Vad gäller vid makes dödsfall utan ett äktenskapsförord?

2021-08-29 i Testamente
FRÅGA |Gifte med en man. Han har skilt 2 gånger. Han skrev 2 testamente med sin första och andra fru innan skilsmässor. Han har 2 barn med första frun och 1 barn med sin andra. Vi gifte oss nu utan äktenskapsförord och utan gemensamma barn, han har 3 barn och jag har 2. Nu tänker han att skriva testamente men samtidigt vill att vi ska skriva äktenskapsförord. Vad gäller vid hans dödsfall om jag inte skriver under äktenskapsförord? Gäller hans två gamla testamente i det vårt äktenskap?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om testamenten som skrevs innan ett äktenskap är giltiga även i ert äktenskap och om ett äktenskapsförord förändrar något.Ett testamente och ett äktenskapsförord har dock olika rättsverkningar och ersätter därför inte varandra. De lagar som är relevanta i frågan är äktenskapsbalken och ärvdabalken.ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord används för att beskriva vilken egendom som ska vara giftorättsgods och enskild egendom, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods som ingår i en framtida bodelning, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ni kan på så vis själva bestämma på förhand vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska undantas vid makes dödsfall eller vid en eventuell skilsmässa. I en bodelning delas nämligen giftorättsgodset upp mellan makarna.Ett äktenskapsförord används därmed för att beskriva egendomsförhållandena mellan makarna. Det är till fördel för er båda att skriva ett sådant äktenskapsförord om ni båda har tillgångar eller i framtiden kommer få tillgångar, för att det vid ett senare tillfälle inte ska råda oenigheter om vilken egendom som tillhör vem. TestamenteEtt testamente används för att beskriva hur en person vill att dennes tillgångar ska fördelas när denne går bort. Om personen är gift, är det personens enskilda egendom samt det giftorättsgods som maken får rätt till efter en bodelning som kan fördelas enligt ett testamente.Ett testamente kan villkoras och ska tolkas utifrån testatorns vilja, (11 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns inget formkrav för att ett testamente ska vara återkallat, men testamentet är endast giltigt om testatorn vill. Ett testamente kan återkallas exempelvis genom att testamentet förstörs, ett nytt testamente upprättas eller att testatorn genom annan handling visar att testamentet inte ska gälla. Det räcker dock inte med att testatorn säger att testamentet inte ska gälla, det måste ha bevisats i en handling (11 kap. 5 § ärvdabalken).SlutsatsUpprättandet av ett äktenskapsförord skulle inte ersätta din mans testamenten. Hans testamenten är därför fortfarande giltiga under förutsättning att din man inte villkorat testamentena på något vis eller om han genom handling visat att dessa testamenten är återkallade. Om din make går bort utan att ni har skrivit ett äktenskapsförord görs en bodelning utifrån all egendom som utgör giftorättsgods, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Värdet på egendomen delas på hälften oavsett om någon av er köpt ellerfått egendomen innan äktenskapet. Sådant som utgör enskild egendom genom villkor i exempelvis testamente, gåvobrev eller försäkring ingår dock inte i en bodelning, (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det som därefter kan testamenteras bort enligt hans testamenten är den egendom som utgör hans del av bodelningen samt hans enskilda egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?

2021-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Har jag rätt till att tacka nej till jobb? Enligt mitt avtal ska jag ha rätt till att tacka nej till arbete då jag har en intermittent anställning. Problemet jag står inför är att jag fick ett schema 06/29 men det är inte förens nu 07/24 jag insett att jag inte kan jobba perioden schemat avser. På schemat antyder det att jag som anställd ska signera papperet då det tydligt står: "Anställd Datum: Signering: " Detta har jag då alltså inte skriftligt tackat ja till, arbetsgivaren har inte heller frågat mig om vilka timmar jag kan jobba utan satt ut dessa utan min tillåtelse. Kan jag tacka nej vid det här laget eller är jag skyldig att jobba perioden?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om du har rätt till att tacka nej till arbete. Svaret beror på vilken anställningsform du har.Regler om anställningsformer och anställningsskydd finner du i lagen om anställningsskydd (LAS). Vilka olika tidsbegränsade anställningsformerna som används när arbetsgivaren har ett behov av personal under en viss förutbestämd period finns i 5 § LAS. Arbetsgivaren har rätt att organisera sin verksamhet så som denne vill. Detta innebär att det som utgångspunkt är arbetsgivaren som bestämmer vilka anställningsformer som denne vill anställa personer på.Intermittent anställningIntermittenta anställningar är inte lagreglerade, men det är en typ av timanställning som även betraktas som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, däremot har den anställde en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning, (5 § 1 punkten LAS), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta. Har du tackat ja till att arbeta den perioden som du fick utskickat till dig i juni är du skyldig att vara till arbetsgivarens förfogande hela perioden du har tackat ja till. Du kan alltså då inte tacka nej till enskilda pass i schemaperioden.Gällande din anställningsform Om din anställning är utformad på detta vis, det vill säga att du får utskickat en förfrågan om arbete vissa tider som inte sträcker sig över en sammanhängande period där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning intermittent. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal, och du har rätt att inte ingå anställningsavtal om du tackar nej till att arbeta en viss period. Om du istället blir schemalagd i förväg är du inte intermittent anställd utan visstidsanställd, och kan då inte tacka nej om du redan tackat ja till att arbeta hela perioden. Detta eftersom du i sådant fall skulle bryta mot anställningsavtalet som ingicks när du tackade ja till att arbeta. I Sverige är det även så att anställningsavtal inte behöver vara skriftliga, en muntlig accept till att arbeta en viss period är därföratt anse som ett ingånget anställningsavtal. Övergång till tillsvidareanställningVilken anställningsform det rör sig om kan få betydelse för beräkningen av den tvåårsfrist som gäller för att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, (5a § LAS). Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren. När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.Vänd dig till ett fackligt ombudOm du är medlem i något fackförbund, rekommenderar jag dig att kontakta ditt lokala fackliga ombud för att få reda på vad som gäller i ditt fall. Detta eftersom de kan avgöra vad som gäller just för ditt anställningsavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få hjälp med att få tillbaka pengarna efter ett bedrägeri?

2021-07-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej Lawline.se, Om man har blivit utsatt för romans bedrägeri från utlandet och har kvar transaktionerna, kan man få hjälp med att få tillbaka pengarna?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om hur man kan få hjälp med att få tillbaka pengar efter ett bedrägeri. Bedrägeri förutsätter att någon uppsåtligen (med vilja och vetskap) vilseleder dig till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för dig som blir vilseledd. Även lämnande av oriktiga uppgifter kan bedömas som bedrägeri om din handling berodde på bedragarens felaktiga information (9 kap. 1 § brottsbalken).Romansbedrägeri är en form av bedrägeri där brottsförövaren inleder en kärleksrelation med någon i syfte att lura denne på pengar är givetvis en brottslig handling. Läs mer om hur du skyddar dig från romansbedrägeri här. Vad du bör göra för möjligheten till att få pengarna tillbakaHar du blivit utsatt för ett bedrägeri, eller lidit ekonomisk skada genom att du blivit lurad, bör du alltid göra en polisanmälan så snart som möjligt. Du kan även kontakta banken för att göra en reklamation. Banken har möjlighet att i vissa fall stoppa betalningar eller få tillbaka pengarna via chargeback. Tyvärr är dock sannolikheten att du får tillbaka pengar den vägen låg, men det skadar aldrig att vända sig till sin bank.Generellt sett är det svårt att få tillbaka de pengar man har blivit bedragen på. Förhoppningsvis kan polisen hitta gärningspersonen och ställa personen inför rätta. I annat fall är det dock ofta så att andra möjligheter att få tillbaka sina pengar tyvärr inte finns i dagsläget. Vänd dig till din bank för att höra om de kan göra en chargebackHoppas att du fick svar på din fråga och att det löser dig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man inte får svar från ett utländskt företag man köpt en vara ifrån?

2021-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har beställt en vara från utomlands och betalad med min visa kort. Jag har inte fått något svar från dem när jag skriver mejl till företaget. Det har gått en vecka och ingen leverans uppgifter alls. Vad ska jag göra?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om bristande information om leverans från ett utländskt företag som du har köpt en vara av via nätet.Det första att göra i din situation är att se över vilken leveransinformation som framgår på företagets sida och specifikt för den vara du har beställt. Ibland kan det förekomma att leveranstiden är längre, speciellt om det är produkter som ska tillverkas på beställning eller skickas från en annan leverantör. Gällande lagstiftningOm webbsidan du köpt varan på vänt sig mot svenska konsumenter, exempelvis om företaget marknadsfört sig i Sverige till svenska konsumenter eller om språket och valutan på webbsida är på svenska, så ska företaget förhålla sig till svensk lagstiftning. Kolla med butiken om det finns något företag i Sverige eller inom EU som kan hjälpa till om problem uppstår. Om det är lagstiftningen i företagets land som gäller är det inte säkert att du har rätt att ångra eller reklamera en beställning på samma sätt som om företaget finns i ett EU-land. Då är det viktigt att ta reda på vilka riktlinjer företaget har. Köpvillkoren och reglerna för ditt köp ska finnas på företagets webbplats. Kräva leverans och häva köp enligt svensk lagstiftningAtt det har gått en vecka utan kontakt med företaget behöver inte vara en indikation på att företaget är oseriöst. Har det däremot gått över 30 dagar sedan köpet och varan inte har levererats, eller varan inte levereras inom utlovad, så räknas varan enligt lag som försenad. I första hand ska då företaget krävas på en leverans av varan. I andra hand kan du häva köpet, vilket betyder att köpet återgår och att du inte längre ska vara betalningsskyldig för köpet och att företaget inte ska leverera varan.Efter 30 dagar (från avtalets ingående) ska du uppmana företaget att leverera varan inom en rimlig tilläggstid, om detta inte görs har du rätt att häva köpet. Det är först när köpet hävs som du har rätt att kräva tillbaka pengarna från företaget. Att köpet hävs betyder att köpet återgår och att du inte längre behöver genomföra köpet. Sätt att gå vidare med ärendetOm du och företaget inte kommer till en lösning vid en tvist eller företaget inte svarar på dina mejl kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det är kostnadsfritt och kan göras via deras hemsida. Du kan också vända dig till din kommunala konsumentvägledning för ytterligare information och stöd via denna sidan. Det finns dock inga garantier att företag utanför EU kommer att följa ARN:s rekommendationer.Du är även varmt välkomna att boka juridisk rådgivning med någon av våra erfarna jurister på info@lawline.se. Hoppas att det går bra med ditt köp och att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut timlön från månadslön?

2021-08-23 i Övrigt
FRÅGA |Hur räknar man ut timlön från månadslön
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan finnas tillfällen där man är i behov av att räkna ut sin timlön, exempelvis för att veta hur mycket man tjänar ifall man arbetar övertid, ska få restidsersättning eller liknande. Detta eftersom ersättningarna baseras på hur många timmar man har arbetat, vilket då kräver att man räknar om månadslönen till timlön. Omräkning av månadslönOmräkningen av en månadslön kan exempelvis göras på dessa sätt:- Du kan räkna ut timlönen genom att multiplicera månadslönen (före eller efter skatt beroende på vad du vill veta) med 12 månader på ett år. Då får du ut din årslön som du därefter dividerar med antalet veckor per år multiplicerat med antal arbetstimmar per vecka.Exempel: 30 000 x 12 / 52 x 40 = 173,1 kr.- Du kan även räkna ut timlönen genom att dividera månadslönen (före eller efter skatt beroende på vad du vill veta) med det antalet arbetstimmar som arbetsgivaren räknar med att du gör på en månad. Detta kan alltså variera beroende på vad som står skrivit i ditt anställnings- eller kollektivavtal. Arbetar du exempelvis 8 timmar per arbetsdag och i genomsnitt arbetar 22 dagar per månad dividerar man månadslönen med 176 timmar.Exempel: 30 000 / 176 = 170,5 kr.Skillnaden mellan dessa resultat är att i det andra exemplet räknar vi på att det ungefär är 22 arbetdagar per månad, vilket givetvis inte alltid är fallet. Detta innebär att det blir mer exakt att räkna på årslönen enligt det första exemplet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om dödsboet har stora skulder?

2021-07-31 i Konkurs
FRÅGA |Hej.Om ett dödsbo har mycket stora skulder och dödsbodelägaren också har mycket stora skulder samt skuldsanering.Hur blir det då?Skall/bör man begära dödsboet i konkyrs?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer om ett dödsbo inte kan betala skulder. Om dödsboets pengar inte räckerDen avlidnas arvingar kallas för dödsbodelägare. Huvudregeln är att dödsbodelägare inte ärver någons skulder. Om det finns få eller inga tillgångar alls i dödsboet kan dödsbodelägare till exempel få bistånd till begravningskostnader av kommunen.Dödsbodelägarna ska alltså personligen inte behöva betala dödsboets skulder. Därmed ska dödsboets skulder betalas med de tillgångar som finns i dödsboet.KonkursEtt dödsbo kan försättas i konkurs på två möjliga sätt; antingen genom att dödsboet eller dödsbodelägarna ansöker om konkurs eller genom att den som dödsboet är skyldig pengar ansöker om konkurs av dödsboet, (2 kap. 3 § 2 stycketoch 2 kap. 4 § konkurslagen, KL). Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att dödsboet måste vara på obestånd för att försättas i konkurs, (1 kap. 2 § KL). Med obestånd avses att dödsboet inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig. Ansökan om konkurs sker skriftligen till tingsrätten, (2 kap. 1 § KL). Behörig tingsrätt är den som dödsboet skulle ha svarat vid i tvistemål. Ett dödsbo svarar i sin tur där den avlidne hade sin hemvist innan dennes bortgång, (10 kap. 1 § rättegångsbalken).Prioriteringsregler för vilka av dödsboets skulder som ska betalas förstNär tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för räkningar och skulder finns det inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras. Man brukar dock jämföra med de regler som gäller när ett dödsbo försätts i konkurs. Vid en konkurs har vissa kostnader och skulder så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska betalas före andra "vanliga" skulder. Skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med huset eller lägenheten som säkerhet, kallas för skuld med särskild förmånsrätt. Dessa skulder har enligt konkursreglerna företräde framför de skulder som enbart har allmän förmånsrätt.Efter att dessa skulder har betalats, fördelas resterande tillgångar på de övriga skulderna. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.Om dödsboet har tillgångar överOm det blir tillgångar över efter att dödsboets skulder har betalats tillfaller tillgångarna dödsbodelägarna. Ingår flera personer i dödsboet delas de tillgångar som finns kvar genom ett så kallat arvskifte.Om tillgångar har delats upp innan avbetalning av dödsboets skulderOm dödsbodelägarna har hunnit dela upp tillgångarna mellan sig innan dödsboets skulder har betalats av ska så mycket av tillgångarna lämna tillbaka till dödsboet, solidariskt fördelat mellan dödsbodelägarna, att det räcker för att betala dödsboets skulder.Vad Kronofogdemyndigheten gör om dödsbodelägare inte betalar skulderOm dödsbodelägare inte betalar skulder utreder Kronofogdemyndigheten vilka tillgångar dödsboet har. Skulderna kan betalas genom att de exempelvis utmäter lös egendom (såsom pengar, en bil eller en fordran såsom skatt som dödsboet ska få tillbaka), eller fast egendom, (såsom en bostad).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands?

2021-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej . har skulder från ett privat bank i Sverige. Skulden är ungefär kvar 250 000 tusen kronor tills nu betalar jag varja månader men nu har svarat och betala tror jag kommer o inte betala om några månader . Vad ska jag göra om jag ska bo utomlands . Vad kommer och händer med mig om jag ska inte betala tillbaka .tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands och vad som händer om man inte betalar av på dessa skulder.Till att börja med kan det konstateras att skulderna inte försvinner eller skrivs av bara för att man flyttar utomlands. Skulle du sluta betala av på dina skulder kan banken vända sig till Kronofogdemyndigheten för utmätning av dina tillgångar som finns i Sverige. Banken har även möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulden även om du bosätter dig utomlands utan att ha kvar några tillgångar i Sverige. Att flytta utomlands från skulder som man är skyldig någon annan är ett brott kallat oredlighet mot borgenär enligt svensk lagstiftning (11 kap. 1 § brottsbalken). Skulle du sluta betala av din skuld till banken efter att du flyttat utomlands är detta ett brott som du skulle kunna göra dig skyldig till. Vad du bör göra om du flyttar utomlandsEtt fordringsförhållande som detta (det vill säga att du har skuld hos din bank) är inte beroende av var du bor. Du har enbart en skyldighet att fullgöra det som du åtagit dig i det avtal som reglerar skuldförhållandet, det vill säga att betala rätt summor inom rätt tid. Om du skulle flytta utomlands fortsätter du bara betala in pengar till banken på det sätt du gjort tidigare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Blir man av med körkortet efter flera fortkörningar?

2021-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline,Jag blev med mitt körkort under prövningstid i November 2020, då jag körde 147 km/h på en 110-väg. Jag tog om körkortet i april. Dock nu i juni körde jag även för fort. Denna gång skiftades hastighetsbegränsningen från 110 till 80 på en sträcka och jag missade 80-skylten. Jag körde 107 km/h på 80-vägen och kom undan med fortkörningsböter. Jag undrar om jag ändå kan bli av med körkortet med tanke på att jag åkt fast för fortkörning två gånger på så kort tid?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.Ingripande av körkortFör att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.Omständigheterna i fråganDu körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 27 km/h, vilket inte är att anse som ringa. Eftersom du tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och upprepat gjort dig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen. Av den anledningen kan jag inte svara på om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte.Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,