Vad kommer HD fram till i NJA 2010 s. 419?

2019-10-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka är HD:s domslut samt domskäl i NJA 2010 s. 419?
Tilde Skånvik |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det vill du ha klarhet i vad HD kommer fram till i domen. I NJA 2010 s. 419 tar HD upp frågan om en ideell förening ska ha rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § Miljöbalken trotts att de inte når upp till kravet på 2000 medlemmar. Beslutet de vill överklaga är ett tillstånd som meddelats en vattenverksamhet. DomslutetI domslutet kommer HD fram till att den ideella föreningen får överklaga beslutet trots att de inte når upp till kravet på 2000 medlemmar. Domskälen och förhandsavgörandeHD väljer att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående:1. MKB:s (miljökonsekvensbeskrivning) tillämplighet för vattenverksamheten i fallet. Vattenverksamheten innebär bortledning av inläckande grundvatten från en kraftledningstunnel och infiltration (tillförsel) av vatten i jord eller berg för att kompensera för eventuell grundvattensänkning samt utförande och bibehållande av anläggningar för bortledandet och infiltrationenI denna fråga kommer EU-domstoen fram till att MKB:n är tillämplig. 2. Rätten till rättslig prövning. Kan den berörda allmänheten ha rätt att få den materiella eller formella giltigheten av ett beslut prövad i domstol? Skall den berörda allmänheten ha rätt att överklaga en domstols avgörande av en tillståndsfråga i ett fall där den berörda allmänheten har fått möjlighet att delta i domstolens handläggning av tillståndsfrågan och yttra sig där?EU-domstolen kommer fram till att den berörda allmänheten ska ha rätt att föra talan mot beslut genom vilka en instans, som ingår i en medlemsstats domstolsväsende, har tagit ställning till en ansökan om tillstånd för ett projekt, oberoende av vilken roll de, genom att delta i förfarandet i nämnda instans och yttra sig där, kan ha haft vid handläggningen av nämnda ansökan.3. Kan små lokalt etablerade miljöskyddsföreningar ha rätt att delta i den beslutsprocess avseende projekt som kan medföra betydande miljöpåverkan i det område där föreningen verkar men inte en sådan rätt att överklaga som avses i artikel 10a?I tredje frågan kommer EU-domstolen fram till att det föreligger ett hinder enligt nationell lagstiftning genom vilken rätten till rättslig prövning av ett beslut angående en verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv förbehålls miljöskyddsföreningar som har minst 2 000 medlemmar.HDKravet på att en förening ska ha lägst 2 000 medlemmar för att få överklaga en tillståndsdom, ska följaktligen inte beaktas i detta fall. HD kommer därför fram till att Miljööverdomstolens beslut att avvisa överklagandet från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening undanröjas och målet i den delen visas åter till Miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.SammanfattningI målet så kommer HD fram till att föreningen får överklaga. Eftersom deras överklagan godtogs så kommer Miljööverdomstolen att ta upp ärendet igen. Hoppas du fått svar på din fråga och att et blivit lite tydligare för dig. Du får gärna ställa fler frågor till oss på Lawline. Allt gott,

Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?

2019-10-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej-Jag skulle vilja korrespondera med någon på din webbplats angående upphovsrättsfrågor, men känner inte svenska tillräckligt bra för att göra det på svenska. Kan du låta mig veta vem som kan vara till hjälp för mig när det gäller upphovsrättsfrågor? Jag bor i USA, men förhoppningsvis kan kommunicera med någon på din webbplats för att få en förtydligning ... boken jag är intresserad av att få information om är en bok som min far skrev 1945 och har återutgivits flera gånger. Boken heter Jag Sokte En Fristad. Hans namn var XXXX XXXTack på förhand för ditt svar
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det vill du ha en mer omfattande jurdisk rådgivning. Vi på Lawline har juridiska rådgivare du kan vända dig till, om ett skrivet svar inte är tillräckligt. Du kan boka en tid hos oss på länken nedan: https://lawline.se/bokaHoppas du får hjälp med ditt ärende. Har du fler eller andra frågor så är det bara att skriva till oss på Lawline igen. Allt gott,

Påverkar ett åtagande av borgen framtida chans till lån?

2019-09-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Har inga lån på mitt hus. Om jag går in som borgenär för ett lån min dotter vill ta,har jag då svårare att ta eget lån på mitt hus om jag skulle behöva?Med vänlig hälsning.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att använda mig av handelsbalkens bestämmelser vid besvarande av din fråga. Vad innebär det att gå i borgen för någon? Det finns två olika borgensåtaganden. Den första kallas enkel borgen och innebär att du kan krävas på betalning om personen du gått i borgen för inte kan betala och inte har några betalningsmöjligheter alls kvar (10 kap. 8 § HB)Den andra kallas proprieborgen och då kan du krävas om personen du gått i borgen inte betalar. Skillnaden i dessa två olika borgensåtaganden är om personen är insolvent eller inte (10 kap. 9 § HB). Blir det svårare att själv ta lån som borgesman?När banken gör en bedömning om borgesmannen är lämplig för att gå i borgen så tittar det bland annat på vilka tillgångar som finns. De vill se att du har möjlighet att betala åt din dotter om hon själv inte betalar. De vill säkerställa att det finns något som kan täcka den fordran de har. Eftersom borgensåtagandet kan försämra borgensmannens egen framtida betalningsförmåga så sänks borgensmannens egen kreditvärdighet. En borgensman kan därför få svårare att få en egen kredit beviljad så länge borgensansvaret kvarstår.SammanfattningEtt borgensåtagande kan komma att påverka din framtida möjlighet till lån men beroende på hur betalningsförmågan ser ut så kan den påverkas i olika utsträckning. Jag skulle råda dig att taka med din bank och se hur möjligheterna ser ut för er. Hoppas du fått svar på din fråga och att svaret kan vara till hjälp. Du får gärna skriva till oss igen om du har fler frågor eller något annat du undrar. Allt gott,

Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?

2019-09-28 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag undrar om en juridisk person kan medfinansiera en bostadsrätt, fullt ägd av en privatperson som också innehar lagfarten och som även finansierar bostadsrätten delvis? Om man ex upprättar ett pantbrev eller en fordring att den juridiska personen får tillbaka pengarna när lägenheten säljs alternativt senare i framtiden? Alltså i en bostadsrättsförening som inte tillåter juridiska personer som ägare. OBS den juridiska personen ska inte stå som ägare på lägenheten, endast finansiera den delvis.Med vänliga hälsningar.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att utgå från att den jurdiska personen du syftar på är ett aktiebolag eftersom en enskild firma inte är någon juridisk person. När jag besvarar din fråga kommer jag använda mig av bestämmelserna Aktiebolagslagen. Kan man låna pengar ut aktiebolaget för att finansiera ett privat bostadsköp?Så som jag uppfattar det så vill du ta ett privat lån och ställa bolaget som säkerhet i form av ett pantbrev. Du beskriver inte vilken relation du har till bolaget men jag kan ställa upp de personer som inte får ta lån eller ställa bolaget som säkerhet för ett lån. (ABL 21 kap. 1 § och 21 kap. 3 §). Lån till någon av dessa personer är förbjudna lån. Dessa personer får inte heller ställa bolaget som säkerhet för lån. 1.Den som äger aktier i bolaget2.Styrelseledamot eller vd i bolaget eller annan koncern3.den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som anges i första eller andra punkten4.den som är besvågrad med den som avses i punkt 1 eller punkt 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller5.en juridisk person över vilken en person som avses i 1–4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.SammanfattningJag skulle råda dig att tala med din bank för att se över möjligheterna för ett lån. Personerna som är uppräknade i punktlistan får inte ta lån från bolaget eftersom det utgör förbjudna lån. Hoppas du fått din fråga besvarad och att svaret varit till hjälp. Har du andra eller fler frågor så är du varmt välkommen att skriva till oss igen. Allt gott,

Gäller företagshypotek framför utmätning?

2019-10-18 i Konkurs
FRÅGA |Om jag har säkerhet i alla maskiner o inventarier i ett företag, med ett pantbrev förskuld dom har till mitt företag!Kan kronofogden utmäta dessa maskiner före mig, till andra skulder företaget har innan ev. konkurs!Om det blir konkurs eller likvidation gäller min pant då först!
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så undrar du vem som får rätt till maskiner och inventarier i en konkurs. Jag kommer besvara din fråga enligt Lag (2008:990) om företagshypotek, Förmånsrättslagen och Utsökningsbalkens bestämmelser. Vem får utdelning i en konkurs?Jag utgår från att du har en fordran till företaget och har ställt maskiner och inventarier som säkerhet för denna fordran. Eftersom du har fått ett pantbrev så utgår jag från att det är ett företagshypotek du har säkerhet i och därmed har fått ett företagsinteckningsbrev (1 kap. 3 § FHL). Ett företagshypotek är en säkerhet ställt i företagets lösa egendom så som maskiner och inventarier (2 kap. 1 § FHL). Eftersom du har ett företagsinteckningsbrev så har du vid företagets konkurs rätt att enligt förmånsrättslagen få ut din fordran upp till det belopp som företagsinteckningsbrevet värde är (2 kap. 5 § FHL). Värdet kan komma att påverkas om företaget sålt maskiner eller har köpt nya maskiner. Med detta sagt så är det inte säkert att företagshypoteket har samma värde idag som när pantbrevet skrevs.Vid en konkurs tillsätts en konkursförvaltare som sedan ser över konkursboets tillgångar och skulder för att sedan fördela dem enligt förmånsrättslagens ordning. Vid utdelningen så finns det fordringar med säkerheter som har förmånsrätter. Företagshypotek ger en förmånsrätt som är särskild och får prioritet (5 § FRL). Kronofogden får endast utmäta den egendom som anses tillhöra företaget 4 kap. 2 § UB. Eftersom du har en säkerhet i företagshypoteket som du kan göra gällande vid konkurs framgår det att företaget inte ska anses vara ägare till den lösa egendomen och kan då inte utmätas (4 kap. 17-19 § UB). Kronofogden kommer inte kunna mäta ut den egendom som tillhör företagshypotekt eftersom du har säkerhet för din fordran. Däremot bör du se över om det finns en äldre företagsinteckning som ger företräde framför din fordran. För att ge ett exempel:Företagshypoteket har ett värde av 50 000kr. A:s företagsinteckningsbrev är ställt den 2018-01-01 till ett värde av 40 000kr. B har ett företagsinteckningsbrev som är äldre tex ställt 2016-01-01 till ett värde av 30 000 kr. Eftersom B har ett äldre företagsinteckningsbrev så kommer B få betalt först och då finns endast 20 000 kr kvar att tillgå. A får då ut 20 000 kr för sin säkerhet. SammanfattningMed utgångspunkten i vad som framgår i frågan så är det möjligt att få utdelning för din fordran. Däremot saknas flera omständigheter och en helhetsbild för att kunna göra en korrekt bedömning. Skulle du vilja ha mer rådgivning kan du vända dig till våra jurister på Lawline. Hoppas svaret varit till hjälp. Allt gott,

Hur ska man agera när grannar bråkar?

2019-10-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Mina grannar bråkar nästan varje dag. Jag tror aTT de bråkar i alla fall. De pratar inte ett spårk jag förstår. Jag vet inte om jag ska göra något. Jag vet inte ens var exakt dem bor. Vad borde jag göra?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så undrar du om huruvida man ska agera då man hör sina grannar bråka. Hur ser regleringen ut vad gäller ingripande?I svensk lag så saknas bestämmelser vad gäller skyldighet att ingripa för att hjälpa någon i nöd eller då man ser någon utsättas för brott. För att ge ett konkret exempel så finns det ingen skyldighet att hjälpa någon som riskerar att drunkna. En förälder som står under garantställning har däremot en skyldighet att ingripa om deras barn riskerar att råka illa ut. Detsamma gäller för tex poliser och badvakter som i sina yrkesroller har en garantställning. Vad kan du göra?Ett bråk mellan två personer behöver inte vara något brottsligt. Eftersom du inte förstår vad som sägs kan det vara svårt att avgöra vad som försigår. Skulle du däremot misstänka att någon utsätts för brott så som tex misshandel så kan ett telefonsamtal vara tillräckligt. Kontaktar du larmcentralen dvs. 112 så meddelar de dig hur du ska agera. Hoppas att svaret varit till hjälp. Du får gärna vända dig till oss på Lawline igen om du har fler eller andra frågor. Allt gott,

Vad gäller när säljaren dröjer med avhjälpande?

2019-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Mina hörapparater är inlämnade för andra gången för garantireparationer. Första gången åtgärdades felet på en vecka. Sedan gick döm sönder igen och nu har det gått över fyra veckor och jag har ännu inte fått tillbaka dem. Kan jag kräva att köpet hävs, eller vad ska jag göra? Som förklaring till dröjsmålet skyller man på att deras it-system havererat.Vore tacksam för era synpunkter.Med vänlig hälsning.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så är du en privatperson alltså en konsument som köpt hörapparater av ett företag. När jag besvarar din fråga så kommer jag använda mig av konsumentköplagens bestämmelser. Vad gäller vid fel i vara som en konsument köpt?När det föreligger ett fel på en vara så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § KköpL).I ditt fall så verkar det som att du fått ett fel åtgärdat och sedan fått tillbaks apparaten. Säljaren har rätt att avhjälpa felet innan köparen kan kräva någon annan åtgärd. Det framgår inte om det är samma fel eller om det rör sig om ett annat fel. Eftersom det rör sig om två avhjälpanden så kan säljaren avhjälpa felet igen om det är samma. Säljaren har rätt att laga samma fel tre gånger innan en annan påföljd kan krävas (26 § KköpL). Säljaren har mottagit hörapparaterna för att laga dem och avhjälpandet ska genomföras inom skälig tid från dess att du framställde ditt krav. Säljaren har antagit sig avhjälpandet men en fördröjning har skett på grund av ett it-fel. Eftersom avhjälpandet inte sker inom skälig tid och det även är en väsentlig olägenhet för dig som behöver hörapparaten så kan du häva köpet (28 § och 29 § KköpL).SammanfattningJag skulle råda dig att ta kontakt med säljaren. Du har rätt att häva köpet eftersom avhjälpandet inte skett inom skälig tid och det är en väsentlig olägenhet för dig att vara utan hörapparat under 4 veckors tid. Ett annat alternativ skulle kunna vara att kräva en hörapparat som du kan använda under tiden fram till att din är lagad. På så sätt blir det inte längre någon olägenhet för dig. Hoppas du fått din fråga besvarad och att det kan vara till hjälp. Du får gärna skriva till oss på Lawline igen om du har andra frågor. Allt gott,

Vad gäller när ett arrendeavtal löper ut?

2019-09-28 i Arrende
FRÅGA |Hej! Jag köpte mark och byggde mitt hus på den marken. Efter något år arrenderade jag en bit mark i anslutning till min tomt. Jag skrev ett arrendekontrakt på 49 år, och betalade arrendet kontant. Nu är det en annan markägare som inte alls är lika smidig som den förra och min fråga är nu vad som händer när arrendet går ut? Kan markägaren bara ta tillbaka marken eller ska det förhandlas om ev förlängning? Vissa säger att vid ett så långt arrende så tillfaller marken arrendatorn. Vad gäller?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att använda mig av Jordabalkens bestämmelser vid besvarande av din fråga.Vad händer när arrendeavtalet upphör?Det finns olika typer av arrende och kommer beskriva allmänt hur det går till vid arrendeavtalets upphörande. När avtalet upphör så kan ni välja att förlänga det genom en förhandling. Förlängningen kommer att ersätta det tidigare avtalet och ses som en ny upplåtelse (7 kap. 7 § 1 st JB). En förlängning kan ske genom en så kallad tyst förlängning. För att arrendeavtalet ska förlängas så ska nyttjandet fortsätta utan att du blivit ombedd att sluta nyttjandet. En automatisk förlängning kan ske då avtalet inte sägs upp. För att arrendeavtalet ska upphöra krävs i regel en uppsägning från markägaren. Uteblir denna uppsägning så kan avtalet löpa vidare (7 kap. 7 § 2 st JB)Ytterligare en möjlighet till förlängning är tvångsförlängning. Denna typ av förlängning blir tillämplig vid tex bostadshyresrätter och lokalhyresrätter. Det direkta besittningsskyddetbehandlar bostadshyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet (12 kap. 46 § JB). Kan en arrende övergå till arrendatorn får äganderätt?Det finns inget i lag som reglerar en övergång av äganderätten efter nyttjande av arrenderad mark. Eftersom det inte finns något uttryckt i lag så är det således inte möjligt att få äganderätt efter ett långt nyttjande.SammanfattningJag skulle råda dig att fortsätta nyttja marken som tidigare och tar markägaren kontakt så får ni förhandla om en eventuell förlängning. Meddelar markägaren inget finns möjlighet till förlängning genom alternativen ovan. Det finns ingen reglerad möjlighet att få äganderätten trots att nyttjande av marken pågått under lång tid. Hoppas du fått din fråga besvarad och att svaret varit till hjälp. Du får gärna skriva till oss på Lawline igenom du har fler frågor. Allt gott,