Vad händer om man betalar en preskriberad hyresskuld?

2020-02-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej!En hyresgäst hyr en lägenhet av en annan privatperson. Under denna tid slarvar hyresgästen med betalningarna ganska ofta. Hyresvärden säger upp hyresgästen. Hyresgästen lämnar lägenheten med en del hyresskulder kvar.Ingen kontakt sker därefter mellan hyresvärden och hyresgästen under ca 3,5 år. Därpå skickar den fd hyresvärden ett betalningsföreläggande genom Kronofogden till den fd hyresgästen. Den fd hyresgästen skriver under (pga okunskap om hyrespreskriptionstiden på 2 år).Frågan: Är detta juridiskt korrekt? När betalningsföreläggande från Kronofogden kommer är hyresskulden enligt lag redan preskiberad. Väcks skulden på nytt i och med att hyresgästen skriver på föreläggandet?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om preskription av skuld som har uppstått på grund av ett hyresförhållande, vilket det finns regler om i Jordabalken (JB). Regler rörande betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).Vad händer om man godkänner ett betalningsföreläggande från Kronofogden angående en preskriberad hyresfordran?En fordran som har uppkommit genom ett hyresförhållande preskriberas efter två år från att hyresgästen lämnar lägenheten. Det betyder att en hyresvärd måste ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd inom två år. (12 kap. 61 § JB).När en fordran är preskriberad förlorar borgenären (den som vill ha pengar) sin rätt att få skulden betald och kan inte återuppväcka fordran genom ett så kallat preskriptionsavbrott (8 § Preskriptionslagen). En ansökan om betalningsföreläggande av en fordran som är preskriberad gör inte att skulden "väcks till liv" igen.Det är fullt möjligt att en borgenär ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden trots att fordran är preskriberad. Det är upp till svaranden (den som mottagit ansökan) att bestrida betalningsföreläggandet skriftligt (31 § BfL).Att skriva på ett delgivningskvitto till ett betalningsföreläggande betyder inte att svaranden godkänner kravet. Däremot är det upp till svaranden att bestrida betalningsföreläggandet i tid. Om svaranden inte bestrider kravet meddelar Kronofogden ett så kallat utslag (42 § BfL). Utslaget blir en exekutionstitel och Kronofogden kan med tvång utsöka beloppet. Det finns dock en möjlighet att ansöka om återvinning inom en månad efter det eventuella utslaget. Då kommer ansökan att omprövas i domstol (52 § BfL).Om en gäldenär betalar en preskriberad fordran, har hen inte rätt att få tillbaka sina pengar från borgenären. Trots att gäldenären inte var medveten om att fordran var preskriberad (prop. 1979/80:119 s. 72).Rekommendation och sammanfattningJag rekommenderar att du skickar in delgivningskvittot, samt bestrider betalningsföreläggandet. I ditt bestridande ska du uppge varför du vill bestrida din hyresfordran och hänvisa till att fordran är preskriberad. Om du inte gör detta inom den tidsfrist som står angiven i brevet, kommer det att leda till ett utslag och en exekutionstitel. Om det leder till ett utslag har du en månad på dig att ansöka om så kallad återvinning. Om du har betalat den preskriberade fordran har du inte rätt att få tillbaka dina pengar. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?

2020-02-26 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge finns en dom som är definierad som stöld med i belastningsregistret?I belastningsregistret står det först: "Dagsböter 30 a 190 kronor." Separat efter detta på en egen rad står det sedan "villkorlig dom".Innebär detta att denna dom kommer finnas i 10 år istället för 5 år i belastningsregistret trots att straffet är dagsböter?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör gallring i belastningsregistret vid en kombinerad påföljd, vilket det finns regler om i lag om belastningsregister (LBR).För att besvara din fråga behöver jag först upplysa dig om att både villkorlig dom och dagsböter är båda två straffrättsliga påföljder. Villkorlig dom är en påföljd som väljs istället för fängelse och innebär en prövotid på två år. En domstol kan välja att skärpa den villkorliga domen genom att kombinera den med dagsböter. Det innebär att du i grunden är dömd till villkorlig dom i kombination med dagsböter.När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?En villkorlig dom gallras 10 år efter att domen kom under förutsättning att personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet gallras uppgiften efter 5 år (17 § 4 p. LBR). Normalt gallras dagsböter från belastningsregistret 5 år efter att domen kom (17 § 9 p. LBR).Men när en domstol dömer ut en kombinerad påföljd, det vill säga både villkorlig dom och dagsböter, kommer uppgifterna att gallras samtidigt efter 10 år (18 § LBR). Det betyder att dagsböterna inte kommer att gallras efter 5 år, utan kommer att finnas kvar tills att den villkorliga domen gallras efter 10 år.SammanfattningDin dom kommer att gallras efter 10 år, på grund av att domstolen dömde ut en kombination av villkorlig dom och dagsböter. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det olagligt att ge en person kontakt till en droglangare?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?Enligt svensk lag är det olagligt att främja narkotikahandel på olika sätt. Att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare är olagligt (1 § 1 st. 5 p. NSL). Däremot är det endast olagligt i de fall då narkotikahandeln som en person främjar är att betrakta som vanemässig, organiserad och grov. Syftet med bestämmelsen är att förhindra den organiserade och grova narkotikabrottsligheten. Det är därför inte olagligt att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare om denna handel är tillfällig, av mindre mängd eller inhandlas för eget bruk. Om det däremot rör sig om ett större narkotikaparti är det olagligt.Avslutningsvis Det är olagligt att förmedla kontakter som främjar den organiserade och grova narkotikahandeln, t.ex. att förmedla kontakter mellan köpare och säljare för stora narkotikapartier. Det är dock inte olagligt att exempelvis ge en narkotikalangares telefonnummer till en person som vill köpa narkotika för eget bruk.Även om det inte är olagligt att förmedla exempelvis telefonnummer till en narkotikalangare, så är det ingenting jag rekommenderar. Detta på grund av att det som huvudregel är olagligt att främja narkotikahandel. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan en enskild näringsidkare betraktas som en konsument?

2020-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Gäller konsumentköplagen om man f.ex tecknat ett mobilt abonnemang som Enskild firma? Räknas Enskild firma som konsument när det gäller riksdagens lag angående abonnemangs bindningstid?Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar att din fråga handlar om vem som är konsument i konsumentköplagen (KKL) och i lag (2003:389) om elektrisk kommunikation. I lag om elektrisk kommunikation finns det bland annat bestämmelser om bindningstid för abonnemang.Betraktas en enskild firma som konsument enligt konsumentköplagen?En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet (1 § KKL). När en fysisk person ingår ett avtal i privat syfte är personen en konsument i lagens mening och konsumentköplagen är därför tillämplig. Om den fysiska personen däremot ingår ett avtal för sin näringsverksamhet, är den inte att betrakta som konsument utan som en näringsidkare och därför är konsumentköplagen inte tillämplig.Det betyder att det är syftet med avtalet som styr om en fysisk person som har en enskild firma agerar i egenskap som konsument eller som näringsidkare.Betraktas en enskild firma som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation?I lag om elektrisk kommunikation definieras en konsument på samma sätt som i konsumentköplagen. En konsument är därför en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet.Det är inte ett konsumentavtal om en person med en enskild firma exempelvis tecknar ett telefonabonnemang för näringsverksamhetens räkning.Däremot föreligger ett konsumentförhållande om en person, som visserligen har en enskild firma, ingår ett telefonabonnemang för privat bruk och huvudsakligen använder det i egenskap som privatperson.SammanfattningFör att man ska räknas som konsument enligt lagens mening ska man ingå ett avtal i privat syfte. När man handlar i egenskap som enskild näringsidkare är man inte att betrakta som konsument. När en enskild näringsidkare ingår ett avtal med ett annat företag är konsumentköplagen inte tillämplig, inte heller räknas en enskild näringsidkare som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation.Avslutningsvis När två näringsidkare ingår ett avtal om en lös sak är köplagen tillämplig. Abonnemang är dock inte en "lös sak" i lagens mening och det råder därför avtalsfrihet mellan parterna. Lag om elektrisk kommunikation är också tillämplig, men skillnaden att en enskild näringsidkare inte skyddas av de bestämmelser som enbart finns för konsumenter. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att vissa företag som säljer abonnemang är medlemmar i Telekområdgivarna. De företag som är medlemmar i Telekområdgivarna har en skyldighet att rätta sig efter organisationens uppförandekod. Denna uppförandekod har regler som även skyddar enskilda näringsidkare! Uppförandekoden är dock inte lag, men koden är bindande för de företag som är med i organisationen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Krävs medgivande från båda vårdnadshavarna vid utlandsresa med barn?

2020-02-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Undrar om man behöver något medgivande för utlandsresa till Turkiet om man har gemensamvårdnad.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar att din fråga handlar om medgivande till utlandsresor med barn som står under gemensam vårdnad. Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB). Får en förälder som har gemensam vårdnad av ett barn åka utomlands med barnet utan den andra förälderns medgivande?Gemensam vårdnad innebär som huvudregel att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Som utgångspunkt krävs därför ett medgivande av den andra föräldern vid utlandssemestrar.En förälder som har gemensam vårdnad kan i vissa situationer ensamt fatta beslut i vissa frågor. Men det är endast om den andra föräldern är förhindrad att ta ett beslut på grund av sjukdom, frånvaro eller annan orsak. En förälder får också ta ett ensamt beslut om situationen kräver det och att det hade varit till nackdel för barnet att inte ta beslutet.Om barnet bor tillsammans med en förälder, får den föräldern ensamt fatta beslut rörande den dagliga omsorgen (6 kap. 13 § 2 st. FB). Det innebär att båda föräldrarna trots gemensam vårdnad inte behöver vara överens i alla dagliga beslut som rör barnet. Kortare utlandsresor betraktas idag som ett beslut som en ensam boendeförälder kan ta då en semester är att betrakta som en del av den dagliga omsorgen. Resan får inte vara för lång, för en boendeförälder inte får lov att ensamt fatta ingripande beslut i barnets liv.SammanfattningsvisVid en kortare utlandssemester kan en boendeförälder fatta ett ensamt beslut och ta med barnet på en utlandsresa utan medgivande från den andra föräldern. Jag vill dock uppmärksamma dig på att olika researrangörer och flygbolag kan ha olika regler angående föräldrars medgivande. Jag rekommenderar därför att kolla upp de olika flygbolagens regler angående resor till Turkiet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vilka regler motsvarar bodräkt idag?

2020-02-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Var finns regler som motsvarar "bodräkt" numera?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som idag motsvarar den dåtida brottsrubriceringen "bodräkt" finns i brottsbalken. Inledningsvis kommer jag förklara vad bodräkt innebar, för att sedan beskriva varför rubriceringen togs bort och vilka regler som har ersatt brottsrubriceringen.Vad innebar brottsrubriceringen bodräkt?Bodräkt var en speciell form av stöld och omfattade tre olika situationer som fanns i dåtida brottsbalkens 8 kap. 3 §. Den första situationen kallades för samägandefallet och omfattade situationen där en person stal lösöre som hen var samägare till. Den andra situationen kallades för dödsbofallet, och beskrev situationen där en dödsbodelägare stal från det dödsbo hen var delägare i. Den sista och tredje situationen kallades för familjefallet, och omfattade stölder mellan anhöriga som bodde tillsammans.Varför avskaffades brottet bodräkt?Brottsrubriceringen avskaffades då lagstiftaren på sent 1980-tal fann att priviligering av vissa stölder var ålderdomligt. Att någonting "privilegieras" inom straffrätten betyder att det redan finns en brottsrubricering som täcker in den generella situationen, men lagstiftaren har valt att specificera och ringa in vissa typer av omständigheter under en annan brottsrubricering. Ett exempel idag på en typisk priviligering är barnadråp (3 kap. 7 § BrB). Själva handlingen, att ta livet av någon, är redan kriminaliserat och kan rubriceras som mord eller dråp. Trots detta har lagstiftaren valt att priviligera just barnadråp av olika orsaker. Var finns de motsvarande reglerna för bodräkt idag?Idag faller situationerna som utgjorde bodräkt främst in under stöld (8 kap. 1 § BrB), men även egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB) eller förskingring (10 kap. 1 § BrB). SammanfattningBrottet bodräkt var en priviligerad form av brottet stöld. Idag omfattas situationerna av brottsbestämmelserna stöld, egenmäktigt förvarande eller förskingring. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?

2020-01-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om man är anmäld för brott och det enda sättet att anskaffa friande bevisning är genom att själv begå brott mot patientdatalagen, kan man efter att man presenterat beviset i domstol själv bli polisanmäld för brott mot patientdatalagen?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bevisning och bevisanskaffning vilket främst regleras av rättegångsbalken (RB).Kan man använda bevis som man har anskaffat olagligt i en domstol? I Sverige råder det fri bevisföring, vilket innebär att ett bevis som har kommit fram på olaglig väg som huvudregel får lov att användas som bevis i en rättegång (35 kap. 1 § RB). Domstolen gör sedan en fri bevisvärdering och bevisprövning av de bevis som framkommit i en rättegång.Kan man dömas för ett brott om brottet syftar till att anskaffa bevis i en brottmålsrättegång?Inom straffrätten finns det flera ansvarsbefriande regler som gör att en gärning som betraktas som ett brott kan ursäktas, ett vanligt exempel är nödvärn (24 kap. 1 § BrB). Tyvärr finns det ingen ursäktande regel som relaterar till anskaffning av bevis. Det betyder att man kan åtalas för ett brott som har syftat till att anskaffa bevisning.RekommendationI grundlagen står det skrivet att alla myndigheter ska arbeta objektivt och sakligt (1 kap. 9 § RF). Denna plikt omfattar även åklagare och polis. Om du vet att det finns bevis som kan tala till din fördel är det av största vikt att du upplyser de rättsvårdande myndigheterna om detta. Polis och åklagare har en plikt att förhålla sig objektiva under en förundersökning och beakta omständigheter som är till den misstänktes fördel (23 kap. 4 § RB). Det innebär att dina invändningar ska beaktas under förundersökningen. Därför är det av största vikt att du talar om detta för polis och åklagare. Min rekommendation är således att inte bryta mot någon lag, utan informera polis och åklagare om existensen av eventuellt bevismaterial. Du som tilltalad har även ingen skyldighet att skaffa fram egen bevisning till din egna fördel.Vänligen,

Har barn rätt till arv efter en förälder?

2020-01-24 i Testamente
FRÅGA |Hej jag skulle behöva hjälp att tyda ett testamente och se om jag har rätt till något arv från min Pappa
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler angående arv finns i Ärvdabalken (ÄB).I svensk rätt ärver barn sina föräldrar och barn har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). En förälder får inte skriva ett testamente som inskränker ett barns laglott, vilket innebär att barn har ett lagstadgat skydd till arv från sina föräldrar.RekommendationDu har en lagstadgad rätt till arv efter din pappa. Om du behöver hjälp med att tyda testamentet och hur stor din laglott kan vara så rekommenderar jag att du tar kontakt med Lawlines jurister som kan hjälpa dig. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information och hjälp i ditt ärende.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,