Vad händer med hyresavtalet om hyresvärden avlider?

2019-07-04 i Hyresavtal
FRÅGA |Min hyresvärdinna har dött. Hon har inga barn och inga syskon. Hon är sambo men har inget skrivet. Sambon vet inget om hennes fastigheter.Vad händer med fastigheten och med mig? Vem kan jag kontakta om information. Måste jag fortsätta betala hyran och till vem?
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler för hyresrätter regleras i Jordabalken (JB). Om fastighetsägaren avliderNär en fastighetsägare avlider övertar dödsboet samtliga tillgångar och även fastigheter. Dödsbodelägarna kan sedan välja att säga upp eventuella hyresgäster. I jordabalken finns regler gällande uppsägningstid (se 12 kap. 3-18§§ JB) och om besittningsskydd. Dessa ska följas då det inte finns särskilda regler för vad som gäller i situationen där fastighetsägaren har gått bort. Mer om besittningsskydd och vilka som har det kan ni läsa om här. Vad händer för dig?Hyresavtalet kommer fortsätta men dödsboet kommer inta fastighetsägarens ställe som motpart i avtalet. Detta tills arvsfördelning sker. Om inga arvingar finns kommer Allmänna arvsfonden ärva fastigheten (5 kap. 1§ Ärvdabalken). Hyresavtalet kommer som sagt att finnas kvar, om ni är osäkra på vad som kommer hända fram över och vart ni ska betala hyran kan ni prova att prata med er hyresgästförening om dessa frågor. Ni bör också senare få information till er om att fastigheten och eventuellt hyreskontraktet har övertagits av annan part. Det är svårt att svara på vad som kommer att hända med just er hyresrätt då olika saker kan hända beroende på vem som tar över fastigheten. Dock kommer ni få bo kvar om ni har besittningsskydd med ert hyresavtal. Jag hoppas dock att mitt svar hjälpte något och att ni eventuellt kan få mer specifika svar hos hyresgästföreningen som är insatta i området. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få ut arvet utan fullmakt?

2019-06-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Har jag rätt att få ut min del av arvet utan fullmakt jag är sonen dom andra 2 är barnbarn.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). När ska det finnas en fullmakt inför arvsskifte?Om någon annan istället för en dödsbodelägare ska vårda boet eller fördela arvet ska det finnas en fullmakt som säger att den personen har behörighet att göra det. Det behövs också en fullmakt påskriven av samtliga dödsbodelägare ifall en dödsbodelägare själv ska representera dödsboet. Det går att alla sköter boet med gemensamma beslut och då behövs ingen fullmakt. En dödsbodelägare behöver således ingen fullmakt. Den som har direkt rätt till arv/ i bodelningen är dödsbodelägare, det kan vara legala arvsvingar, make/maka eller testamentstagare. Vad gäller i din situation?Som barn till den avlidne är du bröstarvinge och därmed har direkt rätt till arvet (2 kap. 1§ ÄB). Som ensam dödsbodelägare behöver du inte inneha en fullmakt för att få ut din del av arvet. Arvsskifte: (situationen gäller om det endast finns du och två barnbarn kvar i livet samt att det inte finns något testamente.)Bröstarvingar ärver och ska dela lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1§ ÄB). Du kommer få kvarlåtenskapen delat på hur många syskon ni var. Om en arvinge är avliden ärver deras barn i deras ställe (2 kap. 2§ ÄB). De två barnbarnen kommer alltså få ärva den delen som deras föräldrar skulle ha haft. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga. Vänligen,

Är 15-årsgränsen för energidryck lagstadgad?

2019-06-11 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag saknar svar på egentligen den viktigaste frågan.Har man ens rätten vid sin sida att sätta en åldersgräns på energidryck, jag menar EU-rätten har väl en viss påverkan på det beslutet.Att hämma affärsområden är väl inte rätt?, minns att jag läste något kring detta i livsmedelsverkets uppdrags redogörelse men hittar inget idag.Kan du vänligen utveckla?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som det ser ut idag finns det inga lagstadgade regler kring försäljning av energidrycker på varken EU-nivå eller i Sverige. Men vissa länder i Europa har lagstiftat om egna regler kring det, och Sverige har haft under utredning om att göra det samma. År 2009 kom branchorganisationen Svensk Dagvaruhandel med en rekommendation, om 15 år för att köpa energidryck. Många butiker valde att följa denna och tillämpar därför en 15-årsgräns, men inte alla. Rekommendationen och bakgrunden till den kan du läsa här på deras egna hemsida. Vad kommer hända i framtiden?Två stycken motioner inkom i frågan och regeringen beslutade att tillsätta Livsmedelsverket för att utreda ifall behovet fanns för en åldersgräns. De kom fram till att det inte var en nödvändig åtgärd att lagreglera en åldersgräns för energidryck. De skriver i betänkande 2018/19:MJU12 att en åldersgräns dels inte helt säkert kommer skydda unga från en överkonsumtion och dessutom skulle kunna utgöra ett otillåtet handelshinder, likt du skriver. Livsmedelsverket uppmuntrar istället de branchöverenskommelser som råder där stora kedjor och butiker kan välja att tillämpa en frivillig 15-årsgräns. I maj detta året 2019 beslutade riksdagen att avslå motionerna. Då riksdagen precis har avslagit tanken att lagstifta om en åldersgräns vid köp av energidryck är det knappast troligt att det blir någon lagstiftning på frågan inom snar framtid. Åldersgränsen kommer fortsätta tillämpas på grunden av rekommendationen, vilket är ok enligt EU-rätten. Det är dock möjligt att frågan kommer tas upp igen i riksdagen i framtiden. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Vilket land ska betala ut barnbidrag m.m?

2019-05-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Har en fråga som jag inte finner ngt svar på efter många timmar framför Google om vad som gäller när man får barn och de olika ersättningarna samt rättigheterna föräldrarna har. Vänligen se frågan nedan. Om bägge föräldrarna är svenska medborgare men den ena av dem är skriven i ett annat EU land. Vad gäller då ang. föräldraledigheten, föräldrapenning & barnbidraget? Tack så mycket på förhand för hjälpen!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring din fråga finns i EU-direktivet 883/2004. Direktivet innehåller samordningsregler för socialförsäkringsrättsliga förmåner inom EU, och det är detta direktivet jag kommer hänvisa till nedan. Vilket land ska betala ut sociala förmåner?Medborgarskap är inte relevant utan avgörande är vilket land familjen bor i samt arbetar i. I direktivet beskrivs att arbetslandet är i första hand ansvariga att betala ut sociala förmåner (art. 11.3a), och bosättningslandet i andra hand ansvariga (art. 11.3e). EU har sagt att både barnbidrag och föräldrapenning är s.k familjeförmåner och ska därför omfattas av direktivet enligt uppräkningen i art.3. Samordningen inom EU innebär bl.a att den som arbetar i ett land får lov att ta med sig de intjänade förmånerna till ett annat land och få utbetalt exempelvis föräldrapenning i landet där du bor istället (s.k exportabilitetsprincipen i art. 67).Jag vet inte utifrån frågan var föräldrarna bor eller arbetar, samt om de bor och arbetar i olika länder etc. Men jag ska försöka svara på hur reglerna ser ut så får du tillämpa det på din egna situation. Situation: Ena föräldern arbetar i land A och familjen bor i land B, den andra föräldern arbetar inte. Då kan familjen ha rätt till föräldrapenning/barnbidrag från båda länderna, men på olika grunder (arbete och bosättning) och då finns en prioritetsordning. I första hand ska arbetslandet betala ut, i andra hand landet som utger pension och i tredje hand bosättningslandet (art. 68.1a)Situation: Ena föräldern arbetar i land A och andra föräldern arbetar i land B + familjen bor i land B. Då kan familjen också ha rätt till förmåner från båda länderna men denna gången är det båda på grund av arbete. Då ska barnets bosättningsland betala ut förmånerna (art. 68.1b). Situation: Ena föräldern arbetar i land A, andra föräldern arbetar i land B och familjen bor i land C. Då ska det av arbetsländerna som har mest förmånlig förmånsersättning betala ut. Det finns även en regel i som säger att arbetslandet betalar ut en förmån som är lägre än den som finns i bosättningslandet, så ska bosättningslandet betala ut mellanskillnaden i ett s.k tilläggsbelopp (art. 68.2) Syftet med regeln är att man ska inte missgynnas av att arbeta i ett annat land än var man bor. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om du fortfarande undrar vad som gäller, kanske om din situation inte passade in här så får du gärna ställa en till fråga. Med vänliga hälsningar,

Måste jag åka hem innan beslut om förlängning av uppehållstillstånd?

2019-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Får en Amerikansk medborgare som sökt uppehållstillstånd för besök för att få stanna längre än 90 dagar i Sverige åka hem tillfälligt till USA under tiden som ärendet behandlas av migrationsverket?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppehållstillstånd för besökNågon som vill stanna längre i Sverige än de 90 dagar som ett visum tillåter kan ansöka om en förlängd rätt att få stanna. Det gäller om en kommer spendera mer än totalt 90 dagar under i en 180-dagarsperiod i Schengerområdet (läs här vilka länder det innebär). Ifall en inte kommer vara mer än 90 dagar under den perioden kan en istället ansöka om förlängt visum. Får jag stanna under väntetiden?Om ansökan lämnas in innan visumet har gått ut har rätt att stanna kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat ett beslut. Personen som ansöker behöver därför inte åka hem under väntetiden på beslut. Mer om uppehållsrätt för besök går att läsa på Migrationsverkets hemsida här. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en åka till Sverige under väntetiden på uppehållstillstånd?

2019-06-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Min pojkvän är i Nya Zeeland just nu och har precis ansökt om ett working holiday visa i Sverige men han har redan köpt en biljett till sverige den 12/9. Får han lämna Nya Zeeland och åka till Sverige innan han har hunnit få sitt working holiday visa godkänt? Jag hörde även att han inte får vara i Sverige när hans holiday working visa godkänns men han kan vara i annat valfritt land och resa tillbaka till Sverige efter att det har godkänts. (tex att vi åker på en kort resa inom Europa medan vi väntar)
Erica Lager |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett working holiday visa är en form av uppehållstillstånd för unga personer som vill arbeta under viss tid i Sverige. Frågor gällande uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen. Måste uppehållstillstånd beviljas innan inresa?Huvudregeln är att en person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige, även ska ha beviljats det tillståndet innan personen kommer till Sverige (5 kap. 18 § Utlänningslagen). Det är alltså inte giltigt att ansökan beviljas när personen redan befinner sig i Sverige. I andra stycket beskrivs undantagen exempelvis om personen har stark anknytning till någon i Sverige, förlängning av uppehållstillstånd eller om det finns synnerliga skäl för det.Vad gäller för er?Jag ser inte att någon av undantagen skulle vara tillämpliga på er situation. Ert förhållande skulle troligtvis inte anses inte som tillräckligt stark anknytning då ni inte är gifta eller sambos. Inte heller verkar någon av de andra undantagen vara tillämpliga. Därmed gäller huvudregeln och din pojkvän får inte komma till Sverige innan hans working holiday visa har beviljats. Däremot som du skriver är det helt ok att vara i Europa som semester medan ni väntar. Det som krävs är endast att hans working holiday visa har beviljats så han kan visa upp beslutet tillsammans med sitt pass när han kommer till Sverige. Mer om handläggningstiden kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida här. Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

Vad innebär det att testamente endast får verkan mellan rättegångsparterna?

2019-06-11 i Testamente
FRÅGA |vad betyder detta i en dom? " Domen om att testamentet förklaras ogiltigt FÅR VERKAN ENDAST MELLAN PARTERNA I RÄTTEGÅNGEN, I förhållande till andra arvingar som godkänt eller inte klandrat testamentet blir TESTAMENTET GÄLLANDE TILL FÖRMÅN FÖR XXXXXXX.?Alltså parterna är XXXX och en av arvingarna som inte vill att Xxxx ska ärva.Allmänna arvsfonden och alla andra har godkänt att XXX ska ärvaMen just den texten vad menas?.På vanlig svenskATackVänligen
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lydelsen som du skriver innebär att det som bestäms i rätten endast gäller för de parter som är i rättegången. Exempelvis om någon har klandrat ett testamente och får rätt i domstol så innebär det att testamentet är ogiltigt endast på det sätt att den som klandrat får sin rätt även om det stod något annat i testamentet. Testamentet blir inte ogiltigt i sig efter en dom, utan det som står kommer gälla för alla andra, dvs de som har godkänt testamentet eller valt att inte klandra det. För dem kommer testamentet ha sin verkan utifrån vad det står i testamentet. Jag förstår dock inte riktigt vad du menar med vilka som var parter, så kan ej förtydliga mer utifrån just din situation. Men jag hoppas att detta gav mer klarhet för dig och besvarade din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Jag ska gifta mig med asylsökande, hur gör vi för att han ska få stanna i Sverige?

2019-05-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ska gifta mig med en man frånIrak, som söker asyl men fått avslag. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Måste han åka till ett annat land ett tag och sedan återvända till Sverige för att få stanna. Kan man i så fall lösa det på annat sätt. MVH.
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar regler som finns i Utlänningslagen (UtlL). Om uppehållstillstånd vid ingående äktenskapEn person med avsikt att ingå äktenskap med en som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige, kan få uppehållstillstånd om förhållandet framstår som seriöst och inte andra särskilda skäl talar emot det (5 kap. 3 a§ 1p UtlL). Bedömningen ifall förhållandet görs genom att titta på olika faktorer ex. hur långt förhållande, hur ofta de träffas, om personerna talar samma språk, hur god kännedom de har om varandra och om de har eller väntar barn tillsammans. Särskilda skäl som skulle tala emot är exempelvis om den ena partnern riskerar att bli utsatt för våld i förhållanden. För att få uppehållstillstånd finns också ett försörjningskrav samt krav på att kunna styrka sin identitet. Måste personen söka uppehållstillstånd från hemlandet?Huvudregeln är som du skriver att den ansökande personen ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller annat land där den har tillstånd att bo. Det finns vissa undantag när någon kan söka om den redan befinner sig i Sverige. Undantaget gäller när personen har ett annat uppehållstillstånd ex. arbetstillstånd, har barn eller väntar barn med någon i Sverige och verkställighetshinder vid avslag av asylansökan.Om sökande personen befinner sig i Sverige och verkställighetshinderOm personen har fått avslag för asyl i alla instanser och är tvungen att lämna landet, kan återresan avbrytas ifall det framkommer ny information till situationen exempelvis att familjesituationen förändras. Detta kallas verkställighetshinder (12 kap. 18§ UtlL). Då kan personen skriva till Migrationsverket och beskriva den nya situationen och varför de ska på den grunden pröva asylskälen igen. Mer om detta kan du läsa här på Migrationsverkets hemsida. Den nya informationen prövas alltid individuellt för varje fall, men det ska vara en bestående omständighet som den sökande inte hade kunnat eller haft skälig anledning att inte åberopa tidigare (12 kap. 19§ UtlL). Vad kan ni göra?Din blivande man befinner sig i Sverige och har fått avslag på sin asylansökan. För att kunna ansöka om verkställighetshinder på grunden att ni nu ska gifta er, krävs det att han har överklagat och fått avslag i alla domstolsinstanser. Har så skett kan ni ansöka genom instruktionerna på Migrationsverkets hemsida som jag hänvisat till ovan. Om han endast har fått ett första avslag hos Migrationsverket har ni en väg att gå innan han kan ansöka om verkställighet. Det är inte heller säkert att ert blivande äktenskap är tillräckligt för att vara en ny omständighet som innebär att han får stanna. Bedömningen görs i varje enskilt fall av Migrationsverket. Men då han redan befinner sig i Sverige, och det på grund av asylskäl, är det en möjlighet värt att gå på.Det andra alternativet är att ansöka om uppehållstillstånd på grund av kommande äktenskap. Tydliga instruktioner finns Här om hur en sådan ansökan går till. Det går att göra både via webben eller vanlig utskriven ansökan som skickas in. Denna måste dock göras från hemlandet eller annat land där ansökningspersonen har rätt att bo. Jag kan inte råda er till mer än att kanske testa verkställighetshinder, men jag tror att båda sätten innebär en längre handläggningstid. En vanlig ansökan är möjligtvis en säkrare väg, men innebär samtidigt att han måste lämna Sverige för en tid. Om ni är ändå osäkra så kan ni kontakta Migrationsverket ifall de har några åsikter eller råd för er situation. Lycka till!Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, och annars får du gärna återkomma vid fler funderingar!Vänligen,