När gallras penningböter från belastningsregistret?

2021-01-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej,jag undrar om jag har fått ett penningböter på 1500kr för två år sedan för fortkörning (9km/h) den står på min belastningsregistret!jag kommer att skicka den till en Arbetsgivare ,spelar det någon roll eller är det lugnt ?tack för svaret ;)
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör gallring i polisens belastningsregister vilket det finns regler om i lag om belastningsregister (LBR).När gallras penningböter från belastningsregistret?Normalt gallras böter från belastningsregistret 5 år efter domen, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten (17 § 9 p. LBR).AvslutningsvisDina böter som tillföll dig för 2 år sedan har ännu inte har gallrats från belastningsregistret och med tanke på att gallringstiden för böter är 5 år det betyder att det att böterna kommer att gallras om 3 år.Däremot vill jag upplysa dig om att det finns olika typer av utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola och förskola syns exempelvis bara vissa brott. Det finns även vissa belastningsutdrag som visar hela belastningsregistret. Normalt har en arbetsgivare ingen direkt tillgång till belastningsregistret utan det är den som söker ett arbete som får begära ett utdrag från polisen. Det beror därför på vilken typ av utdrag det gäller som kommer avgöra om din fortkörning kommer att synas.Vill du läsa mer om belastningsregistret rekommenderar jag dig att kolla på polisens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till!Vänligen,

Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?

2021-01-19 i Fordringar
FRÅGA |Jag hyr ut ett rum i min lägenhet till min vän 2000 kr per månad. jag hade lie ekonomiska problem därför lånade jag 4000 kr av min vän som hyrde min lägenhet. Min vän sägar att vi kvittar hyresbetalningar för 2 månader, kan hon göra det?Hälsningar
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din inneboende har lånat ut pengar till dig som motsvarar två hyresbetalningar. Din fråga är om din inneboende får lov att kvitta skulden hon har gentemot dig genom att kvitta två månadshyror. För att besvara frågan kommer jag inledningsvis att förklara vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna kvitta fordringar (skulder).Vilka förutsättningar krävs för kvittning?För att man ska kunna kvitta en fordran krävs det ett antal förutsättningar. Dels så ska motfordran (den skuld som personen vill kvitta med) vara mätbar med huvudfordran (den ursprungliga skulden) och avse samma myckenhet. Det betyder förenklat att skulderna måste avse samma sak, det vill säga pengar i ert fall. Dels ska motfordran vara förfallen till betalning och vara gällande, vilket betyder att datumet för när motfordran senast ska vara betald ska ha infunnit sig och fordran får ej vara preskriberad. Det krävs även att motfordran och huvudfordran ska gälla samma parter, det vill säga samma personer.SammanfattningDu har lånat 4000 kr av din inneboende, vilket innebär att din inneboende har en fordran på 4000 kr gentemot dig. Du har även fordringar gentemot din inneboende i form av månadshyror à 2000 kr. För att din inneboende ska kunna kvitta sin hyresskuld gentemot ditt lån på 4000 kr måste månadshyrorna uppfylla vissa krav. Det första kravet är att båda skulderna ska bestå av samma myckenhet, vilket uppfylls i detta fallet då båda skulderna avser pengar. Ett annat krav är att månadshyrorna måste vara förfallna till betalning. Det betyder att en "framtida" skuld där betalningsdagen inte har infallit inte kan användas till kvittning. Därför kan din inneboende inte använda framtida skulder till kvittning. Men i praktiken är det möjligt för din inneboende att kvitta en del av skulden varje månad, däremot inte hela skulden. Exempelvis kan din inneboende kvitta månadshyran på 2000 kr för X månad, vilket minskar din skuld med 2000 kr, och efterföljande månad kvitta ytterligare 2000 kr. Ett kortfattat och sammanfattande svar på din fråga är att det är möjligt för din inneboende att kvitta skulden mot hyresbetalningarna, men att kvittningen måste ske successivt.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?

2020-12-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej.Om man får skuldsanering på kronofogden och planen ligger på fem år. När går pricken bort? Får man dessa fem åren plus de tre eller fem år det i normala fall tar?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningFör att besvara frågan kommer kreditupplysningslagen (KuL), och skuldsaneringslagen (SksanL) att tillämpas.Jag tolkar att din fråga handlar om skuldsanering och när en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag försvinner.När försvinner en betalningsanmärkning som har uppkommit på grund av en skuldsanering?För privatpersoner förvinner en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag normalt efter tre år (8 § andra stycket KuL). Om en person däremot blir beviljad skuldsanering ska uppgiften om skuldsanering gallras senast fem år från inledandebeslutet eller senast den dag då betalningsplanen löper ut (8 § tredje stycket KuL). Det betyder att en skuldsanering förlänger en betalningsanmärkning som vanligtvis skulle vara tre år till fem år. Betalningsanmärkningen försvinner fem år från inledandebeslutet av skuldsaneringen eller den dag som betalningsplanen löper ut.Vanligtvis pågår en skuldsanering hos Kronofogden i fem år och under tiden löper en betalningsplan (34 § SksanL).SammanfattningEn skuldsanering pågår normalt i fem år och under den tiden ska personen betala enligt betalningsplanen. Normalt försvinner en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag efter tre år. Men denna tid förlängs till fem år om personen får beslut om skuldsanering hos Kronofogden.När en skuldsanering avslutas enligt plan, vanligtvis efter fem år, försvinner även betalningsanmärkningen. Du kommer således inte behöva vänta tre eller fem år på att betalningsanmärkningarna försvinner efter att skuldsaneringen är klar.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan ett barnbarn ärva sina farföräldrar?

2020-12-18 i Arvsordning
FRÅGA |HejHar försökt läsa mig till hur det kan bli i vårt fall men litar inte riktigt på att jag tolkar det rätt. Jag och min syster hade en bror som tyvärr gick bort i höstas. Våra föräldrar lever båda två. Min bror har en son som är 35 år. Nu undrar jag hur det blir den dagen mina föräldrar går bort, ska jag och min syster dela mina föräldrars arv med vår brors son??Med vänlig hälsning
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är vem som ärver dina föräldrar efter att de går bort. Ni var tre helsyskon varav ett av syskonen har gått bort. Syskonet som gick bort har en son.Din fråga handlar om arvsrätt vilket regleras i Ärvdabalken (ÄB).Istadarätt och syskonbarn/barnbarnI svensk rätt finns en princip som kallas för istadarätt. Vanligtvis är det barnen (bröstarvingar) till arvlåtaren (den person som har gått bort) som ärver. Ett enklare uttryck för detta är: Barn ärver sina föräldrar. Om bröstarvingen till arvlåtaren har gått bort, så ska bröstarvingens egna barn träda i dess ställe (2 kap. 1 § ÄB).Exempel:"M" och "P" är gifta och har tre barn: "B1", "B2 och "B3".B1 går bort innan M och P. B1 har ett barn som heter "SB".När M respektive P går bort så ska B2, B3 och SB dela gemensamt kvarlåtenskapen. Detta beror på att SB ska träda i B1's ställe enligt den svenska istadarätten (2 kap. 1 § 2 st. ÄB).SammanfattningDen svenska istadarätten gör det möjligt för ditt syskonbarn att träda in i din brors ställe. Det innebär precis som du misstänkte att du, din syster och ditt syskonbarn kommer att få dela på arvet efter dina föräldrar.Hoppas att du fick svar på din fråga, om du har en till fundering är du välkommen att skriva en fråga igen!Vänligen,

Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?

2021-01-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har lite frågor kring anmälan och förlikning.När en anmälan om sexualbrott gjorts, finns det då något sätt som parterna kan komma till en förlikning på eller tas frågan upp i rätten automatiskt?Vad gäller om den anklagade erkänner brottet? Vinner denne något på att ringa polisen och göra det innan kallelse till förhör skickats ut eller stjälps den snarare av det?Kan man anlita en advokat för att yrka på förlikning innan en eventuell rättsprocess eller är det bättre att vänta tills man blir tilldelad en i samband med processen?Tack på förhand!
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler ur lag (2002:445) om medling med anledning av brott (medlingslagen) och rättegångsbalken (RB) att tillämpas.InledningJag tolkar att din första fråga är om det finns en möjlighet för en misstänkt gärningsman att förlikas med en målsägande (brottsoffer) och om detta kan förhindra att saken tas upp i domstol. Din andra fråga är vad som händer om den misstänkte erkänner ett brott för polisen innan en kallelse till förhör skickas ut och om det kan medföra positiva eller negativa konsekvenser. Din tredje fråga är om det är bättre att anlita en advokat själv eller vänta på att bli tilldelad en offentlig försvarare.Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?Det korta svaret på den frågan är nej. I svensk rätt är det inte möjligt för en gärningsman och ett brottsoffer att förlikas för att undvika en rättegångsprocess. Polisen har till uppgift att utreda misstänkta brott och är skyldiga att göra det när det har kommit till polisens kännedom. Efter att polisen har gjort sin förundersökning är det åklagaren som tar beslut om att åtal ska väckas eller inte (45 kap. 1 § RB). För brott som faller under allmänt har åklagaren åtalsplikt och åklagaren ska väcka åtal om hen anser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom (20 kap. 6 § RB). De flesta sexualbrott faller under allmänt åtal och därför har åklagaren en åtalsplikt. Det är inte upp till brottsoffret att bedöma om ett brott ska gå till domstol eller ej, utan det är åklagarens roll.MedlingDäremot är det möjligt för en gärningsman och en målsägande att frivilligt mötas inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Medlingen anordnas av staten eller kommunen (1-2 §§ medlingslagen). Ett sådant möte har två syften: minska gärningsmannens risk för återfall samt ge brottsoffret möjlighet till bearbetning av händelsen (3 § medlingslagen). Ett sådant medlingsförfarande kan ibland genomföras innan förundersökningen har avslutats och en förutsättning för ett medlingsförfarande är att den misstänkte har erkänt gärningen (5 § medlingslagen). Möjligheter till ett avtal om gottgörelse finns om innehållet i avtalet inte är uppenbart oskäligt. Ett sådant gottgörelseavtal kan exempelvis vara ett ekonomiskt avtal där gärningsmannen ska kompensera eller ersätta de skador som har uppstått i samband med brottet. Men om parterna är oense om ersättningen ska frågan alltid behandlas i den ordinarie rättsprocessen (10 § medlingslagen). Det innebär att medling inte ersätter en rättsprocess utan har snarare ett annat syfte, det vill säga att minska gärningsmannens risk för återfall och ge brottsoffret möjlighet att bearbeta händelsen. Däremot kan ett ekonomiskt avtal beaktas i domstolens prövning vid ett eventuellt skadestånd.Vilka är konsekvenserna om en misstänkt erkänner ett brott till polisen?I svensk rätt är ett erkännande inte tillräckligt för att en person ska kunna dömas för ett brott. Ett erkännande fungerar endast som ett bevis som åklagaren kan behöva stödja med andra typer av bevis. Viktigt att komma ihåg är att det du säger i förhör kan användas vid en huvudförhandling i domstol.Vilka konsekvenserna kan bli av ett erkännande är inte möjligt att svara på. I svensk rätt finns det ingen princip som säger att gärningsmannen får ett lindrigare straff för att hen erkänner ett brott.Är det bättre eller sämre att anlita en egen advokat eller vänta på en offentlig försvarare?Inledningsvis vill jag berätta att den som är misstänkt för brott kan ha rätt till en offentlig försvarare. Det innebär att en misstanke om brott måste ha delgetts personen innan rätten till offentlig försvarare blir aktuell. Därför är en privat försvarare det enda alternativet innan en person har delgivits misstanke om brott.Det finns olika situationer då en misstänkt person har rätt till en offentlig försvarare. Ett exempel är när den misstänkte antingen är anhållen eller häktad. En annan situation är om straffskalan för det brott den misstänkte är misstänkt för inte har ett lindrigare straff än fängelse i sex månader i straffskalan, då kan den misstänkte begära att en offentlig försvarare förordnas (21 kap. 3a § RB).Om en misstänkte inte har rätt till offentlig försvarare kan den misstänkte anlita en privat försvarare. Viktigt att komma ihåg är att staten ersätter endast kostnader för privata försvarare om den misstänkte frikänns av domstolen. Om den misstänkte istället blir dömd för brott kommer staten inte ersätta kostnaderna för den privata försvararen.Sammanfattning och rekommendationDet är inte möjligt för en gärningsman att förlikas med en målsägande för att undvika en rättegångsprocess. Det beror på att sexualbrott faller under allmänt åtal och det är polisens uppgift att utreda brottet, oavsett om målsägande inte medverkar i utredningen. Därefter är det åklagaren som väcker åtal i domstol om åklagaren anser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom. Målsägande kan inte hindra denna process genom att ingå någon slags förlikning med gärningsmannen.Däremot är det möjligt för gärningsmannen och målsäganden att mötas genom medling. Medlingen kan resultera i ett ekonomiskt avtal som domstolen senare beaktar när ett eventuellt skadestånd ska avhandlas. Däremot har ett sådant avtal inte någon påverkan på själva domstolens bedömning i skuldfrågan.Vad konsekvenserna av ett erkännande kan bli är svårt att svara på. Viktigt att veta är att ett erkännande kan vara ett bevis men åklagaren behöver samtidigt stödja erkännandet med andra sorters av bevis. Det går inte att få kortare straff genom att erkänna ett brott. Däremot rekommenderar jag dig att vara samarbetsvillig i processen, detta för att det finns fler värden här i världen att ta hänsyn till än juridiska måttstockar.Du kan ha rätt till offentlig försvarare, men det under förutsättning att du är misstänkt för ett brott och att straffskalan för det brott du är misstänkt har 6 månaders fängelse som det lindrigaste straffet i straffskalan. Det betyder att brott där böter finns med i straffskalan inte ger den misstänkte rätt till offentlig försvarare. Om du däremot blir anhållen eller häktad har du alltid rätt till offentlig försvarare. Det går att anlita en privat advokat, men risken är att du får lov att stå för kostnaderna själv om du blir dömd för brottet. Vad som är bättre eller sämre är därför svårt att svara på och det beror på din ekonomiska situation.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan Kronofogden utmäta lös egendom som har tillfallit ägaren genom gåva?

2021-01-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga ångande gåvobrev Jag har två jakt gevär som jag fick som present från min sambo på två olika tillfällen 2018 / 2019 .. som det är vapen som gäller själv klart licens och inköp fakturan stor mitt namn ..men jag har gåvobrev från sambo på varje gevär.. nu jag hamnade i skuld och riskerar utmätning vid skuldsanering.. jag undrar om mina jakt gevär är fria från utmätning eller måste göra nånting annat.. vet inte sur ska jag bevisa att dem är present från sambo .. tack för hjälpen
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag hänvisa till Utsökningsbalk (UB).InledningDin fråga handlar om utmätning av jaktgevär som har tillfallit dig genom gåvobrev och om dessa jaktgevär går att utmäta. Därför kommer jag inledningsvis att förklara vilken typ av egendom som kan utmätas från en gäldenär (den som är skyldig någon pengar) och därefter besvara frågan om gåvor är undantagna från utmätning.Kan Kronofogden utmäta lös egendom som har tillfallit ägaren genom gåva?Huvudregeln är all lös egendom som en gäldenär äger eller anses äga kan utmätas (4 kapitlet 17 § UB). Lös egendom kan till exempel vara tavlor, elektronik, pengar, jaktgevär eller smycken.En person som får en gåva i form av lös egendom blir ägare till egendomen. Det innebär att gåvan kan komma att utmätas för ägarens skulder. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, och det är om gåvobrevet innehåller ett överlåtelseförbud. Ett sådant överlåtelseförbud innebär att personen som tar emot gåvan inte får lov att sälja, ge bort eller byta bort gåvan. Om ett gåvobrev har ett sådant förbud och det visas upp vid en eventuell utmätning får gåvan inte utmätas (5 kapitlet 5 § UB).SammanfattningHuvudregeln är att även gåvor kan utmätas för gäldenärens skulder. Däremot kan dina jaktgevär vara undantagna från utmätning om gåvobreven innehåller överlåtelseförbud. Gåvobrev som inte innehåller ett överlåtelseförbud hindrar inte utmätning. Viktigt att tänka på är att dessa överlåtelseförbud inte kan ändras i efterhand utan ska ha varit ett villkor vid gåvotillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Är skriftlighetskravet uppfyllt om en hyresvärd säger upp en hyreslägenhet genom e-post?

2020-12-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Fråga om vad som avses med "skriftlig" uppsägning av hyresavtal.I jordabalken 12:8 står det att en uppsägning av ett hyreskontrakt ska vara skriftlig om hyresförhållanden varat längre än tre månader. Jag hyr en hyresrätt där min adress, telefonnummer och e-postadress finns inskrivet i avtalet under personuppgifter.Jag undrar nu om skriftlighetskravet är uppfyllt om hyresvärden säger upp lägenheten genom e-post, eller om det fordras att uppsägningen skickas som brev till min bostadsadress?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är om skriftlighetskravet är uppfyllt om en hyresvärd säger upp en hyresgäst genom att använda e-post. För att besvara din fråga kommer jordabalken (JB) och delgivningslagen att tillämpas.Är skriftlighetskravet uppfyllt om en hyresvärd säger upp en hyreslägenhet genom e-post?En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker (12 kap. 8 § 1 st. JB). E-post är visserligen digitalt men räknas som skriftligt. Därför är en skriftlighetskravet uppfyllt om en hyresvärd skickar e-post till en hyresgäst. Det finns således inget krav på att en uppsägning ska komma brevledes.Delgivning av uppsägningVid skriftliga uppsägningar av hyresavtal ske delgivning ske (12 kap. 8 § 3 st. JB). Delgivning innebär att den som gör en uppsägning måste få bekräftat att uppsägningen har nått mottagaren. Vanligtvis kan det handla om att uppsägningen skickas genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom ett personligt överlämnande. Det är hyresvärden som har gjort uppsägningen som har bevisbördan för att uppsägningen har nått fram. Mottagaren anses alltid delgiven om han eller hon tagit emot handlingen, oavsett hur det gått till. Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen (18 § delgivningslagen). Viktigt att komma ihåg är att det är endast myndigheter som får lov att använda sig av elektronisk delgivning (17 § 2 st. delgivningslagen).SammanfattningEtt epostmeddelande som innehåller en uppsägning av ett hyreskontrakt uppfyller skriftlighetskravet. Men för att en uppsägning ska vara giltig ska en hyresvärd ha delgett uppsägningen och kunna bevisa att delgivning har skett. Det är endast myndigheter som får lov att använda sig av elektronisk delgivning. Viktigt att komma ihåg är att delgivning fungerar som ett bevisverktyg för hyresvärden att du har fått ta del av uppsägningen och att du anses som delgiven om du har bekräftat att du har fått ta del av uppsägningen. Hyresvärden kan därför argumentera för att delgivning har skett om du exempelvis har svarat på mejlet. Rent juridiskt ska dock en delgivning ske antingen via brev eller genom ett personligt överlämnande. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till!Vänligen,

Får en bank neka insättning av kontanter?

2020-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Bankers godtycke?Detta hände mig häromdagen.Jag och min syster har tömt vårt barndomshem efter våra nu bortgångna föräldrar. I huset så hittade vi ett kuvert och i det låg det 20000 kronor. Dessa delade vi upp där och då, 10 tusen vardera.Min del utav pengarna har sen jag haft liggandes i mitt hem nu under ung ett år.Häromdagen så tog jag 8000 kronor med mig till banken där jag haft konto i drygt 51 år för att göra en kontantinsättning till mitt egna lönekonto.Jag var beredd på att frågor skulle ställas men jag var trygg i mina svar.Jorå frågorna kom om vart pengarna kommer ifrån, jag förklarade händelse förloppet om hur de har hamnat hos mig. Trots det fick jag INTE sätta in pengarna om jag inte kunde verifiera min berättelse med tex kvitto eller annat underlag. Jag erbjöd kassörskan att ringa upp min syster, så kan min syster verifiera att min berättelse stämmer. Men det skulle inte räcka som verifikation enl kassörska bakom disken.Så jag fick gå ifrån banken i oförrättat ärende.Frågan: Har banken rätten på sin sida att agera "domstol" på detta händelse förlopp, samt neka mig rätten att sätta in mina egna pengar på mitt egna konto?Tacksam för svar.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om banker får lov att neka en bankkund att göra en insättning av kontanter på ett bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Varför får en bank neka insättning av kontanter?Penningtvättslagen är en lag syftar till att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Banker har en skyldighet att bedöma risken för hur deras produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (2 kap. 1 § 1 st. penningtvättslagen). I denna lag ställs höga krav på att banker ska inhämta uppgifter om sina kunder i enlighet med en princip som kallas för KYC - know your customer. Banker måste därför utföra identitetskontroll och ställa frågor i samband med en transaktion eller tjänst. Om banken inte har tillräcklig kännedom får de inte genomföra transaktionen (3 kap. 1 § 1 st. penningtvättslagen). Lagen är riskbaserad vilket innebär att bankens skyldigheter för att agera enligt lagen varierar beroende på risknivån. Det står inte exakt i lagen hur bankernas rutiner ska se ut i praktiken vilket kan leda till olika arbetssätt i olika banker. En bank måste ställa frågor i samband med en transaktion eller utövande av en tjänst. Det beror på att banken måste kunna göra en bedömning om det finns en risk för penningtvätt eller terrorfinansiering. Banken har därför en skyldighet att fråga en kund var kontanterna kommer ifrån för att kunna agera i enlighet med penningtvättslagen. En bankkund kan styrka var kontanter kommer ifrån genom att exempelvis visa upp kvitton eller andra handlingar som styrker förklaringen.Sammanfattning och rekommendationDin bank måste följa penningtvättslagen som innebär att banken måste ha god kundkännedom om dig samt arbeta på ett sätt som förhindrar penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ett led i bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering är att ställa frågor om olika transaktioner. Det är därför bankens uppgift att ställa frågor och de har en rätt att neka insättning av kontanter.Däremot har varit kund i banken i 51 år. Det innebär att banken borde ha en god kundkännedom om dig. Jag rekommenderar att du kontaktar banken igen och ber att får tala med någon annan i personalen. Jag misstänker att din bank har interna rutiner som en del av deras övergripande riskbedömning som kräver att kunder måste kunna styrka kontanternas ursprung om kontanterna uppgår till ett visst belopp. Därför vore det bra att ta kontakt med banken igen och fråga hur du bör göra i din situation med tanke på att du inte har någon dokumentation. Ett annat alternativ är att ta kontakt med en annan bank. Däremot är det viktigt att komma ihåg att banker inte har en skyldighet att ta emot kontanter vars ursprung inte kan styrkas. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva en till!Vänligen,