Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA |Testamente vid dödsfall. Jag har ett oöppnat kuvert som enligt påskrift sägs innehålla ett testamente efter min mor. Jag upptäckte efter min mors död att kvarlåtenskapen är så låg att den inte ens täcker begravningskostnader. Dvs det finns inga pengar eller annat att fördela. Vad testamentet isåfall säger om fördelning av arv borde ju därför sakna betydelse. Alltså, måste jag öppna och läsa testamentet vid bouppteckningen? Det skulle ju alldeles i onödan kunna skapa osämja. Kan jag slänga det oöppnat?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente och bouppteckning bland mycket annat regleras i Ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska intagas i bouppteckningenDödsbodelägarna ska tillsammans upprätta en bouppteckning senast 3 månader efter den närståendes dödsfall (20 kap. 1 § ÄB). Både arvingar och ev. testamentstagare ska kallas av den som har egendomen i sin vård (20 kap. 2 § ÄB). Enligt 20 kap. 5 § ÄB ska ett testamente eller äktenskapsförord om något av de efterlämnas av den avlidne, intagas i bouppteckningen.Om tillgångarna inte räcker tillOm den efterlevande inte lämnar mer egendom än vad som täcker sina egna skulder, kostnader för begravning och liknande kostnader så behöver inte en bouppteckning göras med anledning av att det finns inget att dela upp mellan arvingar eller testamentstagare. I sådana fall ska en dödsboanmälan istället göras till Skatteverket (20 kap. 8 a § ÄB). En dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsfallet, och innehålla väsentliga uppgifter om den avlidne, dödsbodelägarna och uppvisande av att det inte finns några tillgångar att fördela (20 kap. 8a § 2 st ÄB). Om någon av dödsbodelägarna ändå begär att bouppteckning ska göras så ska en sådan förrättas enligt 3 st i samma paragraf. Kan testamentet ha betydelse?Kostnader för begravning eller andra kostnader för att kunna förvalta och vårda dödsboet är prioriterade och ersätts först från dödsboet (20 kap. 4 § ÄB). Om det därefter inte finns kvar någon egendom så har testamentets innehåll inte en avgörande betydelse då det inte kommer gå att förverkliga det. Ifall arvskifte inte kan ske i enlighet med testamentet då det inte finns egendom kvar att fördela, kommer testamentet bli utan verkan med hänsyn till tolkningsreglerna i 11 kap. 3-4 §§ ÄB. Detsamma gäller om testamentet utpekar viss egendom som inte längre finns kvar att fördela, vilket i ett annat fall hade varit prioriterat framför universella testamentstagare och arvingar. Mitt råd till dig, är att om det finns ett testamente måste det intagas till bouppteckningen. Det är att göra fel att inte uppvisa det vid bouppteckningen. Men likt du säger kommer testamentet troligtvis inte ha något betydelse i det fallet att det inte kommer finnas några tillgångar kvar att fördela. Risken finns att det kan bli lika mycket osämja om det annars kommit fram att det faktiskt fanns ett testamente men som alla inte fick ta del av, även om dess innehåll inte skulle ha någon verkan oavsett. Jag hoppas detta svarade på dina funderingar, Vänligen,

Gäller uppsägningstid vid timanställning?

2020-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin sambo arbetade som timanställd på ett ställe. Han ville sedan sluta för att han hittat ett annat jobb nu i sommar. När han säger att han vill sluta efter han jobbat klart alla pass som han har tilldelats så säger dem att han har en månads uppsägningstid. Nu har han inte fått någon lön!Har de rätt att göra så? De hade inte gett honom några fler pass så han arbetade klart det han hade. Är rätt förbannad på det stället just nu....
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande en anställning såsom olika anställningsformer och uppsägningstid regleras främst i Lagen om anställningsskydd, vilken förkortas LAS. Timanställning är en visstidsanställningDet finns inte i lagen en anställningsform som omfattar vad som benämns som en "timanställning", istället betraktas den vanligen som en allmän visstidsanställning enligt 5 § p.1 LAS. En visstidsanställning innebär att varje arbetstillfälle räknas som en anställning och lön utbetalas enbart för dem arbetstillfällena. Istället för ett anställningsavtal med villkor som gäller under en lång anställningsperiod så aktualiseras arbetstagarens såväl som arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enbart vid arbetstillfällena. En arbetstagare är bunden att arbeta vid de överenskomna tiderna (exempelvis ett schema) och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön och inte ta bort dem överenskomna tillfällena utan medgivande. Då parterna inte är bundna utöver de överenskomna arbetstillfällena har arbetstagaren rätt att tacka nej till arbete och arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda något ytterligare arbete. Vilken uppsägningstid gäller?Konsekvens av att personen enbart räknas som anställd vid de tillfällen den jobbar är att det inte kan finnas en uppsägningstid. Det skiljer sig från den annars lagstadgade uppsägningstiden om minst 1 månad (11 § LAS).Den regeln kan åsidosättas genom kollektivavtal eller parternas anställningsavtal. Då avtalsfriheten är stark även inom arbetsrätten får parterna lov att avtala om vilken uppsägningstid de vill, under förutsättning att uppsägningstiden inte blir till större nackdel än den lagstadgade för sådana fall gäller den. Vad gäller i din situation?Normalt sett för en timanställd så finns det ingen uppsägningstid, vilket innebär att din sambo får lov att avsluta anställningen när han inte längre har avtalade arbetspass hos arbetsgivaren. I annat fall är han bunden att arbeta vid dem tillfällena enligt överenskommelse. Om arbetsgivaren hävdar att det finns en uppsägningstid, måste den finnas reglerad i ett avtal eller anställningsöverenskommelse mellan dem och honom. Parter kan också avtala om olika villkor för uppsägning, men detta måste också vara reglerat särskilt mellan parterna då. Om det inte är det, så finns ingen uppsägningstid. Jag råder därför honom att kolla upp vad han har för avtal med arbetsgivaren och om där finns något särskilt reglerat. Om ja, är det vad som står i avtalet som gäller. Vidare vet jag inte om jag tolkar situationen rätt, men en arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för redan arbetad tid. Om det är vad de gör, kan din sambo exempelvis vända sig till sitt fackförbund för hjälp. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Hur granskas att framtidsfullmakter är gällande?

2020-06-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, min fråga gäller Framtidsfullmakt. Jag har läst all information från banker mfl rörande detta, men inte kunnat hitta svaret på min fråga. Vad jag undrar över är: Om jag nu ger en person dessa rättigheter genom en framtidsfullmakt, och den då ska skickas in nu när jag är fullt frisk till banker etc, hur säkerställer bank mfl att denna sen gäller om fullmaktshavaren sen begär att kunna använda den. Man ger ju denna till en person man litar på, men jag undrar ändå i terorin rent allmän hur detta fungerar, Alltså, idag ger jag person X rätten att hantera mina bankärenden i det fall att jag i framtiden blir allvarligt sjuk och inte kan göra det själv. Denna skickas in till banken nu när jag är fullt frisk? Och ligger där för framtida behov. Sen om 6 månader meddelar person X att jag nu är allvarligt sjuk och begär tillträde till mina konto. Men i verkligheten är jag inte alls så sjuk. Eller sjuk alls? Hur fungerar detta? Hur säkerställer man att kriteriet i denna fullmakt är uppfyllt? Ska man skiva till något själv i denna fullmakt om detta? Hur ska banken veta att jag är allvarligt sjuk? Intyg fr läkare som komplement eller?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter, och det är den lagen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan. En framtidsfullmakt ställs till en fullmaktshavare med lojalitetspliktEn framtidsfullmakt är en fullmakt som ger behörighet för en nämnd fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren angående ekonomiska eller personliga angelägenheter, om denna i framtiden inte kan åta dessa själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller annat varaktigt förhållande (1 §). I fullmakten ska det tydligt framgå bland annat vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten och vilka övriga villkor som gäller (5 §). Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina egna angelägenheter av anledning som nämnts ovan. De formella kraven såsom skriftlighet och att fullmakten bevittnats måste också vara uppfyllda (9 §). Det kan vara svårt att avgöra exakt när en sådan situation inträder när fullmaktshavaren ska få rätt att företräda fullmaktsgivaren eller inte. Därför säger regeln i 9 § 2 st att det är fullmaktshavaren själv som ska göra bedömningen av fullmaktsgivarens tillstånd, och därmed huruvida fullmakten har trätt i kraft eller inte. Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten ska anses ha trätt i kraft ska hen genast underrätta fullmaktsgivarens make/maka/sambo och närmaste släktingar samt meddela vad fullmakten innebär (10 §). Det finns också alternativet för fullmaktshavaren att ansöka om prövning av fullmaktsgivarens tillstånd hos tingsrätten som därefter kan besluta om att fullmakten har trätt i kraft om förutsättningarna är uppfyllda (11 §). Tingsrätten kan inför sin bedömning behöva begära in sjukintyg eller liknande. Hur granskas det om kriterierna för att fullmakten ska börja gälla är uppfyllda?Svaret är att nej det finns ingen extern granskning av att en framtidsfullmakt används på rätt sätt. Är situationen så att fullmakten inte är giltig på grund av att den ännu inte har trätt i kraft, så sker vanligen att fullmaktsgivaren upptäcker detta och själv kan stoppa. Om situationen är att fullmaktshavaren inte agerar enligt lojalitetsplikten och frångår att agera i enlighet med personens intresse, så finns det vissa åtgärder som kan förebygga detta. Se nedan under nästa fråga.Syftet med en framtidsfullmakt är vanligen att utse en fullmaktshavare som kan ha hand om vardagsekonomin och liknande saker när fullmaktsgivaren inte själv kan det. Personen kan själv reglera i fullmakten vad fullmaktshavaren ska få lov att göra och inte. Banker och andra ska därför kunna utgå från att fullmakter som uppvisas är gällande, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda. Vad kan göras?Som nämnts ovan får fullmaktsgivaren lov att ställa upp övriga villkor i fullmakten. Ett sådant kan vara att fullmakten enbart kan träda ikraft efter en domstolsprövning. Andra villkor kan vara att utöver fullmaktshavaren också utse en bestämd granskare (23 §). Finns det en utsedd granskare har denna rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till denne. I annat fall har maka/make/sambo eller närmaste släktingar alltid rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till dem en gång om året (24 §). En person som anser att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag kan också rapportera detta till överförmyndaren i kommune, vilken kan ha rätt att begära in redovisningar också. Vid bedömning av missbruk kan fullmaktshavaren förlora sin rätt att företräda enligt fullmakten eller att en god man utses istället (25-26 §§). Sammanfattningsvis, vanligtvis utförs inga kontroller hos mottagande bank/ myndighet/ annat av om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Däremot ska ett ikraftträdande av fullmakten antingen beslutas av fullmaktshavaren och underrättas till personens närmaste eller beslutas av en tingsrätt. Det finns alltså alltid annat bevis på att fullmakten har trätt i kraft än fullmaktshavarens ord, som skulle kunna uppvisas. Fullmaktsgivaren kan också uppställa vissa villkor i fullmakten såsom utse en granskare för att säkerställa att fullmaktshavaren agerar i enlighet med personens intresse. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Vänligen,

Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?

2020-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående underhållsbidrag. Det är så att jag och min sambo ska gifta oss och jag har barn sen tidigare med en. Jag har helt ensam vårdnad och haft det sen sonenen kom, barnets far har ingen som helst kontakt med sonen. Hur blir det om jag och sambon gifter oss blir det så att sonen biologiska pappa inte behöver betala underhållsbidrag mer eller blir han fortfarande betalningsskyldig? Om textning sambo inte adopterar utan bara finns i bilden. Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldighet och vem som är ansvarig för barnen regleras i Föräldrabalken (FB). Vårdnadshavarna är ansvariga för barnetI föräldrabalken 6 kap. 1 § fastställs att ett barn har rätt till en god uppfostran, trygghet och omvårdnad. Denna omvårdnad ska ske utav vårdnadshavarna, vilka är de som ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och ansvarar för den tillsyn som behövs utifrån hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § FB). Det är också vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnet (6 kap. 11 § FB). Det är (de biologiska) föräldrarna som är underhållsansvariga för barnet (7 kap. 1 § FB). Detta uppfylls vanligen genom att föräldrarna betalar mat, kläder, aktiviteter och annat till barnet. En förälder som inte har vårdnad eller barnet boende hos sig regelbundet kan istället bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern, som fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB). Kan en ingift styvförälder bli underhållsskyldig?Ja, om en person gifter sig eller har barn tillsammans med en av föräldrarna och därmed även varaktigt bor med barnet kan denna person bli underhållsskyldig mot barnet enligt 7 kap. 5 § FB. Underhållet bestäms då på samma sätt om personen var förälder. Dock tillämpas detta enbart ifall den andre föräldern som annars är underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidraget (7 kap. 5 § 2 st FB). Syftet med regeln är att barnet inte ska drabbas negativt av ifall den ena föräldern inte har ekonomisk möjlighet att ge underhåll till sitt barn. I övriga situationer gäller att en ingift styvförälder inte blir underhållsskyldig, utan det är en skyldighet som främst ska ligga på barnets föräldrarna. Som svar på din fråga, din nya man kommer inte automatiskt att bli underhållsskyldig för ditt barn om ni gifter er. Barnets biologiska pappa kommer fortsätta att vara skyldig att betala underhållsbidrag enligt överenskommelsen som råder. Din nya man kan möjligtvis kunna bli underhållsskyldig i framtiden om han fortsätter leva i ett äktenskap tillsammans med dig och bor med barnet, och i situationen ändras på så sätt att pappan inte för någon anledning kan betala underhållsbidraget. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Var anmäler vi gemensam vårdnad och flytt av barn efter separation?

2020-06-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej var skall man skicka in papper om delad vårdnad av barn vid separationen av föräldrarna där barnet skall bo hos mamman ena veckan o pappan andra veckan men skall vara skriven hos mamman?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då jag inte vet så mycket om era förhållanden utifrån frågan så kommer här nedan svar som utgår först från om ni var gifta och det andra ifall ni inte var gifta. Gemensam vårdnad fortsätter råda efter skilsmässaEnligt huvudregeln i 6 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) får båda föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad över barnet när det föds om föräldrarna är gifta. Om de senare skulle skilja sig fortsätter barnet stå under gemensam vårdnad av båda föräldrarna om inte den gemensamma vårdnaden upplöses genom dom efter anmälan om ensam vårdnad eller annat. Gemensam vårdnad kan anmälas till SkatteverketOm det inte finns ett beslut om gemensam vårdnad sedan tidigare ex. om den ena föräldern har ensam vårdnad, kan föräldrarna som är överens åstadkomma detta genom att rätten fastställer det eller genom en gemensam anmälan till Skatteverket. Blanketten finns här. Förutsättningarna för att kunna skicka in en anmälan direkt till Skatteverket och få vårdnaden registrerad på det sättet är att 1) barnet är folkbokfört i Sverige och 2) inget tidigare beslut om vårdnad är fattat. Hur skriver vi gemensamma barnet hos ena föräldern?I Folkbokföringslagen beskrivs att anmälan av flytt ska göras skriftligen (23 § FOL) och om det gäller ett barn under 18 år ska anmälan göras av båda vårdnadshavarna (30 § FOL). Det sista innebär att om det enbart är den ena föräldern som gör flyttanmälan måste den andra föräldern lämna sitt samtycke. Ett sådant samtycke kan lämnas genom brev, e-post eller Skatteverkets e-tjänst "flyttanmälan". Enligt 7 a § FOL får ett barn som står under vårdnad av båda föräldrarna och bor ungefär lika mycket hos båda, folkbokföras hos den förälder som som de båda kommer överens om. Då jag uppfattar i frågan som att ni båda är överens ska det inte vara något problem att få barnet skrivet hos bara mamman. Exakt hur en flyttanmälan görs går att läsa om och hitta här på Skatteverkets hemsida. Svaret på din fråga är att Skatteverket är den myndighet du/ ni ska vända er till. Jag hoppas detta gav svar också på lite hur det kommer fungera. Lycka till! Vänligen,

Måste skilsmässan göras i det landet vi gifte oss?

2020-06-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag gifte mig på Kuba med en Kubanska. Hon har 2 medborgarskap vad jag förstår. Kuba och Spanien. Jag har inte registrerat äktenskapet någonstans Så jag vet ju inte om det är registrerats i Spanien eller EU. Men, hur som helst, vi behöver skiljas. Hon kan vara mycket otrevlig och hotfull. Måste jag åka till Kuba för detta?Hon säger att det är mycket kostsamt att skilja sig. Jag litar tyvärr inte på hennes ord. Med vänlig hälsning,
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Äktenskapsfrågor med en internationell koppling behandlas i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, vilken förkortas IÄL. Äktenskap som ingåtts i utlandet är giltiga i SverigeTack vare internationella samarbeten är huvudregeln enligt svensk rätt att äktenskap som ingåtts utomlands och enligt utländsk lag, ska anses giltiga om äktenskapet är giltigt i det landet där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Det innebär att äktenskapet inte behöver registreras i Sverige för att anses vara giltigt här. När får äktenskapsskillnad prövas i Sverige?Ett äktenskap som ingåtts utomlands kan under vissa förutsättningar ändå få lov att pröva mål om äktenskapsskillnad i svensk domstol (3 kap. 2 § IÄL). Det gäller om: 1) båda makarna är svenska medborgare, 2) käranden är svensk medborgare och bor i Sverige (hemvist) eller har bott i Sverige sedan efter hen har fyllt 18 år, 3) om käranden inte är svensk medborgare med har bott i Sverige sedan minst ett år, 4) svaranden bor i Sverige, 5) om saken rör ogiltighet av vigsel eller 6) om det i annat fall finns särskilda skäl att talan bör prövas här. Ovan åsyftas i flera av punkterna att en av personerna ska ha hemvist i Sverige. Med begreppet hemvist innebär att personen ska vara bosatt i Sverige och bosättningen ska med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL). Vad gäller för dig? Om du är svensk medborgare och/ eller stadigvarande bor i Sverige eller det annars finns en stark koppling till Sverige som gör att äktenskapsskillnad bör få lov att prövas här (exempelvis boende med familj här), så har du rätt att ansöka om äktenskapsskillnad här i Sverige. Detta gäller enligt den svenska lagen IÄL. Om er situation ser ut på annat sätt exempelvis om ni bor tillsammans i ett annat land, kan jag inte svara om du har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad i just det landet. Detta och exempelvis eventuella kostnader borde en svensk ambassad i det landet kunna hjälpa dig med i sådana fall. Jag hoppas att detta svarade på din fråga!Vänligen,

Är jag begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige när jag bor i USA?

2020-05-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur vet jag om jag är begränsad eller obegränsad skatteskyldig till Sverige?Jag bor i USA sedan 1,5 år tillbaka, är anställd av ett amerikansk bolag, sparar pension här och betalar skatt i USA. Jag planerar att bo kvar här tillsvidare.Jag är svensk medborgare och född i SverigeMin familj och släkt är bosatta i Sverige (ej barn eller make)Har tidigare bott i Sverige i över 10 årÄger ej en bostad i SverigeBedriver AB i Sverige (förstår att denna intäkt beskattas i Sverige, frågan gäller om min inkomst intjänad i US dubbelbeskattas)Det låter galet om jag ska betala dubbel skatt i både USA och i Sverige? Har det någon betydelse vart pengarna spenderas?Tusen tack!
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om skatt och skatteskyldighet regleras i Inkomstskattelagen (IL). När är en person begränsad respektive obegränsad skatteskyldig i Sverige?En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om: 1) är bosatt i Sverige, 2) som stadigvarande vistas i Sverige eller 3) en person som tidigare varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet. Detta regleras i 3 kap. 3 § IL. I 3 kap. 7 § IL nämns de faktorer som är avgörande vid bedömningen av vad som ska anses vara en "väsentlig anknytning till Sverige". Det som ska beaktas är: om personen har svenskt medborgarskap, hur länge personen bodde här, om familjen är i Sverige, om vistelsen utomlands är av mer temporära skäl såsom studier eller hälsotillstånd, om personen bedriver näringsverksamhet i landet, om personen äger fastighet här, är engagerad ekonomiskt genom att äga tillgångar eller liknande eller det finns andra liknande förhållanden.Uppfylls flera av dessa ovan är det troligt att personen är obegränsat skatteskyldig i Sverige och då för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Om en person inte är obegränsat skatteskyldig kan den vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap. 17 § IL. Då beskattas enbart vissa inkomster i Sverige som har en anknytning hit. På Skatteverkets hemsida här går att läsa vilka inkomster som såfall beskattas i Sverige. Vad gäller i din situation? Genom en snabb helhetsbedömning tror jag att du snarare ska vara begränsat skatteskyldig i Sverige och då för din inkomst från ditt bolag här precis som du säger. Men jag kan inte uttala mig säkert enbart utifrån den informationen du skrev. Exempelvis kan faktorn hur mycket och hur ofta du spenderar tid i Sverige vara avgörande för hur just din situation ska bedömas, likaså om du har familj i USA eller inte. Oavsett har Sverige ett dubbelbeskattningsavtal med USA, som finns till för att undanröja eventuell dubbelbeskattning som kan ske ifall båda länderna anser sig ha rätt att beskatta samma inkomst. Det innebär att personer inte ska kunna bli dubbelbeskattade. Dock kan det vara något som den skatteskyldige måste upplysa sin skattemyndighet om. För att få svar vad som gäller just dig, råder jag dig till att kontakta relevant skattemyndighet i USA alternativt att svenska Skatteverket hade kunnat svara på några frågor. Båda dessa bör kunna besvara dig vilka inkomster som beskattas var om du är osäker. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Lycka till!

Vilka får vara med då ett testament öppnas?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA |Fråga: Vilka får vara med då ett testamente öppnas?En dam har skrivit testamente, det är allmänt känt, men det är inte känt vilka som står som mottagare i det. När ett testamente ska öppnas ska mottagarna kunna få vara med men frågan är hur vet man vilka som står i testamentet när det ännu inte är öppnat?Det känns som ett moment 22.Vad gäller?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vilka får öppna ett testamente? När en person avlider är det dödsbodelägarna som ska förvalta den avlidnes egendom (18 kap. 1 § ÄB). Vilka som är dödsbodelägare är vanligtvis efterlevande make/maka eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Det är alltså dessa som har rätt att öppna testamentet. Är det nödvändigt att samtliga dödsbodelägare är med vid öppnandet?Nej, för likt du skriver i din fråga som kan det bli en omöjlighet att samla alla om det inte är klart vilka "alla" är. När det finns det efterlevande som det står klart är arvingar får dessa lov att öppna testamentet. Efter öppnandet ska övriga dödsbodelägare underrättas så snart som möjligt (18 kap. 1a § ÄB). Särskilt när det gäller testamentstagare är det vanligt att de får veta först efter själva testamentet öppnats, det påverkar inte deras rätt till egendomen på något sätt. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,