Blommor till en intagen

2019-09-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag undrar om någon som är häktad med restriktioner (inte fulla restriktioner)får ta emot blommor som levereras med bud?Mvh Åsa
Victor Strömwall |Hej.Vad en intagen i ett häkte och inte regleras i många typer av rättskällor. Först och främst finns 2 kap. 11 § Häkteslag, denna föreskriver att "En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter, tidningar och andra personliga tillhörigheter som inte kan äventyra ordningen eller säkerheten." Frågan här är såklart om blommor skulle äventyra ordningen eller säkerheten på häktet. Kriminalvården har vidare ett eget regelverk som de utgår ifrån vid bedömningsfrågor i sådana frågor, dessa kallas föreskrifter och för häktet finns "FARK häkte". Under kommentarerna till 2 kap. 11 § Häkteslag räknas ett antal olika objekt som både som förutsättning eller efter individuell prövning skulle godtas som en personlig tillhörighet. Tyvärr nämns inte växter vidare utan bör tolkas som objekt den intagne inte rimligen bör mottaga på sitt bostadsrum. På Kriminalvårdens hemsida under fliken "123 frågor" # 35 har man uttalat sig specifikt om blommor i en cell och säger "De allra flesta får inte ha blommor på rummet. Vad man får ha i sitt rum beror på vad man är dömd för, hur hög säkerhet fängelset har och på hur den intagna är som person. Men ingen får till exempel ha något som kan användas som vapen eller något som försvårar behandlingen eller gör det svårare att anpassa sig till livet ute i samhället.". Avslutningsvis hittar jag inga rättsfall där just blommor i cellen på ett häkte har prövats, vilket gör det oerhört svårt att bedöma ärendet i din situation. För att vara säker skulle jag rekommendera att du tar kontakt med t.ex ett vakthavande befäl på häktet och ställer frågan direkt. Inte bara själva innehavet skulle kunna anses vara ett problem, utan att de levereras med bud, vilket innebär att budet fysiskt skulle behöva komma in på häktet. Detta är någonting som kriminalvården är extremt återhållsamma till att godkänna och kanske görs det en annan bedömning om du själv lämnar blommorna.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Tvingad att jobba övertid?

2019-09-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej min sambo är fastanställd och jobbar från 06:00 till 16:00 varje dag (mån- fre)Hans Chef tvingar honom till övertid, får faktiskt chefen göra så? att tvinga någon till övertid?Fast I hans avtal säger hans arbetstider är från 06:00 - 16:00.Mvh Rebecca
Victor Strömwall |När det gäller övertid finns vissa regler att återfinna i arbetstidslagen, dock är det mesta oftast reglerat i arbetsplatsens kollektivavtal. I arbetstidslagen finns en gräns på hur mycket man får jobba övertid och detta framgår i 8 §. Där står att "När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår", även kallat "allmän övertid". I 9 § framgår även att det i vissa fall går att arbeta "extra övertid", detta innebär att man i särskilda fall får jobba mer övertid. Detta är dock sällsynt och används exempelvis bara när oförutsedda sjukdomsfall uppkommer eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta direkt drabbar företaget.Detta är dock det enda som finns i lagtext att utläsa om övertid eftersom att resten är meningen att regleras i kollektivavtal. Även skyldigheten att jobba övertid är reglerat där. Ni får helt enkelt titta på sambons kollektivavtal för att komma fram till när han egentligen kan tvingas jobba extra. Finns det inget kollektivavtal på arbetsplatsen är det tidigare redovisade paragrafer som är tillämpliga. Behöver ni hjälp med tolkning av kollektivavtalet eller att föra talan mot arbetsgivaren är det enklaste sättet att kontakta facket på arbetsplatsen. Hoppas detta gav svar på er fråga!

Provanställning övergående i tillsvidareanställning

2019-09-23 i Anställningsformer
FRÅGA |HejJag vår på prövanställning från 2019-04-01 till 2019-09-30,jag är skjukskriven från 12 avgusti til 01 oktober. Kan arbetsgivare säga upp mig eller jag ska gå till tillsvidareanställning automatisk.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställningar regleras i Lag om Anställningsskydd genom lagens 6 §. Den säger att tidsbegränsade provanställningar får avtalas, om prövotiden är max sex månader. I ditt fall är det paragrafens andra stycke som blir mest intressant. I den står:"Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning."Detta betyder att om du inte fått besked om att din provanställning har upphört när du kommer tillbaka från din sjukskrivning så skall din tjänst automatiskt övergå i en tillsvidareanställning. Det går dock att avtala annat än det som föreskrivs i 6 § i ett kollektivavtal, detta framgår i 2 §. Därför bör du även kolla upp ditt kollektivavtal för att vara säker på att inga andra villkor förekommer. Uppstår några problem är det enklast att vända sig till facket på arbetsplatsen som skulle kunna hjälpa dig att föra talan om någonting går fel. Du kan också enkelt hänvisa till denna paragraf själv om du behöver! Hoppas detta var svar på din fråga!

Semesterersättning och bonus

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Är det laglig att inkluderar semesterersättning i provisioner och bonus? T.ex. om en anställd får en bonus/provision på 10 000kr, har arbetsgivaren rätt att inkludera semesterersättningen i den bonusen/provisionen eller måste semester ersättning alltid tillkomma utöver ens provisioner och bonusar? Mvh Johan Claesson
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen och enligt lagens 29 § skall denna ersättning beräknas på samma sätt som en semesterlön. Detta betyder att man även har rätt till semesterersättning på så kallade "rörliga" delar, t.ex. bonusar eller provision. Det bör framgå tydligt på din lönespecifikation huruvida semesterersättning ingår i den bonus på 10.000 som du fått eller inte. Det är svårt att säga om du i ditt specifika fall har rätt till ersättning, men generellt kan jag säga att om du blivit lovad en bonus på 10.000 utan att det gjorts tydligt för dig att den summan inkluderade semesterersättningen, borde det vara rimligt att du även har rätt till semesterersättning på dessa 10.000. Detta helt enkelt eftersom att semesterersättning skall utgå på bonusar. Jag skulle rekommendera dig att vidare läsa i ditt kollektivavtal (om det finns något) eftersom det kan vara vidare reglerat där samt att ta kontakt med en facklig organisation som kan hjälpa dig vidare. Detta eftersom din fråga är väldigt specifik och det är svårt att dra slutsatser via detta frågeformulär.Hoppas detta gav iallafall lite hjälp på traven och lycka till!

TIlläggsavgift i kollektivtrafik vid god tro?

2019-09-23 i Avtal
FRÅGA |Jag har råkat ut för en tilläggsavgift på 1500 kronor hos Västtrafik då jag åkte på ungdomsbiljett istället för vuxenbiljett. Anledningen till att jag åkte på ungdomsbiljett är för att jag är student och har fått information från min högskola att studentpriser gäller på alla biljetter hos västtrafik men så var inte fallet enligt kontrollant. Jag har handlat i god tro då jag fått information gällande priserna och trodde verkligen att det gällde. Jag har bestridit avgiften men fått avslag. Kan jag använda rätten om god tro om jag fortfarande vill överklaga beslutet? MvhJennifer
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessa typer av frågor regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, varpå lagens första paragraf föreskriver att den som bedriver kollektivtrafik "får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett. Undantag stadgas i 2 § som föreskriver att "Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet." Vad jag utläser från din fråga borde endast paragrafens sista rekvisit, alltså "annan omständighet" vara tillämplig. Att tolka vad detta skulle vara är givetvis svårt att avgöra, främst eftersom rättsfallen på området inte är många. Jag kan endast göra en jämförelse med fallet RH 2013:29, där en person också felaktigt rest på en ungdomsbiljett trots att denne inte var berättigad till detta. Det utreddes att personen köpt biljetten vid pressbyrån och således blivit såld fel typ av biljett. Både tingsrätten och hovrätten tyckte att detta inte var skäl nog för att bli ursäktad tilläggsavgiften.Med stöd (visserligen svagt) i rättsfallet ovan samt vissa hovrättsdomar jag kunnat läsa, borde bedömningen här vara snäv, om inte mycket snäv. Jag skulle personligen inte tro att din invändan om att du befunnit dig i god tro skulle godkännas av en domstol vid prövning. Med det sagt måste rättsläget förklaras oklart eftersom det enligt mina efterforskningar inte är direkt prövat. När du köper en biljett av västtrafik godkänner du även de villkor som föreligger vid deras resor, vilket föreskriver att du har personligt ansvar för att din biljett är rätt. Hoppas detta gav någorlunda klarogörelse i din situation och önskar dig lycka till!

Tvingas att vittna?

2019-09-23 i Vittna
FRÅGA |Mitt barnbarn har bevittnad en cykelstöld och ringde då direkt till polisen. Nu är han kallad att vittna och det gör honom mycket orolig då han vet att personen är knarkare och har ett stort nätverk. Själv har han kommit bort från drogerna sedan ett år tillbaka, men han är nu rädd att om han vittnar mot cykeltjuven kommer hen att hämnas eftersom han själv vistats i liknande kretsar tidigare. Kan han slippa undan att vittna? Kan han vittna anonymt? Hur ska han agera?Han är så orolig för detta vittnesmål att vi runt omkring honom är oroliga att han börjar droga igen. Tacksam för svar från en orolig mormor
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige föreligger någonting som kallas för allmän vittnesplikt. Detta innebär helt enkelt att du måste rapportera in om ett brott begås och innefattar även att vittna i rättegång. Det finns lite mer att läsa under denna länk. Regler om vittnen finns i rättegångsbalkens 36:e kapitel. 36 kap 7 § RB säger att den som kallas som vittne också skall befinna sig under rättegången. Vittnar inte ditt barnbarn finns det flera åtgärder som kan vidtas: Hämtad till domstolen (20 §), Vite/böter (21 §) eller i värsta fall häktning (21 §). Det ligger stor vikt i att ett vittne faktiskt vittnar och nyss redovisade påföljder visar på dettaDet finns dock en möjlighet att den tilltalade inte får vara i rättssalen när vittnet förhörs. Denna möjlighet nämns i 36 kap 18 § RB bestämmer att "ordförande får besluta att en part inte skall närvara i rättssalen om" (punkt 1): " det kan antas att ett vittne av rädsla eller någon annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro". Tyvärr är detta den enda förmildrande omständigheten som jag finner.Tyvärr finns det inte heller möjlighet att vittna anonymt i Sverige. Det bästa vore helt enkelt att låta honom berätta sanningen för att sedan låta rättsystemet helt enkelt göra sitt. Det bästa är att ni för en bra dialog med åklagaren i målet och ger stöd till honom genom hela processen, så har ni gjort så gott ni kan. Det finns även s.k vittnesstöd på domstolarna, vilket han kan använda sig utav för att underlätta.Hoppas det gav svar på er fråga och lycka till!

Gymkort som förmån & Anstånd med deklaration

2019-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Lawline!Om jag får ett gymkort av mitt företag ska detta räknas på min deklararion? Också vad gäller om jag är utomlands när jag ska deklarera?
Victor Strömwall |Hej!Vad gäller ditt gymkort eller friskvårdsersättning som det kallas i lagtext så regleras det i 11 kap 11 § Inkomstskattelagen. Paragrafen säger att personalvårdsförmåner ska inte tas upp till beskattning om det är av "mindre värde" (mer om det nedan) samt att det inte uppfyller några kriterier. Dessa är:Riktar sig inte till alla i personalenGår att byta mot kontant ersättningVad som menas med "mindre värde" är enligt skatteverket 5000 kr. Så länge summan för ditt gymkort är under denna summa samt inte uppfyller kriterierna ovan behöver du inte beskattas för detta.Är du utomlands när deklarationen skall in kan du ansöka om anstånd med att lämna in deklarationen via skatteverkets hemsida. Att föredra dock är att du skriver den innan du åker iväg om du har möjlighet eller att du deklarerar via internet där du är. Att ansöka om anstånd kan du göra via denna länk, eller via mina sidor på skatteverket.Hoppas det gav svar på din fråga!

Semesterersättning i månadslön

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan/eller har rätt att lägga in semesterlönen/semesterersättningen på min månadslön? Han säger att han gjort det med står inget om detta på alla mina lönespecifikationer från 20160401-20171231.Enligt mitt fack får man under inga omständigheter betala ut detta på en månadslön och OM det trots allt är gjort, skall det framgå på lönespecifikationen. Tacksam för svarMvh Magnus
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen. I förarbeten till denna lag, närmare bestämt i prop. 2009/10:4 s. 37 står det sagt att semesterersättning inte får presumeras ingå i månadslönen. Detta betyder att om det inte står någonting specificerat i din lönespecifikation får det inte heller antas att semesterersättningen ingår i utbetalningen. Arbetsgivaren får dock betala semesterersättningen samtidigt som en månadslön, men det måste då öppet och tydligt framgå vad som är semesterersättning och vad som är månadslön, detta enligt EU-domstolen i målen C-131/04 och C-257/04. Sammanfattat, om det inte framgår på dina lönespecifikationer att semesterersättning är inräknat i summan går det inte heller att göra gällande att så är fallet. Hoppas detta var svar på din fråga!