Kan man få skadestånd om man blivit felaktigt misstänkt för brott?

2021-05-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag blev felaktig misstänkt för narkotikabrott smuggling hade polisförhör o allt polisen stormade min lägenhet sen släpptemig efter några timmar , utredningen lades ner för jag är oskyldigt . Min fråga är kan man kräva skadestånd eller ersättning? Jag blev kränkt o lider av trauma känner mig bevakad överallt fastän jag inte gjort något fel. gick inte till jobbet på 3Dagar o sjukade mig istället . Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar rätten till ersättning vid anhållande eller häktning är lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Du kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) om du i samband med misstanken för brottet varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad, och förundersökningen avslutats utan att åtal väcks eller om du får en frikännande dom, (2 §). Då kan du få ersättning för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter, (7 §). Det krävs däremot att du varit frihetsberövad för att du ska ha möjlighet till ersättning. Detta gäller även vid frihetsberövning på grund av beslut vid myndighetsutövning som tagits på felaktiga grunder, (5 §). Notera dock att endast det faktum att du varit misstänkt gör dig tyvärr inte ersättningsberättigad. Vill du läsa mer om vad som gäller vid ansökanom ersättning finner du informationen på JK:s hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga och att du mår bättre snart efter incidentenMed vänliga hälsningar,

Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?

2021-04-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej nån månad sen fick jag böter för fortkörning 100km/h på 70 väg. Jag har betalat bötern o allt och de va min första böter också. Anledningen va för att min lillebror som har astma hade glömt sin maskin hemma och jag plockade han från träningen vilket jag understyrkte till poliserna som stoppade mig. Nån dag sen fick jag varning från transporstyrelsen och igår kväll blev jag stoppad ännu en gång då ja åkte 95km/h på 70 väg. Hur stor är sannolikheten att Transportstyrelsen drar in mitt körkort nu efter varningen?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Indraget körkortKörkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 punkten KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Normalpåföljden vid en överträdelse med 25-30 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 31 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.Du körde först på en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 30 då km/h. Av den anledningen fick du böter och en varning eftersom det har ansetts vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera fortkörningar. Du har nu på mycket kort tid åkt fast för ännu en fortkörning som inte är ringa.Detta medför att det finns en risk, som inte är obetydlig, för att ditt körkort kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 punkten KkL). Det är dock en bedömning som Transportstyrelsen kommer att göra utifrån det enskilda fallet och inget jag kan svara på mer konkret.Det är alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter. Det är nämligen inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, min 15-årige son kör en A-traktor som är registrerad på mig. Kan jag som förälder bli straffad om min son begår ett trafikbrott? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få lov att köra en A-traktor krävs att föraren har körkort. Ett körkort med AM-behörighet ger tillstånd att köra A-traktor. Ett sådant körkort går att ta från 15 års ålder. En korrekt konstruerad A-traktor är byggd för en maxhastighet på 30 km/h. Läs mer om A-traktorn på Polisens hemsida. När ett barn är över 15 år är denne själv straffmyndig, och föräldrarna har inte längre något straffansvar till följd av ett vårdnadshavaransvar över sina barn, (1 kap. 6 § brottsbalken). Det innebär att det är föraren av a-traktorn som blir straffansvarig för brott som sker i trafiken, det vill säga din son. Du som förälder blir därför inte ansvarig för sådana brott som endast kan begås av föraren i trafiken. En förälder som är registrerad ägare för A-traktorn är däremot ansvarig för att fordonet är lagligt. Något du som förälder kan bli ansvarig för är därmed om fordonet är ombyggt så att den inte motsvarar egenskaperna hos en a-traktor och därefter framförs av din son utan rätt körkortsbehörighet. Du kan då dömas för tillåtande av olovlig körning till böter och du kan även få spärrtid på ditt eget körkort, (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Det finns därför god anledning för dig att kontinuerligt kontrollera så att A-traktorn inte är ombyggd, för att undvika eget straffrättsligt ansvar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är mobbning ett brott?

2021-03-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vilket brott har begåtts då en chef påstår att personalen i upprepade fall har "mobbat ut" tidigare chefer, och det finns skrivna dementier om detta från samtliga de chefer som nuvarande chef påstår (i skrift) har mobbats bort från verksamheten? Påståendet om personalens agerande har delvis angetts som skäl för omplacering och uppsägning av flerapersoner.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om mobbning är ett brott eller om det du beskriver skulle kunna ses som ett brott.MobbningI svensk lag är mobbning i sig inget brott, däremot kan handlingarna som gärningspersonerna begår vara brottsliga. I vissa fall kan det därför bli aktuellt med straffansvar för brott, exempelvis förtal, förolämpning och ofredande. Handlingarna kan också innebära diskriminering. Brottslighet och samarbetssvårigheter är helt riktigt en saklig grund för uppsägning i form av personliga skäl, (7 § lagen om anställningsskydd). Alternativa brottsrubriceringarFörtalKan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning begå. Straffet för förtal är böter, (5 kap. 1 § brottsbalken). För att det ska ses som brott krävs det att en uppgift har lämnats, att uppgiften ska avse en viss levande människa, uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning (exempelvis genom att påstå att personen är brottslig, otrogen eller liknande), och uppgiften ska ha lämnats till någon annan än den som uppgiften avser.FörolämpningKan den som riktar nedsättande uttalanden mot eller förödmjukar någon annan begå, om gärningen är ägnad att kränka personens självkänsla eller värdighet. Straffet för förolämpning är vanligtvis böter, men grov förolämpning kan även ge fängelse i upp till sex månader, (5 kap. 3 § brottsbalken). Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem uttalandena riktas till. Vid förolämpning riktas uttalandena direkt till offret medan den som förtalar pratar nedlåtande om någon annan med syfte att såra den tilltänkta personen. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker (exempelvis skällsord), beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.OfredandeKan den som fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande begå. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i ett år, (4 kap. 7 § brottsbalken).Brottet förutsätter att gärningen ska ha uppfattats av den utsatte vid samma tillfälle som gärningen företagits, personen måste ha blivit störd och den som ofredar måste veta om att det den gör är fel.Till ofredande räknas exempelvis att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt mobbning av olika slag. Med detta beskrivet har jag inte tillräcklig information om händelsen för att kunna avgöra vilket av dessa brott som kan ha begåtts, men jag hoppas att du själv utifrån detta har fått en förståelse för vilka olika brottsrubriceringar som finns. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?

2021-04-21 i Övriga brott
FRÅGA |I sammanfattningen av skillnaden mellan anstiftan och stämpling skriver ni i första stycket vad anstiftan är men i nästa stycke står det inget om stämpling, vilket jag förväntar mig om det är en jämförelse, eller är det bara en fortsättning av anstiftan? Tydlighet, tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inledningsvis börja med att beklaga för att du upplevde vårt svar som otydligt. Nedan följer ett förtydligande av skillnaden mellan stämpling och anstiftan. Anledningen till varför det kan ha upplevts otydligt är för att de, precis som du skriver, är kopplade till varandra. Stämpling, 23 kap. 2 § 3 stycket brottsbalkenI paragrafen står det att i de fall det särskilt anges kan man döms för stämpling till brott. Stämpling kan man dömas för om någon i samråd med någon annan beslutar om att begå brott, att någon försöker anstifta (övertala) någon annan att begå brott, någon åtar sig att utföra ett brott eller någon erbjuder sig att utföra ett brott. För att gärningen ska vara straffbar som stämpling krävs att ett beslut om att begå ett brott har tagits. Om brottet inte kommer att kunna utföras för att någon redan från början tänkt luras kan det aldrig bli fråga om stämpling.Stämpling är en osjälvständig brottstyp. Ett brott som finns upptaget i 3-22 kap. är självständiga på så sätt att allt som behövs för att döma någon för ett fullbordat brott finns i respektive paragraf. En förutsättning för att ett brott är straffbart som stämpling är däremot att det i slutet på varje kapitel i 3-22 kap. går att utläsa att stämpling enligt 23 kap. för det specifika brottet är straffbart, exempelvis är stämpling till mord straffbart enligt 3 kap. 11 § brottsbalken. För att en person ska kunna dömas för stämpling till mord förutsätts dock att mordet inte genomförs, inte ens på en försöksnivå. Anstiftan, 23 kap. 4 § 2 stycket brottsbalkenDäremot är anstiftan och medhjälp till brott alltid straffbara. En anstiftare är, som framgår genom ovan förklaring, någon som förmått någon annan att begå ett brott. Detta ska ha skett genom övertalan, det vill säga psykisk påverkan, och den som blir övertalad ska ha fattat ett beslut om att begå ett brott på grund av övertalan. Den som har övertalat är då den som kan dömas för anstiftan till brott. Förutsättningen för att dömas för anstiftan till exempelvis mord är motsatsvis att mordet genomförts eller att ett försök till mord har påbörjats. Stämpling enligt 2 § brukar därför övergå till anstiftan när ett brott påbörjas eller blivit fullbordat.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det blev lite tydligare!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om körkortet återkallas?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min vän har haft körkort sedan 18 år tillbaka. Han fick det indraget ca 3 månader förra året pga fortkörning. Sen när han fick tillbaka det blev han tagen via en fartkamera för fortkörning igen. Han körde då 105 km/h på en 80-väg. 25 km över hastighetsgränsen. Han är nu rädd att hans körkort blir indraget igen pga att det är återupprepande brott, hur funkar det då?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.Ingripande av körkortFör att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.Omständigheterna i fråganDin vän körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 25 km/h, vilket inte är att anse som ringa.Eftersom din vän tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och han upprepat gjort sig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen.Det som händer efter en eventuell körkortsåterkallelseOm din vän får sitt körkort återkallat kommer det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år. Spärrtidens längd bestäms efter hur allvarligt trafikbrott föraren gjorde sig skyldig till, (5 kap. 6 § KkL). En ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelsen får därefter inte prövas innan spärrtiden löpt ut, (5 kap. 13 § KkL). För att sedan kunna ansöka om ett nytt körkort måste din vän ha ett körkortstillstånd, vilket man kan ansöka om när det återstår sex månader av spärrtiden, (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. Han kommer att få hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. I det fall körkortet blir återkallat i mindre än ett år behöver man inte göra ett nytt körkortsprov, (5 kap. 14 § 2 stycket KkL). Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren säga upp mig på grund av indraget körkort?

2021-04-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Mitt körkort blev indraget för fortkörning den 7/4-2021 då jag överskred hastigheten med 30km/h på en 50-väg. När detta hände hade jag exakt 1 månad kvar på prövotiden. Jag har fortfarande inte fått någon chans till att yttra mig till transportstyrelsen. Jag arbetar för övrigt med att dela ut post och kör bil varje dag både till jobbet och under arbetstid hela dagen. Har inte blivit tagen för något innan. Nu vill mitt arbete ha svar inom 2 veckor hur det blir med körkortet annars finns det stor chans enligt dem att de säger upp mig. Jag är fast anställd på 100 % och har arbetat på posten i snart 2 år till sommaren. Jag är även medlem i facket. Är det lagligt att dem säger upp mig på grund av detta??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS). En tillsvidare anställning kan avslutas från arbetsgivarens håll endast om det finns saklig grund för uppsägning (7 § LAS), en uppsägning innebär att arbetstagaren avslutar sitt arbete efter en uppsägningstid på minst en månad (11 § LAS). Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. Det kan resoneras om det för dina arbetsuppgifter med att dela ut post är en förutsättning att du har körkort för att utföra arbetsuppgifterna. Den förutsättningen bör antingen stå reglerad i anställningsavtalet, vara något som tydligt framförts muntligen vid inträdandet av avtalsförhållandet eller något som är allmänt vedertaget för den sortens arbetsuppgifter du utför. Att du får ditt körkort indraget kan vara saklig grund för uppsägning, om ditt arbete kräver körkort. Många faktorer påverkar dock bedömningen, exempelvis orsaken till varför körkortet blev indraget.Om du som anställd får körkortet indraget måste arbetsgivaren först försöka vidta åtgärder för att du ska kunna behålla ditt jobb. En uppsägning är nämligen aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte först uppfyller sin skyldighet att utreda omplaceringsmöjligheterna, (7 § 2 stycket LAS). Omplaceringen ska då innebära arbetsuppgifter inom ramen för din arbetsskyldighet. Det kan exempelvis omfattas av arbete som faller under det tillämpliga kollektivavtalets ramar. Har arbetsgivaren en ledig tjänst på samma eller en annan ort måste denna tjänst erbjudas till dig om du har tillräckliga kvalifikationer som behövs för tjänsten. Du som anställd kan då välja att acceptera omplaceringen eller inte. Skulle det vara omöjligt och någon annan lösning inte finns kan arbetsgivaren hävda att du som anställd inte står till arbetsgivarens förfogande och därmed inte har rätt till lön så länge ditt körkort är indraget. Detsamma gäller om du tackar nej till en erbjuden omplacering. Med detta sagt råder jag dig att vända dig till din fackförening för vidare hjälp med din situation. Utifrån den informationen jag har fått anser jag att det första steget för arbetsgivaren är att utreda möjligheten att omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Om det visar sig att du som anställd blir av med körkortet under en längre tid och omplaceringsmöjligheter inte finns kan saklig grund för uppsägning därmed föreligga. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt till lön vid uppsagd provanställning?

2021-03-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min flickvän har blivit provanställd på ett städföretag där hon har jobbat i två veckor efter 2.5 dagars obetald "provstädning".Det verkar vara rätt mycket drama där och nepotism vilket har lett till att dem har sagt att hon ska få en städtur till och är dem inte nöjda med henne så ska hon få sparken och gå under samma dag.Vad jag förstår så måste man lämna 14 dagar meddelande i förväg. Normalt sett får hon timlön efter hur länge hon har städat i varje hus.Om hon blir uppsagd under dessa förhållanden, hur ser hennes rätt till lön ut? Hon har rätt till 14 dagars besked, men har hon rätt till lön om dem inte ger henne fler ställen att städa på?Nu vet jag inte hur insatt hennes chef (som äger företaget) är insatt i LAS.Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar som att anställningen är ingången i Sverige på en svenskregistrerad städfirma, och då är det svenska lagar som blir tillämpliga. Svenska lagar innehåller vanligtvis ett högt skydd för arbetstagaren. Uppsägning av provanställningReglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör hon veta om det finns ett kollektivavtal som anställning omfattas av, men utifrån din ställda fråga verkar det inte som det. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller, precis som du skriver. En provanställning är en anställningsform för arbetsgivaren som tillåter att pröva arbetstagaren, och prövotiden får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom arbetsgivaren när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen.I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela henne ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i ett gällande kollektivavtal.Rätt till lön i två veckorOm arbetsgivaren inte underrättar henne två veckor i förväg, kan hon hävda att hon har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att hon åtminstone får rättmätig lön för motsvarande två veckors arbetad tid. Hon bör alltså ha rätt att få lön i två veckor efter en uppsägning, även om hon inte får fortsätta jobba på företaget. Det kan dock vara reglerat i hennes anställningsavtal, så jag råder er att kolla i det. Att provjobba gratisAtt provjobba gratis saknar lagstöd, det är dock inte förbjudet enligt lag. Det skulle troligen strida mot ett kollektivavtal att provjobba gratis, om ett sådant hade funnits på arbetsplatsen. Lagstadgat är däremot att arbetsgivaren måste lämna skriftlig information om villkor som har betydelse för anställningen, däribland lön, om anställningen inte är kortare än tre veckor (6b § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot LASEn arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer, (38 § LAS). Hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle det visa sig att hon får problem med företaget är ni varmt välkomna att vända er till våra verksamma jurister på info@lawline.se som kan hjälpa er att föra ärendet vidare. Med vänliga hälsningar,