Är skild make ansvarig för dödsbo?

2019-11-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min syster är skild och har ett barn på tolv år med honom. Pappan hon skilde sig ifrån har dött. Är det min syster som är ansvarig för dödsboet? Ska hon ta hand om o städa ur hans bostad? Sälja hans saker? Ordna begravning? Mvh
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntNär en person dör bildas ett dödsbo som tar över personens tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som företräds av dödsbodelägare. Dödsbodelägare är enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Då din syster inte längre var gift med hennes före detta man, är hon inte någon dödsbodelägare såvida pappan inte valt att testamentera bort en del av sitt arv till henne. Deras gemensamma barn är emellertid dödsbodelägare, och eftersom barnet är 12 år har hen ingen möjlighet att själv företräda dödsboet, se 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Din syster blir då i egenskap av förmyndare enligt 10 kap. 2 § FB skyldig att tillvarata barnets intresse och således företräda barnet i dödsboet. SlutsatsNaturligtvis måste inte din syster själv städa ut hans bostad, sälja hans saker och ordna begravningen, utan tanken är att samtliga dödsbodelägarna gemensamt ska förvalta den dödes egendom. Den enda situationen där din syster själv kan bli ansvarig är om pappan inte har några andra arvtagare som är dödsbodelägare. I sådana fall skulle hon kunna begära en särskild boutredningsman om hon inte vill/orkar ta hand om dödsboet enligt 19 kap. 1 § ÄB.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Anskaffningsvärde för fastighet förvärvad genom arv?

2019-11-20 i Reavinstskatt
FRÅGA |En bostadsrätt ärvs och den är i bouppteckningen värderad till 3700000 och säljs för 4000000Vilket ingångsvärde används för reavinstbeskattning. 3700000 eller det den köptes för 20 år tidigare?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighet överlåts genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, använder man sig av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att gåvomottagaren kommer använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL. I förevarande fall ska ni alltså använda er av inköpspriset som gåvogivaren betalade 20 år sedan som anskaffningsvärde (ingångsvärde) vid beräkningen av kapitalvinsten (reavinsten). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påföljd för olovlig körning

2019-11-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har kört bil utan körkort och har fastnat i en trafik kamera och har nu kallats till polisen. Kan jag få fängelse för det?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om olovlig körningEnligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Har man före den olovliga körningen innehaft ett körkort som blivit återkallat, betraktas brottet som grovt.Påföljd för olovlig körningOm du inte tidigare haft ett körkort som blivit återkallad och du döms för olovlig körning är påföljden som kan delas ut enbart böter. Bötesbeloppets storlek är enligt åklagarmyndighetens bötespraxis 30 dagsböter. Summan av varje dagsbot bestäms efter vad som domstolen bedömer som skäligt med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Påföljd för grov olovlig körningOm du emellertid tidigare haft ett körkort som blivit återkallat, kan du dömas för grov olovlig körning vari fängelse i upp till 6 månader ingår i straffskalan. Trots att fängelse ingår i straffskalan för grov olovlig körning, ska man enligt 30 kap. 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. För att fängelse ska utdömas ska personen ifråga enligt rådande praxis ha gjort sig skyldig till ett flertal tidigare olovliga körningar inom ett tidsperiod om 2 år, se RH 2017:35. Den vanligaste påföljden är således här ett högre antal dagsböter (mellan 50-100). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Samboavtal pris

2019-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min son behöver hjälp med en samboavtal och testamente. Han och hans sambo ska flytta till en ny bostadsrätt och han är rädd att i fall av separation han kan förlora hälften. Bostaden är förskott på arv från mig och hans mormor. Min fråga är, vad kostar det att få hjälp med avtalet och vad krävs för att få det gjort? MVH
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan enkelt och till ett fast pris via denna länk (https://lawline.avtalsrobot.se) upprätta ett samboavtal online via vår avtalstjänst. Priset för upprättandet av ett sådant samboavtal från oss är 595 kr. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Beräkning av skatt på fastighet

2019-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Äger en fastighet där tidigare ägare köpt den för 140 000. Som gåva(gåvobrev) betalade jag 330 000 år 2011. Om jag nu säljer den för säg 1200000. Hur skattas den å hur mycket?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om beskattningEnligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL) beräknas en kapitalvinst som skillnaden mellan försäljningsintäkten minskat med kostnader för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet åsyftas enligt 44 kap. 14 § IL anskaffningsvärdet och förbättringskostnader. AnskaffningsvärdetFör att avgöra vilket anskaffningsvärde ni använder er av, måste det fastställas huruvida överlåtelsen i samband med att du blev ägare av fastigheten skattemässigt är att betrakta som ett köp eller en gåva. När en fastighet överlåts i form av en gåva, använder man sig av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Med andra ord kommer gåvomottagaren i sådana fall använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinsten. Om överlåtelsen istället är att betrakta som ett köp, utgör köpeskillingen som köparen betalade i samband med förvärvet grunden för anskaffningsvärdet, se 44 kap. 13 § IL.För att fastställa huruvida överlåtelsen är att betrakta som ett köp eller en gåva, använder man sig av huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär kortfattat att om köpeskillingen överstiger taxeringsvärdet, är överlåtelsen att betrakta som ett köp, och om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet är överlåtelsen att betrakta som en gåva.Bedömningen i ditt fallI ditt fall blir det alltså avgörande vad fastigheten hade för taxeringsvärde vid tidpunkten för förvärvet. Om taxeringsvärdet 2011 understeg 330 000 kr, kommer du använda dig av 330 000 kr som anskaffningsvärde. Om taxeringsvärdet emellertid översteg 330 000 kr, kommer du använda dig av den tidigare ägarens anskaffningsvärde (dvs. 140 000 kr). Om du säljer fastigheten för 1 200 000 kr, och vi enbart håller oss till anskaffningsvärdet, kommer kapitalvinsten hamna på antingen 870 000 kr (1 200 000 - 330 000) eller 1 060 000 kr (1 200 000 - 140 000). Vidare bör även tilläggas att man vid försäljning av en privatbostadsfastighet enbart behöver skatta på 22/30 av den beräknade kapitalvinsten enligt 45 kap. 33 § IL. Den slutliga kapitalvinsten blir i detta fall (bortsett från förbättringsutgifter och kostnader för försäljningen) 870 000 * 22/30 = 638 000 kr, eller 1 060 000 * 22/30 = 777 333 kr. Hur mycket blir skatten?Enligt 65 kap. 7 § IL är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital. I ditt fall blir det alltså 638 000 * 0,3 = 191 4000 kr, eller 777 333 * 0,3 = 233 200 kr.För att sammanfatta, kommer den slutliga skatten antingen bli 191 400 kr om ditt förvärv av fastigheten betraktas som ett köp, och 233 200 kr om förvärvet är att betrakta som en gåva. Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Spärrtid vid olovlig körning

2019-11-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!När får man ta ut körkortet om man är 17 år och man blir stoppad och får olovlig körning av polisen?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntEnligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Blir man dömd för olovlig körning får man även sitt körkortstillstånd återkallat enligt 5 kap. 2 § körkortslagen. SpärrtidNär man sedan ansöker om nytt körkortstillstånd kommer man få en spärrtid meddelad på grund av den olovliga körningen, enligt 3 kap. 9 § körkortslagen. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Det upp till transportstyrelsen att i varje enskilt fall avgöra hur lång spärrtid som ska meddelas. Det är således svårt att på förhand avgöra hur lång denne kommer vara. Den vanligaste spärrtiden för en "vanlig" olovlig körning brukar dock vara runt 6 månader. Med detta i beaktande, så bör man kunna beviljas körkortstillstånd senast när man är 19 om man blir dömd för olovlig körning när man är 17 (OBS att detta bara är en uppskattning och att det kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet).Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har min makes syster och min svägerska någon arvsrätt?

2019-10-29 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver mig om min make är avliden och vi inte har några barn? Min makes syster lever men min halvbror är avliden. Men hans fru alltså min svägerska lever också.
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida du inte upprättar något testamente kommer den legala arvsordningen som återfinns i ärvdabalken gälla.Om din make är avliden och ni inte har några barn, tillfaller arvet dina föräldrar, syskon eller syskons barn enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB). Skulle du inte ha någon vid liv i denna arvsklass tillfaller arvet dina mor- och farföräldrar eller deras barn, dvs., dina fastrar, mostrar, farbröder och morbröder enligt 2 kap. 3 § ÄB (OBS dock att kusiner inte har någon arvsrätt). Detta innebär att varken din makes syster eller din svägerska kommer ärva något från dig. Skulle det vara så att du inte ha några legala arvtagare vid liv, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skatt vid överlåtelse av halva andelen av ett fritidshus?

2019-10-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Ge bort halva andelen i fritidshuset som gåva.Är det någon skatt på det?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvoskattDet korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva. HuvudsaklighetsprincipenFör att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, gåvan skall ha överlämnats frivilligt och det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.SammanfattningGer man bort halva andelen av sitt fritidshus som en gåva kommer man inte behöva skatta på överlåtelsen. Den enda beskattning som kan bli aktuell är vid en eventuell vidareförsäljning som medför kapitalvinst. Vid en sådan situation kommer gåvomottagaren använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning