Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

2021-04-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan väktare frihetsberöva enligt envarsgrip på brottsrubriceringen förtal?Envarsgrip får ju nyttjas när fängelse finns med i straffskalan för det brott envarsgripandet rör och individen själv skall ju inte göra någon egen bedömning hurvida brottet är ringa eller grovt etc. Detta skall ju lämnas åt åklagare. 2 § Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.Förtal kan ju således leda till fängelsestraff och bör därav vara en godkänd anledning till ett eventuellt envarsgrip då gripande part ej skall göra någon egen bedömning utav brottets allvarlighetsgrad utan enbart rubriceringen. Skulle gärna höra hur ni tänker/ser på detta och om ni eventuellt har koll om det finns någon praxis/prejudikat kring just detta ellet om det finns något jag missar i mitt resonemangMvh nyfiken blivande jurist
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om en väktare får lov att envarsgripa en person som är misstänkt för förtal. När en privatperson (väktare) som inte är polis griper en annan person kallas detta för envarsgripande.Får en väktare envarsgripa en person för misstänkt förtal?EnvarsgripandeVem som helst får lov att gripa en person som har påträffats att utföra ett brott som kan ge fängelse i straffskalan. Personen ska gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta kallas för ett envarsgripande, då envar får lov att gripa en misstänkt person. Personen som envarsgriper en misstänkt måste ha en konkret indikation på att den gripne är misstänkt. Detta innebär att personen som envarsgriper exempelvis är ett vittne till det misstänkta brottet. Den som envarsgriper en annan ska inte enbart kolla på den formella straffskalan utan även ta i beaktande om det finns mildrande och skärpande omständigheter. I doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. För det som kan hända om en person envarsgriper en annan är att denna kan göra sig skyldig exempelvis till brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik.Förtal eller grovt förtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter om personen som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Om förtalet är grovt så kan en person dömas för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § 1 st. BrB). För att det ska anses vara grovt ska det särskilt beaktas om gärningen hade till syfte att medföra allvarlig skada, dess spridning och sättet uppgiften spreds på (5 kap 2 § 2 st. BrB). Förtal och grovt förtal är så kallade målsägandebrott vilket innebär att det är målsägaren som ska åtala (5 kap. 5 § BrB). En målsägare kan ange brottet till en åklagare som då måste göra en särskild åtalsprövning huruvida detta anses påkallat från allmän synpunkt.SammanfattningMin slutsats är att grovt förtal har fängelse i straffskalan vilket innebär att var och en får envarsgripa en person som har påträffats att begå ett grovt förtal. Personen ska dock gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen. Det kan precis som din fråga indikerar uppstå praktiska problem då endast grovt förtal har fängelse i straffskalan. Alla har inte koll på skillnaderna och i doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik. Det kan därför hävdas att envarsgripande i en förtalssituation inte är proportionerlig även om en lagteknisk möjlighet finns. Har tyvärr inte hittat någon praxis som rör förtal. Hoppas du fick lite mer klarhet i din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Ska egendom som är införskaffad efter ansökan om äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är det sant att efter att ha lämnat in skilsmässedokumenten till domstolen kommer alla tillgångar som jag köper bara en dag efter att inte betraktas som makars och hustruns gemensamma egendom och kommer inte att ingå i uppdelningen av egendom?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bodelning i samband med skilsmässa. Regler om detta finns bland annat i 9 kap äktenskapsbalken (ÄktB).InledningDin fråga rör egendomsförhållanden efter den så kallade "brytdagen" vilket är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten (då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten). Jag kommer i mitt svar förklara vad den här brytdagen innebär och vad som händer med den egendom som införskaffas efter den dagen.Vad händer med egendom införskaffad efter den så kallade brytdagen vid en skilsmässa?Dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten brukar kallas för brytdagen eller "den kritiska punkten". Den här brytdagen är viktig för den kommande bodelningen. Bodelningen ska nämligen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som fanns vid brytdagen (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att de tillgångar och skulder som makarna hade vid tiden för ansökan av äktenskapsskillnad ska ingå i bodelningen. Brytdagen kan därför liknas som en "frysning" av tillgångarna.Skulder och tillgångar som uppkommer efter brytpunktsdagen ska som huvudregel inte ingå i bodelningen. Det betyder att egendom som införskaffas efter brytpunktsdagen inte räknas in i bodelningen.SammanfattningSvaret på din fråga är ja! Dagen som en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten kallas för brytdagen. Det är egendomsförhållandena på denna dag som den framtida bodelningen kommer att utgå ifrån. Det betyder att skulder och tillgångar som makarna får efter brytpunktsdagen inte ska räknas in i bodelningen. Exempelvis kan det handla om ett arv som den ena maken får efter brytpunktsdagen. Då ska detta arv inte ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har en annan fråga är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?

2021-04-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Går tillgångarna i en kapitalförsäkring direkt till förmånstagare utan att först täcka skulder i dödsboet?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör kapitalförsäkring, därför kommer jag att tillämpa försäkringsavtalslagen (FAL).Ska en kapitalförsäkring utbetalas direkt till en förmånstagare eller ska kapitalförsäkringen först täcka dödsboets skulder?Ett försäkringsbelopp ska inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap (dödsboet) om det finns en tillsatt förmånstagare (14 kap. 7 § FAL). Det betyder att förmånstagaren kommer få pengarna direkt utan dödsboets involvering. Om det däremot inte finns någon förmånstagare kommer pengarna tillfalla dödsboet och därmed täcka dödsboets skulder.Undantag - jämkningDet finns ett undantag till denna huvudregel som gör det möjligt att jämka ett förmånstagarförordnande så att hela eller en del av pengarna tillfaller den avlidnes make eller bröstarvingar (barn till den avlidne). Dock kommer resultatet av en sådan jämkning inte tillfalla dödsboet. Det är endast en make/maka eller en bröstarvinge som kan jämka förordnandet. En förutsättning för jämkning är att resultatet av förordnandet är oskäligt gentemot maken eller bröstarvingen (14 kap. 7 § 2 st. FAL). Det kan exempelvis handla om en tvåbarnsförälder som endast har det ena barnet som förmånstagare. Om föräldern går bort kan det andra barnet jämka förordnandet om förordnandet visar sig vara oskäligt.SammanfattningEn kapitalförsäkring ska inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap om det finns en tillsatt förmånstagare till försäkringen. Det betyder att försäkringsbeloppet ska gå direkt till förmånstagaren och inte till dödsboet och räcka eventuella skulder. Det är möjligt för en make eller ett barn att jämka förordnandet om resultatet blir oskäligt. Om en jämkning sker kommer inte pengarna tillfalla dödsboet utan till den make eller barn som har begärt en jämkning.Hoppas att du fick svar på din fråga, om du har någon ytterligare fråga eller fundering är du välkommen att ställa en fråga till!Vänligen,

Har man besittningsskydd till en studentlägenhet?

2021-03-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag var student fr augusti 2018- till december 2020 & har 1:a hand hyreskontrakt i studentbostäder. Min hyresvärd kräver intyg för studier i sista mars 2021 & jag är icke studerande i dagsläget. Undrar om jag har besittningsskydd ifall HV vill säga upp hyresavtalet?!Hör gärna av er till mig/ Uppskattar.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jordabalkens 12 kapitel (JB) att tillämpas som även kallas för hyreslagen.InledningJag uppfattar att du bor i en studentlägenhet men är inte längre är studerande. Din fråga är om du har besittningsskydd till din lägenhet eller om din hyresvärd kan säga upp hyresavtalet då du inte längre uppfyller studiekravet som är en del av hyresavtalet. Vad är besittningsskydd?Besittningsskyddet fungerar som hyresgästens skydd gentemot hyresvärden om hyresvärden vill säga upp hyresavtalet. Om hyresgästen har ett förstahandskontrakt på obestämd tid uppstår besittningsskyddet vanligtvis efter första dagen. Besittningsskyddet innebär att hyresgästen har en rätt att bo kvar i hyresrätten och förlänga hyresavtalet även om hyresvärden har sagt till hyresgästen att flytta (12 kap. 46 § 1 st. JB).Besittningsskyddet är inte absolut, det gäller exempelvis inte om hyresgästen har förverkat sin hyresrätt, exempelvis genom vanvård av lägenheten eller om hyran inte är betald. (12 kap. 46 § 1 p. JB).Finns det undantag till besittningsskyddet för studentlägenheter?Först och främst är det möjligt att avtala bort besittningsskyddet i hyresavtalet. Hyresvärden och hyresgästen ska ha kommit överens om att det inte finns en besittningsrätt och detta ska som huvudregel godkännas av hyresnämnden (12 kap. 45 a § JB).I huvudregel gäller besittningsskydd även för studentlägenheter. Som sagt är besittningsskyddet inte absolut och ett undantag till besittningsrätten kan vara studentlägenheter. Det finns nämligen en generalklausul (allmän regel) som säger att besittningsskyddet inte ska gälla om detta är i enlighet med god sed i hyresförhållanden eller att det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör (12 kap. 49 § 10 p. JB).Vad som är i enlighet med god sed i hyresförhållanden har överlämnats åt rättspraxis och i en sådan bedömning ska det ske en avvägning mellan hyresgästens och hyresvärdens intressen. Hyresvärdens intresse måste vara större än hyresgästens för att hyresgästens besittningsskydd ska brytas. Det måste även finnas ett sakligt uppsägningsskäl.Det är viktigt att komma ihåg att studentbostäder har karaktär av genomgångsbostad, vilket innebär att studentbostäder inte är en permanent bostad utan är en tidsbegränsad bostad. För att hyresgästen ska vara medveten om detta syfte har många hyresvärdar till studentbostäder infört olika typer kontraktsvillkor. Ett exempel på ett kontraktsvillkor kan vara krav på aktiva studier. I ett beslut från Hyresnämnden (beslut den 22 juli 2014 i ÖH 5324/14) hade en hyresgäst inte uppfyllt hyresavtalets krav på minsta antal högskolepoäng per termin. Hyresnämnden ansåg att hyresvärdens intresse att hyra ut lägenheten som en studentbostad vägde tyngre än hyresgästens intresse av att bo kvar. Därför ansåg Hyresnämnden att hyresavtalet skulle upphöra.Ett annat exempel på avtalsvillkor kan vara att boendespärr på ett antal år i hyreskontraktet som gör att hyresgästen ska vara beredd på att lämna hyresrätten när boendespärren har inträtt. Vid en eventuell tvist i Hyresnämnden kan de komma fram till att det inte finns någon besittningsrätt då hyresgästen borde ha förstått att bostaden är temporär och villkorad.SammanfattningBesittningsskyddet gäller som huvudregel även för studentlägenheter men besittningsskyddet kan avtalas bort. Därför rekommenderar jag dig att kolla i ditt hyresavtal och se om du har gått med på en besittningsavsägelse. Besittningsskyddet är inte absolut och enligt en generalklausul gäller inte besittningsskyddet om det är i enlighet med god sed på hyresmarknaden. Jag vill därför uppmärksamma dig på att studentlägenheter inte är avsedda som permanenta boenden. Detta indikeras ofta genom att det i hyresavtalet står att hyresgästen måste uppfylla ett studiekrav eller att det finns en boendespärr på några år. Det finns en möjlighet att ta saken till Hyresnämnden om du blir uppsagd och vill hävda att du har besittningsskydd. Det finns dock en risk att Hyresnämnden anser att hyresvärdens intresse väger tyngre och att du inte har ett besittningsskydd på grund av att det är en studentlägenhet som inte är en permanent bostad. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?

2021-04-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar om jag har något äktenskapsförord registrerat?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?Du undrar om du har ett äktenskapsförord registrerat. Det är tyvärr en fråga som jag inte kan svara på. Däremot kan du själv beställa uppgifter ur Skatteverkets äktenskapsregister. Tidigare skulle ett äktenskapsförord registreras hos tingsrätten, men sedan 1 oktober 2011 sker registreringen hos Skatteverket. Även om du misstänker att registreringen har skett hos en tingsrätt är det Skatteverket du ska vända dig till.På Skatteverkets hemsida finns det en beskrivning på hur du kan beställa uppgifter. Du kan exempelvis mejla, skriva brev eller ringa till Skatteverket på telefonnummer 010-574 93 00. Du kan därför vända dig till Skatteverket och begära ut uppgifter. Om det inte finns några uppgifter att hämta betyder det att det inte finns något registrerat äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan Försäkringskassan begära ut bankuppgifter?

2021-04-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om man t.ex väntar på att få ett beslut om bostadstillägg och aktivitetsersättning, har försäkringskassan då rätt att utan min vetskap kontrollera exakt vad som finns på mitt privatkonto och sparkonto på banken?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här typen av frågor regleras av Socialförsäkringsbalken (SFB).InledningJag uppfattar att din fråga är om Försäkringskassan har rätt att kontrollera en persons bankuppgifter i samband med en ansökan om bostadstillägg och aktivitetsersättning utan att personen är medveten om detta.Har Försäkringskassan rätt att begära ut bankuppgifter?Banker och andra penninginrättningar ska på begäran lämna uppgifter till Försäkringskassan. Uppgifterna ska avse en namngiven person och handla om förhållanden som är av betydelse i ärenden som bland annat rör bostadsbidrag och bostadstillägg (110 kap. 33 § och 31 § SFB). Det betyder därför att Försäkringskassan har rätt att begära ut bankuppgifter för att kunna tillämpa Socialförsäkringsbalken.Den enskilde har även en skyldighet att lämna uppgifter som är av betydelse för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (110 kap. 13 § 2 st. SFB).AvslutningsvisFörsäkringskassan får lov att begära ut bankuppgifter i ditt fall då ärendet rör bostadstillägg. Däremot finns det inget lagstöd för Försäkringskassan att begära ut bankuppgifter angående aktivitetsersättningen. Enligt lag har en person som ansöker om en förmån en uppgiftsskyldighet. Denna uppgiftsskyldighet kan bland annat röra ekonomiska förhållanden. Jag förstår att det kan kännas olustigt att Försäkringskassan gör detta utan din vetskap. Det jag kan konstatera är att Försäkringskassan har en möjlighet att göra det enligt lag och att det finns en uppgiftsskyldighet för den enskilde att lämna sådana uppgifter.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för fordringar i ett hyresförhållande?

2021-03-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Hur lång tid efter avflytt kan en hyresvärd komma med faktura på åtgärder efter slitage i en hyresrätt? Har läst något om 2 år. "Hyresvärd eller hyresgäst, som vill framställa fordringsanspråk på grund av hyresförhållande, skall väcka talan därom inom två år från det hyresgästen lämnade lägenheten. Iakttas ej denna tid, är rätten till talan förlorad, om ej annat avtalats"Är fakturan skriven över två år efter avflytt, kan den krävas in av hyresvärd då?Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jordabalkens 12 kapitel (JB) att tillämpas.IntroduktionJag uppfattar att din fråga är hur lång tid efter en hyresvärd kan komma med betalningsanspråk rörande åtgärder och slitage i en hyresrätt. Därför kommer jag att beskriva preskriptionstiden för en fordran som har uppstått i ett hyresförhållande. Om preskriptionstiden har inträffat har hyresvärden inte längre rätt att rikta fordringsanspråk gentemot en hyresgäst.Hur lång är preskriptionstiden för fordringar i ett hyresförhållande?Preskriptionstiden för fordringar i hyresförhållanden är 2 år (12 kap. 61 § JB). Preskriptionstiden börjar löpa från dagen då hyresgästen flyttar ut. Det innebär att själva "klockan" på 2 år börjar ticka först när hyresgästen har flyttat. Efter två år från att hyresgästen har flyttat ut så är fodringen preskriberad, vilket innebär att hyresvärden inte har rätt att väcka talan eller kräva betalning längre.Viktigt att komma ihåg är att hyresvärden och hyresgästen kan avtala om annat vilket kan förlänga preskriptionstiden, exempelvis om parterna har kommit överens om att hyresgästen ska betala.SammanfattningPreskriptionstiden för fordringar i hyresförhållanden är två år och preskriptionstiden börjar löpa när hyresgästen har flyttat ut. Om en hyresvärd kräver pengar två år efter att en hyresgäst flyttat ut så är fordran preskriberad vilket betyder att hyresvärden inte har rätt att kräva pengarna. Om du skulle få ett sådant betalningskrav kan du bestrida kravet och hänvisa till att fordran är preskriberad.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?

2021-03-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag och min ex hade problem år-2015 hon hade klagat till polisen och efter domstolen fick jag 2 månader fängelse. Jag hade aldrig varit en domstol eller ngt på mitt hela livet tills den händelse, den registrering stör mitt liv för att svårt att hitta jobb mm, jag undrar hur länge ska vara den registrering? Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.InledningJag uppfattar att din fråga är hur länge ditt fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret. Belastningsregistret kallas ibland för straffregistret.När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?En uppgift om en person som har blivit dömd till ett fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter det att fängelsestraffet har avtjänats (17 § 1 p. Lag om belastningsregister). Det betyder att uppgiften kommer att gallras 10 år från den dagen personen blir frigiven från fängelset.SammanfattningEtt fängelsestraff gallras från belastningsregistret efter 10 år från det att personen blev frigiven. Tyvärr har jag inte svaret på när ditt belastningsregister kommer att gallras då jag inte vet när du blev frigiven från till fängelsestraff. Men om du räknar från den dagen du blev frigiven och 10 år framåt så har du svaret.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,