universitetet.Är detta ett fall av Ärekränkning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till de brott som hör under kategorin ärekränkning räknas förtal och förolämpning.FörtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta någon för andra missaktning gör sig skyldig till förtal. Så blir dock inte fallet om personen är skyldig att uttala sig i saken eller om personen annars har skälig grund att meddela uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken).Att en universitetslärare kontaktar avdelningschefen angående hur universitetsläraren har bedömt en students arbete, kan i princip inte utgöra förtal. Inte ens om lärarens bedömning är felaktig utgör det förtal, eftersom det krävs att uttalandet är ägnat att väcka en viss grad av missaktning. En del talar också för att läraren kan anses ha skälig anledning att meddela uppgiften, eftersom det görs inom ramen för lärarens yrkesutövning och inte på något annat sätt innebär ett utpekande av din fru som klandervärd i sitt levnadssätt.FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, om brottet är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken).Det brottsliga är beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor eller annars vara angrepp på någon annans självkänsla. För att det ska röra sig om brott har ansetts att det ska röra sig om sådant som exempelvis skällsord, öknamn, föraktfulla tecken, gester eller imitationer. Jag har svårt att se att det läraren har skrivit skulle vara så allvarligt att det kan utgöra brottet förolämpning. Det utgör snarare en, om än möjligen felaktig och klandervärd, bedömning av en students arbete. Att något upplevs som jobbigt eller orättvist är beklagligt men det innebär inte att det behöver vara brottsligt.SammanfattningDet läraren har skrivit är sannolikt inte så pass allvarligt eller annars osakligt att det skulle kunna utgöra något brott. Däremot kan det vara så att läraren inte har iakttagit de krav på saklighet, objektivitet och andra krav som kan ställas på en universitetslärare. Det kan då bli aktuellt med andra disciplinära åtgärder. Mitt råd är att din fru kontaktar universitetsledningen för att komma fram till om något behöver göras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?

2019-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har beslagtagit ens körkort
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köra med omhändertaget eller återkallat körkort är olagligtOm polisen omhändertar ditt körkort skickar de ett beslut om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder då om ditt körkort ska återkallas och beslutar i sådant fall om en spärrtid, alltså hur länge ditt kort ska vara återkallat. Om du kör bil när ditt körkort är återkallat gör du dig skyldig till olovlig körning eller grov olovlig körning (3 § trafikbrottslagen).I vissa fall kan polisen ge medgivande att köra i 48 timmarI vissa fall kan det vara tillåtet att köra bil en kort tid efter att körkortet har omhändertagits av polisen. Polisen kan ge dig ett medgivande att köra under som högst 48 timmar och då är det tillåtet att köra bilen under den tiden, trots att körkortet är omhändertaget. Har du inte fått ett sådant medgivande är det inte tillåtet att köra.SammanfattningDet är inte tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit ditt körkort, såvida du inte har fått ett medgivande av polisen att köra under som högst 48 timmar.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ångerrätt och reklamation för juicepress, där konsument efter att ha använt varan två gånger varit missnöjd med den

2019-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde en retur på en citruspress som jag endast använde 2 gånger. Nu hävdar företaget att de vill att jag betalar 25% värdeminskning för att jag använde pressen. De sa aldrig att jag inte kunde använda den och deras policy säger "kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion." och "kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion."Juicepressen har någon konstig smak/lukt så jag är inte intresserad av att behålla den, och jag vill inte betala 25% för en maskin som jag använda två gånger. Vad kan jag göra här?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som din fråga är ställd utgår jag från att du har beställt juicepressen via internet eller på något annat sätt från distans, vilket innebär att distansavtalslagen är tillämplig. Jag utgår också från att du är konsument.ÅngerrättEnligt distansavtalslagen har en köpare av en vara ångerrätt i 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det innebär att du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion, och om du inte vill ha den kan du skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka.Däremot får du inte undersöka varan mer än nödvändigt. Om du gör det kan du bli skyldig att betala säljaren för värdeminskningen på varan (2 kap. 15 § andra punkten distansavtalslagen). Däremot krävs för att du ska bli ersättningsskyldig att du har fått information om att du inte får använda varan.Ångerrätten gäller dock inte för varor som av hälso- eller hygienskäl inte lämpligen kan återlämnas om det har använts (2 kap. 11 § distansavtalslagen). Som exempel på detta brukar underkläder nämnas. Det är oklart om en juicepress faller in under bestämmelsen. Du bör dock ha fått information om att du inte kunnat ångra köpet i sådant fall (2 kap. 2 § distansavtalslagen).ReklamationDu kan också slippa betala genom att du gör en reklamation där du påstår att varan är felaktig. En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, inte kan användas för det den är avsedd för, köparen inte har fått information om en viktig egenskap eller om varan annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen).Att du har fått hem juicepressen och då märkt att den gör så att juicen smakar eller luktar konstigt, kan vara något som innebär att varan är felaktig. Det kan dock behöva göras en närmare bedömning.Om varan är felaktig, kan du ha rätt att få en ny maskin, prisavdrag eller, om det inte skulle hjälpa, häva köpet och få pengarna åter (22 § konsumentköplagen).Mitt förslagDu kan hävda tre saker, som alla innebär att du inte skulle behöva betala för juicepressen:1. Du har bara använt varan så mycket som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.2. Du har inte fått information om att du inte fick använda varan på det sättet.3. Varan är felaktig, eftersom den gör att juicen smakar eller luktar konstigt.Om företaget inte går med på dina krav, men du är övertygad om att du har rätt, kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att du hör av dig!Vänligen,

Kan säljare av en felaktig vara endast skicka en reservdel och låta köparen reparera varan?

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag går i tankarna att börja sälja nya traktorer så som minigrävare och mindre hjullastare som ett företag.Men när jag gör lite research om hur andra återförsäljare gör med garantin så blir jag förvånad.Om jag säljer en ny traktor till en kund (Företag eller privatperson) och det är garanti på 1 år.Slutkunden hör av sig efter 4 månader och en slang har gått sönder. Jag ersätter produkten med en ny slang, men måste jag även set till att en mekaniker byter slangen eller kan jag helt enkelt skriva över allt sådant arbete på kunden? Så jag "bara" står för produkterna och inte några tjänster?Detta är en mycket viktig fråga innan jag vågar starta någon försäljning som går rätt till.Det jag fått svar av från andra ÅF är att dom bara står för nytt material om jag skickar tillbaka den trasiga delen till försäljaren.Vad säger lagen om detta?Tack!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som säljare, är skyldig att reparera traktorer m.m. som har gått sönder, eller om det räcker med att du endast sänder över en reservdel till köparen.Vid försäljning av traktorer är köplagen alternativt konsumentköplagen tillämplig, beroende på du säljer dina produkter till andra näringsidkare eller till konsumenter.Varan antas vara felaktig om den går sönder under garantitidenEn vara är felaktig, och anses ha varit det från början, om den går sönder under den garantitid du har angivit för varan (21 § köplagen resp. 21 § konsumentköplagen).Säljaren ska avhjälpa felet eller ge omleverans, annars kan andra påföljder gällaOm säljaren står risken för att varan är felaktig, och varan under den tiden går sönder, kan köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen resp. 22 § konsumentköplagen). Dessa påföljder är avhjälpande, omleverans, prisavdrag hävning eller innehållande av betalning samt skadestånd.Som säljare får du välja om du i första hand vill avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § köplagen resp. 27 § konsumentköplagen). I annat fall kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Med avhjälpande menas att säljaren reparerar varan. Säljaren kan i sådant fall reparera varan själv eller tillse att annan reparerar varan för säljarens räkning. Det ankommer alltså på säljaren att se till att varan repareras. Detta ska ske utan kostnad för köparen, vilket innebär att det är säljaren som ska stå för reparationskostnaderna och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen.Om säljaren inte avhjälper felet, har köparen rätt att få ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du kan i ett sådant fall ha möjlighet att skicka en ny del till säljaren, men köparen har då rätt till ersättning för reparationskostnadernaSäljaren behöver bara reparera varan om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.Att det skulle medföra en oskälig kostnad eller olägenhet för köparen innebär dock inte att det i sådant fall är tillräckligt för säljaren att enbart skicka delen till köparen, och låta köparen reparera felet själv. Det är istället så att köparen då är hänvisad till att göra andra påföljder gällande, alltså omleverans, prisavdrag, hävning och eventuellt skadestånd (37 § köplagen resp. 28 § konsumentköplagen).Köplagen är dispositivJag vill dock tillägga att köplagen är en lag som kan avtalas bort. Det finns alltså en möjlighet att, om du säljer till andra näringsidkare, avtala om att du inte behöver göra mer än att skicka säljaren en ny del till en vara som har gått sönder och att säljaren själv får sköta och stå för kostnader för reparationen. SammanfattningDet finns inget i lag som ger dig som säljare rätt att endast skicka en ny del till en vara som har gått sönder under garantitiden utan att faktiskt se till att varan repareras. Om du inte reparerar felet eller skickar en ny vara, kan köparen kräva att få betalt för att reparera varan själv eller annars få prisavdrag eller häva köpet. Detta gäller såvida det inte rör sig om ett köp mellan näringsidkare och något annat följer av avtalet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att ha inneboende i en bostadsrätt?

2019-11-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrätt 2 rok 51 kvm. Sen ett tag tillbaka bor även 2 vänner här. Ordförande i styrelsen har kontaktat mig och frågat om vi har nåt inneboendekontrakt. Vi delar alla ytor . Vad ska jag göra och vad kan hända
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att det inte krävs tillstånd från styrelsen för att en innehavare av en bostadsrätt ska få ha inneboende. Detta gäller så länge de inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen (7 kap. 8 § bostadsrättslagen). Det krävs också att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten, d.v.s. att du fortfarande bor i lägenheten och kan komma och gå som du vill.Är dessa förutsättningar uppfyllda är det inget problem att ha inneboende i en bostadsrättslägenhet. Jag är därför osäker på varför ordföranden ställer den frågan. Möjligen kan det vara så att vissa bostadsrättsföreningar har stadgar som säger att man måste informera styrelsen om att man har inneboende, annars ser jag ingen anledning. Mitt råd är att du frågar ordföranden varför han eller hon undrar det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att köra med sommardäck på vintern om det inte är vinterväglag?

2019-11-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, hur ska man tolka lagen om att man MÅSTE ha vinterdäck? På transportstyrelsens hemsida står det ju i klartext: "Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag." Är det alltså fullt lagligt att köra med sommardäck en varm dag i mitten på januari bara för att det inte är vinterväglag?Deras definition av vinterväglag råder också: "Definitionen av vinterväglagVinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig."Hur blir försäkringsfrågan i dessa fall, kan försäkringsbolag vägra betala ut försäkring fast det egentligen är fullt lagligt att ha sommardäck?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Transportstyrelsens föreskrifter kan inte tolkas på något annat sätt än att det bara är förbjudet att köra med sommardäck mellan den 1 december och den 31 mars, om det är vinterväglag (7 § TSFS 2009:19). Det innebär att det alltså är tillåtet att köra med sommardäck på vintern så länge det inte är vinterväglag.Vad gäller försäkringsfrågan beror det lite på vad du har för typ av försäkring samt vilken bedömning ditt försäkringsbolag gör. Ett försäkringsbolag kan dock inte vägra betala ut försäkring om de saknar giltig grund för det. För att få ett säkert svar på frågan bör du kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas detta var svar på frågan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,