Vad händer vid missbruk av urkund?

2019-11-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Jag är 18 år och i fredags så glömde jag min legitimation på förfesten på väg till klubben. Väl där insåg jag detta och fick låna en kompis leg efter att hon kommit in med det. Jag blev tagen och ska på förhör med polisen, misstänkt missbruk av urkund. Vad kan hända min kompis? Några andra tips på hur jag och kompisen ska hantera situationen? Vi är båda 18 och utan tidigare anmärkningar.
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Missbruk av urkund regleras i 15 kap. 12 § BrB (Brottsbalken) och stadgar att den som sanningslöst åberopar identitetshandling för någon annan som gällande för sig gör sig skyldig till missbruk av urkund om detta innebär fara i bevishänseende. Samma paragraf stadgar att även den person som lämnat ut denna urkund för att missbrukas gör sig skyldig till samma brott. Detta är ett uppsåtsbrott, det krävs alltså uppsåt. Det krävs inte uppsåt att begå ett brott, utan det krävs bara uppsåt för att begå själva den kontrollerande handlingen. Har du använt urkunden har du haft uppsåt att använda den, och även när din kompis lämnade ut den hade hon uppsåt för att du skulle missbruka den. Uppsåtsrekvisitet är således uppfyllt. Sen är det rekvisitet fara i bevishänseende.För att fara i bevishänseende ska föreligga måste det finnas en förväxlingsrisk mellan det aktuella förfalskade eller felaktigt ifyllda dokumentet och motsvarande äkta och korrekt ifyllda dokument. Dessutom måste det finnas en sannolikhet att dokumentet används som bevis och att det vid denna användning som bevis medför skada eller olägenhet. Uppfylls dessa kriterier föreligger fara i bevishänseende.Det föreligger typiskt sett fara i bevishänseende vid utlånad legitimation, varför jag utgår från att det föreligger även här. Straffskalan för detta brott är böter eller högst 6 månader i fängelse.Vid påföljdsbedömningen tar man hänsyn till många olika aspekter, varför det är svårt för mig att berätta vilket straff du kommer att få om du blir dömd för brottet.Det föreligger presumtion mot fängelse, alltså att domstolen ska döma till lindrigare straff än fängelse, 30 kap. 4 § brottsbalken (här). Det här kan brytas om brottet har ett högt straffvärde eller är ett så kallat artbrott. Missbruk av urkund har inte ett så pass högt straffvärde att presumtionen bryts och det här bör inte heller ses som ett artbrott.Jag bedömer utifrån det du har skrivit att det inte föreligger några speciella omständigheter som talar för ett högt straff så som fängelse. Troligtvis kommer du att dömas till dagsböter. Dom om böter gallras (tas bort) i belastningsregistret efter 5 år, 17 § 9 p Lag om belastningsregister,(här).Sammanfattningsvis så kan du och din kompis alltså bli dömda, och då blir det troligtvis dagsböter. Ni kommer få domen i ert belastningsregister, men den kommer som sagt försvinna efter 5 år. Dagsböterna utgår även från er inkomst så de lär troligtvis inte vara så höga. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma! Mvh

Får man kameraövervaka sina anställda?

2019-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Noterade precis att det finns en kamera på mitt jobb. Jag jobbar på ett bageri och kameran är riktad in mot bageriet och inte ut mot butiken/cafét. Min första känsla var obehag. Får arbetsgivaren ha en kamera uppsatt som enbart filmar personalen in i bageriet? Under vilka omständigheter skulle detta vara ok?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Det krävs inget tillstånd för att kameraövervaka sina anställda, men det krävs ett syfte för att det ska vara tillåtet. Exempelvis för att förhindra olyckor, förebygga brott eller liknande. Det ska alltså föreligga ett "berättigat syfte" och den som vill övervaka behöver visa att behovet för övervakningen väger tyngre än de anställdas intresse att inte bli övervakade. Har det försvunnit saker från arbetsplatsen eller det föreligger risk för brott så kan det vara skäl som berättigar övervakningen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma! Mvh

Kan jag få ta del av annans sjukjournal?

2019-11-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, kan jag få ut någon annans sjukjournal? Om inte, isåfall varför?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! I Sverige har alla rätt att få del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1§ Tryckfrihetsförordningen (TF). Det betyder alltså att alla handlingar som är allmänna har du rätt att begära ut av den behöriga myndigheten. Detta kallas offentlighetsprincipen.I 2 kap. 2§ TF så regleras denna offentlighetsprincip genom sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan alltså begränsas via sekretess. Den sjätte punkten nämner att det kan begränsas på grund av skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Andra stycket tar upp att denna begränsning ska anses i en särskild lag. Denna lag är OSL (offentlighets- och sekretesslagen). Just sjukjournalen regleras i 25 kap. 1§ som stadgar att sekretess gäller just inom hälso och sjukvården för uppgifter om enskildes hälsotillstånd. Sammanfattningsvis kan du inte få ut någon annans sjukjournal. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Någon tog min mobil och vägrar lämna tillbaka den, vad kan jag göra?

2019-10-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag tappade min mobil och då hade min granne hittat den och tagit med den hem till sig och när jag plingade den så såg jag att den var hemma hos han så jag gick hem till han och frågade och han sa att han hade den och skulle komma hem till mig om 30 minuter och ge tillbaka den men det hände aldrig och nu har det gått en vecka och han har fortfarande kvar den och vägrar ge tillbaka den när jag frågar. Vad ska jag göra?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Av det du säger så tyder det på att din granne har din telefon och i det fallet så skulle mitt första råd vara att gå ner och prata med din granne igen och be om att få tillbaka din telefon. Skulle inte det fungera så finns det rättslig väg man kan gå. När du går ner och pratar med din granne kan du uttrycka att du ämnar polisanmäla honom om du inte får tillbaka din mobil. Detta skulle troligtvis hamna under antingen stöld (8 kap. 1§ Brottsbalken) eller olovligt förfogande (10 kap. 4§ Brottsbalken). Men som sagt, jag skulle gå och prata med honom igen och nämna att du kan polisanmäla honom och se om det blir någon skillnad. Skulle det inte fungera och du är säker att det är han som har din mobil så kan du polisanmäla honom. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Surrogat för enskild egendom?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Är allt jag har köpt för ärvda medel min enskilda egendom?Gäller det även eventuella smycket jag givit min hustru?Vi har skilt oss och skall göra en bodelning
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Enskild egendom behandlas i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som anses vara enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB som säger att egendom är enskild via ett äktenskapsförord som är det vanligaste sättet. Det kan också vara enskild egendom om det är ärvt genom testamente med villkor att det ska vara enskild egendom eller även vid gåva med ett sådant villkor. Enligt den 6 punkten i samma paragraf så är även surrogat för sådan egendom, alltså egendom som trätt in istället för just den egendomen även den enskild. Exempelvis om man ärver ett smycke som ska vara enskild egendom och sedan säljer det och köper en telefon för pengarna så är telefonen surrogat och även den enskild egendom. Allt du köpt för ärvda medel är alltså inte enskild egendom eftersom det krävs att det är villkorat i ett testamente för att det ska vara enskild. Skulle du ha ärvt ett smycke som enskild egendom och sen ger det som gåva till din fru, med gåvobrev och liknande skulle det troligtvis sluta vara enskild egendom och istället vara giftorättsgods. Skulle hon bara använda det och du inte har gett henne det som en riktig gåva så är det fortfarande din enskilda egendom om det var föreskrivet. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Sovit i annans bil, brott?

2019-11-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HEJ!Min vän var full en natt och har utan lov tagit sig in i en okänd persons bil för att sova, Kan han bli dömd för olovligt brukande eller egenmäktigt förfarande?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Ja det kan han, enligt 8 kap. 8 § BrB (Brottsbalken) som är egenmäktigt förfarande. Enligt den andra meningen i första stycket så har din vän olovligen rubbat någon annans besittning, eftersom ägaren inte kan använda bilen som det är tänkt. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur lång uppsägningstid har jag?

2019-10-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hej! Jag är tillsvidareanställd sedan 15 juli 2017. Företaget har inget kollektivavtal och det står även på kontraktet. Det står uppsägningstid: 3 månader på det. Inget om vilken part det gäller utan bara 3 månader. Min fråga är om jag måste vara kvar i 3 månader eller om jag kan gå efter 1 månad på grund utav kollektivavtalet och för att det inte står vem uppsägningstiden gäller.
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Skulle du omfattas via kollektivavtal så ska din uppsägningstid stå i ditt anställningsavtal, annars om företaget hade haft kollektivavtal så hade det stått i det avtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så kan 11§ lagen om anställningsskydd (LAS) tillämpas. Den stadgar att arbetstagaren har rätt till minst 1 månads uppsägningstid och att den kan vara längre beroende på hur länge du arbetat. Arbetsgivaren har inte rätt till mer än 1 månad. När det gäller avtalet så ligger risken på hur man läser avtalet på den som har tecknat avtalet. Jag skulle säga att du bara har 1 månads uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad händer om jag vägrar att vittna?

2019-10-16 i Vittna
FRÅGA |Hej.Jag undrar om man blir häktad för att vägra avlägga ed när man ska vittna. Får man en offentlig försvarare då också, som i brottmål?
Sean Persson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om att vittna finns i Rättegångsbalken (RB).I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). Precis som du skriver finns flera åtgärder som domstolen kan besluta om för att få den som inte vill vittna att faktiskt vittna.Skulle du inte komma till huvudförhandlingen kan domstolen besluta om att du ska hämtas till huvudförhandlingen av polis. Domstolen kan också besluta om att du kallas till en ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap. 20§ RB). Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. Precis som du skriver kan domstolen inte hålla någon som vägrar vittna häktad i mer än 3 månader (36 kap. 21§ RB). Är man skyldig att vittna men vägrar att vittna kan man också riskera att behöva betala rättegångskostnader som orsakats parterna i rättegången av att man vägrar vittna (36 kap. 23§ RB).Det anses finnas en möjlighet för domstolen att inte besluta om dessa åtgärder om domstolen anser att det inte är proportionerligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.Sammanfattningsvis så finns det en risk att bli häktad om man vägrar att vittna. Först blir det vite och hämtning och efter det kan det bli häktning. Eftersom du inte blir åtalad och inte hamnar inför domstol så får du inte en försvarare. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh