Vem kontaktar arvingar vid dödsfall?

2021-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Vem är det som är skyldig att meddela bröstarvingar som att dödsfall skett i familjen. Min mormor har nyligen gått bort och mina kusiner har arvsrätt då deras pappa, min morbror, redan gått bort. Vi har ingen kontakt med mina kusiner och inte haft det på flera år, vi har inga kontaktuppgifter till de. Min mamma är ansvarig för bouppteckningen, det finns inget testamente, men är det hennes skyldighet att kontakta mina kusiner eller görs det av någon annan myndighet?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan vem som har ansvaret att kontakta arvtagare efter ett dödsfall finns i 18 kap. 2 § ärvdabalken. Där förklaras det att upplysningen om dödsfallet till andra arvingar åvilar den som tagit hand om den avlidnes egendom. Är det så att din mamma tagit hand om din mormors egendom (och inte en särskild dödsboförvaltare har gjort detta) ska hon alltså utifrån detta lagrum genast kontakta övriga dödsbodelägare om dödsfallet. Tyvärr är det alltså så att hon får se till att få fram kontaktuppgifter till dem trots att ni inte har haft kontakt med dem på flera år. Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för er!Med vänliga hälsningar,

Vad är det för skillnad mellan att upprätta ett eget testamente och anlita en advokat?

2021-09-28 i Testamente
FRÅGA |Skillnad på testamenteEget testamente, då kanske det inte blir som jag hade önskatMen hur vet jag att det skulle bli som jag vill, med en advokat?Vad är det för skillnad?Vem talar om för mina arvingar att det finns ett testamente?Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente är ett testamente oavsett om du upprättar det själv eller om du får hjälp av en advokat att skriva det. Skriver du testamentet själv är det viktigt att du vid upprättandet av det följer de uppställda formkraven för testamenten för att det överhuvudtaget ska bli giltigt. Följer du formkraven för testamentet kommer det bli giltigt oavsett om du skriver det själv eller tar hjälp av en advokat. Formkrav för testamenteDet finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas samt undertecknad av två vittnen, (se mer om detta i 10 kap. ärvdabalken). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn (gärna även yrke och hemvist) och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Observera dock att alla inte får vara vittnen. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.Anledning till varför det är bättre att ta hjälp av en advokatTestamenten kräver ingen registrering. Risken är därmed att ett testamente skulle kunna komma bort eller hamna i fel händer ju längre tiden går från upprättandet av testamentet. Upprättar du testamentet själv måste du även själv förmedla för dina testamentstagare/arvingar var testamentet förvaras.Får du hjälp med att upprätta ditt testamente av en advokat har du inte bara förmånen av att du kan försäkra dig om att testamentet är formulerat och upprättat på ett sätt som är lagenligt samt inte kommer bli föremål för tolkning och tvist i framtiden, utan även att testamentet finns säkert förvarat hos en advokatfirma. Då kommer advokatfirman se till att testamentet kommer till testamentsexekutor eller dödsboets kännedom och därmed underrätta testamentstagarna. Det finns dock andra sätt att förvara sina värdedokument på, vilket gör att detta inte är den enda lösningen trots att det kanske är den smidigaste.Advokater inom familjerätten är även väl medvetna om att otydliga formuleringar, ospecificerade summor och föremål, olika äganderättsformer, lagregler och så vidare kan inverka på testamentets rättsverkningar och medföra att det efter din bortgång blir föremål för tolkning. Det skulle kunna innebära att din önskan inte går att utläsa från testamentet och att testamentet genom tolkning ges en annan innebörd än vad du ursprungligen önskat, (se mer om tolkning av testament i 11 kap. ärvdabalken). Advokater är dock erfarna upprättare av testamenten och förstår sig därför på hur du på bästa sätt ska formulera dig för att din vilja i framtiden på ett smidigt sätt ska gå igenom och kan även informera dig om alla de regler som finns i ärvdabalken som skulle kunna inverka på din önskan.Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen! Du får gärna återkomma med mer specifika frågor gällande testamentet för ett mer utförligt svar. Med vänliga hälsningar,

Varför ska man ha olycksfallsförsäkring? Kan jag få ersättning på annat sätt?

2021-09-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag stod ivägen för en glad hund som sprang rakt på mig. Jag fick fruktansvärd smärta i mitt finger som visade sig senare att jag hade brutit. Jag fick ha gips i fyra veckor och sjukskriven i fem veckor. Jag har en olycksfallsförsäkring men det bolaget säger att min försäkring inte gäller när jag gjort detta, trots att det var en olycka. Varför skall man ha olycksfallsförsäkring om den inte funkar när man behöver den?Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är givetvis befogad, men det finns inget juridiskt svar på den. Det finns varken en lag som säger att du som privatperson måste teckna en olycksfallsförsäkring eller som säger att en arbetsgivare måste erbjuda sina anställda en sådan.Varför du bör ha en olycksfallsförsäkringGenerellt är det så inom försäkringsbranschen att bedömningen som görs för att ge rätt till försäkringsersättning i dessa situationer utgår ifrån om situationen som ledde till skadan var plötslig och oförutsedd. Ofta brukar det även vara så att husdjur, såsom hundar, inte omfattas då de anses vara ägarens ansvar. Det innebär att ägaren står risken för att husdjuret orsakar skada. Det är alltså inte ovanligt att försäkringsbolag inte hjälper till med ersättning just när det rör sig om skador orsakade av djur som inte är vilda.Det finns dock ändå anledningar till att ha en olycksfallsförsäkring. Som du förstår är dock förutsättningen att själva händelsen omfattas av försäkringsbolagets villkor som du har gått med på vid tecknandet av försäkringen. Innehållet i försäkringarna varierar beroende på försäkringsbolag. Normalt kan du exempelvis få ersättning för kostnader i samband med vård, ärr efter en skada, bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet), om du inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet). En olycksfallsförsäkring har ofta även bättre villkor när det kommer till självrisk och åldersavdrag på exempelvis lös egendom som glasögon och kläder än vad en hemförsäkring har. Gällande möjligheten att ändå få skadeståndJuridiskt sett drabbades du av en utomobligatorisk skada, vilket innebär att skadan inte grundades utifrån ett avtalsförhållande. Därmed omfattas skadan av 5 kap. skadeståndslagen (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. I frågan aktualiseras även hundägares ansvar enligt lag om tillsyn över hundar och katter.Hundägares strikta skadeståndsansvarHuvudregeln enligt SkL är att endast den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en personskada är skyldig att ersätta skadan, (2 kap. 1 § SkL). Det finns dock situationer då en person även ansvarar för skador som denne inte själv har orsakat, varpå skador orsakade av en hund är ett sådant exempel. Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare. Detta innebär att en hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på en person och dennes egendom. Detta gäller oavsett om hunden var kopplad eller gick lös.Avseende personskada, vilket är den skadetyp enligt skadeståndslagen som du har drabbats av, kan du kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för sveda och värk eller lyte och men, (5 kap. 1 § SkL). Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur där eventuellt psykiskt lidande måste vara medicinskt påvisbart genom exempelvis ett läkarintyg för att kunna ersättas. Med lyte och men avses lidande av bestående art, exempelvis ärrbildning eller stadigvarande rörelseinskränkning.Ett skadestånd som baseras på en personskada kan dock jämkas, det vill säga sättas ned, om du själv medverkat till att skadan uppstod. I detta fall skulle det exempelvis kunna vara om du genom uppsåt eller grov vårdslöshet provocerat fram hundens beteende, (6 kap. 1 § SkL). Detta är inget jag kan bedöma i detta fallet, men det låter utifrån informationen i din fråga inte som att du provocerat fram hundens beteende. Vad du bör göraDu kan kontakta hundägaren privat för att se om ni kan komma överens om en lämplig ersättning. Om ni inte är ense om beloppet för skadeståndet eller om hundägaren inte vill ta ansvar för den uppkomna situationen, kan du ta ärendet vidare till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha hjälp med att utforma en fullgod stämningsansökan eller vill ha ytterligare juridisk hjälp råder jag dig att kontakta våra verksamma jurister på info@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar,

Tillämpas alltid en utredning vid alla lagförslag?

2021-08-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag undrar om en utredning tillämpas av regeringen vid alla lagförslag och hur många utredda lagförslag som slutligen går igenom som lag, alltså procentmässigt?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om den svenska lagstiftningsprocessen. Regeringens förslag till riksdagenDe flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, detta kallas för en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen, vilket kallas för motioner. När ett lagförslag har kommit till riksdagen skickas de till ett av riksdagens olika utskott, vilka fördjupar sig i förslaget och lämnar i sin tur ett förslag till hur det tycker riksdagen ska besluta.Oftast behövs en utredning göras innan lagförslaget lämnas till riksdagenInnan regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen behöver den ibland (inte alltid men oftast) noga undersöka olika alternativ till kriminalisering utifrån straffrättens olika kriminaliseringsprinciper, som bör beaktas i lagstiftningsförfarandet. Med anledning av att lagstiftning med straff är en repressiv åtgärd i samhället ställs det krav på att en noga utredning görs för att bedöma vad syftet med lagen är och på vilket sätt syftet kan uppnås effektivt genom just lagstiftning. Det krävs också att utformningen av lagstiftningen är tillräckligt genomtänkt utifrån de krav som, bland annat, legalitetsprincipen stället på lagstiftningen. Regeringen tillsätter då en utredning, som kan vara olika uppbyggda och exempelvis bestå av experter, tjänstemän och politiker. Utredningen lämnar därefter ett betänkande till regeringen. Betänkandet publiceras i en serie som heter Statens offentliga utredningar, SOU. Om det är ett av regeringens departement som har gjort utredningen publiceras den i en serie som kallas Departementsserien, Ds.Beslut om lagförslaget ska gå igenom fattas av riksdagenSedan blir det debatt i kammaren där ledamöter från de olika riksdagspartierna talar om vad de tycker om utskottets förslag till riksdagsbeslut. Riksdagens 349 ledamöter tar därefter ställning till utskottets förslag till beslut. De kan rösta ja, nej eller avstå. För att förslaget ska gå igenom krävs att en majoritet av de som röstar säger ja till förslaget.Efter att riksdagen beslutat om en ny lag ska regeringen publicera lagen i Svensk författningssamling, SFS.Gällande din fråga om hur många lagförslag som faktiskt går igenomRegeringen lämnar ungefär 200 propositioner till riksdagen varje år. Vissa av dem föreslår helt ny lagstiftning medan andra är förslag till ändringar av befintliga lagar. Antalet helt nya lagar som går igenom är dock olika från år till år, med anledning av vad som framkommer i utredningarna och hur riksdagens politiska ledamöter ställer sig till lagförslagen. Det är därför inte möjligt att ge en konkret procentsats av hur många lagförslag som faktiskt går igenom. Har du tid kan du dock gå in på Regeringskansliets sida för Svensk författningssamlingför att ta reda på vilka lagar som gått igenom och publicerats sedan 2018.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra åt att man betalat en privatperson för en vara över nätet utan att få varan?

2021-09-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag skulle köpa ett playsation 5 på blocket. Först ville han ha en handpenning på 500 så jag swishade det. Sen ville han ha 1/3 utav priset så jag swishade han det så är nu uppe i 2200. Han har även sagt när jag swishade att han skulle posta paketet vilket han inte gjort. Nu står jag här 2200 kroner minus utan att han svarar på sms eller telefon. Finns det något man kan göra åt detta?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med beklagar jag din situation. Vad jag förstår utifrån vad som framgår i din fråga har du blivit utsatt för bedrägeri när du som privatperson har försökt köpa en vara från en annan privatperson över Blocket.Civilrättsligt ansvar genom köplagenOm en vara inte avlämnas till köparen har du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet,(22 § köplagen). Enligt 25 § köplagen får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är uppenbart att säljaren inser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig då du inte har fått platstationet. Du har alltså rätt att häva köpet, men även begära skadestånd för den eventuella skada du har lidit, (27 § köplagen).Straffrättsligt ansvar genom brottsbalkenOm säljaren har lurat dig och inte skickat varan alls kan han gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Den som vilseleder annan till handling, alltså lura dig till att betala för en vara han inte tänker skicka, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år, (9 kap. 1§ brottsbalken). Om gärningen utifrån skadan omfattning och liknande anses som ringa, döms man istället till böter eller fängelse högst sex månader (9 kap. 2§ brottsbalken). Om han skulle bli dömd för ovan brott, kan du även begära skadestånd av honom för de pengar du betalat.Råd i ditt fallFortsätt kontakta säljaren för att försöka få svar. Kontakta även Blockets kundsäkerhetscenter och gör en anmälan.Gör även en polisanmälan om bedrägeri här. Visar det sig att det är möjligt för polisen att identifiera säljaren och ta ärendet vidare, kommer åklagare kontaktas för att fatta beslut om åtal ska väckas. Du kommer då underrättas och eventuellt kallas till tingsrätt som målsägande där du kan kräva ersättning för skadan du lidit. Ofta nedprioriteras dock mindre bedrägeriärenden och risken är därför att utredningen kommer att läggas ned. Alternativet är att du själv genomför en privat civilrättslig rättsprocess där du kräver bedragararen på skadestånd bestående av den summan du själv betalat utifrån köplagen. Detta kan dock både vara kostsamt och tidskrävande för dig och är därför kanske inget som rekommenderas för små summor pengar. Vid bedrägerier är det tyvärr så att det inte finns så många andra tillvägagångssätt för dig att få tillbaka pengarna, speciellt inte om du inte har några riktiga uppgifter om säljaren. Inför framtidenJag förstår att du kommer ta lärdom av situationen du nu varit med om. Jag vill dock gärna även ge lite tips inför framtiden. Försök att undvika köpa varor över nätet när du inte kan möta upp säljaren och direkt på plats få varan i handen mot utbyte för din Swish, eller om du känner dig osäker på vem säljaren faktiskt är. Försök kolla upp uppgifter om säljaren för att försäkra dig om att säljaren bor där denne utger sig för att bo osv. Förskottsbetalning är ofta en varningssignal, de vanligaste bedrägerierna sker just genom förskottsbetalning. Var även vaksam när det kommer till om säljaren skulle skicka dig en länk till sin Paypal-sida, eftersom länken kan vara falsk och istället lurar dig på dina uppgifter.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

2021-09-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min son är misstänkt för brott och har i samband med s.k. slutdelgivning fått en kopia av förundersökningsprotokollet. Protokollet innehåller bl.a. utskrift av ljudupptagningar av förhör med vittnen. Min son vill gärna lyssna på ljudupptagingarna får att förvissa sig om att allt det vittnena sagt har skrivits ut korrekt. Har han rätt att få ta del av ljudupptagningarna?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Se slutet för en sammanfattning av vad som framkommer nedan samt varför det egentligen inte har en betydelse för din son att få ut de faktiska ljudinspelningarna av förundersökningsförhören. Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF). En allmän handling kan exempelvis vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att ljudinspelningen ska vara en allmän handling ska den vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller skapats där, (2 kap. 3-4 §§ TF).Begränsning av rätten att få ut allmänna handlingarRätten att få ta del av allmänna handlingar får dock i undantagsfall begränsas i lag bland annat med hänsyn till intresset av att förebygga eller lagföra brott, (2 kap. 2 § TF). Pågående förundersökningar är med hänsyn till detta intresse i princip hemliga och omfattas av förundersökningssekretess enligt främst 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL), till skydd för det allmännas intresse av att förebygga och lagföra brott, samt 35 kap. 1 § OSL till skydd för enskilda i brottsutredande myndigheters brottsförebyggande och lagförande verksamhet.Det är dock av betydelse för den som misstänks för brott att kunna få fortlöpande kännedom om resultaten av olika utredningsåtgärder, med anledning av dennes möjligheter att göra sina synpunkter gällande. Den misstänkte måste få en möjlighet att i ett tidigt skede kunna förhindra ett obefogat åtal, (SOU 1926:32 s. 72).Rätten för den misstänkte att få ut utredningsmaterialTrots att en förundersökning är hemlig kan den som misstänks för brott ändå ha rätt att ta del av utredningsmaterial enligt regler och principer om partsinsyn. Regleringen av rätten att ta del av vad som förekommit vid förundersökningen (insynsrätten) är central för den enskildes rättssäkerhet och möjlighet för att kunna försvara sig mot misstankarna.Den misstänktes rätt till insyn inträder dock först när denne i samband med förhör underrättas om skälig misstanke om brott, (23 kap. 18 § rättegångsbalken, RB). Den misstänkte får då såsom part gentemot åklagaren insyn i utredningen och möjlighet att påkalla utredningsåtgärder (se SOU 1926:32 s. 48). Som framgår av 23 kap. 18 § RB varierar emellertid insynsrätten beroende på i vilket skede en förundersökning befinner sig. Rätten till insyn i vad som kommer fram under en pågående förundersökning gäller även endast i den mån den kan ske utan skada för utredningen. Begränsningen innebär att den misstänkte inte ska få del av utredningsmaterial som gör att denne kan anpassa sina uppgifter, förstöra bevisning eller på annat sätt sabotera utredningen om den misstänkta brottsligheten. De brottsutredande myndigheternas intresse av att kunna bedriva utredningen effektivt väger därmed tungt.Bedömningen av rätten att få ut en handlingBedömningen blir i normalfallet beroende av i vilket skede en förundersökning befinner sig. Det är förundersökningsledaren som under en pågående förundersökning har, med beaktande av objektivitetsprincipen, att pröva om uppgifter kan lämnas till den misstänkte i det enskilda fallet. Någon skyldighet att motivera varför ett röjande av en viss uppgift skulle vara till nackdel för utredningen finns inte enligt rättegångsbalken. Justitieombudsmannen (JO), har dock ansett att ett avslag om att få del av uppgifter bör motiveras, (JO 1992/93 s. 202).Under pågående förundersökning anses insynsrätten inte innebära en rätt att läsa eller på motsvarande sätt få tillgång till primärmaterial, förhörsutsagor, undersökningsprotokoll eller annat förundersökningsmaterial. Det är alltså inte fråga om någon rätt till aktinsyn. Inte heller kan den misstänkte göra gällande någon rätt att få kopior av materialet, (Regeringens lagrådsremiss - Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar s. 34). Vid slutdelgivningen, när åtal har beslutats, har den misstänkte eller försvararen enligt 23 kap. 21 § fjärde stycket RB rätt att på begäran få en papperskopia av förundersökningsprotokollet (NJA 2015 s. 693). Om en offentlig försvarare är förordnad ska denne få förundersökningsprotokollet utan särskild begäran. Det är alltså först i och med att åtal väcks som den misstänkte får en rätt enligt rättegångsbalken till egna kopior av förundersökningsmaterial, se NJA 2008 s. 650, (Regeringens lagrådsremiss - Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar s. 37).Hela utredningsmaterialet omfattas av insynsrätten vid slutdelgivningen, vilket är anledningen till att din son fick ta del av utskrifterna för vittnesförhören. Detta har betydelse för den misstänktes möjligheter att enligt 23 kap. 18 § andra stycket RB avgöra om ytterligare utredningsåtgärder behövs eller om andra vittnen än de som redan hörts behöver höras (JO 2007/08 s. 87). Däremot kan den misstänktes och försvararens rätt till insyn fortfarande begränsas genom sekretessbestämmelser.Ljudupptagningar av förhör ska dock bevaras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller målet slutligt har avgjorts, (23 kap. 21 § c RB). Sammanfattning av det ovan angivnaDen misstänktes fortlöpande rätt till insyn i förundersökningen inträder vid den tidpunkt då denne underrättas om skälig misstanke om brott. Det är förundersökningsledaren som bedömer hur den misstänktes rätt till fortlöpande insyn i förundersökningen lämpligen ska tillgodoses i det enskilda fallet. Förundersökningen bedrivs dock på ett objektivt sätt och innebär att omständigheter både till fördel och nackdel för den misstänkte beaktas. Vid slutdelgivning, det vill säga väckandet av åtal, får den misstänkte en rätt till egna kopior av förundersökningsmaterialet. Ljudupptagningar av förhör bevaras dock tills målet är avgjort. Den faktiska betydelsen av att få ut ljudupptagningen är dock inte storDet spelar dock inte någon större roll huruvida det skulle kunna förekomma fel i transkriberingen av vittnesförhören i förundersökningsprotokollet som din son har fått. Anledningen till detta är att domstolarna i Sverige dömer enligt muntlighetsprincipen, vilken framkommer i 46 kap. 5 § RB. Enligt bevisomedelbarhetens princip ska all bevisning och annat material läggas fram muntligen vid huvudförhandling i domstolen, (35 kap. 8 § RB). I huvudförhandlingen ska alltså förundersökningsledaren lägga fram all bevisning inför rätten. Det innebär att vittnesutsagor får läggas till grund för domstolens dom om dessa hörs direkt inför domstolen vid personlig inställelse. I normalfallet kan alltså berättelser ur förundersökningen inte användas som bevis vid rättegången i domstol, (36 kap. 16 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen! Är det så att du inte hr fått svar på frågan får du gärna återkomma med mer specifik information för ett bättre svar. Med vänliga hälsningar,

Vilket straff är det för misshandel genom slag med öppen handflata?

2021-08-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var nere på byn och hade endast druckit en öl och en 4cl whiskey, när jag träffar kvinnan i grannhuset till min far. Vi har alltid haft ett bra förhållande, inget agg förelåg. Hon var väldigt berusad, jag skulle gissa minst 1 promille, och vi satte oss och pratade vänskapligt. Från ingenstans så slår hon mig (med öppen handflata, men med en överväldigande kraft) rakt över vänstra sidan av mitt ansikte. Hon slog så hårt att det ringde i örat och sved i hela vänstra delen av ansiktet. Jag blir totalt chockad och ropar ut "varför slog du mig, jag har inte gjort något" och innan jag ens hunnit säga klart min mening så slår på samma sätt en gång till, och det här slaget var helt fruktansvärt smärtsamt. Jag reser mig upp och går därifrån och ringer 112 som säger att de ska skicka en radiobil. Sedan kopplar hon mig vidare till 114 14 där jag fortsätter att beskriva händelseförloppet. Jag står ungefär 10 meter ifrån henne och hon sitter hela tiden och bara flinar åt mig.Jag väntade i någon timma där detta inträffade, ringde 114 14 och de sa att det inte var nödvändigt att skicka polisen. Men jag har upprättat en anmälan om misshandel. Har jag någon chans att vinna en rättegång mot henne? Vad för straff?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar brottet misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken. Brottsrubriceringen misshandelFör att dömas för misshandel krävs att brottet innebär att en person har tillfogat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, alternativt försatt personen i vanmakt eller annat liknande tillstånd.Med kroppsskada avses både fysisk och psykisk skada. Enligt förarbetena omfattar kroppskada skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel. Även en gärning som bara medför lindrig skada eller smärta ses som misshandel.Därefter görs det en kvalificering av brottet, såsom exempelvis ringa misshandel eller misshandel av normalgraden, som påverkar påföljden för brottet. Klara och tydliga regler för hur gärningar bedöms saknas i lagen. Detta avgörs istället i det enskilda fallet utifrån de omständigheter som förekommer i fallet. Gränsdragningen avgörs också med hjälp av tidigare praxis för brottstypen. Ringa misshandel eller misshandel av normalgraden?Domstolspraxis kan ge viss vägledning av vad som har ansetts utgöra ringa misshandel. Utgångspunkten för bedömningen är den skada eller smärta som misshandeln lett till, (NJA 2017 s. 1129).En tumregel är att misshandeln är ringa om skadorna är så pass lindriga att offret inte behöver uppsöka sjukhus. Även hur man utövar misshandeln är ett hjälpmedel i bedömningen. Ett slag med öppen handflata (örfil) brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa. Detsamma gällande en lättare spark/knuff eller att dra och slita i någons kläder. Ett provocerat slag med knuten näve mot en annan människa är att betrakta som misshandel av normalgraden. Däremot kan ett oprovocerat slag med knuten näve i ansiktet bedömas som ringa misshandel. Det innebär att den omständigheten om slaget var provocerat eller inte kan vara avgörande för rubriceringen av slaget när det gäller slag med knuten näve, (se bland annat rättsfallet NJA 1996 s. 782).I lindrigare fall där varken skada eller smärta uppstår kan det emellertid vara svårt att bevisa ringa misshandel. Omständigheterna i ditt fallI ditt fall blev du slagen två gånger med öppen hand men du fick inga omfattande skador. Handlandet från gärningspersonen var dock oprovocerat då det inte verkar ha förekommit någon hotbild mot gärningspersonen utifrån det du förklarat. Detta innebär att händelsen skulle kunna bedömas som misshandel av normalgraden, men med beaktande av att dina skador inte var särskilt omfattande, mer än att det givetvis gjorde väldigt ont, lutar det mot att händelsen är att bedömas som ringa misshandel. Detta är dock enbart mina spekulationer eftersom ett säkert svar inte går att ge på hur domstolen skulle ha dömt i det enskilda fallet inräknat alla omständigheter.Domstolens bedömning gällande straffSammanfattningsvis är det svårt att avgöra hur din situation kommer att bedömas av domstolen, då flera faktorer inverkar på bedömningen. Det är inte bara skadans svårhet och art som beaktas, utan även andra enskilda omständigheterna i målet. Om misshandeln bedöms som ringa kan personen som tillfogade dig skadan dömas till böter eller maximalt sex månaders fängelsestraff. Om misshandeln bedöms vara av normalgraden får domstolen döma till fängelse i högst två år, (3 kap. 5 § brottsbalken). Därtill kan även skadestånd utdömas till dig om det är något du yrkat på att du önskar ha rätt till.Domstolen ska dock fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelsestraff, (30 kap. 4 § brottsbalken). Detta talar för att påföljden böter skulle bli aktuellt i fallet om händelsen går att bevisa. Däremot beaktas även bland annat gärningspersonens tidigare brottslighet in i den bedömningen. Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, (27-31 kap. brottsbalken).Vilka dina utsikter är för att vinna i målet beror på om du har tillräckligt med underlag för att bevisa händelsen, såsom synliga skador, vittnen eller att personen som tillfogade dig slaget erkänner sitt handlande. Det är dock till din fördel att du kontaktade polisen direkt och inte väntade med det. Notera att jag tagit bort känslig information i din fråga som för besvarandet av frågan inte har någon betydelse. Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Kan man utesluta bröstarvingars avkomlingar från att ärva mig?

2021-08-29 i Arvsordning
FRÅGA |3 söner varav en avliden Ärver hans 2 barn mig ? Kan man i ett testamente utesluta dom då jag inte vill att dom ska ärva mig ??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om den legala arvsordningen och sätt att utesluta arvingar från ditt arv. Svaret på frågan reglerar i ärvdabalken. Den legala arvsordningenEnligt lag består den första arvsklassen av arvlåtarens bröstarvingar (dina barn). Dessa är därmed de första som har rätt att få lika lott av ditt arv när du går bort, (2 kap. 1 § ärvdabalken). Är det så att en bröstarvinge har gått bort innan arvlåtaren är det bröstarvinges avkomlingar (barn) som har rätt att mottaga arvet som bröstarvingen skulle ha fått och därmed dela lika på den lotten, (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Detta kallas för istadarätt och är en obegränsad rätt för avkomlingar i nedstigande led att ärva arvlåtaren i bröstarvingens ställe.Rättsverkan av ett testamenteDen legala arvsordningen kan dock frångås genom upprättandet av ett testamente. Genom testamentet kan du ändra på arvsordningen och hur mycket som ska fördelas mellan arvingar. Detta gäller dock med undantag för vissa begränsningar. Dina bröstarvingar, eller deras avkomlingar, kan nämligen aldrig göras arvlösa, (7 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har nämligen rätt till halva arvslotten, så kallade laglotten. Detta gäller även för bröstarvingarnas avkomlingar. Av den anledningen kan du alltså inte göra din avlidna sons barn arvlösa, utan de kommer att ha rätt till att dela på åtminstone laglotten från det arv du efterlämnar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,