Kan banken vägra att ge ut mina pengar?

2021-05-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, vill ta ut 100000kr i kontanter ifrån mitt bankkonto.För att ge med varm hand till barn och barnbarn nu i examenstider,Kan min bank bromsa detta ?Med vänlig hälsning
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Som utgångspunkt råder det avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen. De allra flesta banker brukar ha en uttagsgräns på några tusen kronor när det gäller att ta ut pengar från exempelvis en bankomat. Eftersom du vill ta ut mer pengar än så är min rekommendation att du hör med banken i förväg hur du ska gå tillväga.Notera dock att banken kan vägra att du gör ett större uttag av pengar i deras bank på grund av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 3 § lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Som svar på din fråga kan din bank bromsa det stora uttaget av pengar både med hänsyn till eventuella avtal och lagen.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Kan jag bevittna min mosters testamente?

2021-05-16 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan jag skriva under som vittne på min mosters testamente?Hälsningar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett testamente ska vara giltigt krävs det bland annat att det bevittnas av två personer. Enligt ärvdabalken får inte en person som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen vara vittnen. Inte heller får testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn vara vittne. Arvtagaren själv får inte vara vittne till testamentet (10 kap. 1 § och 4 § ärvdabalken).En moster omfattas inte av ovanstående personer. Under förutsättning att testamentet inte innehåller förordnande till dig själv kan du skriva under som vittne på din mosters testamente.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Till vilken ålder har man rätt att arbeta?

2021-05-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag undrar hur länge, dvs. till vilken ålder, en fast anställd har rätt att arbeta? Och är det någon skillnad i denna fråga beroende på om man är privatanställd eller offentligt anställd?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till "utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år". Från och med 2023 höjs dock denna ålder till 69. Det görs ingen skillnad på om personen är privatanställd eller offentligt anställd (32 a § LAS).Att arbetstagaren har en rätt att kvarstå i sin anställning till 68 års ålder innebär inte att arbetsgivaren inte kan avsluta anställningen tidigare. Det innebär inte heller att arbetstagaren inte kan arbeta efter denna ålder om arbetsgivaren går med på det. Innebörden av bestämmelsen är att arbetstagaren mister mycket av det uppsägningsskydd som lagen ger en arbetstagare som inte än har fyllt 68 år, så som saklig grund vid uppsägning och längre uppsägningstid än en månad (se 33-33d § LAS).Notera dock att ett antal uppräknade bestämmelser i lagen är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag angivit ovan (se 2 § LAS).Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Måste en förälder vara bokförd hos ett barn om barnet bor själv?

2021-05-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Krävs att barnet är folkbokfört hos ena föräldern eller vad gäller om barnet bor själv? I vårt fall bor pappan ej med barnet men har tyvärr folkbokfört sig på hennes lägenhet.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga rör ett omyndigt barn som inte bor hemma varav pappa är folkbokförd på barnets lägenhet även fast han inte bor där. Folkbokföringslagen reglerar vad som gäller angående folkbokföring så jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet.Man ska vara folkbokförd där man anses bosattNär det gäller folkbokföring är huvudregeln att man ska vara folkbokförd där man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Med "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila" innebär att en person tillbringar sin dygnsvila på en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan eller i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (7 § andra stycket folkbokföringslagen).Om barnet även anses bosatt på annan fastighet än hennes lägenhet har hon dubbel bosättning. I sådant fall ska hon bokföras på den fastighet där hon med hänsyn till ett antal omständigheter få anses ha sin "egentliga hemvist". Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen är arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § folkbokföringslagen, RÅ 1996 ref 47 och prop. 2012/13:120 s.149). Om barnet är under 21 år och studerar men har sin egentliga hemvist hos en förälder anses hon bosatt hos föräldern även om hon till följd av skolgången regelmässigt tillbringas sin dygnsvila på en annan fastighet. Denna bestämmelse omfattar dock inte studier på högskole- och universitetsnivå (11 § folkbokföringslagen och Skatteverkets hemsida). Att folkbokföra sig på en adress där man inte anses bosatt kan anses utgöra ett folkbokföringsbrottAtt uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar". Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).SammanfattningOavsett om barnet är omyndig eller inte så gäller som utgångspunkt att hon ska vara folkbokförd där hon anses bosatt.Folkbokföringslagen anger inte att en förälder måste vara folkbokförd på dennes omyndiges barns adress. Om barnet däremot tillbringar sin dygnsvila hos föräldern kan det bli aktuellt att barnet inte ska bokföras i sin lägenhet utan hos sin förälder.Om pappan har folkbokfört sig på en adress där han inte anses bosatt kan han göra sig skyldig till folkbokföringsbrott.Min rekommendationJag tolkar det som att pappan har folkbokfört sig på barnets lägenhet utan att han anses bosatt där. Jag förstår att detta kan skapa olägenheter för er men det finns möjlighet att anmäla detta hos Skatteverket. Du kan även läsare vidare om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan jag bli vräkt om jag inte är skriven på den adress jag är bosatt?

2021-05-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Om ex jag äger en bostadsadress och är skriven där men bor på en annan adress där jag ej är skriven.Kan jag bli tvungen att flytta ifrån bostade där jag ej är skriven? Bli vräkt helt enkelt?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du om du kan bli vräkt från den adress du inte är skriven på, det vill säga den adress du inte är folkbokförd på. Det framkommer inte om detta gäller en hyresrätt eller bostadsrätt så därför kommer jag redogöra för vad som gäller i båda fallen. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.Om det gäller en villa kan du inte bli vräkt eftersom du då äger den själv – folkbokföringslagen som reglerar vilken adress du ska vara skriven på kan inte användas för att vräka ett hushåll.Förverkande av bostadsrätt En bostadsrätt kan förverkas under ett antal omständigheter som uppräknas i bostadsrättslagen, det vill säga kan sägas upp av hyresvärden i förtid. Att en hyresgäst inte är folkbokförd på den adressen som den är bosatt på ingår inte bland dessa uppräknade grunder (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).Däremot kan det finns skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilda avtal som reglerar rätt att säga upp bostadsrätten exempelvis på grund av att personen inte rätteligen är folkbokförd på adressen. Detta måste vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, annars finns inte rätt att förverka bostadsrätten (7 kap. 18 § 7 punkten bostadsrättslagen).Notera dock att bostadsrättshavaren ska först blivit tillsagd och inte vidtagit rättelse utan dröjsmål för att förverkande ska kunna ske (7 kap. 18 § och 20 § bostadsrättslagen).Förverkande av hyresrättOmständigheterna för att en hyresrätt kan förverkas liknar vad som gäller för en bostadsrätt. Att en hyresgäst inte är folkbokförd på den adressen som den är bosatt på ingår inte bland jordabalkens uppräknade grunder (12 kap. 42 § jordabalken).Däremot kan det finnas skrivelse i exempelvis hyresavtalet som anger rätt att säga upp avtalet om personen inte är folkbokförd på adressen. I sådant fall måste det anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att denna skyldighet fullgörs för att denne ska ha rätt att säga upp avtalet (12 kap. 42 § 11 punkten jordabalken).Att inte vara folkbokförd på den adress man är bosatt i Till sist vill jag uppmärksamma att man kan göra sig skyldig till folkbokföringsbrott om man inte är folkbokförd på den adress som man anses bosatt i (42 § folkbokföringslagen).Begreppet bosatt innefattar där man regelmässigt anses tillbringa sin dygnsvila. Detta innebär att man ska tillbringa sin dygnsvila i en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan alternativt i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Man kan även anses ha dubbel bosättning om man även bor i en annan bostad minst en sjundedel av sin tid. I sådant fall ska man bokföras på den bostad där man med hänsyn till omständigheterna anses ha sin egentliga hemvist. Omständigheter som kan få betydelse för denna bedömning är exempelvis arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § första stycket folkbokföringslagen och RÅ 1996 ref 47).SammanfattningFolkbokföringslagen som reglerar vilken adress du ska vara skriven på kan inte användas för att vräka ditt hushåll. Däremot kan du göra dig skyldig till folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du anses bosatt i.Om du äger en bostadsrätt anger bostadsrättslagen ett antal grunder som hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid på. En sådan grund skulle kunna vara att det finns en skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal som exempelvis anger att hyresgästen måste rätteligen vara folkbokförd på adressen. Om du äger en hyresrätt gäller liknande omständigheter. Om avtal anger rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att hyresgästen inte rätteligen är folkbokförd på adressen, så kan du bli tvungen att flytta från den bostad du inte är skriven på.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan en maka ärva sin avlidne makes rätt enligt testamente?

2021-05-15 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min man kommer att ärva sin morbror enligt skrivet testamente, om min man avlider innan sin morbror, ärver jag hans del som maka då? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärvdabalken reglerar vad som gäller angående testamente. Om en testamentstagare är död när ett testamente ska verkställas kollar man i första hand om testamentet anger att någon annan ska ärva i stället eller om något annat särskilt anges där utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken).Om det inte har angivits något särskilt i testamentet gäller att den döde testamentstagarens barn kan träde i hans ställe, om sådana finns. Detta förutsätter dock att barnen ska ha varit berättigade till arvet om något testamente inte hade funnits (11 kap. 6 § ärvdabalken).Detta innebära att barnen måste ingå i den personkrets som kan vara testators arvingar. Eftersom en arvlåtares syskon ärver om det inte finns några avkomlingar eller föräldrar och i ett avlidets syskon ställe träder dess avkomlingar, så kan barn till maken ärva utefter morbroderns testamente.SammanfattningEnligt lag har du inte rätt att ärva din makes morbror om din man avlider innan sin morbror. Det enda sättet för dig att ärva morbrodern är om han testamenterar egendom till dig. Om din man har några barn kan dock dessa ärva utefter vad din makes morbror har testamenterat till din make.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad kan vara bra att tänka på vid uthyrning av bostadsrätt?

2021-05-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag äger en bostadsrätt som min sambo och jag bor i. Han står skriven på lägenheten och betalar halva räntan eftersom vi "äger" den tillsammans men han hade ingen möjlighet att stå med på lånet pga studier och sedan arbetslöshet. Men han betalar alltså sin del till mig. Nu ska vi separera och vi har bestämt att jag ska flytta ut ur bostadsrätten eftersom att han har svårt att få ett hyresavtal pga sin ekonomiska situation. Jag har sagt ja till detta men börjar nu fundera över hur detta ska fungera rent praktiskt och vad som faktiskt gäller. Vår plan är att han ska bo kvar här tills han har möjlighet att köpa ut mig. Får jag lov att äga denna lägenhet och samtidigt hyra och folkbokföra mig på en annan? Min sambo kommer stå för kostnaderna för bostadsrätten medan jag hyr en annan lägenhet. Frågan är om man får göra så här? Eller kan det uppstå problem med att min företetts sambo bor kvar i en lägenhet som jag äger trots att han har bott och stått skriven på denna bostad sedan start. (Vet inte om det är av vikt att vi förvärvade lägenheten under en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt). Tacksam för vägledning. Med vänlig hälsning,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att hyra ut en bostadsrätt man äger aktualiserar (enligt vad jag kan komma på) frågor kring att hyra ut i andra hand, folkbokföring och skatterättsliga konsekvenser. Jag kommer därför redogöra mer detaljerat vad som gäller utifrån dessa tre områden men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet. Sambolagens regler blir även aktuella vid separation men eftersom ni verkar vara överens kommer jag inte redogöra för vad som gäller enligt den lagen. Att hyra ut en bostadsrätt i andra handJag förstår inte riktigt om det är du som ensamt äger lägenheten eller om ni äger dem gemensamt. Avgörande för vem som äger bostadsrätten är vem som har skrivit under upplåtelse- eller överlåtelseavtalet.Om ni äger lägenheten tillsammans gäller inget särskilt vid din utflyttning. Om du däremot äger lägenheten själv kan detta ses som uthyrning i andra hand till din före detta sambo. Som ägare till bostadsrätt får du hyra ut din lägenhet i andra hand bara om bostadsrättsföreningen går med på det alternativt om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Finns varken tillstånd eller samtycke riskerar du att förlora rätten till bostaden (7 kap. 10 §, 11 § och 18 § bostadsrättslagen).Notera även att du som uthyrare i andra hand anses vara hyresvärd för den som ska flytta in. Detta innebär att det är du som ska se till att hyran betalas in och kan bli ersättningsskyldig om din hyresgäst inte sköter sig. Att folkbokföra sig på en annan lägenhet än den man ägerAtt du äger en bostadsrättslägenhet men hyr en annan lägenhet spelar ingen roll för vart du ska folkbokföra dig. Det som får betydelse är vart du anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där du anses regelmässigt tillbringa din dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Med "regelmässigt tillbringa sin dygnsvila" innebär att du ska tillbringa din dygnsvila i en bostad under din normala livsföring minst en gång i veckan alternativt i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (7 § andra stycket folkbokföringslagen).Om du även bor i en annan bostad exempelvis bostadsrätten minst en sjundedel av din tid kan du anses ha dubbel bosättning. I sådant fall ska du bokföras på den bostad där du med hänsyn till omständigheterna anses ha din egentliga hemvist. Omständigheter som kan få betydelse för denna bedömning är exempelvis arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § första stycket folkbokföringslagen och RÅ 1996 ref 47). Att folkbokföra sig på fel adress kan medföra att man gör sig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen).Skatterättsliga konsekvenser av att hyra ut sin bostadsrätt i andra handFörutsatt att din före detta sambo hyr bostadsrättslägenheten av dig och betalar hyra till dig ska inkomster från uthyrningen tas upp i deklarationen och beskattas under förutsättning att inkomsterna överstiger ett schablonbelopp på 40 000 kr per år. På hyresintäkten får även flertalet avdrag göras exempelvis månadsavgift till bostadsrättsförening samt eventuell uthyrningsavgift. På detta belopp ska 30 procent beskattas som kapitalinkomst (42 kap. 1 § och 30 § inkomstskattelagen).Om man underlåter att deklarera och betala skatt för hyresinkomsterna kan man göra sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen).SammanfattningAngående vart du eller din före detta sambo ska folkbokföra sig gäller att ni ska vara folkbokförda där ni anses bosatta, det vill säga där ni regelmässigt tillbringar er dygnsvila.Under förutsättning att du äger lägenheten ensamt krävs samtycke från bostadsrättsföreningen att hyra ut lägenheten i andra hand, alternativt tillstånd från hyresnämnden.Om dina inkomster från uthyrningen överstiger 40 000 kr per år kan du behöva betala skatt på summan som överstiger detta belopp. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.Detta är vad jag kan komma på kan bli aktuellt vid eventuell uthyrning i andra hand så jag hoppas du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan användandet av annans bankdosa täckas av framtidsfullmakt?

2021-05-14 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag och min bror har en framtidsfullmakt för vår far som vi avser låta träda i kraft.Kan ni råda oss hurvida användandet av hans bankdosa täcks av framtidsfullmakten.mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lagen om framtidsfullmakter får en framtidsfullmakt omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, såsom att exempelvis ingå avtal eller hantera ärenden gentemot en bank. Det ska framgå av fullmakten vilka angelägenheter denne omfattar (2 § och 5 § lag om framtidsfullmakter).Jag kan tyvärr inte hitta något direkt lagstöd eller annan rättskälla som grund i att bankdosa inte skulle kunna omfattas av en framtidsfullmakt. En bankdosa är dock att likna med en personlig värdehandling såsom ett körkort eller pass. De flesta bankföretagen brukar därför skriva in i sina avtal att bankdosa inte får användas av någon annan än personen själv. Jag kan inte hitta ett säkert svar på din fråga men mest troligt är att framtidsfullmakten inte ger er behörighet att använda er fars bankdosa. Framtidsfullmakten kan dock ge er möjlighet att företräda er far gentemot banken på andra sätt, exempelvis genom att ingå avtal för er fars räkning.Jag hoppas mitt svar var till någon hjälp trots att det var något oklart. Om du behöver mer hjälp eller har fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,