Får polisen göra en husrannsakan för att en person tidigare har begått brott?

2019-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Har en fundering, kan polisen gå in i lägenhet för att göra en husrannsakan för man tidigare begått brott och de vill göra en så kallad "koll"? Hur länge får polisen ha ens tillhörigheter så som dator tex.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Husrannsakan kräver skälig misstanke om ett brottFör att polisen ska få göra en husrannsakan gäller som huvudregel att det måste finnas en- anledning att anta- att ett brott har begåtts- på vilket fängelse kan följa, och- att misstankenivån har uppnått skälig misstanke (28 kap. 1 § rättegångsbalken).Kravet "anledning att anta" är visserligen ett lågt ställt beviskrav som ofta kan göra det möjligt för polisen att genomföra en husrannsakan. Däremot finns det, gällande misstanke om ett brott, ett krav på att husrannsakan ska grunda sig på misstanke om ett konkret brott och att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått brottet. Enbart den omständigheten att en person tidigare har begått brott är inte en tillräcklig förutsättning för att en husrannsakan ska få genomföras, utan det krävs en viss koppling till ett eller flera specifika brott.Om det rör sig om en sådan misstanke, måste det också göras en proportionalitetsbedömning för att avgöra om det är proportionerligt att göra en husrannsakan, med tanke på det intrång åtgärden innebär på den misstänktes intressen (28 kap. 3 a § rättegångsbalken).Föremål får tas i beslag om det kan antas ha betydelse för utredningenPolisen har rätt att beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för en utredning om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det finns ingen tidsgräns för hur länge polisen får hålla datorn i beslag, utan den får hållas i beslag så länge den är relevant för utredningen.SammanfattningEnbart den omständigheten att en person tidigare har begått brott, är inte tillräcklig anledning för att besluta om husrannsakan. För husrannsakan krävs bland annat skälig misstanke för ett visst, konkret brott och att det finns konkreta omständigheter misstanken grundar sig på. Om polisen har beslagtagit något, får det behållas så länge föremålet är relevant för utredningen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har varit inneboende hos min pojkvän och nu när jag flyttat därifrån så påstår han att jag inte betalade något för första månaden jag bodde där (flyttade dit 12/9-2016) och nu så vill han att jag ska betala 5000 kr till honom för september månad 2016, kan han kräva det av mig efter så lång tid.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går att kräva betalning fram tills fordran är preskriberadAvgörande för om det går att kräva betalning för en period som inträffade för länge sedan, är om fordran är preskriberad. Att fordran är preskriberad innebär att den som kräver betalning förlorar sin rätt att få skulden betald.Preskriptionstiden är tio år, eller två år från avflyttandeVad gäller förhållandet mellan en privat hyresvärd och en hyresgäst finns två huvudsakliga preskriptionstider:Huvudregeln är att en fordran, så länge det inte rör sig om konsumentförhållanden, preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslagen). Det innebär att det är möjligt att kräva betalning för ett hyresförhållande som härstammar från mindre än tio år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt att kräva betalning för något som inträffade 2016.Ett undantag från regeln finns om hyresgästen sedan länge har flyttat ut. I sådant fall kan hyresvärden bara kräva betalning i två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken).SammanfattningDet är möjligt för en privat hyresvärd att kräva betalning för ett hyresförhållande som inträffade för mindre än tio år sedan. Det gäller dock inte om hyresgästen har varit utflyttad i mer än två år.Om hyresvärden kan kräva betalning, blir det i sådant fall en bevisfråga, då du får hävda att du faktiskt har betalat hyran för den perioden, om så är fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Beställda öronproppar visade sig vara för små för köparen

2019-09-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag beställde ett par öronproppar som var till för sömn, får hem dessa och dom är alldeles för små, vilket gör att dom faller ut och fungerar inte alls. Får tillbaka att det handlar om hygien och inte kan lämna tillbaka dessa alltså kan jag inte ta del av ångerrätten i detta fall.Kan jag kräva prisavdrag eller dylikt?Mvh, Rebecca
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ångerrätt gäller inte för använda öronpropparHuvudregeln för köp av varor på distans är att konsumenten har ångerrätt i fjorton dagar från det att konsumenen tar emot varan (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Denna rätt att ångra köpet gäller inte i alla situationer utan vissa typer av köp är undantagna. Till dessa undantag hör varor som av hygienskäl är förseglade och förseglingen har brutits av konsumenten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).Det sagda innebär att ångerrätten inte gäller för öronproppar, som är sådana kroppsnära produkter, om förseglingen är bruten.Observera dock att säljaren måste informera köparen att ångerrätten inte gäller. Sådan information ska ges innan avtalet ingås (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen).Det kan vara fel på varanDen enda möjligheten att annars få pengarna åter är om det skulle vara ett fel på varan. Att det är ett fel på varan behöver inte innebära att den måste vara trasig, utan det kan också vara att varan inte stämmer överens med vad som har avtalats eller inte är lämpad för det ändamål varan i allmänhet ska användas för. En vara kan också vara felaktig om säljaren inte har upplyst köparen om något rörande egenskaper köparen kunde räknat med att ha blivit upplyst om, ifall det har haft inverkan på köpet. En sista möjlighet är ifall varan avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (16 § konsumentköplagen).Att en vara du har köpt visar sig vara för liten när du väl har provat den, kan i allmänhet inte sägas innebära att det nödvändigtvis rör sig om ett fel på varan. Det skulle snarare krävas att öronpropparna är så små att de inte rimligen kan användas som öronproppar av någon. Det kan vara ett fel på varan om du inte på något sätt blev upplyst om en egenskap som kan betyda att de inte skulle passa i dina öron. Det kan t.ex. vara om det inte fanns någon uppgift om öronpropparnas storlek eller om det fanns en utfästelse om att öronpropparna skulle passa alla människor.Om det skulle vara att se som ett fel på varan har du vissa rättigheter. Om du reklamerar varan kan säljaren i första hand välja att ge dig andra öronproppar i större storlek, om sådana finns. Annars har du rätt att häva köpet, eftersom felet är väsentligt för dig (22 § konsumentköplagen).SammanfattningÅngerrätten gäller av hygienskäl inte för öronproppar om de har använts, så länge du har fått information innan köpet att ångerrätten inte skulle gälla. Den enda möjligheten för dig att annars få pengarna åter är då om det är fel på varan. Att en beställd vara, när köparen använt den, visar sig vara för liten för köparen innebär i allmänhet inte att det är fel på varan. Varan kan dock vara att betrakta som felaktig om de är så små att de inte rimligen kan användas för sitt ändamål av någon, eller om du inte har fått tillräcklig information om öronpropparnas storlek.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Möjlighet att säga upp hyresavtal innan tillträde

2019-09-10 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit kontrakt på en lägenhet med inflyttning 2109-12-01 Jag har idag 2019-09-10 blivit erbjuden en annan lägenhet som passar mig bättre både lägesmässigt och kostnadsmässigt. Kan jag säga upp kontraktet jag skrivit på innan jag ens har flyttat in i lägenheten eller är det först efter inflytt som jag ska säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningtidMvh. Åsa Larsson
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att avtalet avser ett hyreskontrakt som gäller på obestämd tid.Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet innan tillträdetEn hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet till som mest tre månaders uppsägningstid, om inte kortare tid är avtalad (12 kap. 4 § jordabalken). Möjligheten att säga upp avtalet gäller även om tillträdet ännu inte har skett.Avtalet gäller tills uppsägningstiden har löpt utAvtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut, vilket är, om inget annat står i avtalet, vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.Det finns ingen möjlighet för en hyresgäst att få hyresavtalet att upphöra omedelbart, om det inte rör sig om vissa typer av undantagsfall (se 12 kap. 6 § jordabalken). Något sådant verkar inte föreligga i ditt fall.Det innebär att du kan säga upp avtalet genast, men det upphör inte att gälla förrän efter uppsägningstidens utgång. Uppsägningstiden börjar löpa från det att du säger upp avtalet.SammanfattningDu kan säga upp avtalet redan innan du flyttar in. Avtalet kommer dock inte att upphöra att gälla förrän efter uppsägningstiden har löpt ut.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jämkning av trafikskadeersättning på grund av drograttfylleri

2019-09-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej. Min son krockade med ett träd med sin bil och fick väldigt svåra skador som kommer att påverka honom i resten av hans liv. Bilen var bara trafikförsäkrad och det visade sig i ett urinprov att han tagit droger. Påverkar detta på något vis ersättningen han kan få på sin trafikförsäkring?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Alla som skadas i trafiken har rätt till ersättning av trafikförsäkringenOm en förare eller passagerare i ett fordon skadas i trafiken, ska trafikskadeersättning ges (10 § första stycket trafikskadelagen). Det gäller även om föraren har varit vållande till skadan och gjort sig skyldig till drograttfylleri eller liknande.Ersättningen sätts ned om föraren har varit drogpåverkadFöljden av att föraren i en trafikolycka har droger i blodet, kan dock bli att ersättningen sätts ned (12 § trafikskadelagen). Det krävs inte att föraren kan dömas för något trafiknykterhetsbrott, utan det är tillräckligt om det kan påvisas att föraren var var påverkad.Det är graden av vållande som är avgörande för hur mycket ersättningen kan komma jämkas, men du kan räkna med att ersättningen i någon mån kommer att sättas ned. Det är dock försäkringsbolaget som gör bedömningen av i vilken grad föraren har medverkat till skadan och vad försäkringsersättningen uppgå till.SammanfattningDin son har rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den kommer dock sannolikt att sättas ned eftersom han var påverkad av droger vid olyckan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Jag vill separera från min sambo. Vart vänder jag mig?

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag vill skiljas med min sambo.Vi äger ett hus tillsammans.Vem ska jag vända mig till för hjälp för att allt blir rätt fördelad?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du menar, men som din fråga är formulerad tolkar jag det som att ni är sambor som ska separera, inte att ni är makar som ska skiljas.Det görs ofta en bodelning när ett samboförhållande upphörNär sambor separerar är det vanligt att, om det finns samboegendom, det görs en bodelning. I bodelningen efter ett samboförhållande delas den gemensamt anskaffade bostaden och gemensamt anskaffat bohag mellan samborna. I samband med bodelningen ska ett bodelningsavtal upprättas. Det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras, men det är möjligt att göra det hos Skatteverket.Samborna kan själva bestämma hur bodelningen ska gå till, eller så kan de utse en bodelningsförrättare. En bodelningsförättare bestämmer hur egendomen ska delas mellan samborna. Om någon av samborna inte är nöjd med hur egendomen har fördelats, går bodelningsförrättarens beslut att överklaga. En ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten.En jurist kan hjälpa till med bodelningen.Det är ofta en god idé att ta hjälp av en jurist i samband med en bodelning. För att få hjälp med er bodelning kan du kontakta Lawlines juristbyrå på telefonnummer 08-533 300 04 eller maila till info@lawline.se för att boka tid med en jurist. Du kan också boka tid via denna länk. Timkostnaden är 2 000 kr inkl. moms per timme (2019).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Vilka uppgifter har en revisor i en bostadsrättsförening?

2019-09-10 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Vilken roll och vilka arbetsuppgifter har en intern revisor i en bostadsrättsförening ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Revisorn har som uppdrag att granska föreningen, främst vad gäller föreningens ekonomiska läge och hur bostadsrättsföreningens styrelse sköter sitt uppdrag. Revisorn granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att bostadsrättsföreningens byggnader och mark sköts på ett bra sätt. En revisor ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra uppdraget. Det ska finnas minst en revisor i en bostadrättsförening och revisorn utses vanligtvis av föreningsstämman, om inte annat framgår av stadgarna.I praktiken är revisorns främsta uppgift att kontrollera att årsredovisningen stämmer överens med verkligheten, genom att stämma av verifikationer med bokföringen. För att kontrollera att styrelsen genomför sit tuppdrag ska revisorn läsa protokollet från årsstämman för att se om styrelsen levt har genomfört det föreningen har beslutat om.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Påföljd för innehav av 17 gram cannabis

2019-09-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, jag åkte fast med 17g cannabis, jag erkände, och fick höga böter. Jag meddelade om att jag var student, och nu blev det istället ett åtal som väcks. Min fråga är vad kan man få för straff för 17g weed för någon som är tidigare ostraffad? Vore väldigt snällt med svar
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har gjort dig skyldig till narkotikabrottEnligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen gör sig den som uppsåtligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika skyldig till narkotikabrott. Är brottet att se som ringa, döms istället till ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen).Brottet är troligtvis att se som ringaVid bedömningen av om brottet ska vara att se som ringa, ska hänsyn tas till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, såsom varför du hade narkotikan. Ett innehav av 17 gram cannabis ligger ganska klart inom gränsen för vad som är att betrakta som ringa och det är därför mest troligt att du kommer att dömas för ringa narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.Det ska dock tilläggas att om du har haft narkotikan i överlåtelsesyfte, t.ex. för att sälja det, är risken större för att brottet ska betraktas som narkotikabrott av normalgraden. Då ingår i straffskalan fängelse i högst tre år.Var innehavet dock för eget bruk, eller i stort sett bara för eget bruk, är brottet att betrakta som ringa. Att du är tidigare ostraffad talar till din fördel vid bestämmandet av straffet och troligtvis stannar påföljden vid böter, eventuellt förenat med en annan påföljd.SammanfattningEtt innehav av 17 gram cannabis ligger, om innehavet var för eget bruk, inom ramen för vad som är att se som ringa narkotikabrott. I straffskalan ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att svara på exakt vilken påföljd du riskerar att få. Det vanligaste straffet för ringa narkotikabrott är dagsböter och det är mest troligt att du får dagsböter, eventuellt i kombination med en annan påföljd, såsom skyddstillsyn.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,