Hur beräknar jag ränta på skadestånd?

2020-02-21 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått ett skadestånd och enl domen är den på 38031 kr. Händelsen var 2018 20 november och domen kom i början av januari 2020. Hur mycket skall jag få ut då om räntan är 6 paragrafen ? Jag fattar inte hur det räknas... Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL). Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter. Således är räntan idag på 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen. Beräkningen i ditt fallJag utgår från denna ekvationen: kvarvarande skuld x räntesats = årlig ränta. Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 40.883 Kr (varav 2852 Kr utgör ränta). Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Måste man precisera egendom i ett testamente?

2020-02-16 i Testamente
FRÅGA |HejKan man i sitt testamente skriva att någon ska ärva "allt silver; matsilver och prydnadssilver" utan att precisera varje sak?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga'. Jag förstår din fråga som att du undrar om inte testamentsförordnande måste avse specifik egendom eller preciseras på något sätt. För att svara på din fråga ska jag redogöra för vilka metoder det finns att tolka testamente på och vilka formkrav ett testamentsvillkor eventuellt har. Vad gäller för utformningen av testamentsförordnanden?Testamente är en handling som omfattas av vissa formkrav, handlingen ska exempelvis vara bevittnad och skriftlig (jfr 10 kap. 1 § ÄB). Däremot finns inget formkrav för hur ett testamentesvillkor ska vara utformat. Istället har man infört tolkningsregeln i 11 kap. 1 § ÄB. Den säger att: "Åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja; och skall förty vad nedan i 2--9 §§ stadgas lända till efterrättelse allenast såvitt icke med hänsyn till förordnandets syfte och övriga omständigheter annat får anses följa av förordnandet." Ur denna regeln kan vi utläsa några tolkningsramar. Utgångspunkten är att testamentets ordalydelse ger uttryck för testators vilja. Det krävs att man kan styrka genom bevisning att ett testamente ska tolkas annorlunda än vad dess bokstav säger. Således ska egendomen som huvudregel fördelas och indelas på det sättet som framgår av testamentet, även om det kan tänkas vara vagt eller märkligt utformat. Man kan dessutom använda de legala tolkningsgrunderna i 11 kap. 2-9 § ÄB, man kan även tolka testamentet enligt allmänna avtalsrättsliga grunder. Anser man att villkoret har tolkats felaktigt så är man fri att presentera bevisning och omständigheter som talar för att villkoret borde tolkas annorlunda. Huvudsaken är att testators vilja kan klarläggas.SlutsatsSammantaget kan man säga att det alltså inte krävs en speciell utformning för ett testamentsförordnande. Det viktigaste att tänka på som testator är att utforma villkoret så att det inte råder oklarheter kring hur det ska verkställas. Om det i sin tur är så att man är osäker på vad förordnandet avser är det upp till dödsboet att genom olika typer av bevisning försöka utröna vad testators vilja kan ha varit. Om du behöver hjälp med att utforma ett testamente eller har fler frågor angående ditt ärende är du fri att kontakta en av våra jurister: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad gäller om du är orolig att du inte kan betala din hyra i tid och vad är bostadsbidrag?

2020-02-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag har en faktura för hyra måste betala men jag kan inte betala själv jobbar lite bara men min lön kommer 25 februari. Kan ni hjälpa mig eller
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du oroar dig över att du inte kommer kunna betala din faktura i tid. Jag kan tyvärr inte urskilja någon direkt juridisk fråga i ditt inskick och vi kan inte bistå med någon form av finansiell hjälp. Vad jag kan ge dig är ett allmänt råd vad man bör göra om man inte kommer kunna betala sin hyra i tid. Lämpligen bör du kontakta din hyresvärd och informera om hur din situation ser ut. Det är möjligt att du och din hyresvärd kan komma överens om en bra lösning som passar er. Det finns inga juridiska lösningar på din situation annat än att du kan försöka nå en överenskommelse med din hyresvärd. Utöver det finns möjligheten att ansöka om bostadsbidrag av försäkringskassan om man är i behov av finansiellt stöd för sitt boende. Det krävs att man är bosatt i Sverige för att ha rätt att ansöka om bostadsbidrag (5 kap. 9 § 17 punkten socialförsäkringsbalk) samt att man faller inom de villkor som försäkringskassan satt upp. För den som önskar att ansöka om bostadsbidrag görs detta hos försäkringskassan. Du kan följa denna länken här för att lära dig mer om bostadsbidrag: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/fler-kan-ansoka-om-bostadsbidrag Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hur förhåller sig arbetsgivarens skriftliga informationsskyldighet till faktumet att anställningsavtal kan ingås muntligen?

2020-02-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren. Min fråga är vad detta i sådant fall behöver vara för typ av information? Där finns ju inte formkrav på hur ett anställningsavtal ska vara. Allting kan ju vara muntligt? Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga tänker jag redogöra för skillnaden mellan anställningsavtalets ingående och informationskravet som åligger arbetsgivaren. Dessutom vilka konsekvenser det kan få för arbetsgivaren om sådan information uteblir.Din fråga regleras i lag om anställningsskydd (LAS). Kan ett anställningsförhållande ingås muntligen?Ett anställningsavtal föreligger när någon utför arbete eller tjänst för annans räkning och får ersättning för detta. Ett avtal sådant avtal kan ingås formlöst, dvs att det kan ske skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att det finns en "tyst överenskommelse", det kan exempelvis vara om man under en period utfört arbete och fått betalt för detta utan att man uttryckligen kommit överens om att det föreligger ett anställningsförhållande. Så fort ett anställningsavtal föreligger kräver lagen att arbetsgivaren inom en månad lämnar skriftlig information om anställningsvillkoren. Man kan säga att kravet på en skriftlig redogörelse för villkoren för anställningsförhållandet innebär ett komplement på så sätt att anställningsförhållandet ska kompletteras med en skriftlig redogörelse för de väsentliga villkoren i anställningsförhållandet. Man kan benämna den skriftliga informationen som ett anställningsbevis. I 6c § LAS som implementerades genom ett europarättsligt direktiv - Rådets direktiv 91/533/EEG (upplysningsdirektivet) - lagstadgades detta krav. Om arbetsgivaren inte lämnar den information som 6c § LAS kräver riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. Vilken information är arbetsgivaren skyldig att lämna enligt 6c § LAS?Paragrafen tar upp 6 stycken minimi-villkor som ska framgå. Med minimi-villkor menas att dessa villkor ska framkomma. Det är viktigt att poängtera att alla anställningsvillkor som är väsentliga för anställningsförhållandet även ska tas med. Arbetsgivaren behöver inte lämna skriftlig information om anställningstiden är kortare än 3 veckor. Dessa är:1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.2 En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser c) vid provanställning: prövotidens längd.Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.4. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.5. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.Villkor i Punkterna 3a och 3b samt 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas genom hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal. Om en arbetsgivare lämnar information om anställningsvillkoren först i efterhand är utgångspunkten att den information som arbetsgivaren presenterar i ansällningsbeviset inte utgör avtalsinnehåll, med mindre det är förmånligare villkor än de som följer av lagen. Arbetsgivaren har även bevisbörda för vilka villkor som gäller för anställningsförhållandet om skriftlig information uteblir. Vad är konsekvensen om arbetsgivaren inte lämnar skriftlig information inom 1 månad?Isåfall kan arbetsgivaren riskera att ådra sig skadeståndsskyldighet enligt 38 § LAS. Skadeståndet omfattar lön och andra anställningsförmåner samt den skada som arbetstagaren orsakas. Skadeståndet har en ekonomisk del och en allmän del. Den ekonomiska delen avser den mätbara skadan som överträdelsen lett till, den allmänna delen avser den kränkningen som överträdelsen inneburit för arbetstagaren. SlutsatsDen som har arbetstagare i tjänst kan alltså välja att ingå anställningsavtalet muntligt, men i LAS finns en rad förpliktelser som följer av att ha arbetstagare i tjänst, bland annat att lämna skriftlig dokumentation om anställningsvillkoren. En arbetsgivare kan alltså välja att inte lämna ut skriftlig information, men riskerar då att hamna i en väldigt besvärlig sits om det sker tvist inom anställningsförhållandet och dessutom riskerar arbetsgivaren skadeståndsskyldighet. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?

2020-02-21 i Testamente
FRÅGA |HejJag och killen köpte bil, han står på lånet och jag på bilen. (Han har ingen körkort)Kan vi skriva ett eget kontrakt mellan oss ifall jag skulle gå bort el liknande för att säkerställa att han kan isånt fall sälja bilen och lägga in de pengarna i lånet?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du är osäker på om din kille kan sälja bilen ifall du står på den och isåfall hur du kan överföra äganderätten till bilen på din kille om du skulle gå bort så att han kan sälja den och finansiera lånet. I och med att du benämner din partner som "kille" så utgår jag från att ni inte är gifta. För att besvara din fråga så ska jag gå in på hur äganderätt kan överföras samt vad som sker med din egendom om du går bort. Avslutningsvis lämnar jag lite allmäna råd kring hur ni kan reglera situationen mellan er. Mitt svar utgår från ärvdabalken (ÄB) Vad innebär äganderätt och vad sker med din egendom när du går bort?Med äganderätt förstås bland annat att man har rådighet över egendomen. Dvs att man kan förvalta den så som man behagar, det kan ske exempelvis genom försäljning. Äganderätten kan överföras till någon annan på olika sätt, de vanligaste är genom att den som innehar äganderätten säljer, ger bort (gåva) eller genom testamente överlåter äganderätten till någon annan. Således får förvärvaren äganderätt och kan förvalta egendomen som denne vill. Om man går bort kan äganderätten endast överföras från den avlidne till de efterlevande antingen genom den legala arvsordningen (arv) eller genom testamente. Om det saknas testamente så fördelas egendomen enligt den legala arvsordningen. De som ärver egendom enligt den legala arvsordningen tillhör oftast inte kategorin partner om man inte är gift (jfr 3 kap. 1 § ÄB), den omfattar kusiner, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barn-barn (2 kap. 1 - 3 § ÄB). För ditt fall är ett eventuellt testamentesförordnade aktuellt. Således kan du överföra äganderätten till din kille genom ett testamentesförordnade, du kan även föreskriva vad som ska ske med egendomen. Då exempelvis att den ska säljas för att finansiera ett visst lån. Hur upprättar man ett testamente?Ett testamente är en så kallad formbunden handling vilket innebär att man måste iakkta vissa formkrav för att förordnandet ska var giltigt. Det krävs att handlingen är skriftligt, egenhändigt undertecknad och bevittnad av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara jäviga, dvs de får inte vara en person som förordnandet avser, släkt i uppåt eller nedstigande led (föräldrar eller syskon etc) (10 kap. 4 § ÄB). Förordnandet i sig behöver inte följa någon specifik form, däremot är det viktigt att din vilja tydligt framgår då detta underlättar tolkningen av testamentet (jfr 11 kap. 1 § ÄB). Vad kan du göra nu?Slutsatsen blir alltså att det lämpligaste för dig är att upprätta ett testamente och därigenom förklara vem du önskar att bilen ska tillfalla samt vad som eventuellt ska ske med den om du går bort. Det krävs inte att han har körkort eller liknande för att stå som ägare på en bil och han kan alltså förvärva äganderätten genom testamente och således sälja bilen för att finansiera lånet. Om du vill ha hjälp med att upprätta testamente är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad utgör fel i vara och vem ska stå för kostnaderna vid fel i vara - köplag?

2020-02-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en husbil av en privatperson på blocket. En avgörande faktor till köpet va att husbilen genomgått en godkänd fuktbesiktning med tillhörande protokoll. Nu visar det sig att alkoven ovan kupén är väldigt skadad av fukt och vatten. Säljaren säger sig inte känna till felet och hänvisar till fuktbesiktningen.1. Vad har besiktningsfirman för ansvar?2. Vem ska stå för kostnaderna för reparation?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När två privatpersoner ingår ett köpeavtal om lös egendom gäller köplagen (KöpL). För att besvara din fråga tänker jag gå in på vad det innebär att lämna ett sådant villkor du gjort och vad det kan få för konsekvenser om det visar sig att det inte är uppfyllt. Därefter ska jag gå närmare in på dina två frågor. Inledningsvis bör konstateras att köplagen är dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort köplagens regler i sitt köpeavtal. I de fall man inte kommit överens om något särskilt gäller köplagens regler (3 § köpL). Detta innebär att vad ni kommit överens om vid köptillfället blir centralt, i mitt svar kommer jag utgå från att det inte föreligger några andra villkor än det du tar upp i din fråga. Vad får det för verkningar att lämna ett villkor och vad är konsekvensen om det bryts?Genom att villkora köpet på detta viset kan bedömning om det föreligger fel i vara väsentligen förenklas, det kan även medföra skadeståndsansvar för säljaren om det inte efterföljs. För att fel i vara ska föreligga krävs exempelvis att varan inte är av den beskaffenhet som framgår av avtalet (17 § första stycket köpL). Om varan avviker från vad som framgår av avtalet kan man aktualisera påföljderna i 30 § köpL, som jag går in närmare på under nästa rubrik. För att fel i varan ska föreligga måste felet ha upptäckts innan risken gick över på köparen (21 § första stycket köpL). Risken går över på köparen när varan har avlämnats. Huvudregeln är att vara är avlämnad när den har kommit i köparens besittning, dvs när varan fysiskt lämnats över till köparen (jfr 6 § andra stycket och 7 § första stycket köpL). Jag utgår från att din fråga rör ett s.k hämtningsköp, dvs att du hämtat varan hos säljaren (då detta är vanligt i dessa sammanhang) och att risken därmed gått över på dig (13 § köpL). Även om huvudregeln är att du inte får åberopa fel som du borde upptäckt vid riskens övergång så aktualiseras i detta sammanhanget undantaget till huvudregeln som säger att - "om en försämring uppkommer efter det att risken gått över på köparen, ska varan anses felaktig om försämringen är till följd av säljarens avtalsbrott" (21 § andra stycket köpL). Det krävs att du undersökt varan så fort du kunnat efter det att du mottagit den (31 § första stycket köpL). Det är även centralt att du reklamerar felet så fort så möjligt hos säljaren (32 § första stycket köpL). Ett avtalsbrott föreligger när en avtalspart inte uppfyller sin del av avtalet. I ditt fall är det att säljaren underlåtit att lämna över en husbil utan fuktskador. Det är alltså aktuellt att kolla på vilka påföljder du kan göra gällande gentemot säljaren. Däremot så måste du fortfarande ha undersökt varan själv innan risken gått över, om det är så att felet kunde upptäckts vid en sådan besiktning så kan du inte göra fel gällande. Även om ni avtalat om att det inte får förekomma några fuktskador upphör inte ditt ansvar att undersöka varan innan och efter avlämnandet. Vilka påföljder kan du aktualisera, och vem ska stå för kostnaden för reparationen?Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (...) (30 § köpL). I ditt fall är det avhjälpande, prisavdrag och i sista hand hävning som kan vara aktuellt. Säljaren har en rätt att på eget initiativ avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket köpL). Du kan även kräva avhjälpande av säljaren och säljaren kan avhjälpa om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket köpL). Du måste erbjuda säljaren att avhjälpa felet i samband med din reklamation innan det kan bli aktuellt med prisavdrag eller hävning (35 § köpL). Det är säljaren som bär kostnaderna för avhjälpandet. Om inte avhjälpande kommer på tal kan det bli aktuellt med prisavdrag beräknat enl. 38 § köpl eller hävning enl. 39 § köpL (37 § köpL). Kräver du prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § köpL). I stort sett betyder det att priset ska reduceras med kostnaden för en reparation. Om du vill häva avtalet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren måste insett detta eller borde insett detta, s.k väsentlighetsrekvisitet (39 § köpL). Du måste meddela om att du häver relativt snabbt efter det att du insett att något avhjälpande inte kommer ske, detta gäller inte om säljaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket köpL) - exempelvis om han förfalskat besiktningsprotokollet. Enligt min bedömning så är väsentlighetsrekvisitet uppfyllt då ni specifikt avtalet om fuktskador samt att säljaren intygat att det inte finns några fuktskador. Det tyder på att du varit rak i din kommunikation samt att säljaren förstått villkoret genom att intyga att det inte förekommer några fuktskador. Slutligen ska vi utreda om du kan erhålla något skadestånd. Skadestånd på grund av fel i vara enligt 40 § köpLKöparen har rätt till ersättning för den skada han lider till följd av att varan är felaktig. Den skada som som ersätts är huvudsakligen direkta förluster såsom utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust (67 § köpL). För att säljaren ska vara skyldig att utge skadestånd krävs att felet varit inom dennes s.k kontrollansvar. Det innebär att säljaren hindrats lämna ifrån sig en felfri vara på grund av ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I detta fall kan det vara så att skadestånd uteblir på grund av det att säljaren till synes haft fog för att anta att det inte fanns några fuktskador på grund av besiktningen. Däremot måste man ta hänsyn till omständigheterna, exempelvis när besiktningen företogs eller om fuktskadorna var synliga etc. Det hela landar i om säljaren enbart grundat sin inställning till fuktskadorna på besiktningsprotokollet eller om han själv faktiskt också sett till att det inte förekommer fukt. Det är inte helt självklart att skadestånd utgår i denna situationen. Vad har besiktningsfirman för ansvar?Inledningsvis bör konstateras att du inte har något avtalsförhållande med dessa och att de inte har något att göra med ditt reklamationsärende gentemot säljaren. Det är således säljaren som får tvista med besiktningsfirman om han anser att de utfört en undermålig besiktning eller liknande. Säljaren kan rikta ett s.k regress anspråk, det innebär att besiktningsfirman kan bli tvungna att betala den ersättning eller skadeståndet som säljaren har betalat till dig. Men som sagt så är det inget du behöver ta hänsyn till i ditt ärende. Slutsats och vad kan du göra nu?I och med att köplagen är dispositiv och att parterna är fria att avtala om vad som helst blir en stor del av utredningen huruvida du kan vidta några rättsmedel den kommunikation ni haft mellan varandra. Den kommunikationen ligger även till grund för huruvida vi kan aktualisera fel och skadestånd. Att säljaren hänvisar till besiktningsprotokollet för att undgå ansvar räcker alltså inte, säljaren själv måste även försäkra sig om att han avlämnar en felfri husbil. Det framkommer inte tillräckligt med information i din fråga för att konkret kunna säga hur utfallet blir. Min bedömning är däremot att du har goda möjligheter att få felet avhjälpt alternativt få ersättning för reparationskostnader. För att utreda dina möjligheter till skadestånd måste en grundligare utredning göras, men återigen, ser dina möjligheter goda ut. Det viktigaste är att du reklamerar till säljaren, det gör du lämpligast via skriftligt meddelande där du talar om varför du anser att varan är felaktig. Därefter ska du inledningsvis försöka komma fram till en lösning tillsammans med säljaren, ni är fria att reglera situationen precis så som passar er bäst. Skulle säljaren inte vara intresserad av en lösning kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och försöka kräva ut ditt anspråk i domstol. Om du önskar att komma i kontakt med en av våra jurister och få en grundligare bedömning av ditt ärende gör du det via länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vad är påföljden för grovt dopingbrott?

2020-02-05 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad det grovaste straffet för doping gällande steroider är? Tacksam för svar så fort som möjligt!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad dopingbrott är och vilka klasser av dopingbrott det finns. Därefter redogöra för de påföljder som kan tänkas följa om man gör sig skyldig till grovt dopingbrott. Vad är dopingbrott och under vilka förutsättningar aktualiseras straffansvar? Dopingklassade preparat regleras i lag om förbud mot vissa dopingmedel. Med dopingmedel avses i denna lag enligt 1 §: 1. syntetiska anabola steroider, 2. testosteron och dess derivat, 3. tillväxthormon, och4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Sådana medel får inte används till annat än medicinska eller vetenskapliga ändamål. Den som framställer, innehar, brukar, importerar, säljer, överlåter eller köper sådana preparat i syfte att distribuera dem kan göra sig skyldig till dopingbrott (2 - 3 § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Man kan alltså dra slutsatsen att man som privatperson inte under några omständigheter får befatta sig med dopingklassade preparat. Dopingbrott klassificeras i tre olika grader. Grovt dopingbrott, dopingbrott (normalgraden) och ringa dopingbrott. För dopingbrott fälls den som uppsåtligen bryter mot 2 § lag om förbud mot vissa dopingmedel. För att det ska rubriceras som grovt dopingbrott ska det i bedömningen särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3a § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Brott i normalgraden och grova dopingbrott är även belagt med straffansvar i försöks- eller förberedelsestadiet (4 § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Med försök menas att man påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Att fara ska ha förelegat menas att man i princip är redo att fullborda brottet, i detta fall kan det innebära att försöker framställa dopingpreparat men lyckas inte. Detsamma gäller för om man avser att fullborda ett brott men man på grund av tillfälliga omständigheter inte kan fullborda det, det skulle vara om man exempelvis försöker framställa dopingpreparat men elen till din tillverkningsapparat stängs av. Med förberedelse menas enligt 23 kap. 2 § första stycket brottsbalken att man antingen: tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, ellerskaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott, Man ska alltså haft uppsåt att främja eller utföra ett brott på något vis som anges i de två punkterna. I förberedelsestadiet krävs i vissa fall inte att man faktiskt innehar dopingpreparat, det kan till exempel röra sig om att man beställer in ingredienser, som självständigt inte utgör dopingklassade medel men som efter syntetisering skapar ett dopingklassat preparat. Vad är den maximala påföljden för grovt dopingbrott?Straffskalan för grovt dopingbrott är fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år (3a § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Detta utgör ramen för vilket straff domstolen kan döma till om de dömer till fängelse. För försök till grovt dopingbrott behöver inte fängelse aktualiseras, men andra tänkbara påföljder såsom böter eller villkorlig dom kan vara aktuellt. Domstolen kan däremot döma till fängelse även i försöksstadiet. Detsamma gäller för förberedelse till grovt dopingbrott (jfr 23 kap. 1-2 § brottsbalken). Om du önskar att få ett snabbt svar av oss på Lawline i framtiden är vår expresstjänst ett komplement till vår gratisrådgivning där du kan få ett svar inom 1-3 dagar beroende på vilken tjänst du använder. Du får även möjligheten att ringa den som svarat på din fråga. Länk till expresstjänsten: https://lawline.se/lawline-express Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

2020-02-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej jag och min make äger en fastighet, som vi har tänkt sälja till ett av våra barn. Hur ska vi gå till väga så det inte blir några frågor om arv när vi har gått bort. /Någon som vill göra rätt
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag uppfattar din fråga som att du är orolig över att en eventuell försäljning av fastigheten till ett av era barn kan rendera i tvist om huruvida bröstarvingarnas laglotter har påverkats. Därför kommer jag inledningsvis gå igenom vad laglotten är för något och sedan hur förskott på arv regleras i ärvdabalken. Avslutningsvis ger jag ett exempel på vad ni kan göra för att reglera situationen. Vad är bröstarvinges laglott? Laglotten definieras i ärvdabalken 7 kap. 1 § som hälften av den lott som tillkommer bröstarvinge vid arv. Det vill säga att om det är 2 barn som ska dela på kvarlåtenskapen så uppgår deras laglott till hälften av den den del som skulle tillfalla dem. Den sammanlagda kvoten av laglotterna oberoende av hur många bröstarvingar som finns uppgår alltså till hälften av kvarlåtenskapen. Resterande hälft kallas för den disponibla kvoten och kan testamenteras bort. Om det inte finns något testamente ska den disponibla kvoten likadelas mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Det leder alltså till slutsatsen att den delen av kvarlåtenskapen som kan vara "tvistig" är den kvot som uppgår till bröstarvingarnas laglott och hur stor denna är eller bort vara. Exempel: kvarlåtenskapen uppgår till 100,000 Kr, det ska som huvudregel delas lika på de två bröstarvingar, således ska de ha 50,000 Kr vardera. Men deras laglott uppgår till 25,000 Kr, vilket innebär att de har endast legal rätt till 25,000 Kr vardera och inte mer. Om den avlidne testamenterat bort resterande 50,000 Kr kan inte bröstarvingarna kräva tillbaka denna del då det tillhör den disponibla kvoten. Det kan uppkomma problem med laglotten om det har delats ut förskott på arv eller om den avlidne testamenterat bort mer än den disponibla kvoten. I ditt fall är det mest relevant att diskutera huruvida det kan vara så att en försäljning av fastigheten kan utgöra förskott på arv till den bröstarvinge som köper huset och att den bröstarvinge som köpt huset är skyldig att avräkna köpet på sin lott. Vad är förskott på arv och kan det påverka laglotten?Förskott på arv definieras i ärvdabalken 6 kap. 1 § som "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Det är alltså utformat som en s.k presumtionsregel, att alla gåvor som arvlåtaren ger bort under sin livstid utgår man från att de är förskott på arv om inte annat är föreskrivet. En presumtionsregel är utformad på så sätt att man kan bryta presumtionen genom att infoga i avtal eller liknande att det inte ska utgöra ett förskott. Således krävs ingen avräkning på den bröstarvinges laglott som mottog gåvan. Gåvor av normal karaktär som inte står i missförhållande till arvlåtarens ekonomiska situation betraktas inte som förskott på arv (6 kap. 2 § andra stycket ÄB). För att en försäljning av huset ska likställas med en gåva krävs alltså att det finns ett gåvoliknande inslag, exempelvis att ni säljer fastigheten till kraftigt underpris eller på annat sätt underlättar köpet ekonomiskt i en väsentlig mån. Man kan även tala om att handlingen ska ha resulterat i att de andra bröstarvingarnas laglotter har påverkats i väsentlig mån, antingen genom att den totala kvarlåtenskapen är betydligt mindre än vad den vore om fastigheten ingått i kvarlåtenskapen eller att den bröstarvingen som köpt fastigheten erhåller väldigt mycket mer än de andra, till följd av fastighetsköpet. Om en bröstarvinge mottagit en gåva som utgör förskott på arv ska den arvingen avräkna detta på sin lott vid fördelning av kvarlåtenskapen (7 kap. 2 § ÄB). Slutsats och allmänt rådAvslutningsvis kan nämnas att ni är fria att förfoga över er egendom i stort sett hur ni vill under er livstid. Däremot så belyser jag inledningsvis i mitt svar att bröstarvingarna har rätt till sin laglott och att vissa handlingar kan resultera i att en bröstarvinge kan vara tvungen att avräkna betydande ekonomiska tillskott av sina föräldrar på sin lott, till förmån för de andra bröstarvingarna. För att ni ska försäkra er om att försäljningen inte ska rendera i någon tvist mellan bröstarvingarna är mitt råd att ni i samråder med övriga bröstarvingar och går igenom vilken inverkan försäljningen kommer få på er ekonomi och hur detta kan påverka er kvarlåtenskap. En tänkbar metod att reglera försäljningen är att genom testamente infoga ett villkor om hur arvskiftet ska ske i förhållande till den försäljning ni planerar. Det blir däremot enbart nödvändigt att reglera det hela genom testamente om det sker en betydande förändring i er ekonomi på något sätt. Om ni säljer fastigheten till marknadspris sker ju ingen förmögenhetsminskning som kan tänkas påverka laglotterna och det finns således ingen grund för bröstarvingarna att tvista på. Om du önskar att få en grundligare bedömning av ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH