Vem ska kallas till bouppteckning?

2019-11-28 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Har en fråga angående bouppteckning, min moster har dött o det fins ett testamente skrivet. I det testamentet står det att min andra moster, hennes 2 barn ,min mamma som oxå är avliden och jag och min syster ska ärva 1/6 del var. Det finns ingen annan uppgiven i testamentet. Det var vi som blev kallade till bouppteckningen och det är klart och har skickats in till skatteverket . Nu hörde skatteverket av sig om att en halvsyster till mina mostrar inte var kallad och det måste hon vara enligt dom trotts att hon inte står med. Stämmer det. Vänligen
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB).Till en bouppteckning ska samtliga dödsbodelägare kallas (20 kap. 1 och 2 §§ ÄB). Det är legala (exempelvis make, barn eller andra släktingar med arvsrätt) och testamentariska (de som tilldelats arv genom testamente) arvingar som utgör dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). Skulle det finnas arvingar som gått miste om sitt arv till följd av ett testamente, ska även dessa kallas om testamentet inte redan har vunnit laga kraft. Testamenten vinner laga kraft då det godkänts av arvingarna, eller då testamentet delgivits och ingen av arvingarna har klandrat det inom sex månader.Det stämmer alltså att din mosters halvsyskon också ska vara kallad till bouppteckningen eftersom hon då gått miste om sitt arv genom testamentet. Halvsyskon har tillsammans med helsyskon arvsrätt då föräldrarna till den avlidne gått bort (2 kap. 2 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag skjuta upp barnens laglott?

2019-11-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Kan man ,via testamente, skjuta upp barnens laglott efter förälders bortgång ?Gäller ju särkullbarn, som ju ärver direkt i alla fall laglotten, halva arvslotten
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Enligt svensk rätt har alla barn rätt till sin del av arvet, sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Man kan via testamente överlåta all kvarlåtenskap till exempelvis sin make. Men det förhindrar inte särkullbarnets möjlighet att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott. Det krävs dock att särkullbarnet faktiskt jämkar testamentet för att få ut laglotten (7 kap. 3 § ÄB).Ett annat alternativ om du skulle vara gift, är att fråga om särkullbarnet vill avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarnet kommer då att få ut sin del av arvet då den efterlevande maken gått bort. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag undersöka om jag är far till mitt barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är osäker på om jag verkligen är far till mitt barn som är 30 år.Det finns en del omständigheter som tyder på det.Hur kan jag smidigast göra ett DNA-test för att få det bevisat.Jag vill inte att hon ärver efter mig om hon inte är mitt barn.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB).Det finns olika sätt att gå till väga för att häva faderskap eller väcka en negativ faderskapstalan, beroende på hur ditt faderskap är fastställt. Faderskap kan uppkomma genom presumtion, bekräftelse eller dom. En man som är gift med barnets mor presumeras vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Är kvinnan och mannen inte gifta vid födseln, kan mannen skriftligen bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB) eller genom att domstolen fastställer faderskapet genom dom (1 kap. 5§ FB). Om det är bekräftat genom en bekräftelse går det att föra en negativ faderskapstalan. Är det däremot fastställt genom dom, krävs att resning beviljas av domen.Om du är presumerad far till barnet kan du väcka talan mot barnet om att du inte är fader till denne. Det krävs att vissa omständigheter är uppfyllda för att rätten ska kunna förklara att du inte är fader till barnet. Om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Talan ska väckas mot barnet vid rätten där barnet har sin hemvist (3 kap.1 och 3 §§ FB).Du kan även begära att domstolen ska förordna om blodundersökning eller annan undersökning om ärftliga egenskaper, exempelvis DNA. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Får jag köpa antibiotika online?

2019-10-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag misstänker att jag har en infektion och får ingen hjälp av läkare. Nu har jag upptäckt att det finns en utländsk hemsida www.121doc.com som säljer antibiotika online. Begår jag ett brott om jag köper antibiotika därifrån ?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om införsel av läkemedel från annat land finns i läkemedelslagen, i 9 kap.Införsel av läkemedel som beställts på internet från ett annat land får ske om följande förutsättningar är uppfyllda:- läkemedlet är köpt på apotek eller motsvarande i ett annat EES-land - läkemedlet är godkänt i Sverige och det andra landet, och om det är receptbelagt ska läkemedlet även vara föreskrivet av behörig föreskrivare inom EES - läkemedlet får innehålla en mängd som motsvarar högst ett års förbrukningDet är du som mottagare av läkemedlet som måste kunna styrka att förutsättningarna är uppfyllda. Om du inte kan göra det, anses införseln vara olaglig. Mer information om införsel av läkemedel från utlandet hittar du på läkemedelsverkets hemsida. Det finns också mer specifik information gällande köp av antibiotika online, där med. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-kopa-lakemedel/Pa-Internet/Kopa-antibiotika-pa-natet/Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem ärver min faster?

2019-11-28 i Arvsordning
FRÅGA |Min faster är änka och hon och avlidna maken har inga barn. Vem ärver vid hennes bortgång? Min faster hade en bror som är avliden min far och hennes man hade två bröder varav en är i livet och båda bröderna har barn.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vem som ärver i första hand då arvlåtaren inte har några egna barn är arvlåtarens föräldrar. Om de inte längre är i livet så träder syskonen i dess ställe, det vill säga din far, så länge din faster är ogift och barnlös. Skulle din far gå bort före din faster så träder du och dina syskon i hans ställe (2 kap. 2 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag ta reda på om jag är far till ett barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har förmodligen en dotter som, har blivit registrerad på en annan man, innan barnet var fött så började Mamman redan prata om faderskaps test, under tiden då hon är gravid skaffar hon en annan man, där efter så var inte mitt faderskaps test viktigt längre. Grejen är den att det gått lång tid nu är flickan förmodligen 15-16 år, tiden har gått och jag har varit ovetande tills nyligen då jag överkommit bilder och komentarer från olika vänner som styrker och minns denna tidsperiod, och jag har fått en stark kännsla att hon är min dottter Vad har jag som man för rättigheter 15år senare att få veta sanningen eller göra sanningen möjlig/åtkomlig för flickan i fråga "om hon nu skulle känna att hon inte är lik sina syskon"
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen skiljer sig åt beroende på om kvinnan var gift med den andra mannen eller om hon var samboende/partner med denne. Om hon gifte sig med mannen, så presumeras han vara far till barnet (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation kan rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Dock är det bara mannen själv, rätten eller barnet som kan väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1-3 §§ FB). Du kan alltså inte göra något själv för att undersöka om du är far till barnet, utan måste gå till barnet eller fadern för att de ska kunna väcka talan och därigenom ta ett faderskapstest.Skulle kvinnan inte vara gift, utan bara samboende eller vara parter med mannen, så fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Det gör dock inte så stor skillnad för dina möjligheter att undersöka om du skulle vara far till barnet, eftersom det fortfarande bara är barnet, rätten och fadern som kan väcka talan. Du kan även kontakta socialnämnden i din kommun för att se om de kan hjälpa dig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur bred skall en servitutsväg vara?

2019-10-20 i Servitut
FRÅGA |Hur bred skall en servitutsväg vara?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga generella regler kring hur bred en servitutsväg ska vara. Du kan kontakta domstol för att begära att de ska precisera servitutet närmare. Då kan du få mer information om bredd och vad för fordon som kan förväntas använda vägen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag samäganderätt till bil?

2019-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag funderar lite på sambolagen och samäganderätten. Sambolagen reglerar ju bouppdelningen om man skulle gå isär men där räknas ju inte bilar in.Jag och min sambo har köpt en bil tillsammans och vi har båda två betalat lika mycket på den. Men min sambo står som ägare på den.Vid en eventuell separation så har jag ju ingen rätt till bilen enligt sambolagen men då undrar jag om samäganderätten träder in?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Det finns däremot något som benämns som samboegendom. Det innefattar att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Bilar är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.Det kan däremot i ditt fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska bilen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga!