Misshandel och förundersökning

2019-10-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej har erkänt misshandel 2 örfilar med öppen med öppen hand mot min sambo Vad ger det för straff ?Hur lång tid tar en förundersökning kan det bli strafföreläggande av detta ? Då jag erkände brottet
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras i Brottsbalken (BrB).Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap 5 § BrB). En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Att slå någon med öppen handflata brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa till skillnad från slag med knuten näve vilket är att bedöma som misshandel av normalgraden. Så som du förklarar händelsen så låter det som att du skulle kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader i enlighet med ovanstående. En förundersökning kan hålla på i princip fram tills dess att brottet är preskriberat vilket i ditt fall skulle vara två år (35 kap 1 § BrB).Ibland så kan åklagaren välja att meddela ett strafföreläggande. Detta innebär att en rättegång inte behöver göras. För detta krävs att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det måste också vara uppenbart att det är böter och/eller strafföreläggande en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle ha tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § rättegångsbalken). Eftersom brottet du erkänt till inte är begränsat till böter och/eller villkorlig dom så är strafföreläggande inte aktuellt.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Testamente och arv

2019-10-30 i Laglott
FRÅGA |Vår pappa gick bort och bodde i ett samboförhållande. Han testamenterade då 50% av arvet till sambon som i sin tur dog 1 månad efter. Ärver vi då (2 syskon) 25% av arvet och sambons systrar (hon hade inga barn) 75%?Med vänlig hälsningCathrine
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).I egenskap av bröstarvingar (barn till arvlåtaren) så har ni rätt till arv efter er far (2 kap 1 § ÄB). Som bröstarvingar har ni rätt till laglott vilket motsvarar hälften av er arvslott, alltså 1/4 vardera av kvarlåtenskapen (7 kap 1 § ÄB). Allt utöver laglotten kan arvlåtaren testamentera bort. I fallet har er pappa hållt sig inom ramarna för er laglottsrätt när han har testamenterat bort hälften av sin kvarlåtenskap. Den del som tillkom er pappas bortgångne sambo kommer i sin tur därför tillsammans med hennes övriga kvarlåtenskap att tillfalla hennes systrar (2 kap 2 § ÄB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Ladda upp dokument

2019-10-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Kan man ladda upp dokument i samband med att jag ställer en fråga?
Lars Bergström |Hej!Du kan tyvärr inte ladda upp dokument i samband med din fråga här. Du kan däremot boka en tid med en av våra jurister om du vill ha hjälp med mer avancerade ärenden.Vänligen,

Arbetsgivarens omplaceringsrätt

2019-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående omplacering. Företaget jag jobbar på håller på med omorganisation och håller på att skära ner på personal pga arbetsbrist. Jag har jobbat ungefär 3 år där. Jag blev erbjuden en omplacering till en ort som ligger 1.5 timme från mig. Men eftersom jag inte ville bli av med jobbet så tackade jag ja till erbjudandet. Det ända som stog på pappret jag skrev på är vart jag skulle omplaceras och att jag kommer bli uppsagd pga arbetsbrist om jag tackar nej, och när jag skulle få börja, stog inget om tiderna exempelvis . Men nu i efterhand ångrar jag det, vad kan jag göra? Enligt chefen så måste jag nu säga upp mig om jag inte kan jobba där, men det känns som om han försöker få mig att säga upp mig.
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras i kollektivavtal, ditt personliga anställningsavtal och allmänna rättsgrundsatser/praxis.En arbetsgivare har en så kallad arbetsledningsrätt som motsvaras av arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsledningsrätten innebär att han eller hon fritt kan fördela arbetet och innefattar även en omplaceringsrätt.Det framgår inte om det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen eller vad ditt personliga anställningsavtal innehåller så jag utgår i mitt svar från allmänna rättsgrundsatser/praxis.I fall som detta bestäms din arbetsskyldighet genom den så kallade 29/29-principen. Kriterierna för principen är att du fortfarande utför arbete för arbetsgivarens räkning, att arbetet har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och att du som arbetstagare inte behöver genomgå någon omfattande omskolning för att utföra de nya arbetsuppgifterna. Om kriterierna är uppfyllda så är det en godtagbar omplacering. En omplacering utanför arbetsskyldigheten är däremot att likställa med en uppsägning eller avsked. Vidare måste det vid omplacering till annan ort vara inom bekvämt pendlingsavstånd. Om detta inte är reglerat i kollektivavtal eller ditt personliga anställningsavtal så får man utgå från att din anställning inte är knuten till en viss arbetsplats. Rättspraxis ger starkt stöd för att man som arbetstagare är skyldig att godta omplacering på samma ort eller närliggande ort.Sammanfattningsvis är det svårt att göra en fullständig bedömning då det inte framgår några detaljer kring din anställning, med utgångspunkt i praxis så är dock en och en halv timmes pendling med stor sannolikhet en godtagbar omplacering.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Krav på visum

2019-10-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man resa till england med frugan och dochter, men fruganhar icke svensk medborgare. Hon har permanent uppehålltistånd och giltig pass från eget land
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I vissa fall kan visum behövas för att få komma in i ett land. Om detta behövs i ert fall för att komma in i England beror på om hon har ett pass från något av de länder som ingår i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller inte. Om hennes pass är utfärdat av något land som inte ingår i EES så bör ni kolla upp om det krävs för just det landet. Mer information om detta kan ni läsa här.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Avsäga sig efterarv

2019-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan avsäga sig ett efterarv och hur det går till. Min mamma var gift med en man som inte hade några egna barn. Han dog plötsligt i somras. Närmin mamma dör har därför hans bröder rätt till hans efterarv. Kan bröderna avsäga sig detta och hur går det till isåfall?
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är om man kan avsäga sig efterarv. Regler om hur man avsäger sig arv före dödsfallet regleras i Ärvdabalken (ÄB).Att avsäga sig arv efter dödsfallet är möjligt för en arvinge, något som dock inte är stadgat i lag. Du kan däremot gå in på Skatteverkets hemsida för att läsa mer om detta. Jag hoppas att du känner att du fått hjälp med din fundering, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga. Vänligen,

Uppsägningstid tillsvidareanställning

2019-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Jag har en anställning som tillsvidare som jag nu tagit uppehåll till för studier på heltid. Jaf behöver dock jobba extra under mina studier, alltså timmanställning för att klara mig ekonomisk. Min fråga är, har jag rätt att söka extra jobb utanför min tillsvidare tjänst som jag fryst ? Om jag säger upp min tjänst, måste jag arbeta på under mina 3 månaders uppsägningstid ? Tack på förhand / Mvh Nathalie
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).Som arbetstagare har du rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig (4 § 3 st LAS). Detta kan t.ex. vara att din arbetsgivare dröjer med att betala ut lön under en inte obetydlig tid. Om arbetsgivaren däremot uppfyller sina åligganden mot dig som arbetstagare så är du skyldig att beakta den föreskrivna uppsägningstiden, i ditt fall 3 månader (se 11 § LAS för uppsägningstider). Om du som arbetstagare bryter mot din uppsägningstid kan skadestånd aktualiseras (38 § LAS). Gällande din första fråga så har du rätt att söka extrajobb utanför din nuvarande tjänst.Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina funderingar, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga. Lycka till!Vänligen,

Kopia på nedlagd förundersökning

2019-09-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Begäran om kopia på en nedlagd förundersökning
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som denna regleras i tryckfrihetsförordningen (TF).Som huvudregel gäller offentlighetsprincipen i Sverige (2 kap 1 § TF). Principen innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Som utgångspunkt ska handlingen tillhandahållas på stället eller att en kopia eller avskrift ges ut mot en fastställd avgift (2 kap 15-16 §§ TF). Allmänna och enskilda intressen kan ibland göra att en inskränkning av ovannämnda princip är motiverad. Handlingen kan då bli sekretessbelagd. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det anses påkallat med hänsyn till vissa preciserade skyddsintressen (se 2 kap 2 § TF). Begäran om att få ta del av allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap 17 § TF). Det är alltså dit du ska vända dig. Om en sekretessprövning inte leder till att handlingen anses sekretessbelagd så har du rätt att få ta del av dom.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,