När får köparen rätt att häva köpet?

2021-06-27 i Köplagen
FRÅGA |Vi sålde en bil privat som gör det själv bil pga brister på besiktningen. Uppgav i annonsen felen som var på besiktningen. En köpare kom,kollade på bilen och köpte den. Betalade och gjorde ägarbyte via appen. Då ångrade sig köparen pga ännu ett fel som vi inte upptäckt och uppgivit i annonsen. Dom ville ha pengarna tillbaka och göra ägarbyte åter. Vad gäller?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du har som privatperson sålt en bil till en annan privatperson, därmed tillämpas köplagen (KöpL), se 1 § och 4 §.Att bilen är behäftad med fel verkar vara ostridigt mellan er (jämför vidare 17 § KöpL). Frågan blir då vem som ska ansvara för felet. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas (se 13 § KöpL). När felet upptäcktes låg således risken för bilen på köparen. Säljaren svarar emellertid för fel som funnits vid denna tidpunkt (riskövergången) även om felet visar sig först senare (se 21 § första stycket KöpL).Om felet uppstod innan avlämnandet, alltså när du fortfarande bar risken för varan, föreligger ett fel enligt köplagens mening och köparen får rätt att göra gällande en rad olika påföljder (se vidare 30 § KöpL). Ni verkar vara överens om att så är fallet och ett fel föreligger alltså i bilen.Din köpare vill ha tillbaka pengarna och återlämna bilen till dig. Med andra ord vill köparen häva köpet. Hävning regleras i 39 § KöpL och får göras om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det beror alltså på arten av fel; ett mindre fel brukar inte rendera i en hävningsrätt för köparen, medan ett allvarligt fel mycket väl kan föranleda en rätt till hävning.Oavsett detta har du som säljare en rätt att först avhjälpa felet, även om köparen inte kräver detta (se vidare 36 § KöpL). Det är enbart om detta inte kommer ifråga som köparen kan häva köpet (se 37 § KöpL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2021-05-31 i Ränta
FRÅGA |Hej hur ska jag räkna räntan för skadestånd från 15juli 2019 tills nu?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regleringen kring ränta på skadestånd återfinns i räntelagen (RänteL). Om skadeståndet avser brott som begåtts med uppsåt ska ränta betalas från den dag då skadan uppkom (se 4 § femte stycket RänteL). I övriga fall som rör ränta på skadestånd ska ränta utgå på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på ersättning och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras. Gäldenären är inte skyldig att betala någon ränta för tiden innan kravet och utredning kommit honom till handa (se 4 § tredje stycket RänteL).Räntesatsen som gäller för skadestånd är referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter (se vidare 6 § första stycket RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (se vidare 9 § RänteL) och uppgår i dagsläget till 0%. I dagsläget ligger således räntesatsen på 8%. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om ett fel visar sig inom sex månader vid konsumentköp?

2021-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Det är så att jag för 11 dagar sen köpte en bil från en bilhandlare. Det blev ett köp utan några garantier. 9 dagar efter att bilköpet genomfördes så la bilen av och fick bärgas bort till en verkstad, nu visar det sig att det är stora problem med bilens motor som kan kosta mig upp till 60 tusen kronor. Jag har som sagt endast ägt bilen i några dagar och kört med den hur försiktigt som helst så det kan omöjligt vara jag som orsakat problemet. Nu undrar jag hur jag ska gå tillväga? Jag vet att vi har konsumentköplagen men jag är inte alls så påläst och vill vara så påläst som möjligt när jag möter företaget jag köpte bilen av så de ska se att jag är påläst ordentligt. Vad gäller här? Hur går jag tillväga? Visst har jag en 6 månaders garanti via konsumentköplagen även om jag inte har en garanti direkt via bilföretaget?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Förutsatt att du i egenskap av privatperson har köpt bilen av en näringsidkare är mycket riktigt konsumentköplagen (KKL) tillämplig (se 1 § KKL).Problemen med bilens motor klassificeras tveklöst som ett fel enligt 16 § KKL. Avgörande för vem som bär ansvaret för ett fel beror på vem som bär risken för varan; risken för varan går över på köparen när den avlämnas (se 8 § andra stycket KKL). Avlämnandet sker när konsumenten har fått varan i sin besittning (se 6 § KKL). Du bär som konsument alltså risken för bilen när du har fått den i din besittning, men säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (se vidare 20 § första stycket KKL). Precis som du säger gäller här en sorts presumtion till konsumentens fördel; ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits redan vid avlämnandet (se 20 a § KKL). Om inte säljaren kan visa att felet uppkommit sedan du började använda bilen anses således felet ha funnits vid avlämnandet. Detta innebär att varan anses vara felaktig och du kan då göra diverse påföljder gällande, t.ex. avhjälpande eller prisavdrag (se 22 § KKL). Detta gäller förutsatt att du reklamerar inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet (se vidare 23 § KKL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendom vid bodelning under äktenskapet?

2021-05-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Vi har gjort en bodelning mellan makar så båda husen står därmed på mig. Vid eventuell skilsmässa hur blir det med husen då?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En bodelning sker som huvudregel när ett äktenskap upplöses men om båda makarna är överens om saken kan bodelning även ske under äktenskapet (se 9 kap. 1 § första och andra stycket äktenskapsbalken). En bodelning under äktenskapet sker oftast för att reda ut vem som äger vad.Äganderätten måste dock noga skiljas från giftorätten, vilken är ett latent anspråk på att vid en eventuell bodelning få ta över viss andel av egendom. Du äger nu båda husen men detta påverkar inte giftorätten vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad. Om ni sedermera skulle skilja er kommer ni båda fortsatt att ha rätt till hälften vardera av giftorättsgodset. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (se 7 kap. 1 äktenskapsbalken). Husen kommer att ingå i bodelningen (jfr 10 kap. 1 § äktenskapsbalken) om de ej görs till enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. En annan sak är att du vid en eventuell äktenskapsskillnad som utgångspunkt kommer ha rätt att få husen på din lott (se 11 kap. 7 § äktenskapsbalken) men värdet på dem kommer som sagt ingå i bodelningen så länge de utgör giftorättsgods och inte enskild egendom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Efter hur lång tid preskriberas fordringar?

2021-06-27 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag fick häromdagen kännedom om skulder från år 1999 inkommit till kronofogden för utmätning av min lön. Är inte dem skulderna preskriberade? Det gällde bl.a skolfoton och hundmat.Mvh.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Reglering avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). Vid konsumentfordringar gäller istället en preskriptionstid på tre år, förutsatt att fordringen inte är ett löpande skuldebrev (se vidare 2 § andra stycket PreskL). Om hundmaten är köpt av en näringsidkare som denne sålt inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet, och du har använt hundmaten för enskilt bruk, gäller således en preskriptionstid för denna på tre år.Preskriptionstiderna gäller som sagt enbart om inte något preskriptionsavbrott sker. De olika typerna av preskriptionsavbrott som finns regleras i 5 § PreskL och inkluderar exempelvis att gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären eller att gäldenären utfäster betalning eller erlägger ränta eller amortering. Verkan av att sådana preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (se 6 § PreskL).Om något av dessa preskriptionsavbrott har skett i ditt fall kommer fordringarna mot dig inte att vara preskriberade. Om däremot inget preskriptionsavbrott har skett gentemot dig om gäldenär kommer dessa fordringar från 1999 att vara preskriberade och borgenären kan inte kräva dig på betalning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste arbetsgivaren informera arbetstagaren i förtid vid avbrytande av provanställning?

2021-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!I en av de organisationer som jag jobbade i för några år sedan har en del provanställda fått sluta på grund av att de inte klarade att hantera arbetsuppgifterna.De provanställda informerades enbart muntligt men i boken "Rätt arbetsrätt 2021" som jag använder nu när jag studerar till HR-Specialist hittar jag flera mallar som är avsedda för att skriftligt informera arbetstagaren om att man avslutar provanställningen och det finns även en mall som är avsedd för att informera arbetsgivarens fackförbund om varsel.Vad gäller egentligen vid avslutning av provanställning?Tusentack på förhand!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå i som mest sex månader (se 6 § första stycket LAS). En provanställning är en för arbetstagaren osäker anställningsform i och med att arbetsgivaren när som helst under prövotiden får avsluta provanställningen, om inte annat avtalats. (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för detta och behöver inte heller uppge skälen för avbrytandet till arbetstagaren.I princip kan alltså arbetsgivaren avbryta en provanställning med vilka skäl som helst och arbetstagaren har heller ingen rätt att få reda på vilka skäl som ligger bakom beslutet. Det finns vissa undantag till ovanstående; arbetsgivaren får inte avbryta en provanställning i förtid om det sker på grund av diskriminering eller genom en föreningsrättskränkning. Att avbryta en provanställning för att arbetstagaren inte klarar av att hantera arbetsuppgifterna är emellertid något som arbetsgivaren är helt fri att göra.Även om en provanställning får avbrytas i förtid finns det vissa ordningsföreskrifter som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Ett besked om avbrytande av provanställning i förtid måste lämnas till arbetstagaren minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad måste arbetsgivaren i samband med denna underrättelse även varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör (se 31 § LAS).Dessa underrättelser är dock som sagt enbart ordningsföreskrifter. Att arbetsgivaren försummar dessa förpliktelser innebär således inte att den provanställde har rätt att fortsätta sin anställning. Den provanställde kan emellertid kräva skadestånd av arbetsgivaren för åsidosättandet av dessa förpliktelser (se 38 § LAS).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka är påföljderna vid ett rättsligt fel?

2021-05-31 i Köplagen
FRÅGA |jag köpte en båt i god tro till marknadsmässigt pris, inga konstigheter förutom att jag inte kollade upp båt och motor innan köp. det visade sig att båten var anmäld stulen 2019 i Sthlm och polisen tog båten och motorn i beslag. ursprungsägaren har fått ersättning via försäkringsbolaget. kan jag via köplagen kräva pengarna tillbaka av säljaren? (Privatperson som i sin tur påstår att han köpt båten i god tro av en annan privatperson) hur går jag i så fall tillväga rent praktiskt?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du i form av privatperson köpt båten av en annan privatperson. I ett sådant fall är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § och 4 § KöpL).När någon köper en vara av säljaren som egentligen tillhör en tredje man föreligger ett så kallat rättsligt fel. Rättsliga fel regleras i 41 § KöpL. Av nämnda lagrum framgår att du som köpare har rätt till ett antal olika påföljder, förutsatt att det inte var avtalat mellan dig och säljaren att du skulle överta varan med den begränsning som tredje mans äganderätt innebär. Det framgår av ditt svar att du och säljaren inte har haft ett sådant avtal, varmed du har rätt till i första hand avhjälpande eller omleverans, och i andra hand till hävning. Du har även rätt till ersättning för eventuell skada du lidit, förutsatt att du var i god tro om tredje mans äganderätt (se 41 § andra stycket KöpL). Du måste för att få åberopa det rättsliga felet reklamera inom skälig tid (se 32 § KöpL). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren avbryta en provanställning för att anställa någon annan?

2021-05-27 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Kan ett företag anställa någon annan före min man då han är provanställd? Han har varit provanställd i snart 5,5 månad, har dom rätt att göra detta. Tack
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå i maximalt sex månader (se 6 § första stycket LAS). En provanställning är en för arbetstagaren mycket osäker anställningsform. Om inte annat har avtalats får arbetsgivaren när som helst under prövotiden avsluta provanställningen (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för detta och behöver inte heller uppge skälen för avbrytandet till arbetstagaren.I princip kan alltså arbetsgivaren avbryta en provanställning med vilka skäl som helst och arbetstagaren har heller ingen rätt att få reda på vilka skäl som ligger bakom beslutet. Det finns vissa undantag till ovanstående; arbetsgivaren får inte avbryta en provanställning i förtid om det sker på grund av diskriminering eller genom en föreningsrättskränkning. Att avbryta en provanställning för att arbetsgivaren vill anställa någon annan istället för den provanställde är emellertid helt i enlighet med lagen.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,