Får ambulanspersonal bära kniv?

2020-06-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag kommer inom några år att börja jobba på ambulansen. Min fråga är: får jag bära en hopfällbar kniv på jobbet (blad längd cirka 10cm) då den kan komma väl till hand om man behöver skära loss någon.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiseras lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Enligt 1 §, stycke 1 är utgångspunkten att knivar är förbjudna på allmän plats, inom skolområden samt i fordon på allmän plats. Det finns dock ett undantag i 1 §, stycke 2 som säger att förbudet inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.Den första del av undantaget avseende föremål som ingår i utrustning för viss tjänst tar främst sikte på exempelvis batonger som bärs av poliser, väktare och ordningsvakter och mig veterligen finns det ingen särskild föreskrift som anger att kniv eller dylikt även ingår i en ambulanspersonals utrustning. Det blir framför allt den andra delen av undantaget som aktualiseras i ditt fall. Detta undantag tar framför allt sikte på sådana knivar och föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Sådan utrustning som en hantverkare bär med sig för sitt arbete omfattas alltså i regel inte av knivförbudet. Det aktuella undantaget omfattar i regel även knivinnehav som framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar. Sammanfattningsvis.Mot bakgrund av detta skulle jag säga att även om knivinnehav på allmän plats som utgångspunkt är förbjudet borde ditt arbete som ambulanspersonal motivera ett innehav av en mindre kniv på ungefär samma grunder som för en hantverkares del. Jag uppmanar dig dock om att för säkerhets skull stämma av med din framtida arbetsgivare hur de ser på sådana här situationer. För även om innehavet inte strider mot förbudet i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål kan det ändå anses olämpligt och eventuellt strida mot arbetsgivarens interna riktlinjer. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Smygfilmande. Förtal?

2020-06-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att smygfilma människor i avseende att väcka missaktning och för att få dem att framstå som en brottsliga och skicka filmen till polisen. Jag har blivit utsatt för kränkningar då jag var ute med hunden, blivit utskälld och ofredad genom kränkningar och hot när jag inte kan få fram hunden, då den satte sig eller lade sig ner. Dessutom har någon öppnat min post som jag fått från länsstyrelsen. Den kom fram öppnad två gånger i rad. Händelserna är polisanmälda
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du främst vill har reda på huruvida smygfilmandet är tillåtet eller inte.Inledningsvis kan det nämnas att det finns en bestämmelse i brottsbalken som reglerar brottet kränkande fotografering, se brottsbalken 4 kapitlet, 6a §. För att en sådan gärning ska vara brottslig krävs det att någon olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. Av din fråga framkommer det inte riktigt i vilket sammanhang smygfilmandet skedde i och av den anledning blir det också svårt att uttala sig om huruvida förutsättningarna i denna brottsbestämmelse är uppfyllda. I brottsbalkens 5 kapitel, 1 § regleras även brottet förtal. För att någon ska kunna dömas för detta brott krävs det att denna har utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. I din fråga skriver du enbart att smygfilmandet har skett i syfte att väcka andras missaktning och för att utpeka någon som brottslig. Eftersom du inte närmare anger vad smygfilmandet avser kan jag inte heller uttala mig om huruvida filmen kan anses lämna sådana uppgifter om en person som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Det ska i vart fall vara frågan om sådana nedsättande uppgifter som typiskt sett duger till att framkalla missaktning hos andra. Om vi utgår från att så är fallet så kan brottet förtal aktualiseras. Det bör här nämnas att det i brottsbalken 5 kapitel, 1 § stycke 2 finns en "undantagsbestämmelse" som anger att om den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarlig att lämna uppgift i saken, och visar att han att uppgiften var sann eller att han hade försvarlig grund för den ska personen i fråga inte dömas till ansvar för brottet förtal. Utan att veta exakt vad filmen avsåg skulle jag som utgångspunkt ändå vilja säga att lämnandet av dessa uppgifter (som filmen innehåller) till polisen utgör en sådan situation som faller in under undantaget. Sammanfattningsvis. Huruvida det är tillåtet eller inte att smygfilma andra människor i syfte att väcka missaktning mot dessa beror alltså på. Man kan som inledningsvis bedöma en sådan gärning som otillåten förutsatt att förutsättningarna för brottet förtal föreligger. Det kan dock vara så att även om en gärning inledningsvis bedöms utgöra förtal så kan undantagsbestämmelsen i stycke 2 göra så att personen i fråga trots allt inte döms till ansvar för brottet. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av fordran. Vad gäller?

2020-06-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej, företaget som jag jobbar på har varit hemma hos mig och grävt, det är 2,5 år sedan nu. Jag har fortfarande inte fått någon faktura fast att jag har frågat flera gånger. Hur lång tid behöver gå för att jobbet dom gjorde hos mig ska bli preskiberat? Just nu känns det som en hållhake för att jag inte ska sluta jobba hos dom.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till fordringar, vilket i ditt fall handlar om rätten till betalning för utfört arbete, kan de mycket riktigt preskriberas. Det innebär enligt 8 § i preskriptionslagen att borgenären (i ditt fall företaget) förlorar rätten att utkräva betalning för utfört arbete.När det kommer till fordringar mot konsumenter följer det av 2 § stycke 2 i den aktuella lagen att fordran preskriberas efter tre år förutsatt att fordran avser en vara eller tjänst som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk. Med tanke på det du beskriver anser jag att det är en rimlig utgångspunkt att förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda och således att preskriptionstiden för den aktuella fordran ligger på tre år. Det framkommer inte av din fråga huruvida avtal har ingåtts mellan dig och företaget men om så är fallet så är det tre år från och med avtalets ingående som gäller. Jag vill här göra dig uppmärksam på att det finns vissa omständigheter som gör att preskriptionen avbryts vilket i förlängningen medför att borgenären förlänger den tid denne har på sig att begära betalning. Detta regleras närmare i 5 § i preskriptionslagen och kan exempelvis vara att du erkänner skulden genom att till exempel betala ränta eller be om en avbetalningsplan, du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären eller borgenären ansöker om verkställighet hos Kronofogden. Sammanfattningsvis. Företagets fordran på dig kommer alltså att preskriberas efter tre år räknat från dess tillkomst. Det innebär att du efter denna tid inte kommer att vara skyldig att betala företaget för det arbete som omfattades av den aktuella fordran. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

"Uppsåtligt försvårande av utredning". Brott?

2020-04-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Jag undrar bara en liten sak. Finns brottsrubriceringen "uppsåtligt försvårande av utredning"?Och hur är straffskalan för det i så fall. Det går ju lite hand i hand med "skyddande av brottsling" men ändå inte.Tack.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nej, idag finns det ingen brottsrubricering vid namn "uppsåtligt försvårande av utredning" även om det har tagits upp till förslag i riksdagen, se motion 2015/16:1130. I motionen avsåg man därmed att kriminalisera beteenden som att avsiktligt uppge felaktiga och vilseledande uppgifter i en förundersökning. Det är mycket riktigt att detta går lite hand i hand med brottet skyddande av brottsling, se brottsbalken 17 kapitlet, 11 §,men även brottet mened, se brottsbalken 15 kapitlet, 1 §.Vänligen,

Registrering av gammalt äktenskapsförord

2020-06-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HEJ, jag har ett gammalt äktenskapsförord skrivet 1976 registrerat då hos Tingsrätten.Måste det också registreras hos Skatteverket eller, räcker det som det är ?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av äktenskapsbalkens 7 kapitel, 3 § stycke 3 följer det att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket och det är som utgångspunkt först vid registreringen hos Skatteverket som äktenskapsförordet blir giltigt. Fram till 2011 registrerade man äktenskapsförord hos tingsrätten men numera är det alltså skatteverket som har hand om det istället. Detta innebär att ert äktenskapsförord troligtvis inte är giltigt, förutsatt att tingsrätten inte har skickat in det till Skatteverket.Jag råder er till att höra av er till den tingsrätt som registrerade äktenskapsförordet 1976 och undersöka huruvida det har skickats in till Skatteverket eller inte. Om så inte har skett bör ni snarast göra detta själva (se Skatteverkets hemsida) Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Toppless-solande. Förargelseväckande beteende?

2020-06-22 i Övriga brott
FRÅGA |Kan topless-solande på en altan till ett vanligt radhus (ej sommarhus vid strand e dyl) med insyn för grannar klassas som förargelseväckande beteende?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förargelseväckande beteende regleras i brottsbalkens 16 kap, 16 §. Enligt denne bestämmelse ska den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten dömas för detta brott. Det beteende som ska anses vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten ska vara av sådan beskaffenhet att det enligt gängse uppfattning är förargelseväckande. Det avgörande är alltså inte uppfattningen hos en enskild individ utan hur beteende typiskt sett uppfattas. Enligt domstolspraxis måste handlingen bedömas utifrån sitt sammanhang där framför allt platsen för handlingens utförande ska beaktas. Du beskriver i din fråga att topless-solande har skett på en altan till ett vanligt radhus med insyn för grannar och således torde man kunna argumentera för att detta är ett beteende som typiskt sett väcker förargelse hos allmänheten i form av grannar och möjligtvis andra förbipasserande. Det hade kanske varit mer "förståeligt" om det istället hade skett vid ett sommarhus eller dylikt. Jag vill dock uppmärksamma dig om att även om en gärning uppfyller förutsättningarna i en brottsbestämmelse så krävs det dessutom att personen i fråga ska ha haft uppsåt till gärningen för att något ska utgöra ett brott, se brottsbalken 1 kap, 2. Alltså; den topless-solande måste ha haft uppsåt till att dennes beteende i något avseende skulle vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Om en sådan avsikt alternativt insikt inte finns så kan inte personen dömas för brottet. Exempelvis så kanske inte personen i fråga är medveten om hur omfattande er insyn är och av den anledningen inte inser att toppless-solandet inte går obemärkt förbi. Om det istället skulle vara som så att personen i fråga är fullt medveten om grannarnas känslor kring solandet och trots detta fortsätter kan det vara frågan om förargelseväckande beteende. Jag hoppas att det hela löser sig för dig och i första hand att söka en lösning på problemet med personen i fråga än att vända sig till polisen med en eventuell polisanmälan.Vänligen,

Hur länge finns en som för drograttfylla kvar i belastningsregistret?

2020-04-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej hur länge kan det finas kvar på belastningsregistret dom för drograttfylleri ?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga måste vi inledningsvis fastställa vilken typ av påföljd, alltså straff, som kan komma att aktualiseras vid brottet drograttfylla. Det är nämligen straffet som avgör hur längre en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan det tas bort. Eftersom din fråga är väldigt allmän hållen blir dessvärre även mitt svar det. Först och främst följer det av lag om straff för vissa trafikbrott 4 § st.2 att straffskalan för drograttfylleri som minst är böter och som mest fängelse i sex månader. Om man sedan döms för brottet tar domstolen i sin straffmätning hänsyn till en rad faktorer såsom försvårande och förmildrande omständigheter, ålder, återfall i brottslighet när de ska bestämma straffet i det enskilda fallet. Enligt domstolspraxis är dock utgångspunkten vid straffmätning att straffet fastställs till det lägsta som anges i straffskalan. Vilket i vårt fall hade varit böter.Av 17 § p.9 i lagen om belastningsregister framgår det att böter gallras bort fem år. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur mycket böter måste man betala vid snatteri?

2020-04-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HUR MYCKET BETALAR MAN I BÖTER OM MAN SNATTAR NÅGOT UNDER 100KR????????????????????????????
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det kommer till påföljder för ringa snatteri (den nuvarande benämningen för snatteri) så brukar man enligt praxis dömas till cirka 30 st dagsböter när värdet av det tillgripna ligger på 300 kr. Enligt brottsbalken 25 kapitel, 2 § ska varje dagsbot fastställas till ett belopp mellan 50 kr till högst 1 000 kr efter vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Mot bakgrund av detta så kommer du som minst behöva betala ett bötesbelopp på 1 500 kr och som mest 30 000 kr. Enligt min bedömning kommer du förmodligen behöva betala ett bötesbelopp på cirka 1 500 kr. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen.