Hindrad att träffa mitt barn trots gemensam vårdnad

2019-09-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Mitt ex hindrar mig ifrån att träffa mitt barn trots att vi har gemensam vårdnad.Hon och hennes sambo vägrar att ens låta mig träffa henne, mötte dom idag och frågade om jag fick hålla henne men då tog hennes sambo henne och gick därifrån bara.Hur ska jag gå till väga? Har varit i kontakt med olika myndigheter och skulle ta veckor innan vi kunde få ett möte, som kanske inte ens blir av då hon kan säga nej till det.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande umgänge regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. I alla tvister kring barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen, se 6 kap. 2 a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Den föräldern som inte bor tillsammans med barnet har därför rätt till umgänge, se 6 kap. 15 § FB.Som du har varit inne på kan föräldrar som är oeniga vända sig till socialtjänsten som tillhandahåller samarbetssamtal med föräldrarna i syfte att hitta enighet i frågorna kring barnet, se 6 kap. 18 § FB. Samarbetssamtalen är frivilliga, går det inte att träffa en överenskommelse återstår enbart att vända sig till domstol för att få frågan om vårdnad prövad.Det du kan göra i din situation om ditt ex vägrar att samarbeta och låta dig träffa barnet, är att väcka talan om ensam vårdnad. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, se 6 kap. 5 § 2st. FB. Gemensam vårdnad bör förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Samarbetssvårigheter i den graden som föreligger mellan dig och ditt ex låter som att det är av det slaget att gemensam vårdnad inte kan anses vara det bästa för barnet.Vid domstolens ställningstagande till vem av barnets föräldrar som ska tillerkännas vårdnaden ska domstolen beakta vem av föräldrarna som bäst kan antas tillgodose barnets grundläggande rättigheter. En av dessa grundläggande rättigheter är att barnet som huvudregel har rätt till kontakt med båda föräldrarna. En förälder kan anses olämplig som vårdnadshavare om denne saboterar kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Enligt praxis ska man ta hänsyn till den så kallade umgängesprincipen, enligt principen ska den föräldern som bäst främjar en kontakt med den andra föräldern få vårdnaden. En annan princip man tar hänsyn till vid vårdnadsfrågor kallas kontinuitetsprincipen. Den tar sikte på att inte bryta barnet från barnets invanda miljö. Det låter på din fråga som att din dotter fortfarande är väldigt liten och ännu inte har börjat skolan eller deltar i fritidsaktiviteter. Detta gör att kontinuitetsprincipen i ditt fall får en mindre betydelse, främst om du och ditt ex redan bor i samma område blir omställningen för barnet mindre. Jag råder dig således att ansöka om ensam vårdnad på grund av umgänges och kontaktssabotage från ditt ex. Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en boendeförälder flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2019-09-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Kan jag som boendeförälder till vårat barn där vi har gemensam vårdnad flytta med vårat barn då den andra föräldern redan flyttat ur kommunen ca 22 mil bort.Flytten kommer att bli ca 13 mil närmare den andra föräldern.Kan den som redan flyttat juridisk sätta sig emot att jag tar vårat barn och flyttar närmare?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor rörande barnets boende regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska alla beslut om barnets förhållanden fattas gemensamt, se 6 kap. 11 och 13 §§ FB. I det här fallet är ni båda vårdnadshavare, vilket betyder att ni båda måste vara överens om beslut rörande barnet som har en mer ingripande karaktär och inte enbart hänför sig till barnets vardagliga omsorg. Att flytta till en annan ort med barnet ses som ett ingripande beslut, vilket betyder att båda vårdnadshavare måste ge sitt godkännande. Du måste således komma överens med den andra vårdnadshavaren innan du och barnet flyttar, annars kan du göra dig skyldig till egenmäktigt bortförande. Vill du kunna bestämma i frågan själv krävs det att du först ansöker om ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB.Mitt råd är att du tar kontakt med den andra föräldern och gemensamt försöker kommer överens om flytten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar