Är en muntlig överenskommelse bindande vid köp av fast egendom?

2019-11-30 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej jag pratade med säljare av en villa och vi kom överens om att jag skulle köpa villan. Nu vill han inte sälja längre. Får det gå till så?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag antar att det inte rör sig om villa på ofrigrund utan att du tänker på fast egendom. Det leder till att jordabalkens (JB) bestämmelser är tillämpliga. Vid köp av fast egendom finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att ett giltigt avtal ska ha ingåtts, de formkraven finns i 4 kap 1 § JB. Av lagrummet följer ett krav på skriftlighet, en överlåtelseförklaring, en bestämd köpeskilling samt underskrift från dig och säljaren. Tyvärr låter det inte som att formkraven är uppfyllda och således är överenskommelse inte giltig, 4 kap. 1 § 3 st. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Förenklat tvistemål eller inte?

2019-11-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hur beräknas det krävda beloppet med tanke på småmål, där gränsen går vid halva basbeloppet dvs 23 500 krkan man räkna in dröjsmålsräntan och kostnaden för stämningen?Men vänlig hälsning
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Småmål, eller förenklade tvistemål som det också kallas, regleras i 1 kap 3 d § Rättegångsbalken. Av lagrummet följer att reglerna tillämpas om värdet av ditt yrkande uppenbart inte överstiger hälften av ett prisbasbelopp. Det innebär alltså att kostnad för dröjsmålsräntan och kostnaden för stämningen ska räknas in (samt eventuella andra kostnadsanspråk du har). Med vänlig hälsning,

Preskription av arv

2019-11-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min far dog 1999 och vi är 4 barn. Idag fick jag reda på att min fars far dvs min farfar dog 2002. Vi blev inte kallad till någon bouppteckning däremot blev min fars tvillingbror det. Har det gått fel till? Om ja, finns det något vi kan göra åt det nu så långt efter? Tack på förhand! Mvh
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag förstår att det du i nuläget är intresserad av är om du har något rätt till arv. Legala arvsordningen: Enligt den legala arvsordningen ärver i första hand den avlidnes avkomlingar (barn). Av 2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken (ÄB) följer att om avkomlingen är död, träder dennes avkomlingar i dennes ställe. Enligt den legala arvsordningen ska alltså du och dina eventuella syskon (barn till din far) ha blivit kallade till bouppteckningen. Eftersom att du tillhör den första arvsklassen hade du åtminstone rätt att få din laglott, vilket följer av 7:1 ÄB (halva arvslotten) och om inget testamente fanns hade du rätt att ta lika lott som din fars tvillingbror. Har du förlorat din rätt att ta arv på grund av den långa tid som passerat? Tyvärr är det så att preskriptionstiden är 10 år från det att din rätt till arv inträdde alltså dödsdagen för din farfar, vilket följer av 16 kap 4 § ÄB och således har du inte rätt att taga arv. Oavsett om något har gått fel till vid kallelsen är rätten förlorad. Med vänlig hälsning,

Är robotgräsklippare och tillhörande kabel fastighetstillbehör?

2019-10-31 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Har sålt ett hus. Har robotgräsklippare. Nya köparna vill ej köpa denna och i samband med deras beslut att inte meddelade jag att ddrt var ok för oss och att vi då tar med klippare och kabel. Köparen svarar ok på det via sms. Nu en månad senare så hävdar dom att de ska ha kabeln enligt JB. Jag fattar att kabel mycket väl kan anses tillhöra fastigheten men i och med att jag har informerat köparen om detta och denne har svarat ja så undrar jag hur vi nu ska göra? Kabel är bortplockad då vi ändå behövde till nya huset.. Jag undrar även hur man ska ställa sig till temporära fårstängsel? Vi har satt ett utanför vår nyplanterade tujjahäck med avsikt att ta bort denna så snart den växt sig något tätare samt bygga mer fast staket på viss del där häck ej finns. Ett enkelt fårstängsel med smala stickor som man trycker ner i marken. Tack på förhand för hjälpen!
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! RobotgräsklipparenRobotgräsklipparen torde inte vara ett fastighetstillbehör enligt jordabalkens mening. Istället bör den utgöra lösöre. Vissa omständigheter i det speciella fallet kan dock leda till en annan bedömning. Exempelvis om tillhörande kabel inte fungerar för andra robotgräsklippare, vilket kan vara avgörande för om man kan separera föremålet. KabelnKabeln kan utgöra ett fastighetstillbehör (2 kap. 1 JB). Fastighetstillbehör är egendom som genom sitt fysiska samband tillhör fastigheten. Ledningar eller andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk anses tillhöra fastigheten (2 kap. 1 § JB). Kabeln kan anses vara en ledning eller en annan anläggning i jordabalkens mening. Det krävs vidare att kabeln har anbragts för stadigvarande bruk. Avgörande för om kabeln har anbragts för stadigvarande bruk var er subjektiva avsikt. När kabeln sattes ut ska ni, som fastighetsägare, ha avsett att den ska vara där för stadigvarande bruk, dvs. en långsiktig lösning. Ovan nämnda bestämmelser är dispositiva, vilket innebär att ni som säljare har rätt att avtala med köparna. Ni har ett avtal med köparen om att ni ska få ta med kabel och robotgräsklippare således torde ni få behålla kabeln. Beträffande häcken blir jag lite osäker på vad du undrar över. Jag väljer att utgå från att det rör samma tema, alltså fastighetstillbehör. Som tidigare nämnt är ett rekvisit för att det ska anses vara fastighetstillbehör att föremålet är ägnat för stadigvarande bruk. I detta fall är det tydligt att du har placerat stängslet temporärt och således utgör det inte fastighetstillbehör. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hyreslagens tillämplighet

2019-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag äger en fastighet där jag bor där det finns en separat uthyrningsdel som jag nu vill börja hyra ut. Innebär det att jag hyr ut en bostadsrätt (den är ju en del av min fastighet) eller en hyresrätt? Alltså gäller hyreslagen eller Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det rör sig inte om en bostadsrätt då det bland annat krävs att det skapas en bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening med syfte att upplåta bostadsrätter. Av 12 kap. 1 § jordabalken, även kallad hyreslagen, följer att lagen är tillämplig då del av hus upplåts mot ersättning. I ert fall är alltså hyreslagen tillämplig. Är då lag om uthyrning av egen bostad tillämplig? Av 1 § 1 st. följer att lagen gäller om det rör sig om ett sådant hyresavtal som följer av 12 kap jordabalken (vilket vi konstaterat att det rör sig om) och det behöver också falla utom ramarna för näringsverksamhet. Att hyra ut en del av sitt hus är inte att anse som näringsverksamhet. Av 1 § 2 st följer att 12 kap. jordabalken gäller, såvida inte annat föreskrivs i denna lag (lag om uthyrning av egen bostad). Det leder till att du kommer finna mest ledning i jordabalkens 12 kap. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Principalansvar för föräldrar

2019-11-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har en 16årig son som väntar på åtal och sedan rättegång. Flera andra är inblandade. Det gäller mordbrand. Det lär bli ett skadestånd och min fråga är:Kan jag som förälder bli ansvarig ekonomiskt att betala.Försäkringsbolaget som tar hand om detta... kan dessa kräva pengar av mig. Flera är inblandade. Kommer de kunna kräva att varje familj betalar sin femtedel av beloppet. Eller kan försäkringsbolaget kräva ngn av barnens föräldrar att betala de andras belopp.Är det så att de som betalt, sedan skall kräva de andra föräldrarna för den biten som de ej betalt?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket av skadeståndet du, som förälder, kan bli ansvarig att betala för. Du som förälder kan bli ansvarig att ersätta ditt barns skada, det följer av 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Av lagrummet följer också att du behöver vara vårdnadshavare för din son för att du ska kunna bli skadeståndsansvarig, således kan du inte bli skadeståndsansvarig för någon annans barn. Vidare behöver din son gjort sig skyldig till ett brott vilket också blir fallet om han nu döms till mordbrand. Som förälder är skadeståndsbeloppet begränsat till ⅕ av prisbasbeloppet per brott, vilket innebär att summan du kan bli skadeståndsskyldig för är 9480 kronor, förutsatt att det endast är ett brott din son döms för. Hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsing,

Fel i vara mellan privatpersoner

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Min bonusdotter köpte en bil för någon vecka sedan.I annonsen på Blocket stod det att bilen hade en ny motor.På väg från Stockholm till Västerås efter köpet börjar bilen "tappa kraft".Bilen undersöks och får upp felsignaler på ett insugsspjäll.Lämnar i bilen till Möller bil i Västerås som fortsätter undersöka bilen och det visar sig att både insugspjället, vattenpump och remspänningshjulet till generatorn måste bytas, detta till en kostnad av drygt 15.000 SEK.Bilfirman som gjort motorbyte kontaktas och det visar sig att bara själva motorblocket är bytt, allt annat överplockat från gamla motorn.Säljaren kontaktas och han har ingen förståelse för detta då jag säger att i annonsen stod det "ny motor".Jag begär att säljaren enligt Köplagen ska åtminstone betala halva kostnaden för detta då bilen sålts under falska förespeglingar.Säljaren vägrar att betala detta då bilen, enligt han, sålts i "befintligt skick".Hur ska vi komma tillrätta med detta och få ersättning av säljaren?Ska en Polisanmälan göras?Driva detta som civilt mål i rätten?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är civilrättsligt som målet ska drivas om ni väljer att ta det vidare. För att ni ska kunna göra någon påföljd (prisavdrag, avhjälpande, hävning) gällande krävs att det föreligger ett fel enligt köplagens mening. Jag väljer att tolka det som att köpet gjordes av en privatperson, vilket leder till att köplagen (KöpL) är tillämplig. Föreligger ett fel enligt köplagens mening? Fel i vara vid köp av lös egendom, som en bil är, regleras i 17-21§ KöpL. Först och främst måste bilen överensstämma vad gäller bl.a. kvalité efter vad som följer av avtalet. Bilen ska vidare ha normal funktionsduglighet och säljaren ansvarar för detta även om han inte visste om att den avvek från att vara allmänt funktionsduglig innan försäljningen. Av 19 § KöpL följer att även fast om en vara säljs i "befintligt skick" ska den anses felaktig om: varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta Eftersom att det av annonsen framgår att motorn är ny kan du också förutsätta att den ska fungera. Dock har ni som köpare en lagstadgad undersökningsplikt, 20 § KöpL. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning får inte åberopas. Dock torde undersökningsplikten av motorn reducerats eftersom att ni har erhållit information om att motorn ska vara bytt. Dessutom kan det röra sig om ett så kallat dolt fel vilket leder till att säljaren inte kan åberopa att ni, som köpare, eftersatt er undersökningsplikt. Med det sagt bör ni ha uppfyllt undersökningsplikten och kan således göra påföljder gällande. Påföljder regleras i 31-39 §§ KöpL och förutsätter att reklamation har skett inom skälig tid, vilket ni verkar ha uppfyllt. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet. Omleverans är inte aktuellt då det rör sig om en unik begagnad vara. Om säljaren väljer att inte avhjälpa felet har du rätt till prisavdrag och det beräknas efter varans värde med respektive utan felet. Är felet väsentligt har du rätt att häva köpet. Bedömningen om ett fel anses vara väsentligt sker genom en helhetsbedömning. Där beaktas till exempel bilens pris, kostnad och tidsåtgång för avhjälpande och skick i övrigt. Med vänlig hälsning,

Förenklat tvistemål eller ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten?

2019-10-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag har fått rätt av ARN i en ersättningsfråga gällande reparation av bil, med 7200 sek. företaget jag köpte bilen av vägrar att svara på både ARN:s & mina krav,. Fråga: ska jag ta bilföretaget till domstol i sk. förenklad stämning för att få betalt eller ska jag gå via kronofogden först, jag är villrådig?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det kan vara en svår avvägning och det finns inget sätt som är rätt eller fel. Du behöver ha en fordran för att kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Av den information du ger mig låter det som att du endast har ett beslut från ARN och inte en faktisk fordran gentemot företaget, som också behöver vara förfallen. En fordran kan till exempel vara ett lån som förfallit till betalning eller en faktura. Jag gör ändå en kort redogörelse om du har en förfallen fordran gentemot företaget. Genom en blankett, som finns att tillgå på KFMs hemsida, ansöker du om ett betalningsföreläggande. När blanketten har lämnats in behandlas den av KFM och ett brev med ett betalningsföreläggande skickas till företaget. Tillsammans med brevet får företaget ett delgivningskvitto, som ska skrivas under och sändas åter till KFM. Därefter finns ett antal tänkbara scenarion: Företaget väljer att återbetala delar eller hela skulden till dig. Om det sker, behöver du också meddela det till KFM. Företaget kan bestrida skulden. I det fallet kommer KFM kontakta dig och du får sedan avgöra om du vill att ärendet ska gå vidare till domstol. Företaget väljer att inte skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot. I de fall beslutar KFM och personen blir skyldig att återbetala sin skuld till dig. Personen kan också i dessa fall invända och ta ärendet vidare till domstol. Om företaget väljer att skicka tillbaka delgivningskvittot, eller om denne inte svarar, så kommer kronofogden per automatik arbeta för att driva in skulden. Eftersom att företaget inte velat betala skulden tidigare är det alltså sannolikt att de väljer att bestrida ett betalningsföreläggande. Mycket riktigt blir det ett förenklat tvistemål då summan understiger ett halvt prisbasbelopp, 1 kap 3 d § Rättegångsbalken (RB). I tvistemål är huvudregeln att förlorande part ersätter den vinnande partens rättegångskostnader, under förutsättning att vinnande part har yrkat på det. Om du väljer att driva detta ärende vidare i domstol kan det vara bra för dig att känna till vilka rättegångskostnader du har rätt att få ersättning för, vilket följer av 18 kap. 8 a § 2 st RB: Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad förrättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,ansökningsavgift eller tilläggsavgift,resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,vittnesbevisning,översättning av handlingar. En annan sak som är viktig att tänka på när stämningsansökan ska skickas in är att den behöver innehålla två olika typer av talan. En fastställelsetalan som innebär att rätten fastställer ett rättsförhållande, det vill säga att företaget har felat och handlat i strid mot lagen. Den behöver också innehålla en fullgörelsetalan och med det menas att rätten ska förplikta företaget att ersätta dig för dina reparationskostnader. En fullgörelsetalan fungerar som en exekutionstitel och om företaget inte betalar kan KFM utmäta egendom hos företaget för att ersätta din skuld.