Ändring av vårdnad och boende vid flytt

2021-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om barnen står skrivna på min adress i deras födelseort, där de vuxit upp och går på förskolan och så småningom skolan nästa år. Kan jag ansöka om ensam vårdnad eller i alla fall att de bor hos mig alltid förutom varannan helg om pappan väljer att flytta 6 mil härifrån? Alltså 12 mils pendling för barnen till förskola och skola hans vecka som det ser ut nu.. Hur ser mina odds ut?Jag bor i stort hus där de har eget rum, barnens pappa flyttar in i en bostadsrätt på 106 kvm med hans nya tjej där barnen inte har egna rum och vad jag förstått det som på barnen, sover de på varsin madrass på golvet.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall vårdnaden och boendet kan ändras om pappan flyttar 6 mil från barnen. Vid domstolens ställningstagande av vårdnadsfrågan gör man en samlad bedömning med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte men om barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt är utgångspunkten att vårdnaden bör vara gemensam. Några förhållanden som kan förutsätta ensam vårdnad är att föräldrarna har grova samarbetsproblem eller att en förälder är olämplig som vårdnadshavare på grund av till exempel ett missbruk. En omständighet som en flytt på några mil är i normala fall inne tillräckligt för att ändra vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad, med förutsättning att det inte föreligger några andra omständigheter som skulle förespråka en ensam vårdnad. Du kan vända dig till domstol om du ändå skulle vilja få en ändring av vårdnaden prövad, är du och den andra vårdnadshavaren överens kan ni även skriva ett avtal om en ändring av vårdnaden. Avtalet får då samma rättsverkan som en som (6 kap. 5,6 § § föräldrabalken).Likaså kan du vända dig till domstol eller avtala om barnets boende (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Precis som vid vårdnadsmål är det avgörande för domstolens vid bedömningsfrågan av boendet vad som är förenligt med barnets bästa. Ett för stort avstånd mellan föräldrarnas bostadsorter kan vara en anledning till att växelvis boende inte är optimalt för barnet om det är ert nuvarande arrangemang. Om domstolen kommer ändra från växelvis boende till att barnet bor större delen hos dig på grund av ett avstånd på 6 mil är svårt att säga, går det att köra det avståndet på någon timme så att barnens skola och fritidsaktiviteter fungerar pekar det på att det växelvisa boendet ska bestå. Det avståndet behöver således inte ensamt föranleda en ändring av boendet men även här kommer man att göra en samlad bedömning utifrån alla omständigheter i just ditt fall vid bedömningen av frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kostnadsfördelning vid umgängesresor

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, mamman till min 7 årige son har valt att flytta 95 mil ifrån där min son och jag bor utan att nämna detta till oss och det är ju givetvis väldigt svårt att få till ett umgänge nu. Men om det skulle komma till att han kanske kan åka dit ett lov, vem står för den kostnaden?Och vi har gemensam vårdnad.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för umgängesresornas kostnader. Bor barnet tillsammans med endast en av föräldrarna ska den föräldern ta del i kostnaderna för umgängesresorna med hänsyn till vad som skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. För att kostnaderna ska delas mellan föräldrarna ska avståndet vara betydande, en riktpunkt är att avståndet ska överstiga tio mil. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte eller skyldig att göra det. Man ser även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena, en sådan omständighet kan vara att en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. Flyttar en förälder långt bort utan en godtagbar anledning pekar det på att den föräldern ska bidra mer till resekostnaderna. En godtagbar anledning för flytt är exempelvis att man har fått ett arbete på orten. (6 kap. 15 b § föräldrabalken) Sammanfattningsvis kan du vara skyldig att bidra till resekostnaderna eftersom avståndet överstiger tio mil och du är boendeförälder. Hur mycket du ska bidra beror på din ekonomiska förmåga och anledningen till varför den andra föräldern flyttade. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kommunikationsproblem vid gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Mina barns pappa som jag har gemensam vårdnad av barnen med vägrar kommunicera med mig. Vi fick i familjerådgivningen när vi separerade för ett år sedan och beslöt att ha ett veckovis överlämnigssamtal samband med överlämning av barnen men sedan han skaffat en ny familj ignorerar han det helt och kommunicerar eller frågar aldrig något alls. Jag ställer frågor gällande barnen till honom via sms som han inte svarar på. All information lämnar han genom barnen, 9 och 11 år, sedan ligger ansvaret hos dem att framföra informationen. Behöver jag komma i kontakt med honom måste jag be någon av barnen att ringa, annars svarar han inte. Igår fick jag reda på (genom mitt barn) att det andra barnet insjuknat i feber och huvudvärk. Ringer och sms:ar flera gånger och får inget svar, senare på kvällen svarar han argt och avvisande och framhåller att jag stör honom. Har han rätt att undanhålla mig denna information om mina barn? Han vägrar fortsatt familjerådgivning och familjeterapi, och att prata med honom är omöjligt.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver brukar kallas för samarbetssvårigheter, är samarbetssvårigheterna så pass grova att det påverkar barnet negativt är det ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden och ge vårdnaden till en av föräldrarna. För att gemensam vårdnad ska fungera krävs det att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnen. Är det så att avsaknaden av kommunikation med dig angående barnen påverkar barnen negativt är det inte tillåtet och kan vara ett skäl för dig att få ensam vårdnad om du skulle begära det hos domstol. Kommunikationsproblem där en förälder vägrar direkt kontakt med den andra föräldern är inte i sig självt tillräckligt för en ändring i vårdnaden. Det finns rättsfall där kontakt mellan föräldrarna endast skedde via mejl eller sms, domstolen tyckte inte det var ett tillräckligt skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden.Sammanfattningsvis kan man säga såhär; det är inte förenligt med barnets bästa om den ena vårdnadshavaren undanhåller information från den andra vårdnadshavaren som kan påverka barnen negativt. Att en vårdnadshavare direkt vägrar att kommunicera med den andra vårdnadshavaren är inte i sig tillräckligt för att samarbetssvårigheterna ska anses så pass grova att ensam vårdnad är att föredra. Skulle du vilja få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter finns det ingen direkt metod man kan gå på för att säga utgången, domstolen kommer i sådana fall göra en helhetsbedömning utefter vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avtal om gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Ett par valde för två år sedan att separera, de har två gemensamma barn som i nuläget är tre respektive fem år gamla. Modern fick vid separationen ensam vårdnad då fadern betett sig hotfullt och haft problem med narkotikamissbruk. Han motsatte sig inte den ensamma vårdnaden och valde att starta en rehabiliteringsprocess mot både sina aggressionsproblem och sitt missbruk. Nu två år senare är fadern enligt sin egen utsago en "förändrad man" och har ett stabilt jobb samt inga bekymmer längre. Pappan vill nu ansöka om gemensam vårdnad för sina barn.Om mamman går med på att de återigen ska ha gemensam vårdnad, vad behöver de göra då för att det ska bli juridiskt bindande?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har en av föräldrarna vårdnaden och är båda föräldrarna överens om att vårdnaden ska vara gemensam får de avtala om detta. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte anses oförenligt med barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Byte av skola vid gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min sambo är i vårdnadstvist med barnets mamma. Pappan har flyttat till mig en annan kommun.Barnets mamma saknar folkbokföring adress.Barnet vill bo hos oss på heltid och gå i skola hos oss, barnet är 10 år.Barnet har pendlat 3h dag på pappas veckor till skolan.Pappan har ansökt om skolplats här och har fått plats här, men mamman samtycker inte eller svarar inte.Det går inte heller att nå henne, barnet förväntats att börja den nya skolan på måndag och den andra skolan är informerad.Vill tillägga att barnet har adhd och ångest och mår dåligt av att åka till mamma.Mamma har gått med på att han ska bo här men inte att han ska byta skola. Känner inte rimligt att han ska behöva åka så många h per dag samt att han faktiskt vill byta till en skola hos oss.Rätten avslog ansökan om en interminiskt beslut om ensamvårdnad då de två veckor till kallelse till rätten. Men vart ska han gå i skolan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). När det gäller val av skola måste vårdnadshavarna vara överens, kan de inte komma överens ska det rådande förhållandet bestå delvis barnet ska inte byta skola. En skola får inte skriva in ett barn i skolan på ansökan av en vårdnadshavare om inte båda vårdnadshavarna samtycker.I ditt fall vore den juridiska lösningen att en av föräldrarna söker ensam vårdnad så att den föräldern ensam kan bestämma gällande skolval. Ensam vårdnad kan fås antingen genom avtal om båda föräldrarna är överens eller fastslaget i en dom (6 kap. 5, 6 §§ föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Min sambo har 2 barn i förskoleåldern sedan ett tidigare förhållande. Dom har enskilda samtal med familjerätten kring uppdelning av dagar han och hans ex ska dela på barnen som t.ex. varannan vecka, eftersom dom inte kommer överens hjälper familjerätten till att medla. Nu undrar vi om han får ge mig som är sambo till honom och inte barnens vårdnadshavare en fullmakt för att sköta detta ärende med familjerätten och svara i hans ställe sköta kontakten kring barnen. Får man skriva en fullmakt för hans del av vårdnaden utan den andres medgivande? Dom har delad vårdnad och är skriva hemma hos oss.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger kan föräldrar genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § föräldrabalken, 5 kap. 3 § socialtjänstlagen). Det är allts endast föräldrar samtalen är till för och inte någon annan. Du kan därför inte deltaga på samtalen i din sambos ställe. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag flytta med barnet vid gemensam vårdnad?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex flyttade från min hemstad, ca 40 mil bort, när våran dotter va ca 8 månader. Jag har sedan flytten påtalat att jag inte trivs, och skulle vilja flytta tillbaks, vilket han inte velat. Nu är vi separerade sen ett tag tillbaks, och dottern är snart 4 år. Jag vantrivs här, och längtar tillbaks, eller åtminstone närmre min familj då jag inte har någonting här. Han vägrar låta mig flytta med dottern, och vill att jag isf har varannan helg. Vi har gemensamma vårdnad. Har jag ens några rättigheter? Jag känner mig otroligt uppgiven.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad fattar vårdnadshavarna gemensamt beslut i det som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Till detta hör mer ingripande beslut så som barnets bostadsort. Den vårdnadshavare som barnet bor hos får därför inte ensam bestämma att barnet ska flytta med honom eller henne. Kan inte vårdnadshavarna komma överens vart barnet ska bo ska rådande boende bestå. Om en förälder vid gemensam vårdnad trots allt flyttar med barnet mot den andra vårdnadshavarens vilja kan det vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet bör ändras. Vill du själv ha bestämmanderätt över vart barnet ska bo måste du få ensam vårdnad. Kan inte du och ditt ex komma överens om att vårdnaden ska ändras måste du vända dig till domstol (6 kap. 5 § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förälder som inte träffar barnet på umgängestillfällena och samarbetssvårigheter

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |HejVi har en dom sen 2018 på delad vårdnad och ett umgänges schema.Som inte har följts en ända gång sen den kom. Hen har aldrig hämtat barnet på umgänges tiderna varannan helg m.mDet har alltså gått tre år snart sen domen om umgänge kom och Hen svarar inte ens vid frågor rörande barnet. Eller andra frågor eller ja inte alls Vad har man för rättigheter och hur skulle det gå om man stämde på nytt om ensamvårdnad om barnetBarnet börjar snart skolan och papper ska in men eftersom Hen inte svarar så känns det som skolgången kommer bli tungt för min del som bo förälder
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Umgänget Alla beslut rörande vårdnad och umgänge ska tas med beaktande i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken)Ett förordnande om umgänge kan upphävas om det är så att umgängesföräldern inte umgås med barnet på de tider som är fastställda av domstolen. Anledningen är att det inte ses förenligt med barnets bästa som kan ha en längtan och se fram emot ett umgänge som aldrig blir av. Se exempelvis RH 1997:59 där ett beslut om umgängesrätt upphävdes då umgängesrättshavaren inte utnyttjade umgängestillfällena. VårdnadenPrecis som vid frågor gällande umgänge utgår man från vad som är förenligt med barnets bästa när vårdnadsfrågan avgörs. Föräldrarna ska ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet för att gemensam vårdnad ska vara aktuell. Har föräldrarna svåra samarbetssvårigheter anses det inte förenligt med barnets bästa att vårdnaden är gemensam (6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken). Situationen i ditt fall Att den ena föräldern vägrar att kommunicera med den andra föräldern så att viktig information kring barnet undantas som kan påverka barnets vardag negativt eller att vårdnadshavarna inte tillsammans kan komma överens så att viktiga dokument skrivs på tyder på så pass grova samarbetssvårigheter att ensam vårdnad kan bli aktuell. Det tillsammans med att den ena föräldern vägrar träffa barnet och kommunicera angående umgängestillfällena kan vara tillräckligt för att rätten ska döma till ensam vårdnad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga häl