Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om jag är sjukskriven? Vad kan jag ställa för krav på arbetsgivaren i så fall?

2021-05-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejsanÄr undersköterska sen 2000. Om man är sjukskriven och arbetsgivare börjat en omplacering kan jag då bli uppsagd om det inte skulle finnas något annat arbete som passar mig. Om det skulle vara så vad kan jag ställa för krav på arbetsgivare. Tack på förhand.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller när en arbetstagare blivit uppsagd. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).I mitt svar kommer jag först gå igenom mer detaljerad vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet.För att bli uppsagd krävs saklig grundFör att bli uppsagd krävs att saklig grund föreligger vilket kan grunda sig på antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Du kan alltså bli uppsagd även fast du har en pågående sjukskrivning men en sjukskrivning i sig utgör i huvudregel inte saklig grund (7 § LAS).Notera att jag utgår från att du har en tillsvidareanställning. Om du har en tidsbegränsad anställning kan du som utgångspunkt inte bli uppsagd om inte särskilt har avtalats, utan då gäller anställningen till det datum som anges i anställningsavtalet. En arbetsbristsituation är hänförlig till alla situationer som inte har att göra med personliga omständigheter. Arbetsbrist behöver alltså inte vara egentlig brist på arbete utan kan även grunda sig på att arbetsgivaren vill omorganisera verksamheten och därigenom försvinner arbeten som tidigare funnits.Finns inte saklig grund för uppsägning kan arbetstagaren yrka på ogiltighetsförklaring av uppsägelsen samt skadestånd. Arbetstagaren har då även rätt att stanna i anställningen tills tvisten är avgjord. Notera dock att domstolen brukar ha svårt att överpröva arbetsgivarens ekonomiska beslut om arbetsbrist (34 § och 38 § LAS).En uppsägelse är inte sakligt grundad om omplaceringsskyldigheten inte är uppfylldFör att saklig grund ska föreligga måste först och främst omplaceringsskyldigheten vara uppfylld. Detta innebär att arbetsgivaren i första hand är skyldig att erbjuda arbetstagaren ledigt arbete inom företaget som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för (7 § LAS).I andra hand ska arbetstagaren ha rätt till omplacering till annans arbete utefter särskild turordning. Denna turordning utgår från arbetstagarnas sammanlagda anställningstid varav den med längst tid har företräde framför den med kortare, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för den andres jobb (22 § LAS).Med tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren ska uppnå samma krav som hade ställts för annan arbetssökande till tjänsten. Arbetsgivaren måste således tåla viss upplärningstid men inte att arbetstagaren omskolas (se AD 2018 nr 41).Notera att arbetsgivaren enbart behöver erbjuda ett annat arbete – tackar arbetstagaren nej till ett skäligt erbjudande har denne således inte rätt att få fler erbjudanden. Arbetstagaren har inte heller rätt att välja vilken position som ska erbjudas.Uppfyller inte arbetsgivaren omplaceringsskyldigheten föreligger inte saklig grund och arbetstagaren kan även i detta fall yrka på ogiltighet och skadestånd (34 § och 38 § LAS). Arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet INNAN beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist tasInnan uppsägelse på grund av arbetsbrist kan ske ska arbetsgivaren förhandla med de fackföreningar som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal måste hen förhandla med samtliga fackföreningar som har medlemmar på arbetsplatsen som berörs. Notera att förhandlingsskyldigheten enbart innebär skyldighet att förhandla, inte skyldighet att komma överens (11 § och 13 § MBL).Om detta inte görs kan arbetsgivaren göra sig skadeståndsskyldig (54 § och 55 § MBL).Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till återanställningJag utgår från att du har arbetat i mer än 12 månader i samma företag och du har i sådant fall företrädesrätt till återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Denna rätt gäller under uppsägningstiden samt nio månader efter uppsägningstiden (25 § LAS).Företrädesrätten innebär att du har företräde framför andra till en tjänst som blir ledig och du har tillräckliga kvalifikationer för. Notera att det kan krävas att du anmäler anspråk om din företrädesrätt till din arbetsgivare (25 § och 27 § LAS).Om företrädesrätten inte tas hänsyn till kan arbetstagaren yrka på skadestånd av arbetsgivaren (38 § LAS).Sammanfattning Du kan bli uppsagd även fast du är sjukskriven, din sjukskrivning i sig utgör dock ingen grund för uppsägning.Om en arbetsbristsituation föreligger har arbetsgivaren en skyldighet att omplacera dig till ledigt arbete alternativt annans arbete i relation till en särskild turordning under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer.I sådant fall har arbetsgivaren även en skyldighet att förhandla under förutsättning att kollektivavtal finns på arbetsplatsen alternativt att du är fackligt medlem.Du har också företrädesrätt till återanställning till ledigt arbete som uppkommer under uppsägningstiden eller nio månader därefter. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter kan hen göra sig skadeståndsskyldig.Min rekommendationOm det skulle bli aktuellt med uppsägelse på grund av arbetsbrist är min rekommendation att du först och främst kollar om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som eventuellt anger bestämmelser som avviker från lagen.Jag rekommenderar även att du i sådant fall tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Du kan även höra av dig till oss igen om du har några fler frågor.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man kräva att få arbeta om man är heltids tjänstledig för studier?

2021-05-08 i Studieledighet
FRÅGA |HejOm man är tjänstledig för studier (kommunal lärare) kan man kräva att få jobba en dag i veckan om arbetsgivaren inte vill. Heltids tjänstledig utan lön. Tack på förhand
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslag) reglerar vad som gäller vid studieledighet. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Arbetstagare som är 100% tjänstledig har inte rätt att arbeta under ledighetenEnligt lagen har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att studera (1 § studieledighetslag).Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som ger arbetstagare rätt att jobba hos sin arbetsgivare samtidigt som arbetstagaren har fullt tjänstledigt för studier. Vid deltidsstudier är arbetstagaren däremot arbetsskyldig under den tid denne inte arbetar. Om man är 100% tjänstledig gäller dock att man inte har någon rätt att arbeta och arbetsgivaren har därmed ingen skyldighet att erbjuda arbete.Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om att arbetstagaren ska få arbeta under ledigheten. Lagen hindrar alltså inte arbetstagaren att arbeta ändå.Ett alternativ är att avbryta dina studier för att ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattningFör att ändå få rätt att arbeta under din studietid kan du avbryta dina studier för att ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning.Enligt lagen har arbetstagare rätt att avbryta sina studier och återgå till arbetet. I sådant fall måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren och har då rätt att återgå till arbetet efter två veckor alternativt en månad om ledigheten varat i minst ett år (10 § studieledighetslag).Därefter kan arbetstagaren ansöka om ny period av studieledighet, det vill säga 80% i ditt fall för att få arbeta 20%. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer hur dessa 20% ska fördelas under veckan så det är inte säkert att man enbart får arbeta en dag i veckan (1 § studieledighetslag).Notera även att arbetsgivaren kan ha rätt att skjuta upp studieledigheten sex månader efter ansökan gjorts (5 § studieledighetslag).SammanfattningEnligt studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att studera. Det finns dock ingen rätt att arbeta hos sin arbetsgivare under förutsättning att man är 100% tjänstledig för studier. Ett alternativ är att arbetstagaren avbryter sina studier för att ansöka om en ny period av studieledighet med ändrad omfattning, det vill säga 80% för rätt till arbete på 20%. Notera dock att arbetsgivaren kan ha rätt att i så fall skjuta upp studieledigheten.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?

2021-05-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Kan jag säga upp ett sommarvikariat som inte börjat ännu om jag har fått ett annat sommarvikariat som jag hellre vill ta utan att bli återbetalningsskyldig eller någonting annat?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor gällande en anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla andra bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).Ett vikariat kan som huvudregel inte avslutas i förtidFörst kan konstateras att det inte finns något formkrav för ett anställningsavtal i svensk rätt, det vill säga att ett sådant avtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Att du exempelvis inte har skrivit på anställningsavtalet än utan bara tackat ja kan därför anses som bindande.Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (5 § och 38 § LAS).Ett vikariat kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunderOm det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägning gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man tackat ja till och därmed arbeta under hela perioden. Gör man inte detta och uteblir från arbetet kan man riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder som återfinns i tredje kapitlet avtalslagen. Ett exempel på en ogiltighetsgrund är svek eller att villkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Det finns dock inget i din fråga som tyder på detta så det kan bli svårt att ogiltigförklara avtalet på sådana här grunder (30 § och 36 § avtalslagen).SammanfattningUnder förutsättning att det inte skrivits något i anställningsavtalet om rätt att säga upp vikariatet eller ogiltighetsgrund inte föreligger, så har du inte rätt att säga upp sommarvikariatet utan risk för skadestånd.Jag råder dig först och främst att kolla om det anges någon rätt till uppsägningstid i ditt anställningsavtal alternativt kollektivavtal. Om sådant inte finns råder jag dig att ta kontakt med din arbetsgivare för att försöka komma överens om att frånträda avtalet. I normalfallet borde inte en arbetsgivare vilja ha en anställd som inte är intresserad av jobbet men notera att arbetsgivaren i sådant fall inte har någon skyldighet att gå med på det.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Får man sälja saker som minderårig?

2021-05-05 i Omyndiga
FRÅGA |Får man sälja saker som minderårig?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Som utgångspunkt gäller att personer under 18 år inte själv får bestämma över sin egendom, det vill säga inte får ingå avtal som att köpa och sälja egendom utan föräldrarnas tillåtelse (9 kap. 1 § föräldrabalken). Den minderårige får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter att hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan sälja saker för pengar hen tjänat utan att samtycke för förmyndare krävs. Det finns även andra undantag då underårig kan ingå avtal, så som när den omyndige har eget hushåll, driver egen firma eller fått gåva eller testamente med villkor att mottagaren ska få råda själv över det som mottagits (9 kap. 2a §, 3 §, 4 § och 5 § föräldrabalken).Om det varken rör sig om pengar som minderårige själv har tjänat, andra undantag eller att samtycke från föräldrar inte finns, gäller att avtalet kan anses ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken).I sådant fall ska vardera avtalspart lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken). SammanfattningSom utgångspunkt gäller att minderårig inte får sälja saker utan sina föräldrars samtycke.Det finns dock undantag då den underårige själv har tjänat in pengar, har eget hushåll, driver egen firma eller fått mottaga gåva eller testamente med villkor. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan jag ångra en tillsvidareanställning?

2021-05-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett anställningskontrakt på ett arbete som jag blivit erbjuden. Ingen provanställning, det är tillsvidareanställning. Jag har nu blivit erbjuden ett annat jobb som jag hellre vill ha hos en annan arbetsgivare. Kan jag bryta det kontraktet med den första jag skrivit på?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att ingångna avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare inte omedelbart kan avbryta anställningsavtalet och därmed inte behöva arbeta, utan att riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott. Om ditt anställningsavtal kan anses oskäligt, någon har vilselett dig till att ingå anställningsavtalet alternativt att någon annan ogiltighetsgrund enligt avtalslagen tredje kapitel föreligger, så finns det möjlighet att ogiltigförklara anställningsavtalet och därmed inte behöva fullfölja det. Det finns dock inget som tyder på att sådant är fallet i din fråga så det kan bli svårt att avbryta avtalet på sådana grunder (30 § och 36 § avtalslagen).Det finns dock möjlighet att säga upp anställningsavtalet men i sådant fall följer en uppsägningstid. Enligt lag har arbetstagare en skyldighet att beakta minst en månads uppsägningstid men ett kollektivavtal på arbetsplatsen alternativt ditt anställningsavtal kan ange en längre tid, rimligen två till tre månader (2 § och 11 § lag om anställningsskydd). SammanfattningSom utgångspunkt kan du inte omedelbart bryta det första anställningsavtalet som du har skrivit på, utan att riskera att behöva betala skadestånd. Däremot kan du säga upp avtalet med en viss uppsägningstid. Min rekommendationMin rekommendation till dig är att först försöka komma överens med arbetsgivaren att frånträda ditt påskrivna anställningsavtal. I normalfallet borde inte en arbetsgivare vilja ha en anställd som inte är intresserad av jobbet men notera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att omedelbart bryta avtalet.I annat fall bör du kolla upp om någon särskild uppsägningstid gäller enligt arbetsplatsens kollektivavtal alternativt ditt anställningsavtal. Om dessa inte anger något särskilt gäller att du har en månads uppsägningstid och måste arbeta denna period för att inte riskera skadestånd.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

2021-05-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jobbar på ett stort verkstadsbolag och precis fyllt 65 år (April 2021). Vilken uppsägningstid skulle jag ha nu? Normalt sett är det ju 12 månader om man jobbat väldigt länge i företaget, vilket jag gjort. Tack
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) anger vad som gäller vid uppsägning av anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).Din uppsägningstid är beroende av sammanlagd anställningstidOm du säger upp dig själv gäller minst en månads uppsägningstid enligt LAS. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan dock ange en längre uppsägningstid för dig, vanligen två till tre månader (2 § och 11 § LAS).Om arbetsgivaren säger upp dig är uppsägningstiden enligt LAS beroende av hur lång tid din sammanlagda anställningstid är: - Om din sammanlagda anställningstid är mellan två och fyra år har du rätt till två månaders uppsägningstid. - Om din sammanlagda anställningstid är mellan fyra år och sex år har du rätt till tre månaders uppsägningstid. - Om din sammanlagda anställningstid är mellan sex och åtta år har du rätt till fyra månaders uppsägningstid - Om din sammanlagda anställningstid är mellan åtta och tio år har du rätt till fem månaders uppsägningstid. - Om din anställning är mer än tio år har du rätt till sex månaders uppsägningstid. (11 § LAS).Notera att ovan angivelse är enligt LAS och ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange längre uppsägningstid. Om något kollektivavtal inte finns på arbetsplatsen gäller dock ovan angivelse.Notera även att när du fyller 69 år gäller att du enbart har rätt till en månads uppsägningstid (33b § LAS).SammanfattningDin uppsägningstid är beroende av hur länge du har arbetat samt om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du har jobbat väldigt länge på företaget exempelvis mer än tio år, har du rätt till sex månaders uppsägningstid enligt lagen. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan denne dock ge dig rätt till en längre uppsägningstid.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan man vara timanställd hur länge som helst?

2021-05-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag timanställd som taxi/färdtjänstchaufför sedan mars 2019.Vad gäller för mej gällande LAS-dagar och övergång till tillsvidareanställning?Kan jag vara timanställd hur länge som helst?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas med i slutet.Enbart en allmän visstidsanställning eller vikariat kan övergå till en tillsvidareanställningDet framgår inte vilken anställningsform du har, en timanställning är inte en anställningsform utan det är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad som gäller. En tidsbegränsad anställning kan i sin tur vara av olika former men notera att det enbart är allmän visstidsanställning eller vikariat som kan övergå till en tillsvidareanställning. Vad som gäller i ditt fall bör framgå i ditt anställningsavtal (4 §, 5 § och 5a § LAS).Hur man räknar LAS-dagar är beroende av vilken anställningsform du harFör att en anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, så kallad "inlasning", krävs att arbetstagaren har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, alternativt under en period då arbetstagaren haft olika tidsbegränsade anställningar som följt på varandra (5a § LAS).När man räknar dessa två år är det sammanlagd anställningstid på 731 så kallade "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar (se AD 2019 nr 56).Hur dina LAS-dagar ska beräknas är beroende av din anställningsform. En timanställning kan anses utgöra en så kallad intermittent anställning, det vill säga att man får en ny anställning varje nytt arbetspass samt har rätt att tacka nej till passen. Vid en sådan anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar" medan man vid andra anställningsformer även kan räkna dagarna däremellan.SammanfattningVad som gäller för dig angående LAS-dagar är beroende av vilken anställningsform du har. En timanställd har ofta en så kallad intermittent anställning och i sådant fall räknas varje dag du arbetat. I annat fall räknas dagarna däremellan, det vill säga från anställningens startdatum till slutdatum.Du kan alltså inte vara timanställd hur länge som helst utan när du kommit upp i 731 LAS-dagar gäller att din anställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen. Vänligen,

Kan man bo i en studentlägenhet men vara folkbokförd någon annan stans?

2021-05-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag står i kö till att få tandställning i Region Östergötland. Problemet är att jag har tänkt att plugga vidare och kommer förmodligen flytta en bra bit, till Umeå. När jag ringde och frågade sa de att jag kunde få tandvården gratis här så länge jag var folkbokförd i Östergötland, men det verkar finnas nån lag som säger att man måste vara folkbokförd där man faktiskt bor... eller hur är det egentligen? Kan jag bo i studentlägenhet i Umeå och vara folkbokförd i Östergötland?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Folkbokföringslagen reglerar frågor kring folkbokföring så jag kommer utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finns i slutet.Du ska vara folkbokförd där du anses bosattSom utgångspunkt gäller att man är skyldig att bokföra sig där man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen). Med "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila" innebär att en person tillbringar sin dygnsvila på en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan eller i samma omfattning med annan förläggning av tiden, exempelvis två gånger under 14 dagar eller fyra gånger under en månad (7 § andra stycket folkbokföringslagen).Om du även bor kvar i din tidigare bostad minst en sjundedel av din tid kan du anses ha dubbel bosättning. I sådant fall ska du bokföras på den bostad där du med hänsyn till ett antal omständigheter får anses ha din egentliga hemvist (7 § första stycket folkbokföringslagen). Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av din egentliga hemvist är exempelvis arbetsförhållanden. Även familjens bosättning är av vikt, det vill säga att familjen ska försöka hållas samman i folkbokföringen. Med familj innefattas makar, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn. Notera dock att andra omständigheter kan beaktas (RÅ 1996 ref 47 och prop. 2012/13:120 s.149).Att folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrottAtt uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar". Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).SammanfattningEnligt lag har du en skyldighet att bokföra dig där du anses bosatt. Under förutsättning att du flyttar till Umeå, tillbringar din dygnsvila där minst en sjundedel av din tid och inte bor kvar i din tidigare bostad, ska du rimligen bokföras i Umeå. Du kan i sådant fall inte vara folkbokförd i Östergötland utan att göra dig skyldig till folkbokföringsbrott och riskera böter alternativt fängelse.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,