Räknas en fuktskada under diskhon som ett dolt fel i en bostadsrätt?

2019-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag sålde min bostadsrätt under våren och tre månader senare hörde köparen av sig och sa att det droppar vatten under diskhon i köket. Hen menar att det kommer från diskhon och/eller diskbänken. Detta är inget jag noterat och således inte heller upplyst om. Hen har tagit dit en fastighetsskötare som konstaterat att det är fuktskada i diskbänken och på köksstommen (inget på golv eller vägg), och menar nu att detta är ett sk dolt fel och vill ha ersättning för detta. Jag menar att det inte är ett dolt fel iom jag inte vet när det uppstått (jag har ju inte noterat det) och han har haft möjlighet att undersöka köket. Om det fanns där före köper så hade köparen kunnat se det under diskhon genom att dra ut lådan för avfallssortering och kolla under bänken.Köparen vill nu stämma mig som säljare iom jag ej håller med om att det är ett "dolt fel".- Tycker ni det är ett dolt fel och att jag bör ersätta honom, eller vad är ett rimligt utfall vid en ev tvist?Mvh,
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag utgå från att köparen har gjort en undersökning av bostadsrätten och att det inte har avtalats något särskilt mellan säljaren och köparen om vem som ska bekosta fel som upptäckts i bostadsrätten.Köparen kan inte åberopa fel denne har upptäckt eller ska ha upptäcktVid köp av en bostadsrätt har köparen en undersökningsplikt (20 § köplagen). Regeln innebär att köparen inte får åberopa som fel det han eller hon har vetat om eller borde ha vetat om. Fel köparen inte har kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av egendomen utgör så kallade dolda fel, och kan åberopas som fel gentemot säljaren.För att ett fel ska räknas som ett dolt fel måste tre kriterier vara uppfyllda:- Felet måste ha funnits vid köptillfället- Köparen ska inte efter en noggrann undersökning ha kunnat upptäcka felet- Köparen ska inte rimligen ha kunnat räkna med att felet har funnitsFel som kan upptäckas av en normalt kunnig person vid en noggrann undersökning är inte dolda felEn fråga som måste besvaras är hur pass noggrann undersökning köparen måste göra för att försäkra sig om att det inte finns några fel i bostadsrätten. Klart är att vid köp av bostadsrätter har köparen en långtgående undersökningsplikt, om än inte lika långtgående som vid köp av hus. Utgångspunkt för bedömningen vid köp av bostadsrätter är vad en normalt kunnig lekman kan finna vid en grundlig undersökning av bostadsrätten. Fel som är synliga eller annars utan större svårighet kan undersökas omfattas av köparens undersökningsplikt. Köparen kan dock inte åläggas göra sådant som att bryta upp golv eller väggar eller ta sig in i stängda utrymmen för att förvissa sig om att inget fel föreligger. Vid bedömningen av hur långtgående köparens undersökningsplikt är ska hänsyn också tas till faktorer som bostadsrättens ålder, skick och pris.Om köparen finner symptom på fel som denne inte själv kan dra några slutsatser av, måste köparen göra en än mer grundlig undersökning och det behövs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. En köpare bör ägna särskild uppmärksamhet åt fuktskador i kök och badrum eftersom det finns anledning att befara fuktskador i dessa rum.Om felet är så pass enkelt att upptäcka, att det hade gått att dra ut lådan för avfallssortering under diskhon, och då se fuktfläckar eller en vattenläcka eller liknande, rör det sig inte om ett dolt fel. Mycket talar för att köparen inte har uppfyllt sin undersökningsplikt eller att felet har uppstått efter köpet.SammanfattningBedömningen av om något utgör ett dolt fel i en bostadsrätt utgår från vad en normalt kunnit lekman har kunnat finna vid en noggrann undersökning av bostadsrätten. Min bedömning är att om felet hade kunnat upptäckas endast genom att ta lyfta ut lådan för avfallssortering och titta under köksbänken, och då varit synligt, rör det sig inte om ett dolt fel.Utifrån vad du har beskrivit är mitt råd att inte ersätta köparen för hans kostnader, utan låta köparen ta ärendet vidare till domstol om han eller hon vill det. Det är vanligt att tvister om fel i bostadsrätter förlikas innan målet når domstol, efter att parterna fått vägledning av bland annat jurister för vad som gäller i den egna situationen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Återkallelse av permanent uppehållstillstånd

2019-07-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min sambo har fått permanent uppehållstillstånd pga. anknytning av med. Jag märkte att hon särskilt snäll och trevlig mot mig och med min son varje gång han behöver mig särskilt när han hade intervju på Migrationsverket. Men jag var blind med allt pga. jag älskar honom. Jag hjälpte honom med allt särskilt med ekonomi (första 3 året) men min mamma tyckte synd om mig så hon ordna ett jobb åt honom som vikarier inom vården. När han började att tjäna pengar då ändrar han jättemycket, väldigt kaxig. Därefter jag fick veta att han var gift och har en dotter i Filippinerna och vill hämta dotter hit i Sverige. Jag är så sårad och känner mig utnyttja pga. han har ljugit om detta. Jag undrar om det finns möjlighet att återkalla hans PUT?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Personen flyttar från SverigeEtt permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning om han eller hon inte längre är bosatt i Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen). Om en utlänning med permanent uppehållstillstånd flyttar från Sverige, kan uppehållstillståndet återkallas.Personen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit viktiga omständigheter i sin ansökanEtt permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § utlänningslagen). Av betydelse är då vad personen har angivit för Migrationsverket i sin ansökan om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan då återkallas om den oriktiga upgiften eller förtigandet har haft betydelse för tillståndet beviljande.Har personen befunnit sig i här i landet i mer än fyra år, får uppehållstlilståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl. Sådana synnerliga skäl kan förelägga om personen i själva verket en stor del av tiden har befunnit sig utanför landet och har en svag anknytning hit. Ett annat synnerligt skäl kan vara att personen har uppehållstillstånd också i något annat land och att verkställighet kan ske till det landet.Personen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brottEtt permanent uppehållstillstånd kan också återkallas om personen döms för ett allvarligt brott. Om personen döms till utvisning återkallas uppehållstillståndet, även om personen har haft det i flera år. För att riskera utvisning krävs att personen gör sig skyldig till ett allvarligt brott som kan leda till fängelse (8 a kap. 1 § utlänningslagen).SammanfattningEn utlänning kan förlora sitt uppehållstillstånd om han eller hon flyttar från Sverige, har ljugit eller förtigit omständigheter av betydelse i sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige eller gör sig skyldig till ett allvarligt brott och döms till utvisning.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Hyresgästs rätt till ersättning på grund av råttor i källarförrådet

2019-07-26 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående skadedjur i hyresförening. Vi blev innan sommaren meddelade om att vi har problem med råttor i vårt källarutrymme och bostadsföreningen uppmanade oss att inte gå ner i källarutrymmet innan problemet var löst. Detta gjorde bland annat att jag var tvungen att köpa nya grejer eftersom jag inte kunde hämta det jag behövde från mitt förråd. Jag fick också reda på att personer i huset har meddelat föreningen om problemen med råttorna nästan ett år innan de gick ut med information angående problemet men det har alltså inte gjort något åt detta eller meddelat oss som bor där om problemet under väldigt lång tid. Det jag undrar över är om föreningen kan krävas på ersättning för de saker vi inte har kommit åt i våra förråd under perioden samt de saker som eventuellt har blivit förstörda av råttorna?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresvärden har ett ansvar för att åtgärda problem med ohyraHyresvärden har ett ansvar för att hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i sådant skick att de är full brukbara för de avsedda ändamålen (12 kap 9 § jordabalken och 12 kap. 15 § jordabalken).Till reglerna om hyresvärdens vårdplikt hör att hyresvärden ska förhindra att ohyra förekommer och åtgärda problem som väl har uppstått (12 kap. 17 § jordabalken).Det är vårdslöst av hyresvärden att inte åtgärda problemen i god tidUppkommer det en skada eller brist på lägenheten eller biutrymmen som ett källarförråd, har hyresgästen rätt till ersättning för skador som beror på hyresvärdens försummelse (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). Som skador räknas person- och sakskador men även förmögenhetsskador som flyttkostnader eller kostnader för dubbelt boende.Att det har förekommit råttor i källaren är att betrakta som en skada eller brist i lägenheten. Hyresvärdens ansvar sträcker sig dock inte längre än att åtgärda problemen och ge hyresgästerna en hyresnedsättning. Vad gäller skadestånd är hyresvärden bara skyldig att ge ut ersättning för sådana skador eller brister som beror på hyresvärdens försummelse. Enbart förekomsten av råttor eller annan ohyra i hyreshuset innebär inte att hyresvärden har varit vårdslös på ett sådant sätt att denne riskerar att bli ersättningsskyldig. Däremot kan en hyresvärd vara att betrakta som vårdslös om hyresvärden har känt till eller borde ha känt till bristen, och inte i god tid vidtagit åtgärder för att avhjälpa felet utan låtit lång tid passera.Att hyresvärden fick reda på förekomsten av råttor för nära ett år sedan, och inte förrän nu har börjat försöka komma till rätta med problemen, talar starkt för att hyresvärden har varit vårdslös. Hyresvärden kan därför bli ersättningsskyldig för skador som uppstår på grund av råttorna.Vad du kan få ersättning förAtt hyresvärden har väntat så pass länge kan innebära att råttorna har blivit fler och problemen större. Det innebär också att hyresvärdens försummelse kan ha orsakat exempelvis större skador på egendom som kan ha uppstått på grund av råttorna. Hyresvärden ska därmed ersätta skador på egendom som har orsakats av råttorna.Svaret är inte lika enkelt vad gäller att du har varit tvungen att köpa nya saker på grund av att du inte har kunnat komma in i källaren. Du har visserligen fått en merkostnad, som beror på ohyran, men det är inte säkert att det beror på hyresvärdens försummelse. Som sagt ovan innebär enbart förekomsten av ohyra inte att hyresvärden kan bli ersättningsskyldig för det, utan det krävs att hyresvärden har varit vårdslös eller försumlig. Att hyresvärden uppmanar hyresgästerna att inte gå in i källaren under en viss tid innebär inte nödvändigtvis att hyresvärden har varit försumlig, eftersom det snarare är en rimlig början i ett försök att förhindra att problemet med råttorna sprids. Hyresvärden hade troligtvis valt att "stänga av" källaren även i det fall hyresvärden gjorde det så snart denne fick reda på problemen. Däremot kan det vara försumligt i det fall hyresvärden fortsätter dra ut på tiden och inte snarast inleder arbeten med att sanera källarförrådet. Om källarförrådet är fortsatt stängt under en lång tid i onödan kan hyresvärden blir ersättningsskyldig om hyresgästerna inte rimligen kan ta sig in.Det kan dock tilläggas att om hyresvärdens passivitet har orsakat att problemen blivit större, och på grund av det har behövt stänga av källaren, eller stänga av den längre tid än om hyresvärden hade åtgärdat problemen direkt, har hyresvärden varit försumlig så att denne kan bli ersättningsskyldig. Hyresvärden kan då behöva ersätta nödvändiga merkostnader du har haft på grund av att du inte har kommit in i källaren.Du har rätt till hyresnedsättningUtöver eventuellt skadestånd kan du som hyresgäst ha rätt till nedsättning av hyran. För den tid lägenheten eller biutrymmen är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). När det förekommer råttor i lägenheten brukar hyran kunna sättas ned med 25 procent. Det gäller oavsett om problemen med råttorna beror på hyresvärdens försumlighet eller inte. För att ha en sådan rätt krävs normalt att hyresgästen har påtalat bristen för hyresvärden och inte utan protest har betalat in hyran.SammanfattningHyresvärden har ett ansvar för att åtgärda problemen med råttorna. Eftersom hyresvärden har vetat om problemen i nästan ett år utan att göra något, har hyresvärden varit vårdslös. Hyresvärden kan därför bli skadeståndsskyldig. Hyresvärden ska ersätta skador på egendom som har orsakats av råttorna. Vad gäller att du har behövt köpa nya saker på grund av att du inte har kommit in i lägenheten, kan hyresvärden behöva ersätta kostnader för sådant som har varit nödvändigt att köpa som en följd av att hyresvärden inte har åtgärdat problemen i god tid, till exempel på grund av att problemen med råttorna har blivit större på grund av hyresvärdens passivitet. Utöver detta har du rätt till en hyresnedsättning med cirka 25 procent.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Hyresnedsättning på grund av vägglöss

2019-07-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Haft vägglöss i hyreshuset. Tog därefter 5 veckor innan sanering . Samma för två år sedan. Fick då hyresreducering med halv hyra. Flyttade ut till annat boende i 5 veckor. Merkostnad varför jag nu betalat in halv hyra. Nu får jag hotbrev från hyresvärden att jag ska betala hela beloppet. Kan hyresvärden göra så här?Mvh Kerstin Aleryd kerstin.aleryd@live.se
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du har fått vägglöss i hyreshuset där du bor och på grund av det har du flyttat till ett annat boende under en viss tid, vilket har gett dig merkostnader.Vägglöss ger rätt till hyresnedsättningEn hyresgäst har rätt till hyresreducering i de fall lägenheten är i bristfälligt skick och bristen inte beror på hyresgästen själv (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). Ohyra som vägglös är att betrakta som en sådan brist i lägenheten hyresvärden har ett ansvar för (12 kap. 17 § jordabalken). Det gäller oavsett om hyresvärden har orsakat bristen eller inte. Hyresvärden har därför en skyldighet att sanera i hyreshuset och så länge det inte är du själv som har tagit dit ohyran har du rätt att få en nedsättning av hyran. Hur stor nedsättningen av hyran ska vara kan variera beroende på hur stora besvären har varit men utgångspunkten är att hyran ska sättas ned till ett skäligt belopp. Normalt brukar en hyresnedsättning på grund av vägglöss sättas till 15 procent av hyran och ska beräknas från den hyresvärden underrättades om problemen till den dag problemen avhjälptes.Om lägenheten har varit helt oanvändbar under en viss tid kan hyran för den perioden sättas ned helt.För att få ersättning för dina merkostnader måste du kräva skadeståndDu har alltid rätt till hyresreducering, oavsett om vägglössen beror på hyresvärdens försummelse eller inte. Därutöver kan hyresvärden ha ett skadeståndsansvar.Att du har fått merkostnader för ett annat boende på grund av att du inte skulle kunna bo i lägenheten, är en typ av skada. Hyresvärden har ett skadeståndsansvar för brister som beror på hyresvärdens försummelse. Det gäller även sådana förmögenhetsskador som flyttkostnader och kostnader för dubbelt boende.En hyresvärd anses normalt försumlig om hyresvärden känner till bristen eller borde känna till den, och inte i god tid vidtar åtgärder för att avhjälpa felet. Att väldigt lång tid passerar utan att hyresvärden åtgärdar problemet är sådant som kan betraktas som vårdslöst eller försumligt av hyresvärden. Om hyresvärden å andra sidan åtgärdar problemet inom rimlig tid, har hyresvärden normalt inte varit vårdslös och därför inte skadeståndsskyldig. Att saneringen var färdig efter fem veckor, och om det inleddes inom kort tid, talar för att hyresvärden inte har varit vårdslös.Viktigt är dock att hyresvärdens skadeståndsansvar inte är detsamma som en hyresreducering. Att du har rätt till nedsättning av hyran innebär inte nödvändigtvis att du också har rätt till skadestånd. I ditt fall kan det därför bli så att du har rätt till nedsättning av hyran på grund av att det har funnits vägglöss i lägenheten och den under viss period kan ha varit obeboelig. Däremot är det inte säkert att du har rätt till ersättning för dina merkostnader.Ha en god dialog med hyresvärdenHyresvärden får förstås begära av dig att betala in hela hyresbeloppet om hyresvärden anser sig ha rättslig grund för det. Det är då viktigt att du framför din ståndpunkt och förklarar varför du inte ska göra det. Hyresvärden får dock inte agera hotfullt. Kommer du och hyresvärden inte överens om en nedsättning av hyran rekommenderar jag att du vänder dig till Hyresgästföreningen som kan hjälpa dig.SammanfattningSå länge det inte är du själv som har tagit dit vägglössen, har du alltd rätt till en hyresnedsättning för den period problemet har funnits. I ditt fall bör nedsättningen motsvara minst 15 procent per dag från det att hyresvärden underrättades om problemet till det att felet avhjälptes. Om du inte alls kunnat bo i lägenheten en viss period ska hyran sänkas helt för den perioden.Rätt till ersättning för merkostnader på grund av att du har haft ett annat boende har du bara om hyresvärden har varit försumlig. Enbart förekomsten av ohyra innebär inte att hyresvärden har varit försumlig och är därför inte direkt ersättningsskyldig för dina merkostnader. För att du ska ha rätt till skadestånd måste hyresvärden i princip ha underlåtit att vidta åtgärder under en längre tid.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att bära fickkniv på allmän plats?

2019-07-29 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag har läst att knivbladets längd påverkar oxå, och att en "gräns" ska vars 7cm.Jag har "alltid" en i mina ögon fickkniv (fällkniv) i min ryggsäck. Bladet är under 7cm om jag mätt rätt.Jag har ju inte ryggsäcken på konsert, pub eller liknande. En när jag ska handla för att slippa betala för påsar och spara på miljön. Är det problem att bära kniven på detta sätt? Eller kan jag istället byta till en "multitool" med tång och annat? Är der mindre provokativt eller liknande? Fick kniven har ofta kommit till användning inkl julklapps inslagning i butik för att krulla snöret. Tack på förhand. MVH Staffan Jävermo
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Knivar får inte användas på allmän platsSom huvudregel är det inte tillåtet att använda knivar, andra stick- och skärvapen eller liknande föremål på allmän plats (1 § knivlagen). Som allmän plats menas inte bara det som enligt ordningslagen benämns offentlig plats, utan även andra områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. butiker.Undantag om innehavet är befogatFrån huvudregeln finns det två undantag. För det första gäller förbudet inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller uppdrag, d.v.s. om exempelvis batonger bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av polis, väktare eller ordningsvakter.Enligt ett andra undantag gäller inte förbudet om innehavet av kniven med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För att avgöra om innehavet är befogat eller inte, måste en helhetsbedömning göras. T.ex. spelar storleken på kniven och vad kniven ska användas till roll. Generellt kan sägas att det inte är tillåtet att allmänt bära kniv om det inte görs sammanbundet med något legitimt användande. Dock kan det vara tillåtet att bära en kniv om den är av mindre storlek även om den inte ska användas eller har använts.I en dom från 2016 har HD uttalat att det i de flesta fall är tillåtet att bära en mindre kniv, som en pennkniv. Endast om det finns speciella omständigheter som innebär en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas sådana mindre knivar av förbudet (NJA 2016 s. 30 punkt 24). Det kan till exempel vara en dålig idé att bära en sådan kniv i situationer då det finns risk att våldshandlingar kan inträffa, som nattetid i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig. Det bör inte heller vara tillåtet att bära en sådan kniv på skolområden, nöjestillställningar, idrottsevenemang eller andra sammanhang där många människor uppehåller sig samtidigt.Domen kan med andra ord tolkas som att det i vardagssituationer är tillåtet att bära en mindre kniv, såsom en pennkniv eller en mindre fickkniv utan att det skulle omfattas av knivförbudet. Det finns ingen regel som anger en fast gräns för hur stor kniven får vara utan det måste göras en helhetsbedömning i varje fall. Vad gäller just fickknivar har det i förarbeten och lagkommentarer endast uttalats att det ska röra sig om en mindre fickkniv, utan att det har besvarats exakt vad det är. Min bedömning är att en fickkniv med ett blad på 7 cm ligger på gränsen för vad som skulle vara tillåtet. Det kan därför vara en god idé att använda en fickkniv med ett något mindre blad, särskilt om du vardagligen bär runt kniven utan någon planerad användning av den.SammanfattningDet är i de allra flesta fall tillåtet att bära en kniv av mindre slag, såsom en pennkniv eller mindre fickkniv, även om den inte ska användas då eller medföras till eller från ett användande. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer användas för vapen, är det otillåtet. Vad som just räknas som en mindre fickkniv är inte helt tydligt och för att vara på den säkra sidan kan det vara en bra idé att använda en kniv med ett något mindre blad än den du har.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering

2019-07-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Lagen om kontrollavgift. Oskälighet 10§. Jag spelar tennis på en klubb som anlitat parkeringsbolag för att motverka att obehörig parkerar på klubbens mark. När man kommer till klubben ska man registrera bilen i en terminal vid receptionen. Emellertid lyckades parkeringsvakten registrera mig i sin handdator innan jag hunnit in. Det tar 3 minuter att gå in om man går direkt. Mig tog det 7 minuter för att jag väntade på min medspelare. Jag har bestridit avgiften utan att ange skäl. Kan 10§ om oskälighet gälla vid en rättslig prövning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att när du kom till parkeringen väntade du på din medspelare i några minuter. Sedan registrerade du att bilen stor parkerad. Innan du hann registrera bilen fick du en kontrollavgift för olovlig parkering.Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiftenOm du anser det uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift, är det 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller. Enligt bestämmelsen får en kontrollavgift inte tas ut, om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.Av förarbetena framgår att bestämmelsen är avsedd att ha en restriktiv innebörd, men ge utrymme för en mot bilisterna något mildare ordning än vad som medges vid felparkering enligt felparkeringslagen. Hovrätten har förklarat att, för att slippa betala krävs mer än att försummelsen är ursäktlig. Avgift inte bör i princip inte tas ut om endast om försummelsen beror på en oförutsedd händelse som är av mer än bagatellartad natur (se RH 2012:10). I praxis har det rört sig om sådant som en nära anhörigs sjukdom och i det närmaste nödsituationer.Ett fordon är inte felparkerat medan du köper biljett eller registrerar parkeringenDet finns ingen särskild regel som anger hur länge en parkeringsvakt måste låta en bil stå innan den kan ge ut en parkeringsbot. Enligt praxis väntar dock de flesta parkeringsbolag fem till tio minuter innan de ger en parkeringsbot till en bil som står felparkerad. Ett fordon inte är felparkerat under den tid det tar för bilisten att köpa en parkeringsbiljett. Är det exempelvis kö till en parkeringsautomat eller till den plats där förare registrerar sin bil som parkerad, kan en parkeringsavgift inte komma på fråga.Det är inte ett godtagbart skäl att vänta på sin medspelareDet inte troligt att det skulle anses uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften, av den anledningen att du väntade på din medspelare innan du registrerade parkeringen. Det gäller trots att det bara passerade sju minuter, eftersom det är mer än vad som behövs för att betala biljetten. Det kan svårligen ses som ett godtagbart skäl för att vänta med att göra det, utan det bör göras snarast möjligt. Som angivits ovan krävs det mer akuta, oväntade händelser.Om det är något som är till din fördel är det att syftet med parkeringen är att parkeringen är till för de som besöker anläggningen. Eftersom du besökte anläggningen hade du skäl att parkera där. Det passerade också väldigt kort tid. Jag tvivlar dock på att de argumenten skulle hålla eftersom det vanligtvis ankommer på den som har parkerat bilen att se till att parkeringsbolaget kan kontrollera att bilen står korrekt parkerad.SammanfattningDet är möjligt att bestrida kontrollavgiften av den anledningen att det vore uppenbart oskäligt att ta ut den, i enlighet med 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot ska lagen tolkas restriktivt och, så som din fråga är formulerad, verkar du sakna tillräckligt starka skäl som skulle kunna medföra att det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift i ditt fall. Att du väntade på din medspelare är inte anledning nog att vänta med registreringen.Det kan dock vara en god idé att ändå framföra för parkeringsbolaget dina skäl till varför du inte ska betala och se vad de säger.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Hyresvärd har gått in i hyresgästs lägenhet två gånger utan samtycke

2019-07-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd har vid två tillfälle gått in i min lägenhet utan att jag godkänt detta.En av tillfällen var jag inte hemma Andra tillfället låg jag sjuk och öppnade inte dörren när det ringde på. dörren.Helt plötsligt står värden utanför mitt sovrumFår en hyresvärd göra så här?Ska jag anmäla honom för hemfridsbrott?Mvh Agneta
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En hyresvärd behöver oftast hyresgästens samtycke för att få gå in i lägenhetenEn hyresvärd behöver i de flesta situationer hyresgästens samtycke för att få gå in i hyresgästens lägenhet. Brådskande situationerUndantaget från detta är om hyresvärden behöver ta sig in i lägenheten för att avhjälpa brådskande situationer, som exempelvis en brand eller vattenläcka, eller om det rör sig om nödvändig tillsyn eller förbättringsarbeten (främst reparationer) som inte kan skjutas upp. I sådana fall får hyresvärden ta sig in genast utan att invänta hyresgästens samtycke (12 kap. 26 § första stycket jordabalken).Mindre brådskande situationerEn hyresvärd kan även ha rätt att gå in i lägenheten för att utföra förbättringsarbeten som inte är lika brådskande. För detta krävs dock att hyresvärden har meddelat detta minst en månad i förväg (12 kap. 26 § andra stycket jordabalken).Reglerna om hyresgästens samtycke gäller även om hyresvärden har en reservnyckel till lägenheten. Hyresvärden behöver fortfarande hyresgästens samtycke, såvida det inte rör sig om en akut situation.Det kan vara värt att påpeka att dessa regler är tvingande till hyresgästens förmån. Det går alltså inte att genom hyresavtalet föreskriva att hyresvärden skulle ha tillåtelse att i andra fall än de som anges i lagen få gå in i lägenheten.Hyresvärden kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrottOm ingen av situationerna ovan föreligger, har hyresvärden inte haft tillåtelse att gå in i din lägenhet och det kan då röra sig om ett brott. Den som olovligen tar sig in där annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott och kan dömas till böter (4 kap. 6 § brottsbalken). Det gäller också hyresvärdar som utan tillåtelse tar sig in i en hyresgästs lägenhet, även om hyresvärden har nyckel.En hyresgäst måste kunna lita på att hyresvärden inte springer in och ut ur lägenheten hursomhelst. Att hyresvärden har gjort det två gånger är därför oroande. Det är också ett märkligt beteende av hyresvärden att gå in utan att försöka kontakta dig på annat sätt, t.ex. via telefon.Om det inte var någon brådskande situation eller, om hyresvärden inte hade meddelat i god tid innan, när denne gick in, är det en bra idé påtala detta för hyresvärden och/eller göra en polisanmälan.SammanfattningHyresvärden får bara gå in i din lägenhet utan ditt samtycke om det är en brådskande eller akut situation eller om det rör sig om förbättringsarbeten där hyresvärden har meddelat det minst en månad i förväg. I annat fall har hyresvärden olovligen gått in i din lägenhet och gjort sig skyldig till hemfridsbrott.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi hade fönstret öppet, med haken i, under en dag tidigare i sommar när det var varmt (finns ingen luftkonditionering). Vi lät det stå öppet medan vi båda var borta några timmar under dagen,ocj när vi kom hem hade gängorna slitit sig från trät som fäste fönstret vid listen där gångjärnen satt, oh glaset Krossades. Hyresvärdens son kom förbi och hämtade fönstret till reparation, och nu har vi fått en faktura på 1500kr. Vi tycker inte att vi gjort något fel, då vi måste kunna ha fönstret öppet för att ha en dräglig temperatur inomhus, och undrar om hyresvärden verkligen kan kräva oss på pengarna för reparationen?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En hyresgäst ska bara ersätta skador som uppstått genom vållandeEn hyresgäst har ett ansvar för att vårda lägenheten väl. Om hyresgästen missköter sin lägenhet kan han eller hon komma att behöva ersätta skadan. Utgångspunkten är att hyresgästen ska ersätta sådana skador som har orsakats genom hyresgästens vållande (12 kap. 24 § första stycket jordabalken). Det innebär att hyresgästen måste ha varit oaktsam eller agerat vårdslöst och på grund av det har orsakat skadan. Motsatsvis innebär det att skador som har uppstått på grund av olyckshändelser eller genom vanlig förslitning inte måste ersättas av hyresgästen, utan det faller under hyresvärdens underhållsansvar.Det är vanligtvis inte oaktsamt att lämna fönstret öppetFrågan i ert fall är alltså om det har varit oaktsamt att ha fönstret öppet medan ni var borta och att ni därför har vållat skadan.Svaret på frågan kan bero lite på omständigheterna i fallet. Rimligtvis bör en hyresgäst i vanliga fall kunna lämna fönstren öppna utan att det ska vara att betrakta som vårdslöst och det bör gälla även om hyresgästen inte är hemma under en kortare tid. Gängorna kan likväl slita sig när hyresgästen är hemma som när han eller hon inte är det. En hyresgäst ska kunna utgå från att fönstren i normalfall inte går sönder av att lämnas öppna. Att gängorna slitit sig från trät beror snarare på förslitning vilket är något som faller under hyresvärdens ansvar.Under vissa förutsättningar kan det vara oaktsamtEn situation då det å andra sidan skulle kunna vara att betrakta som oaktsamt att lämna fönstret öppet är om det av någon särskild anledning fanns anledning att befara att fönstret skulle slita sig. Så kan vara fallet om det var väldigt blåsigt den dagen eller om fönstret var så pass slitet att det gick att förstå att det fanns en stor risk att det skulle lossna.Hyresgästen har utöver sin vårdplikt även en underrättelseplikt gentemot hyresvärden. Underrättelseplikten innebär att om hyresgästen upptäcker, eller rimligtvis bör upptäcka, en brist i lägenheten som måste rättas till för att undvika att större skador uppstår, måste hyresgästen underrätta hyresvärden om bristen (12 kap. 24 § andra stycket jordabalken). Detta för att hyresvärden ska få möjlighet att åtgärda bristen innan en allvarlig olägenhet riskerar att uppstå. Det sagda innebär att om fönstret var väldigt slitet och det utan svårigheter gick att upptäcka, hade ni som hyresgäster behövt underrätta hyresvärden om det. Det borde dock i sådant fall ha krävts att fönstret var just väldigt slitet och att det utan närmare undersökning gick att upptäcka, för att ni skulle ha haft en sådan underrättelseplikt. Om fönstret var likt andra fönster i lägenheten och till synes hade ett sådant skick som bör kunna godtas, förelåg ingen sådan underrättelseplikt.SammanfattningDet är i normala fall inte oaktsamt av en hyresgäst att lämna ett fönster öppet och ni ska därför inte behöva ersätta skadan. Undantaget är dock om det sannolikt gick att befara att gängorna inom kort skulle slita sig, antingen på grund av att det var exempelvis mycket blåsigt ute eller om fönstret var väldigt slitet.Om fönstret sedan tidigare var slitet och i behov av renovering och det lätt gick att upptäcka, hade hyresvärden behövt underrättats om det, annars kan ersättningsskyldighet uppstå. Det gäller dock inte om det rörde sig om mer normal slitning där det inte fanns något som tydde på att fönstret kunde lossna.Hoppas detta var svar er fråga. Har ni fler frågor är ni välkomna att hör av er!Vänligen,