Kan ett arvsavstående ske efter att arvlåtaren gått bort?

2020-05-11 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mamma har gått bort nyligen. Jag skulle vilja avstå min arvslott till förmån för mina barn. Är det möjligt att skriva papper på detta när min mamma redan har gått bort?Tack för er hjälp.Hälsningar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Viktigt vid sådana här situationer är att skilja på arvsavsägelse och arvsavstående. Arvsavsägelser är reglerat i 17 kap. ärvdabalken medan frågor om arvsavståenden inte finns reglerat i lag.En arvsavsägelse ska ske medan arvlåtaren fortfarande är vid liv och gäller även mot personens avkomlingar (se vidare 17 kap. 2 § ärvdabalken). Ett arvsavstående, vilket är vad du frågar om, sker däremot endast när arvlåtaren redan är död. Du klipper inte heller vid ett arvsavstående bort dina avkomlingars istadarätt. Här blir svaret således att ja, det är möjligt för dig att avstå från ditt arv även om din mamma redan har gått bort.Ett arvsavstående kan göras ända fram till dess att arvskifte sker och kan avse hela eller delar av arvslotten. Vid ett arvsavstående från din sida kommer dina legala arvingar enligt den legala arvsordningen i 2 kap. ärvdabalken att träda in i ditt ställe. Dessa kommer i ditt fall passande nog att vara dina barn.Ett arvsavstående ska göras skriftligt och skrivas under av dig. Det ska göras av dig i samband med bouppteckningen och bifogas till bouppteckningsregistreringen.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister med att utforma arvsavståendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När kan en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?

2020-05-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Jag har varit anställd på en restaurang i 2 månader med 6 månaders provanställning som jag nu utan förvarning blivit uppsagd från av vad restaurangen säger "personliga skäl" och detta beror på enligt restaurangchefen att de fått in klagomål på min service från gäster. Detta kom helt och hållet som en överraskning för mig då all feedback jag fått från kollegor, överordnade samt gäster endast varit positiv.Vid min anställning så informerade jag även mina kollegor och överordnade om att jag är diabetiker, vilket kan påverka hur folk uppfattar mig vid blodsockerfall och liknanden. Det jag i grund och botten undrar lite om nu är ifall det har rätt att säga upp mig utan förvarning med omedelbar verkan baserat på dessa grunder? Jag är medlem i HRF, hotell- & restaurangfacket och restaurangen har inte kontaktat facket ang. min uppsägning.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att en provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Denna möjlighet att avbryta provanställningen i förtid tillkommer både arbetsgivaren och arbetstagaren. Om du inte har avtalat någon uppsägningstid med din arbetsgivare kan din arbetsgivare alltså avbryta provanställningen när som helst.Det finns här inte något krav på saklig grund för uppsägning eller liknande, vilket gäller vid uppsägning av tillsvidareanställda, utan arbetsgivaren behöver inte ens ange skälen till varför hen vill avbryta provanställningen i förtid. Utgångspunkten är således att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren från sin provanställning av vilka personliga skäl som helst. Det finns inskränkningar där avbrytandet inte har ansetts okej, det har i praxis då rört sig om saker som diskriminering och föreningsrättskränkningar.Mot bakgrund av hur du beskriver situationen verkar det inte föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning och din arbetsgivare har i ett sådant fall rätt att avbryta provanställningen i förtid, även med hänvisning till sådana "personliga skäl" som du beskriver.Din arbetsgivare skulle dock ha underrättat dig om hens plan att avbryta provanställningen två veckor innan detta skedde. Även ditt fackförbund som du är medlem i skulle ha underrättats och ni skulle ha haft rätt till en överläggning med din arbetsgivare (se vidare 31 § LAS). Detta lagrum är emellertid endast en ordningsföreskrift. Det innebär att även om din arbetsgivare har brutit mot bestämmelsen, vilket hen synes ha gjort, kommer avbrytandet av din provanställning att bestå. Du kan dock vara berättigad till skadestånd på grund av din arbetsgivares underlåtenhet att underrätta dig och ditt fack i förtid (se vidare 38 § LAS).Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund och förklara den uppkomna situationen för dem. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag skatta för betalning i form av boende och mat?

2020-05-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle jobba på min morfars företag och få betalt i mat och någonstans att bo, räknas det som att jobba svart eller är detta lagligt? Jag skulle alltså inte få någon lön. Jag vill kunna skriva detta på mitt CV så jag inte får något glapp.Tack på förhand!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Vid arbete såsom anställd ska all lön och alla förmåner som man får av sin arbetsgivare tas upp till beskattning inom inkomstslaget tjänst (se 10 kap. 2 § första punkten IL samt 11 kap. 1 § IL). Även om man som anställd alltså inte får kontant lön utbetald ska man beskattas för eventuella förmåner som utgår som om dessa skulle utgöra lön. Syftet med detta är att från lagstiftarens sida skapa neutralitet mellan olika avlöningsformer och undvika kringgående av beskattning genom att arbetsgivare helt enkelt betalar arbetstagare i andra saker än reda pengar.Svaret på din fråga är således att om du skulle arbeta för din morfar på beskrivet sätt skulle du vara skyldig att ta upp din erhållna bostadsförmån samt dina kostförmåner till beskattning. Bostadsförmånen ska tas upp till marknadsvärde (se 61 kap. 2 § IL) och hur beräkningen av kostförmånen ska göras framgår av 61 kap. 3 § IL. Om du skulle underlåta att deklarera för dessa förmåner kommer du alltså anses jobba svaret, vilket är olagligt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man köper en fastighet för lägre pris än taxeringsvärdet?

2020-04-29 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om man köper en fastighet av släkting för marknadsvärdet, efter 2 oberoende värderingar, (525.000 på grund av vattenskada) fast taxeringsvärdet är 668.000. Hur ska detta redovisas, beskattas?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Beskattningstidpunkten för eventuella kapitalvinster och kapitalförluster är det år då tillgången avyttras (se 44 kap. 26 IL). Vad som avses med avyttring framgår av 44 kap. 3-4 §§ IL. Om en tillgång anses ha avyttrats aktualiseras alltså beskattning. När det istället gäller gåvor är dessa skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. Vid situationer av så kallat blandat fång, alltså när överlåtelsen innehåller både inslag av gåva och köp, gäller särskilda principer. Förutsatt att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda (det ska finnas en gåvoavsikt hos givaren, gåvan ska vara frivillig/villkorslös och det ska ske en förmögenhetsöverföring) gäller följande vid blandat fång av fastigheter.Bedömningen av om överlåtelsen med det blandade fånget ska anses utgöra köp eller gåva görs vid fastigheter utifrån den i praxis etablerade huvudsaklighetsprincipen. Detta betyder att om det anses finnas någon gåvodel i överlåtelsen ska hela transaktionen ses som en gåva. Bedömningen görs genom att fastighetens taxeringsvärde jämförs med ersättningen som lämnas för fastigheten. Om ersättningen understiger taxeringsvärdet anses en gåvodel i transaktionen föreligga, och hela överlåtelsen ses då som gåva (se t.ex. RÅ81 1:29).I ditt fall är ersättningen som du ska lämna lägre än fastighetens taxeringsvärde. Således kommer hela överlåtelsen av fastigheten att ses som en gåva. Detta innebär att din släkting inte kommer beskattas alls eftersom gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För din del gäller följande: du kommer i enlighet med kontinuitetsprincipen att inträda i givarens skattemässiga situation (se vidare 44 kap. 21 § IL). Detta innebär att din anskaffningsutgift för fastigheten kommer att bli samma anskaffningsutgift som din släkting hade för fastigheten. Det är detta belopp som kommer ligga till grund för ditt omkostnadsbelopp, och således även din eventuella kapitalvinst/kapitalförlust, om du i framtiden beslutar dig för att sälja fastigheten (se vidare 44 kap. 13-14 §§ IL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Förlorar man sin rätt till laglott om man godkänner testamentet?

2020-05-11 i Laglott
FRÅGA |Hej.Min kära mamma har avlidit. Vi är 2 syskon.Mamma har skrivit testamentet.Det är jag som ska ärva allt enligt hennes vilja.Min bror har godkänt testamentet. Ska han ändå ärva laglott? Eller måste han bestrida testamentet för att få ut lagligt? Mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Varje bröstarvinge har rätt att ur arvlåtarens kvarlåtenskap få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Att din bror har godkänt testamentet påverkar inte hans rätt att få ut laglotten. En rättsföljd av att han godkänt testamentet är dock att han anses ha avstått från sin rätt att klandra testamentet, t.ex. för att det skulle vara förfalskat eller dylikt.Hans godkännande innebär emellertid som sagt inte att han avstått från sin laglott. För att få ut laglotten måste han dock påkalla jämkning av testamentet, vilket inte är samma sak som att klandra testamentet (se vidare 7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Jämkningen av testamentet måste påkallas av din bror inom 6 månader från det att han delgavs testamentet (se 7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken). Om han underlåter att göra detta, går hans rätt till laglotten förlorad.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är underrättelse enligt LAS samma sak som uppsägningstid?

2020-05-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är uppsagd från min provanställning / jag tolkar avtalet som att jag har två månaders uppsägningstid om arbetsgivarensäger upp (på avtalet är provanställning ikryssad samt i rutan om uppsägning står det två månader.) Arbetsgivaren tvingade mig att skriva på papper där det står två veckor - på står att det är det som gäller och hänvisar till texten påbaksidan av avtalet där det står att arbetsgivaren ska underrätta om uppsägning vid provanställning 14 dagar innan...är underrättelse samma som uppsägningstid?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller provanställningar är att de får avbrytas när som helst av båda arbetsgivare och arbetstagaren, utan föregående uppsägningstid (se 6 § tredje stycket LAS). Om annat har avtalats gäller emellertid detta mellan parterna. Om du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid är det således det som gäller mellan er.Texten som din arbetsgivare hänvisar till är inte uppsägningstid. Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning i förtid ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om detta minst två veckor i förtid (se vidare 31 § första stycket LAS). Det synes vara denna bestämmelse som återfinns på baksidan av ert avtal. Det är alltså inte samma sak som uppsägningstid, denna underrättelsefrist är enbart en ordningsföreskrift och arbetsgivaren är skyldig att vidta denna underrättelse oavsett om uppsägningstid är avtalad eller inte. Tvåveckorsfristen har ingenting med eventuell uppsägningstid att göra.Du är alltså berättigad till din avtalade uppsägningstid på två månader enligt ert avtal.Mitt råd till dig är att informera din arbetsgivare om detta. En vägran av arbetsgivaren att respektera arbetstagarens uppsägningstid kan berättiga dig till både ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Jag tycker också att du ska kontakta ditt fackförbund angående saken, om du är medlem i ett sådant.Om du skulle vilja ha vidare hjälp i ärendet av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid avslutandet av en provanställning?

2020-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har tre frågor:1) Kan man anställa en person på provanställning 3 månader och sedan förlänga den ytterligare 3 månader (gäller då samma tjänst och arbetsgivare)?2) Avsluta en provanställning: gäller 14 dagar enbart från arbetsgivarens sida eller även om den anställde säger upp sig själv? Har läst/sökt och fått olika svar ex.vis att den anställde kan "gå på dagen".3) Ska anställningen då avslutas innan "deadline"/sexmånadersgränsen passerat eller räcker det med att besked om uppsägning ges innan dess (ex: besked lämnas två dagar innan deadline och anställningen upphör då 12 dagar efter att deadline passerats?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga går att finna i lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställningar regleras där i 6 §. Jag delar upp mitt svar utifrån dina frågor1) Prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader lång (se 6 § första stycket LAS). Det finns inget som hindrar att du ingår två olika provanställningar med arbetstagaren om vardera är på tre månader. Gränsen på sex månader är hur lång provanställningen maximalt får vara, det är helt okej att ingå avtal om en kortare prövotid. Du kan i så fall förlänga den första med tre månader men observera som sagt att den inte kan vara längre än sex månader.2) Den regeln jag antar att du syftar på är 31 § LAS. Där framgår det att om arbetsgivaren avser att avbryta en provanställning i förtid eller om arbetsgivaren inte avser låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning, ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om beslutet minst två veckor i förväg. Regeln gäller alltså endast om det är arbetsgivaren som vill avsluta provanställningen och inte när arbetstagaren säger upp sig själv.3) Här gäller att anställningen alltid måste avslutas innan prövotiden på sex månader har gått ut. Om du skulle ha kvar arbetstagaren 12 dagar efter att sexmånadersgränsen passerats kommer denne att ha fått en tillsvidareanställning hos dig (se 6 § andra stycket LAS). Som jag skrev under 1) kan prövotiden alltid maximalt vara sex månader lång. Du måste således underrätta arbetstagaren minst två veckor innan deadline. En annan sak är att du även kan vänta med att underrätta arbetstagaren fram till två dagar innan om du vill, enligt 6 § andra stycket LAS gäller att så länge du gjort detta innan prövotiden löpt ut kommer inte arbetstagarens provanställning att övergå till en tillsvidareanställning. Du bryter då dock mot tvåveckorsregeln i 31 § LAS och riskerar då att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket anställningsskydd har man om man är sambo med sin arbetsgivare?

2020-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad som gäller för mig? Min arbetsgivare är min sambo och nu vid deras ägarmöte så vill de säga upp mig.Eftersom jag inte omfattas av LAS och kan läsa mig till att familjemedlemmar undantas och inte ingår i turordningen vid uppsägning av arbetsbrist och att en sådan arbetstagare kan sägas upp sist av alla på arbetsplatsen. Så då undrar jag om detta stämmer Mvh Susanne
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln är att alla arbetstagare i allän och enskild tjänst omfattas av LAS (se 1 § första stycket LAS). Från lagens tillämpningsområde undantas dock bland annat arbetstagarens familj (se 1 § andra stycket LAS). I begreppet "familj" inbegrips enligt Arbetsdomstolens praxis även arbetstagarens sambo, oavsett om de har gemensamma barn (se till exempel AD 2000:97). Det stämmer alltså att du som sambo till din arbetsgivare inte omfattas av LAS.Detta kan innebära både fördelar och nackdelar för arbetstagaren i anställningsskyddshänseende. Dels är det som du säger så att vid en eventuell arbetsbristsituation hade du kunnat undantas från turordningen, och du hade alltså inte behövt sägas upp först även om du var den sist anställde på företaget. Det är emellertid också så att i och med att du är undantagen från LAS kan du bli uppsagd utan att det krävs saklig grund, vilket annars är huvudregeln för att man ska få säga upp en arbetstagare (se 7 § LAS). Du har inte heller rätt till någon uppsägningstid (jämför 11 § LAS).För din del betyder det alltså att om din arbetsgivare, som också är din sambo, behöver hen varken ha saklig grund eller ge dig rätt till uppsägningstid.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,