Häktning efter fällande dom. Vad gäller?

2019-11-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min pojkvän har suttit häktad sen i Juni för grovt bedrägeri, rättegången har börjat och den ska vara färdig till den 20e December. Min fråga är då, finns det en chans att han kan bli fri från häktet om han blir dömd? Och sen infinna sig själv på anstalt.
Sandra Kjellberg |HejTack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Allmänt om häktningDen bestämmelsen som aktualiseras i ditt fall går att hitta i rättegångsbalken (RB) 24 kap. 21 §. Av denna bestämmelse följer att om den tilltalade döms för brottet ska rätten även pröva om den tilltalade ska stanna kvar i häktet tills dess att domen vinner laga kraft. För din pojkväns del innebär det alltså att om domstolen anser att ingen av häktningsreglerna gör sig gällande i hans fall, kan han släppas på fri fot tills dess att det blir dags för honom att inställa sig på anstalten för att avtjäna sitt straff. HäktningsreglernaDet finns fyra häktningsregler och den huvudsakliga häktningsregeln återfinns i RB 24 kap. 1 §, stycke 1.Att den som häktas är på sannolika skäl misstänkt,Misstanken måste vidare avse ett brott för vilket ett års fängelse ingår i straffskalan,Någon av de tre häktningsskälen föreligger. Det ska alltså finnas en risk för att den tilltalade:Avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara),Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (kollusionsfara), ellerFortsätter att begå sin brottsliga verksamhet (recidivfara)Att häktning inte framstår som oproportionerligt, ochAtt det inte kan antas att den misstänkte antas kommer att dömas till böter. Vad gäller i ert fall?Då jag inte har någon närmare insyn i din pojkväns fall kan jag endast göra en generell bedömning utifrån de omständigheter du har gett mig. Om din pojkvän döms för grovt bedrägeri utgör inte den första förutsättningen något hinder. Beträffande den andra förutsättningen ska rätten vid sin bedömning ta hänsyn till det straff som faktiskt har valts. Så om din pojkvän döms till fängelse i ett år eller mer måste även denna förutsättning anses uppfylld. Angående den tredje förutsättningen måste givetvis en bedömning i det enskilda fallet göras, men det finns en möjlighet att rätten exempelvis bedömer att det finns en risk att din pojkvän inte kommer inställa sig till anstalten när det är dags för honom att avtjäna sitt fängelsestraff. Om din pojkvän skulle dömas för grovt bedrägeri aktualiseras påföljden fängelse, vilket innebär att den femte förutsättningen inte heller utgör hinder för häktning. Häktningen får inte heller framstå som oproportionerlig. Alltså, häktningen måste alltså stå i rimlig proportion till vad som finns att vinna med åtgärden och då jag saknar kännedom om de närmare omständigheterna i din pojkväns fall kan jag inte uttala mig om denna förutsättning är uppfylld eller ej. SammanfattningsvisOm din pojkvän döms för grovt bedrägeri kan det finnas en chans för honom att släppas fri till dess att han ska inställa sig på anstalt för att avtjäna sitt fängelsestraff. I slutändan är det dock en bedömning som rätten måste göra beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min bedömning kan det dock finnas en risk att rätten kan komma att anse att det finns ett behov att hålla honom häktad tills dess domen vinner laga kraft och han kan avtjäna sitt straff. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och lycka till. Med vänlig hälsning,

Förfalskning av namnteckning

2019-11-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag misstänker att min son har förfalskat min namntecknig i mycket viktiga handlingar
Sandra Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt är du intresserad av att veta om det din som har gjort är ett brott eller inte. Den bestämmelse som aktualiseras i ditt fall är brottsbalkens (BrB) 14. Kap, 1 § stycke 1 som reglerar frågor om urkundsförfalskning.För att dins sons agerade ska anses utgöra urkundsförfalskning gäller det att en rad förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda. Eftersom det inte riktigt framkommer vad som har hänt och vad det rör sig om för handlingar kan jag endast ge en övergripande bild av vad som utgör urkundsförfalskning.UrkundsförfalskningUrkundsförfalskning kan ske på olika sätt och ett av dessa sätt att framställa en falsk urkund. En urkund är falsk om den ser ut att komma från någon från vilken den i själva verket inte gör. Vad som är att anse med en urkund regleras i BrB 14 kap. 1 §. st. 2 och i regel måste följande kriterier vara uppfyllda för att en handling ska vara en urkund:Handlingen är utställd som bevis,Handlingen förmedlar informationDet framgår vem som har upprättat handlingen, och Handlingen har orginalkaraktär. Att framställa en falsk urkund kan ske på tre olika sätt, där ett utav dem är att utan lov ange annans namn. Det krävs dessutom att handlingen i det enskilda fallet innebär fara i bevishänseende, vilket innebär att den oäkta urkunden kan tas för äkta och att den kommer att användas utanför privata sammanhang. Sammanfattningsvis. Alltså, för att det ska röra sig om urkundsförfalskning och således ett brott, krävs det för det för det första att de aktuella handlingarna är urkunder. Det krävs dessutom att han utan ditt samtycke har undertecknat dessa handlingar och att handlingarna utgör fara i bevishänseende. Om detta kan tänkas stämma in i ditt fall så har din son begått brottet urkundsförfalskning. Givetvis kan du kontakta Lawline på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp. Om du vill kan du också göra en polisanmälan.Hoppas att allt löser sig för dig!Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra åt grenar som hänger över från grannfastigheten?

2019-11-09 i Fastighet
FRÅGA |om vi tar ner grenar på grannens träd hänger över vår tomt vem äger grenarna
Sandra Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så vill du veta om du har rätt att ta ner grenar från grannens träd som hänger över på din fastighet. Den bestämmelse som då blir aktuell återfinns i jordabalkens (JB) tredje kapitel 2§.Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet, får fastighetsägaren ta bort dessa. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för honomOm grenarna från din grannes träd kan anses orsaka olägenhet har du alltså enligt nämnda bestämmelse rätt att klippa ner dem. Vilka situationer som omfattas av bestämmelsen är inte riktigt klart, men det får i vart fall inte röra sig om rena bagatellartade olägenheter av alldaglig natur. Eftersom det inte riktigt framgår av din fråga hur omfattande problemet med dessa grenar är, blir det svårt att ge ett tydligt svar på om dessa grenar medför sådan olägenhet att du som fastighetsägare har rätt att klippa ner grenarna utan grannens samtycke. Vad du kan göra. Om grenarna skulle medföra sådan olägenhet har du alltså enligt nämnda bestämmelse rätt att ta ner dem utan att i förväg behöva kontakta din granne eller invänta hans godkännande. Men då det inte riktigt är självklart att så är fallet, råder jag dig till att först kontakta din granne och se om ni antingen kan ta ner grenarna tillsammans eller att din granne själv ombesörjer detta. Risken är annars att du kan bli ersättningsskyldig. Med vänlig hälsning,

Vad händer då rättegångskostnader inte kan betalas?

2019-11-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om den dömde parten i ett brottsmål inte kan betala den vinnande sidans ombudskostnad vad händer?
Sandra Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Huvudregeln vid rättegångskostnader i brottsmål där åklagaren driver målet följer av rättegångsbalkens (RB) 31 kap, 1 §. Enligt denna regel ska den tilltalade, om han döms för brottet, ersätta staten för de kostnader som ersatts med allmänna medel. En av dessa kostnader kan vara målsägarbiträdets arvode enligt 8 § i lagen om målsägandebiträde. Det som händer om den tilltalade i ett brottsmål inte betalar den av rätten beslutade rättegångskostnaden, är att kronofogdemyndigheten kopplas in för att driva in skulden. Om den tilltalade fortfarande inte kan betala skulden, kommer kronofogden leta efter utmätningsbara tillgångar såsom lön och egendom för att sälja av och på detta sätt driva in skulden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Smygfilmande inom hemmets fyra väggar.

2019-11-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det tillåtet att en person filma mig i smyg i min egen hem?
Sandra Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den situation som du beskriver regleras i brottsbalken (BrB) 4:6 st.1 och kallas för kränkande fotografering. Det är alltså ett brott att utan en persons samtycke i hemlighet fotografera eller filma denne när han eller hon befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller andra liknande utrymmen.Svaret på din fråga är alltså nej, det är inte tillåtet att i hemlighet filma dig när du befinner dig inomhus i hemmet. Skulle det istället vara som så att du har blivit smygfilmad när du har befunnit dig på ex. din balkong eller i din trädgård är filmandet inte otillåtet enligt nämnda bestämmelse. Vad kan du göra?Jag råder dig till att kontakta polisen på 114 14 och polisanmäla händelsen eftersom det finns en risk att du har blivit utsatt för ett brott. Med vänlig hälsning,