Räknas en läckande pool som ett dolt fel i en fastighet?

2019-08-26 i Fel i fastighet
FRÅGA |HejKöpte ett hus med pool. Vid visningen såg den ut att fungera bra och säljare och mäklare sa inget om någon lagning el fel. Flyttade in dec-18, körde igång poolen sommaren-19 och den läcker, det visar sig vara en gammal lagning som förra ägaren gjort och att poolduken och stommen är trasig. När jag tittade på huset sommaren -18 så såg man den inte utan var inte förrän när det var dags för mig att sätta igång allt sommaren-19 som felet uppmärksammades när jag fyllde upp poolen. Känner mig lurad då ingen info om detta getts. Är detta ett fel på fastigheten?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En läckande pool är ett fel i fastighetenEn pool räknas som en del av fastigheten eftersom bestämmelserna om fel i fastigheten också omfattar sådant som inte är direkt anslutet till fastighetens byggnad.För att något ska räknas som ett fel på fastigheten gäller att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet (4 kap. 19 första stycket jordabalken). Eftersom du inte har godtagit att poolen skulle vara trasig rör det sig om ett fel i fastigheten.Felet är dolt om det inte gått att upptäckaFör att du som köpare ska ha rätt till prisavdrag eller liknande räcker det inte med att det bara är ett fel. Det krävs det att det rör sig om ett dolt fel (4 kap 19 § andra stycket jordabalken). Med dolda fel menas sådana fel en genomsnittlig köpare inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Säljaren ansvarar med andra ord för fel som inte kan upptäckas och köparen för fel som kan upptäckas.För att något ska räknas som ett dolt fel ska fyra kriterier vara uppfyllda:- Felet ska ha funnits vid köptillfället- Felet ska inte efter en noggrann undersökning ha gått att upptäcka- Köparen ska inte ha kunnat förvänta sig att felet fanns- Bostadens egenskaper ska avvika från uppgifter säljaren har lämnat och det har påverkat prisetÄven om köparen har en långtgående underökningsplikt, krävs det inte av köparen att ta reda på allt. Undersökningsplikten omfattar sådant som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel. Normalt krävs exempelvis inte att köparen ska behöva ta sig in i stängda utrymmen eller bryta upp golvbrädor och liknande. Exakt hur långtgående undersökningsplikten är varierar från fall till fall och det är svårt att ge ett direkt svar som gäller för alla situationer. Till exempel krävs för äldre hus, eller hus i sämre skick, en närmare undersökning än för nyare hus och hus i bättre skick.Frågan om huruvida felen i poolen är dolda fel beror således på om det fanns möjlighet att upptäcka dem när du köpte fastigheten. Var felen fullt synliga vid en nogrann besiktning av fastigheten rör det sig inte om ett dolt fel. Däremot kan det inte krävas att du skulle ansvara för sådana fel som inte kunnat upptäckas förrän poolen fylldes upp.Är det som du säger att det inte gick att se felen när du skulle köpa fastigheten, utan det gick att upptäcka först när du fyllde poolen, rör det sig om ett dolt fel. För ett sådant dolt fel har du som köpare rätt till avdrag på köpeskillingen (4 kap. 19 § jordabalken).Säljaren har en upplysningspliktEn säljare har ingen generell upplysningsplikt för allt som rör fastigheten. Däremot kan säljaren vara tvungen att berätta om sådana fel säljaren känner till, men som kan vara svåra för köparen att upptäcka, trots att det är fel köparen bör upptäcka. Säljaren har ingen skyldighet att berätta om allt han eller hon vet om bostadens skick, så länge säljaren inte har fått en specifik fråga. Men om säljaren närmast svikligen undanhåller något som han eller hon förstår kan vara av betydelse för dig som köpare, har säljaren brustit i sin upplysningsplikt, vilket innebär att du kan åberopa felet gentemot säljaren.Rimligtvis borde därför säljaren ha berättat att poolen läckte och du kan också av den anledningen ha rätt till prisavdrag.SammanfattningAtt poolen läcker innebär ett fel i fastigheten. För att du ska få rätt till avdrag på köpeskillingen krävs att felet är ett dolt fel. Felet är dolt om felet fanns vid köptillfället, felet inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning av fastigheten av en normalt kunnig person, du inte hade kunnat förvänta dig att felet fanns och felet avvek från säljarens uppgifter och det är något som påverkar marknadsvärdet.Gick felet inte att upptäcka förrän poolen startades, är det ett dolt fel och du har rätt till prisavdrag. Du kan också hävda att säljaren har brustit i sin upplysningsplikt, när han eller hon inte informerade om felen i poolen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Återreseförbud till Sverige omfattar även Schengenområdet

2019-08-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om någon får 4 år återreseförbud till Sverige gäller också Schengenländer alltså det står bara Sverige på själv beslutet.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Återreseförbud till Sverige omfattar även SchengenområdetEn person som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning får en viss tidsfrist på sig inom vilken personen måste lämna landet. Om personen inte lämnar landet i tid eller om Migrationsverket tror att personen inte kommer lämna landet frivilligt, kan personen få ett återreseförbud.Ett återreseförbud innebär att personen inte får återvända till landet under den angivna tiden. Återreseförbudet innebär också att personen inte får återvända till något av de länder som ingår i Schengensamarbetet, Rumänien, Bulgarien eller Kroatien under den tid återreseförbudet gäller.Visum eller uppehållstillstånd i ett Schengenland kan beviljas för den som har fått återreseförbud, men bara i undantagsfall.I ett beslut om återreseförbud står det ofta inte att förbudet gäller även Schengenstaterna, under rubriken "Beslut". Där kan det stå att det bara att det är förbjudet att återvända till Sverige. Istället brukar den informationen gå att utläsa längre ner, under exempelvis rubriken "Upplysningar". Där kan det vara så att det står att du inte får resa in i Schengenstaternas territorium så länge återreseförbudet gäller.SammanfattningEtt återreseförbud till Sverige innebär också ett förbud mot att återvända till Schengenstaterna, Rumänien, Bulgarien och Kroatien.Eftersom jag inte har tillgång till handlingarna i ditt ärende kan jag inte ge ett närmare svar. Har du fler frågor bör du kontakta Migrationsverket.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Preskription av fordran efter inkassokrav

2019-08-12 i Preskription
FRÅGA |Hej moster man betalar krav från inkassobolagen som 6 och ett halv år gammal.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skulder preskriberas efter viss tidNär fordringar eller skulder blir tillräckligt gamla preskriberas de. Det innebär att den som har en fordran på dig förlorar sin rätt att kräva betalning för sin fordran (8 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden för en fordran/skuld varierar beroende på vad det är för typ av skuld du har:- För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Om skulden grundar sig på något du har köpt som konsument, d.v.s. som privatperson av en näringsidkare för ditt privata bruk, är preskriptionstiden tre år.- Andra enskilda fordringar har en preskriptionstid på tio år (2 § första stycket preskriptionslagen). Det kan t.ex. vara skulder mellan privatpersoner eller mellan företag, lån eller s.k. löpande skuldebrev, d.v.s. skuldebrev som inte är ställda till en viss person.- Många statliga skulder, t.ex. skatteskulder, har en preskriptionstid på fem år (3 § skattepreskriptionslagen)Preskriptionstiden förnyas vid ett preskriptionsavbrottÄven om en tidsperiod som är längre än preskriptionstiden har passerat, är det inte säkert att skulden har preskriberats. Preskriptionstiden kan nämligen förnyas genom ett preskriptionsavbrott.Ett preskriptionsavbrott kan ske genom att du:- erkänner skulden genom att betala en ränta eller amortering, eller be om en avbetalningsplan,- får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den du har skulden till, eller- den du är skyldig pengar ansöker om utmätning och hänvisar till skulden.Har något av detta inträffat, börjar en ny preskriptionstid att löpa (5 § preskriptionslagen). Att du fick ett inkassokrav är ett sådant preskriptionsavbrott. Har det därefter inträffat något annat av det som anges här ovan, har en ny preskriptionstid börjat löpa sedan dess. Har det inte inträffat något ytterligare preskriptionsavbrott, löper preskriptionstiden från det senaste preskriptionsavbrottet, d.v.s. när du fick kravet från inkasso. Har preskriptionstiden då förflutit måste du inte betala skulden.SammanfattningAvgörande för om du måste betala skulden eller inte är om den är preskriberad. Tiden för när skulden är preskriberad beror på vilken typ av skuld det är. En ny preskriptionstid kan också ha börjat löpa om det har inträffat något nytt preskriptionsavbrott sedan du fick kravet.Exempel: Om inkassokravet grundar sig på en konsumentfordran, och du sedan dess inte har betalat något eller fått en påminnelse, är skulden preskriberad.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Räknas en fuktskada under diskhon som ett dolt fel i en bostadsrätt?

2019-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag sålde min bostadsrätt under våren och tre månader senare hörde köparen av sig och sa att det droppar vatten under diskhon i köket. Hen menar att det kommer från diskhon och/eller diskbänken. Detta är inget jag noterat och således inte heller upplyst om. Hen har tagit dit en fastighetsskötare som konstaterat att det är fuktskada i diskbänken och på köksstommen (inget på golv eller vägg), och menar nu att detta är ett sk dolt fel och vill ha ersättning för detta. Jag menar att det inte är ett dolt fel iom jag inte vet när det uppstått (jag har ju inte noterat det) och han har haft möjlighet att undersöka köket. Om det fanns där före köper så hade köparen kunnat se det under diskhon genom att dra ut lådan för avfallssortering och kolla under bänken.Köparen vill nu stämma mig som säljare iom jag ej håller med om att det är ett "dolt fel".- Tycker ni det är ett dolt fel och att jag bör ersätta honom, eller vad är ett rimligt utfall vid en ev tvist?Mvh,
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag utgå från att köparen har gjort en undersökning av bostadsrätten och att det inte har avtalats något särskilt mellan säljaren och köparen om vem som ska bekosta fel som upptäckts i bostadsrätten.Köparen kan inte åberopa fel denne har upptäckt eller ska ha upptäcktVid köp av en bostadsrätt har köparen en undersökningsplikt (20 § köplagen). Regeln innebär att köparen inte får åberopa som fel det han eller hon har vetat om eller borde ha vetat om. Fel köparen inte har kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av egendomen utgör så kallade dolda fel, och kan åberopas som fel gentemot säljaren.För att ett fel ska räknas som ett dolt fel måste tre kriterier vara uppfyllda:- Felet måste ha funnits vid köptillfället- Köparen ska inte efter en noggrann undersökning ha kunnat upptäcka felet- Köparen ska inte rimligen ha kunnat räkna med att felet har funnitsFel som kan upptäckas av en normalt kunnig person vid en noggrann undersökning är inte dolda felEn fråga som måste besvaras är hur pass noggrann undersökning köparen måste göra för att försäkra sig om att det inte finns några fel i bostadsrätten. Klart är att vid köp av bostadsrätter har köparen en långtgående undersökningsplikt, om än inte lika långtgående som vid köp av hus. Utgångspunkt för bedömningen vid köp av bostadsrätter är vad en normalt kunnig lekman kan finna vid en grundlig undersökning av bostadsrätten. Fel som är synliga eller annars utan större svårighet kan undersökas omfattas av köparens undersökningsplikt. Köparen kan dock inte åläggas göra sådant som att bryta upp golv eller väggar eller ta sig in i stängda utrymmen för att förvissa sig om att inget fel föreligger. Vid bedömningen av hur långtgående köparens undersökningsplikt är ska hänsyn också tas till faktorer som bostadsrättens ålder, skick och pris.Om köparen finner symptom på fel som denne inte själv kan dra några slutsatser av, måste köparen göra en än mer grundlig undersökning och det behövs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. En köpare bör ägna särskild uppmärksamhet åt fuktskador i kök och badrum eftersom det finns anledning att befara fuktskador i dessa rum.Om felet är så pass enkelt att upptäcka, att det hade gått att dra ut lådan för avfallssortering under diskhon, och då se fuktfläckar eller en vattenläcka eller liknande, rör det sig inte om ett dolt fel. Mycket talar för att köparen inte har uppfyllt sin undersökningsplikt eller att felet har uppstått efter köpet.SammanfattningBedömningen av om något utgör ett dolt fel i en bostadsrätt utgår från vad en normalt kunnit lekman har kunnat finna vid en noggrann undersökning av bostadsrätten. Min bedömning är att om felet hade kunnat upptäckas endast genom att ta lyfta ut lådan för avfallssortering och titta under köksbänken, och då varit synligt, rör det sig inte om ett dolt fel.Utifrån vad du har beskrivit är mitt råd att inte ersätta köparen för hans kostnader, utan låta köparen ta ärendet vidare till domstol om han eller hon vill det. Det är vanligt att tvister om fel i bostadsrätter förlikas innan målet når domstol, efter att parterna fått vägledning av bland annat jurister för vad som gäller i den egna situationen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Uppsägning av tillsvidarekontrakt och tidsbestämda hyresavtal

2019-08-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Ska hyra ett hus för att flytta ihop med min särbo sen 6 år. Vi vill hyra 5 år, och hyresvärden är helt med på det. Min fråga är: Inte kan man skriva ett hyresavtal utan uppsägningstid? SJälvklart har man en ambition att hyra länge, för det vill båda jag och min särbo och hyresvärden. Men om olyckan skulle vara framme så måste det väl alltid finnas möjlighet att säga upp ett hyresavtal med t.ex. 3 månaders uppsägningstid?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på om du undrar över uppsägningstiden i sig eller om du undrar över möjligheten att säga upp hyresavtalet. Jag kommer att ge svar om möjligheten att säga upp hyresavtalet och till vilken uppsägningstid.För att förtydliga menas med uppsägningstid inte tiden för vilket hyresavtalet löper, utan den tid som måste passera från det att hyresvärden eller hyresgästen meddelar att han eller hon vill säga upp avtalet tills det att avtalet upphör att gälla.Hyreslagarna är tvingande till hyresgästens fördelBeroende på vad det är för typ av bostad du hyr gäller antingen 12 kap. jordabalken (också kallat hyreslagen) eller privatuthyrningslagen. 12 kap. jordabalken gäller om hyresvärden hyr ut bostaden i näringsverksamhet och privatuthyrningslagen tillämpas när uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet, utan det är en privatbostad. Gemensamt för dessa lagar är att de är tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att om något annat står i avtalet än vad som står i lagen och det är till hyresgästens nackdel, eller om saken inte alls regleras i avtalet, är det lagen som gäller.Det går exempelvis att avtala om kortare uppsägningstid än vad som står i lagen. Då gäller den uppsägningstiden för hyresgästen, men den lagstadgade uppsägningstiden för hyresvärden.Olika typer av hyreskontraktNär det kommer till hyresavtal finns det två huvudsakliga former; tillsvidarekontrakt och tidsbestämda hyresavtal.Ett tillsvidarekontrakt gäller på obestämd tid, och har alltså inte något på förhand bestämt datum för när hyreskontraktet ska upphöra att gälla. Ett tidsbestämt hyresavtal gäller däremot för en viss bestämd tid och upphör utan uppsägning när hyrestiden har gått ut. Båda dessa typer är giltiga former av avtal, men beroende på vilken form av avtal som har tecknats, kan uppsägningstiden variera.Säga upp tillsvidarekontraktFör hyresavtal på obestämd tid, d.v.s. tillsvidarekontrakt, är uppsägningstiden enligt hyreslagen tre månader (12 kap. 4 § jordabalken). En hyresgäst har alltså alltid rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, oavsett om ingen eller längre uppsägningstid är avtalad. Om det uttryckligen står att kontraktet kan sägas upp med kortare eller ingen uppsägningstid, kan hyresgästen säga upp avtalet med kortare eller ingen uppsägningstid. För hyresvärden gäller dock tre månader.Om bostaden hyrs ut av en privatperson (inte i näringsverksamhet) gäller istället en uppsägningstid på en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden (3 § privatuthyrningslagen). Har det avtalats om annat gäller det till fördel för hyresgästen (2 § privaturhyrningslagen)Säga upp tidsbestämt hyresavtalEtt tidsbestämt hyresavtal upphör som sagt när hyrestiden har gått ut och det sker utan någon uppsägning av kontraktet. Även om hyresavtalet är tidsbestämt, går det fortfarande att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 5 § jordabalken).Uppsägningstiden för tidsbestämda hyresavtal varierar dock beroende på hur länge hyresavtalet gäller (12 kap. 4 § jordabalken):- En dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor- En vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader- Tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhetSom hyresgäst har du med andra ord alltid möjligheten att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid.Det går också att säga upp avtalet i förtid för tidsbestämda hyresavtal för privatuthyrda bostäder (3 § privatuthyrningslagen).SammanfattningEtt hyresavtal kan vara antingen ett tillsvidarekontrakt eller ett tidsbestämt hyresavtal. Oavsett vilket typ av avtal det är och vad som står i avtalet har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Har kortare uppsägningstid avtalats, kan hyresgästen säga upp avtalet med denna kortare uppsägningstid. Har inget särskilt avtalats gällande uppsägningstiden är det den lagstadgade som gäller.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Sambos rätt att överta hyresrätt som inte ingår i bodelning

2019-08-21 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska separera. Vi har bott ihop i ca ett år och är båda folkbokförda på adressen. Vi bor i hyresrätt (3:a) men han står ensam på kontraktet och skaffade lägenheten innan vi träffades. Jag har två barn från ett tidigare förhållande. De är 12 och 14 år gamla och bor med oss varannan vecka samt är folkbokförda här.Min sambo kommer flytta hem till sina föräldrar, alternativt skaffa sig en enrummare, men jag har ingenstans att ta vägen med barnen. Jag står i bostadskö men kommer få vänta många år innan det är min tur. Kan jag ha rätt att ta över lägenhetskontraktet? Jag har arbete och inga betalningsanmärkningar.Hur sjutton går man tillväga?Vänliga hälsningar Mia
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Överlåtelse av hyresrätter kräver normalt hyresvärdens medgivandeSom huvudregel krävs hyresvärdens medgivande för att en hyresgäst ska få överlåta hyresrätten till någon annan (12 kap. 32 § jordabalken).Sambo som behöver bostaden bäst kan ha rätt att överta denEftersom din sambo skaffade lägenheten innan ni träffades, utgör lägenheten inte samboegendom. Det innebär att egendomen inte ska ingå bodelningen.I sambolagen finns dock en särskild regel om sambors rätt att vid en separation överta hyreskontraktet, även om hyresrätten inte utgör samboegendom. Bestämmelsen utgör en skyddsregel för den som bäst behöver bostaden. För de fall samborna använder hyresrätten som gemensam bostad, men hyresrätten innehas av den ena sambon utan att den utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och övertagandet kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, krävs också att synnerliga skäl talar för det (22 § sambolagen). Bestämmelsen är tvingande och gäller även om bostaden inte ska ingå i bodelningen.Synnerliga skäl kan föreligga om den ena sambon har barn som det är tänkt ska bo i lägenheten eller om samborna har gemensamma barn som ska bo hos den ena sambon i lägenheten. Om den sambon som vill ta över bostaden har egna barn, krävs ofta att samborna har bott ihop i minst ett par år för att synnerliga skäl ska finnas.Är dessa kriterier i sambolagen uppfyllda, har du rätt att överta hyresrätten. Ett sådant övertagande kräver inte hyresvärdens medgivande (12 kap. 33 § andra stycket jordabalken).Hyresgäst kan överlåta bostad till närståendeEtt annat alternativ för att låta dig överta hyresrätten, är om den sambo överlåter den till dig som närstående. Enligt bestämmelsen får en hyresgäst, som inte avser använda sin bostadslägenhet, överlåta hyresrätten till en närstående denne varaktigt sammanbor med. I sådant fall krävs hyresvärdens, alternativt hyresnämndens tillstånd. Ett sådant tillstånd ska lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § jordabalken). En ska vanligtvis skäligen kunna nöja sig med förändringen, så länge den hyresrätten överlåts till har förmåga att betala hyran. För att räknas som ett varaktigt sammanboende, krävs normalt ett sammanboende på uppåt tre år, men mycket kortare tid kan godtas.Är dessa kriterier uppfyllda kan din sambo överlåta hyresrätten till dig.SammanfattningEn överlåtelse av en hyresrätt kräver vanligtvis hyresvärdens samtycke. Har du och din sambo sammanbott länge har hyresvärden ofta ingen anledning att neka en överlåtelse av bostaden till dig.Du kan också ha rätt att överta hyresrätten eftersom du bäst behöver den. Att du har barn som ska bo i lägenheten samt att din sambo planerar att flytta till en annan bostad, talar för att du har rätt till hyresrätten efter en behovsprövning. Du behöver i sådant fall inget medgivande från hyresvärden.Mitt råd är att du och din sambo kontaktar hyresvärden om ni båda är med på överlåtelsen. Om hyresvärden inte godkänner överlåtelsen går det att vända sig till hyresnämnden. Är ni båda inte överens om en överlåtelse bör du kontakta hyresvärden eller Hyresgästföreningen för råd om hur du ska gå till väga för att överta bostaden eftersom du bäst behöver den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par

2019-08-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej!För ett tag sen läste jag att det skulle utredas om den så kallade faderskapspresumtionen även skulle gälla ogifta par, så att faderskapet direkt fastställs utan att socialnämnden behöver göra en utredning ( i vart fall i de fallen där modern vet vem fadern är). Hur har det gått med den utredningen?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Faderskapspresumtionen gäller endast för gifta mänEnligt nu gällande rätt gäller faderskapspresumtionen för gifta män. Regleringen innebär att den man som är gift med en kvinna som har fött ett barn, anses vara barnets pappa, om inga särskilda omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § föräldrabalken och 1 kap. 2 § föräldrabalken). För att män som inte är gifta med kvinnan ska fastställas vara barnets pappa, krävs en bekräftelse som ska godkännas av socialnämnden och mamman, eller genom en dom (1 kap. 3 § föräldrabalken och 1 kap. 4 § föräldrabalken).Förenklat och moderniserat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskapDen 17 mars 2017 utfärdade regeringen ett kommittédirektiv enligt vilket det skulle tillsättas en utredare för att se över bland annat reglerna för fastställande och bekräftelse av faderskap (Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap). Den 22 augusti 2018 publicerades en utredning i Statens offentliga utredningar (SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap). I utredningen föreslås regler om är ägnade att förenkla fastställande av faderskap och föräldraskap.Utredningen har inte resulterat i ett förslag om att det ska råda en presumtion för faderskap för män som är ogifta. Däremot föreslås ett införande av en reglering som innebär ett förenklat och moderniserat förfarande för ogifta par att bekräfta föräldraskap. Den nya regleringen innebär att föräldrarna kan göra en elektronisk bekräftelse, där de samstämmigt bekräftar att barnet är deras gemensamma. En sådan bekräftelse behöver inte föregås av någon utredning eller godkännande från socialnämnden, utan kan göras med hjälp av en e-legitimation och ska göras i en tjänst som troligtvis kommer tillhandahållas av Skatteverket.Det finns i dagsläget ingen färdig proposition för riksdagen att ta ställning till, men de nya reglerna beräknas enligt planen träda i kraft under 2021.SammanfattningDet finns i dagsläget inga skarpa förslag eller utredningar om att faderskapspresumtionen ska gälla även ogifta män. Däremot planeras ett införande av nya regler enligt vilka ogifta par kan fastställa faderskap eller föräldraskap genom bekräftelse på ett enklare sätt, t.ex. på elektronisk väg.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att bära fickkniv på allmän plats?

2019-07-29 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag har läst att knivbladets längd påverkar oxå, och att en "gräns" ska vars 7cm.Jag har "alltid" en i mina ögon fickkniv (fällkniv) i min ryggsäck. Bladet är under 7cm om jag mätt rätt.Jag har ju inte ryggsäcken på konsert, pub eller liknande. En när jag ska handla för att slippa betala för påsar och spara på miljön. Är det problem att bära kniven på detta sätt? Eller kan jag istället byta till en "multitool" med tång och annat? Är der mindre provokativt eller liknande? Fick kniven har ofta kommit till användning inkl julklapps inslagning i butik för att krulla snöret. Tack på förhand. MVH Staffan Jävermo
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Knivar får inte användas på allmän platsSom huvudregel är det inte tillåtet att använda knivar, andra stick- och skärvapen eller liknande föremål på allmän plats (1 § knivlagen). Som allmän plats menas inte bara det som enligt ordningslagen benämns offentlig plats, utan även andra områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. butiker.Undantag om innehavet är befogatFrån huvudregeln finns det två undantag. För det första gäller förbudet inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller uppdrag, d.v.s. om exempelvis batonger bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av polis, väktare eller ordningsvakter.Enligt ett andra undantag gäller inte förbudet om innehavet av kniven med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För att avgöra om innehavet är befogat eller inte, måste en helhetsbedömning göras. T.ex. spelar storleken på kniven och vad kniven ska användas till roll. Generellt kan sägas att det inte är tillåtet att allmänt bära kniv om det inte görs sammanbundet med något legitimt användande. Dock kan det vara tillåtet att bära en kniv om den är av mindre storlek även om den inte ska användas eller har använts.I en dom från 2016 har HD uttalat att det i de flesta fall är tillåtet att bära en mindre kniv, som en pennkniv. Endast om det finns speciella omständigheter som innebär en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas sådana mindre knivar av förbudet (NJA 2016 s. 30 punkt 24). Det kan till exempel vara en dålig idé att bära en sådan kniv i situationer då det finns risk att våldshandlingar kan inträffa, som nattetid i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig. Det bör inte heller vara tillåtet att bära en sådan kniv på skolområden, nöjestillställningar, idrottsevenemang eller andra sammanhang där många människor uppehåller sig samtidigt.Domen kan med andra ord tolkas som att det i vardagssituationer är tillåtet att bära en mindre kniv, såsom en pennkniv eller en mindre fickkniv utan att det skulle omfattas av knivförbudet. Det finns ingen regel som anger en fast gräns för hur stor kniven får vara utan det måste göras en helhetsbedömning i varje fall. Vad gäller just fickknivar har det i förarbeten och lagkommentarer endast uttalats att det ska röra sig om en mindre fickkniv, utan att det har besvarats exakt vad det är. Min bedömning är att en fickkniv med ett blad på 7 cm ligger på gränsen för vad som skulle vara tillåtet. Det kan därför vara en god idé att använda en fickkniv med ett något mindre blad, särskilt om du vardagligen bär runt kniven utan någon planerad användning av den.SammanfattningDet är i de allra flesta fall tillåtet att bära en kniv av mindre slag, såsom en pennkniv eller mindre fickkniv, även om den inte ska användas då eller medföras till eller från ett användande. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer användas för vapen, är det otillåtet. Vad som just räknas som en mindre fickkniv är inte helt tydligt och för att vara på den säkra sidan kan det vara en bra idé att använda en kniv med ett något mindre blad än den du har.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,