Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?

2021-03-05 i Övriga brott
FRÅGA |Om tillträdesförbud till butik!Om det gäller en butik i en större kedja med samma ägare, t.ex, systembolaget, coop, H.M etc,Kan tillträdesförbudet komma att gälla alla butiker i hela kedjan om ägaren begär det, eller kan det bara begränsas till den butik som brottet skett i?Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa och hänvisa till lag om tillträdesförbud till butik (tillträdesförbudslagen) och Prop. 2020/21:52 som är lagens proposition. InledningDin fråga rör det nya tillträdesförbudet till butik som trädde i kraft den 1 mars 2021. Din fråga är om ett tillträdesförbud gäller för en enskild butik eller om ett tillträdesförbud omfattar alla butiker som ingår i samma butikskedja. Allmänt om det nya tillträdesförbudetEnligt den nya lagen om tillträdesförbud till butik får en person över 15 år förbjudas att få tillträde och vistas i en butik (1 § tillträdesförbudslagen). Om butiken befinner sig i ett köpcentrum är det endast den enskilda butiken som omfattas av tillträdesförbudet, inte hela köpcentrumet. Det är däremot möjligt för flera butiker i samma köpcentrum att beviljas tillträdesförbud mot samma person (Prop. 2020/21:52 s. 99).För att en person ska kunna få ett tillträdesförbud ska det finnas särskilda omständigheter som pekar på att det finns en risk att personen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid en sådan riskbedömning ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i butiken eller i anslutning till butiken (2 § tillträdesförbudslagen). Brotten som åsyftas är de som riktar sig mot butiken eller mot besökare eller personal.Ett förbud kan i huvudregel endast komma i fråga om personen tidigare har begått brott i butiken. En större försiktighet krävs om personen har begått ett enstaka brott då risken för brott eller allvarliga trakasserier ska vara klar och konkret (Prop. 2020/21:52 s.101).I undantagsfall kan ett tillträdesförbud meddelas för en person som tidigare inte har begått brott i eller i anslutning till butiken. Undantagsfallet är om personen har upprepade gånger utfört handlingar som kan karaktäriseras som förstastadium till brott. Det finns inte något formellt hinder mot att fatta tillträdesförbud till butiker där personen tidigare inte begått brott. Däremot blir det svårt att konstatera att det finns en risk för brott i den butik som förbudet ska avse (Prop. 2020/21:52 s.101).Ett tillträdesförbud får bara meddelas om det är proportionellt och om skälen uppväger åtgärdens befarade intrång och men. I de fall som en mindre ingripande åtgärd kan användas istället för ett förbud får inte ett tillträdesförbud meddelas. (2 § tillträdesförbudslagen).Det är en allmän åklagare som prövar frågor rörande tillträdesförbud. För att ett tillträdesförbud ska träda i kraft mot en enskild person måste en butiksföreträdare ansöka om detta skriftligen till en åklagare. Det är även möjligt för Polismyndigheten att göra en anmälan om tillträdesförbud till en åklagare om det finns ett samtycke från butiksföreträdaren (6 § tillträdesförbudslagen).Omfattar det nya tillträdesförbudet en enskild butik eller en hel butikskedja?Ett tillträdesförbud är utformat för att omfatta enskilda butiker och omfattar därför inte hela butikskedjor eller köpcentrum. Det hänger ihop med att en åklagare som fattar beslut om tillträdesförbud fattar beslut om enskilda butiker (1 § och 6 § tillträdesförbudslagen). Däremot är det möjligt att en person får tillträdesförbud till flera butiker men det måste finnas en risk för brott eller allvarliga trakasserier i relation till varje butik. SammanfattningEtt tillträdesförbud meddelas för enskilda butiker. Det betyder att en person som får ett tillträdesförbud till en butik som ingår i en kedja får lov att tillträda och vistas i andra butiker från samma butikskedja. Det är dock möjligt att samma person får tillträdesförbud till flera olika butiker men det sker via enskilda prövningar och är ingenting som sker automatiskt. Vid prövningen av ett tillträdesförbud ska det göras en riskbedömning. I huvudregel ska brott tidigare ha begåtts för att konstatera att det finns en risk för brott eller allvarliga trakasserier. Det är endast i undantagsfall som ett tillträdesförbud kan meddelas om en person tidigare inte har begått ett brott i eller omkring butiken.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Ingår politiska aktiviteter på allmän plats i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna?

2021-02-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det ligger till med rättigheter för att bedriva politiska aktiviteter, tex slå upp ett litet tält och dela ut flyers och informera om politik på offentliga platser, eller att hänga upp banderoller på broar under kortare tidsperioder som ägs utav kommunen, ca 3 timmar inom Göteborgs stad. Ingår detta i våra grundlagsstiftade friheter och rättigheter?Tacksam för svar!
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa regler ur regeringsformen (RF) och ordningslagen (OL).InledningJag uppfattar det som att du undrar om politiska aktiviteter som att slå upp ett litet tält, hänga upp banderoller på broar, dela ut flygblad och informera om politik på offentliga platser ingår i våra grundlagsstiftade fri- och rättigheter. Det korta svaret på den frågan är: ja! Jag kommer i mitt svar att koncentrera mig på att beskriva demonstrationsfriheten och även beskriva demonstrationstillstånd.Allmänt om demonstrationsfrihetI Sverige har var och en rätt att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats (2 kap. 1 § 1 p. RF). För att en demonstration ska vara grundlagsskyddad ska tre krav uppfyllas:1. Allmän plats – Demonstrationen ska hållas på allmän plats.2. Åsiktsmanifestation – Demonstrationen ska innehålla en åsiktsmanifestation, vilket innebär att deltagarna ska uttrycka en form av åsikt. Detta kan ske genom exempelvis genom banderoller, ramsor, tal eller sång. SOU 1975:75 s 192, JO 1992/93 s. 63.3. Viss organisering – Evenemanget ska vara organiserat i viss mån, men med tanke på att ensamdemonstrationer också omfattas av grundlagsskyddet så är kravet lågt ställt, SOU 1975:75 s 129.Begränsningar av demonstrationsfrihetenDemonstrationsfriheten får lov att begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 p. RF). Begränsningarna får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen måste vara nödvändig i förhållande till ändamålet och inte vara så strikt att begränsningen hotar den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 21 § RF). Demonstrationsfriheten får begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet vid demonstrationen eller till trafiken. Demonstrationsfriheten får även begränsas för hänsyn till rikets säkerhet eller motverka farsot (2 kap. 24 § RF).Den lag som främst reglerar begränsningar av demonstrationsfriheten är ordningslagen. Även den nya pandemilagen kan inskränka antalet deltagare på en demonstration.Kan man behöva söka tillstånd för en demonstration i förhand?Enligt ordningslagen definieras demonstrationer och opinionsyttringar som allmänna sammankomster (2 kap. 1 § 1 st. OL). Allmänna sammankomster får inte lov att anordnas på offentliga platser utan tillstånd (2 kap. 4 § OL). En ansökan om tillstånd ska göras till Polismyndigheten, den ska göras skriftligen och i god tid. Om det är möjligt ska ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten (2 kap. 6 § OL). Ansökan ska innehålla uppgifter om anordnaren, arten och tiden för sammankomsten samt den huvudsakliga utformningen. Anordnaren ska även uppge vilka åtgärder rörande ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta. (2 kap. 7 § OL).SammanfattningAtt slå upp ett litet tält, hänga upp banderoller på broar, dela ut flygblad och informera om politik på offentliga platser ingår i den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten. Demonstrationsfriheten kan dock inskränkas på grund av ordning och säkerhet samt trafikhänsyn. Det betyder att en banderoll som kan störa trafiken möjligtvis inte är tillåten. Enligt ordningslagen ska man söka tillstånd för en demonstration i förhand. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen och söka tillstånd i förhand. Det kostar 320 kr i dagsläget och en sådan ansökan kan du göra här på polisens hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?

2021-02-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man vid en ansökan om bolån måste medge att man har studielån från CSN? Det påverkar ju vad man får låna väldigt mycket och då banken ändå inte kan se om man har ett studielån så undrar jag om man helt enkelt kan svara nej på den frågan även om man har ett studielån.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om man är tvungen att uppge att man har studielån via CSN i en ansökan om bostadslån.Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?När en bank gör en kreditupplysning vid låneärenden så ingår normalt inte studielån från CSN i kreditupplysningen.Däremot kommer lånerådgivaren med största sannolikhet fråga om du har studielån hos CSN när du ansöker om lån. Om du uppger att du inte har ett studielån trots att du har det och därmed beviljas ett lån har du begått ett avtalsbrott mot banken.Vad kan hända om man inte uppger korrekta uppgifter vid en ansökan om bolån?Det är inte ett straffrättsligt brott att uppge oriktiga uppgifter vid en låneansökan. Däremot kan det betraktas som ett avtalsbrott gentemot banken. Vad ett avtalsbrott kan resultera i för konsekvenser i praktiken är svårt att svara på, det beror på vad som står i låneavtalet. Viktigt att komma ihåg är att oriktiga uppgifter kan leda till att banken väljer att säga upp avtalet.Sammanfattning och rekommendationTrots att studielån normalt inte ingår i en kreditupplysning vill jag upplysa dig om att vissa kreditupplysningsföretag numera inkluderar studielån från CSN i sina kreditupplysningar. Jag rekommenderar dig därför att alltid lämna riktiga uppgifter vid en låneansökan. Det beror på att oriktiga uppgifter kan betraktas som ett avtalsbrott som i värsta fall kan leda till att banken säger upp ett eventuellt låneavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan ett ideellt skadestånd påverka rätten till försörjningsstöd?

2021-02-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag fick nyligen ett skadestånd efter våldtäkt och misshandel. Jag har försörjningsstöd från sociala. Får jag ändå hjälp från sociala eller måste jag använda mitt skadestånd som jag fick för det jag blev utsatt för. Hur är reglerna för detta.???
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om försörjningsstöd vilket det finns regler om i socialtjänstlagen (SoL).InledningJag uppfattar det som att du har fått ett ideellt skadestånd på grund av att du har varit utsatt för brott. Att ett skadestånd är "ideellt" betyder att skadeståndet inte ersätter en kostnad utan är en ersättning för kränkning, sveda och värk eller lyte och men. Din fråga är om skadeståndet kan komma att påverka rätten till försörjningsstöd och om du är tvungen att använda skadeståndet som försörjning. Därför kommer jag inledningsvis förklara rätten till försörjningsstöd och därefter svara på om skadeståndet undantas socialtjänstens behovsprövning eller inte.Rätten till försörjningsstödDen som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd (4 kap. 1 § SoL). Enligt lagstiftaren är försörjningsstödet det yttersta skyddsnätet och blir aktuellt i situationer där personer inte kan försörja sig på något annat sätt.Socialtjänsten gör en individuell behovsprövning för att utreda om personen som ansöker om försörjningsstöd har rätt till försörjningsstöd. I den här behovsprövningen kommer socialtjänsten därför att ta hänsyn till vilka tillgångar, inkomster och möjligheter till försörjning som personen har. Om socialtjänsten bedömer att personen har tillgångar eller inkomster i tillräcklig omfattning för att klara sin försörjning så kan socialtjänsten neka försörjningsstöd.Beaktar socialtjänsten ideella skadestånd vid en behovsprövning av försörjningsstöd?Socialtjänsten ska beakta ideella skadestånd i behovsprövingen. I fallet RÅ 2010 ref 42 kom domstolen fram till att ett ideellt skadestånd för en misshandel skulle räknas med vid socialtjänstens behovsprövning av försörjningsstöd. Det betyder därför att skadeståndet kommer att ingå i socialtjänstens bedömning angående rätten till försörjningsstöd.Anledningen till att även ideella skadestånd räknas in i behovsprövningen beror på att försörjningsstödet enligt lagstiftaren ska vara det yttersta sociala skyddsnätet. Det finns inga undantag som undantar en persons ideella skadestånd från socialtjänstens behovsprövning. Om en person har tillgångar för att kunna klara sin egna försörjning så har personen ingen rätt till försörjningsstöd.SammanfattningDet finns inget undantag för ideella skadestånd när socialtjänsten gör en behovsprövning av försörjningsstöd. Det betyder att socialtjänsten kommer att beakta ditt ideella skadestånd vid en behovsprövning vilket kan påverka din rätt till försörjningsstöd. Det beror på att försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät och försörjningsstödet är till för de personer som inte kan försörja sig på ett annat sätt. Avslutningsvis vill jag beklaga det som har hänt dig och jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

2021-03-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag blev 2014 dömd till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Hur länge syns det i registren? är det 5 eller 10 år?Jag har för ett år sedan fullgjort ordningsvaktsutbildning och sökt jobb hos ett auktoriserat bolag. Men är lite orolig för prövningen länsstyrelsen ska göra. Det har ju gått drygt 7 år, så det borde väl inte vara några problem?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.När gallras en uppgift om villkorlig dom i kombination med samhällstjänst från belastningsregistret?Inledningsvis vill jag upplysa om att samhällstjänst alltid kombineras med en villkorlig dom eller en skyddstillsyn. Samhällstjänst har därför inte en självständig gallringstid utan följer gallringstiden för den villkorliga domen eller skyddstillsynen.Gallringstiden för villkorlig dom påverkas om personen var över ellet under 18 år vid tidpunkten för brottet. Om en person var 18 år vid tidpunkten för brottet, så gallras uppgiften om en villkorlig dom från belastningsregistret efter 10 år från domen. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet så gallras uppgiften om den villkorliga domen efter 5 år (17 § 4p. lag om belastningsregister). SammanfattningEn villkorlig dom gallras från belastningsregistret efter 10 år om du var över 18 år vid brottstillfället. Gallringstiden är dock 5 år om du var under 18 år vid brottstillfället. Huruvida det kommer uppstå några problem beror därför på hur gammal du var vid brottstillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Föreligger det kvittningsrätt?

2021-02-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag och min föredetta flickvän har hamnat i en tvist där jag sen tidigare var skyldig henne 4.000kr. Men efter att hon haft sönder min dator har vi kommit överens om att jag ska få en ersättning på 10.000kr för denna. Nu vägrar hon betala mig innan hon fått sina 4.000kr och jag försöker då mena på att hon lika gärna kan ge mig 6.000kr för att göra en enkel lösning. Något hon strävar emot o påstår att de är inte "samma" pengar och att hon därför ska få sina 4000 innan jag får mina 10000. Hon hotar nu med att ta detta via sin advokat och dra igång en hel process. Kan hon göra något sånt? Eller är det jag som har rätt till mina pengar?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du är skyldig din före detta flickvän 4000 kr, samtidigt är din före detta flickvän skyldig dig 10 000 kr på grund av ersättning för en sakskada. Din fråga är om det är möjligt att kvitta din skuld på 4000 kr till exflickvännen gentemot de 10 000 kr som hon är skyldig dig. Detta är något som kallas för kvitting och för att besvara din fråga kommer jag inledningsvis att förklara vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna kvitta fordringar (skulder).Vilka förutsättningar krävs för kvittning?För att man ska kunna kvitta en fordran krävs det ett antal förutsättningar. Dels så ska motfordran (den skuld som personen vill kvitta med) vara mätbar med huvudfordran (den ursprungliga skulden) och avse samma myckenhet. Det betyder förenklat att skulderna måste avse samma sak, det vill säga pengar i ert fall. Däröver ska motfordran vara förfallen till betalning och vara gällande, vilket betyder att datumet för när motfordran senast ska vara betald ska ha infunnit sig, dessutom får motfordran ej vara preskriberad. Det krävs även att motfordran och huvudfordran ska gälla samma parter, det vill säga samma personer.SammanfattningDu är skyldig din exflickvän 4000 kr, vilket innebär att din exflickvän har en fordran på 4000 kr gentemot dig. Du har även en fordran på 10 000 kr gentemot din exflickvän. För att du ska kunna kvitta din skuld gentemot din exflickväns fordran måste vissa krav uppfyllas. Det första kravet är att båda fordringarna ska bestå av samma myckenhet, vilket uppfylls i detta fallet då båda skulderna avser pengar. Ett annat krav är att fordringarna måste vara förfallna till betalning, vilket jag inte har någon information om. Det sista kravet är att fodringarna ska gälla samma parter, vilket det gör. Därför är min slutsats att skulderna är kvittningsbara så länge fordringarna är förfallna till betalning. Det innebär att du har rätt att kvitta din fordran på 10 000 kr gentemot din exflickväns fordran på 4000 kr. Efter en sådan kvittning har du en fordran på 6000 kr gentemot din exflickvän. Din exflickväns invändning att det inte rör sig om samma "pengar" har ingen betydelse då det handlar om samma myckenhet och samma parter. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan ett godmanskap avslutas på grund av att personen blir sambo?

2021-02-06 i God man
FRÅGA |Jag och min pojkvän funderar på att flytta ihop och bli sambos. Jag har en godman och undrar om jag förlorar min godman för att jag skaffar en sambo?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om godmanskap vilket det finns regler om i Föräldrabalken (FB).InledningMin uppfattning är att din fråga är om du kommer att förlora din gode man på grund av att du blir sambo med din pojkvän. Det finns olika sorters av godmanskap och i mitt svar på din fråga kommer jag utgå från att du myndig. För att svara på frågan kommer jag att beskriva när ett godmanskap kan avslutas och när ett godmanskap inte längre behövs.När kan ett godmanskap avslutas?Inledningsvis vill jag upplysa om att ett godmanskap är frivilligt och kräver att personen i frågan samtycker till att ha en god man. Ett godmanskap kan avslutas av flera anledningar. Exempelvis ska godmanskapet avslutas om det inte längre behövs (11 kap. 19 § FB). Behovet av en god man finns inte om personen kan klara sig utan hjälp med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom. För att en person ska kunna få en god man ska personen i fråga behöva hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom (11 kap. 4 § FB). Exempelvis kan en person behöva hjälp med att betala sina räkningar.Det finns ingen juridisk anledning till att avsluta ett godmanskap på grund av att en person blir sambo. Däremot ska ett godmanskap avslutas om det inte längre behövs.Om godmanskapet inte längre behövs och existerar på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, ska beslutet om entledigande (avsättandet) av den gode mannen beslutas av tingsrätten (11 kap. 19b § FB).SammanfattningEtt godmanskap kan avslutas om behovet för ett godmanskap inte längre finns. Godmanskapet bygger på frivillighet, vilket innebär att du samtycker till att ha en god man. Du kommer inte att förlora din gode man på grund av att du blir sambo. Det beror på att ett samboskap inte utesluter ditt behov av en god man. Om du har en god man för att kunna bevaka din rätt, sörja för din person eller förvalta din egendom så är det tingsrätten som fattar beslut om att avsluta godmanskapet. Det innebär att godmanskapet inte kommer att avslutas automatiskt.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Avräknas häktningstiden från ett fängelsestraff?

2021-01-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej ..Om man blir dömd till 6 års fängelse o har varit häktad i 10 månader . Dras tiden på häktet av då ?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om häktestiden dras av från ett fängelsestraff för en person har varit häktad.Sker en avräkning av häktestiden från ett fängelsestraff?Om en person har blivit dömd till fängelse och har varit frihetsberövad i minst 24 timmar på grund av det brott som har prövats i målet, så ska tiden för frihetsberövandet räknas av från fängelsestraffet (2 § lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Därför kan man betrakta häktestiden som en del av det avtjänade straffet.SammanfattningSvaret på din fråga är därför ja, det sker en avräkning av häktestiden från ett fängelsestraff. Det betyder att en person som har suttit häktad i 10 månader och fått ett fängelsestraff på 6 år kommer få räkna av 10 månader på fängelsestraffet då tiden i häkte betraktas som en del av det avtjänade straffet. Däremot vill jag även upplysa dig om att huvudregeln i svensk rätt är att en person som har blivit dömd till ett tidsbestämt straff i fängelse blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av fängelsestraffet minus tiden i häktet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,