Kan föräldrar göra myndiga barn bostadslösa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Kan mina föräldrar stoppa mig från att åka utomlands?Hade tänkt åka ner till Barcelona med ett par vänner på semester sommaren 2021 både för semester och för att träffa en kompis som ja träffat genom internet.Jag fyllde 18 i September och då finns det väl inget i lagen som gör att mina föräldrar kan stoppa mig?Ja kommer att ha slutat gymnasiet då och hur fungerar det med föräldrars skyldighet till underhållningsstöd mellan jag går på gymnasiet och högskola/universitet? Kan mina föräldrar med stöd av lagen "kasta ut" mig för att jag vägrar lyssna på dom?Jag har väldigt stränga föräldrar och kan definitivt se dom göra någonting väldigt drastiskt om jag inte lyssnar på dom.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur föräldrabalken (FB) och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) att tillämpas.InledningInledningsvis vill jag snabbt svara på din första fråga och säga att dina föräldrar inte kan stoppa dig från att åka utomlands då du är myndig. Din andra fråga handlar om huruvida föräldrar har någon försörjningsskyldighet för myndiga barn. Din tredje fråga är om dina föräldrar kan kasta ut dig med stöd av lagen om du vägrar lyssna på dem.Har föräldrar försörjningsskyldighet gentemot myndiga barn?Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasieskola har föräldrarna en försörjningsskyldighet tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). Kan föräldrar göra sina myndiga barn bostadslösa?Försörjningsskyldigheten föräldrar har gentemot sina barn tills det att barnet fyller 18 år eller tills att barnet fyller 21 år, innebär att föräldrarna ska se till att barnet har både boende och försörjning. Om barnet är över 18 år och inte studerar på grund- eller gymnasienivå har föräldrarna inte en skyldighet att ordna barnets boende. Föräldrar kan därför kräva att barnet flyttar hemifrån.Föräldrar som inte har en försörjningsskyldighet har en möjlighet att kontakta Kronofogden och ansöka om handräckning (3 § BfL). Kronofogden kan efter en sådan ansökan avhysa (vräka) barnet från boendet.Sammanfattning och rekommendationMed tanke på att du är över 18 år och fortfarande går på gymnasiet har dina föräldrar en försörjningsskyldighet. Däremot har dina föräldrar ingen försörjningsskyldighet när du väl går ut gymnasiet. Det innebär att dina föräldrar kan kasta ut dig. Dina föräldrar kan ta hjälp av Kronofogden för att avhysa dig. Detta låter väldigt hårt, men jag vill upplysa dig om att den möjligheten finns. Även om du inte blir bostadslös på detta sätt, så rekommenderar jag att ställa dig i en bostadskö. Det beror på att det ligger ett stort ansvar hos myndiga personer att själva ordna ett boende. Om det uppstår en krissituation går även att kontakta socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd för att kunna betala en eventuell hyra.Hoppas att din situation löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?

2020-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Häromdan så fick jag besök av polis och tull tidigt på morgonen.De gjorde en husransakan i mitt hem och de sa att de har fått "tips" på att det finns en person som inte får vistas i Sverige, hemma hos oss.Såklart så fanns det ingen som inte fick va där och de bara lämnade hemmet och sa att de var nöjda, efter att de hade traumatiserat hela min familj och mina unga syskon genom att banka extremt hårt på dörren och bara stormade in i vårt hus.Min fråga är:Får Polisen och Tullen göra en sån husransakan om de bara har "tips"?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är på vilka grunder Polisen och Tullverket får lov att göra en husrannsakan och om ett tips kan räknas som en tillräckligt grund för en husrannsakan som syftar till att leta efter en person.Kan Polisen och Tullverket genomföra en personell husrannsakan som baseras på ett tips?Inledningsvis kommer jag att berätta vilka förutsättningar som krävs för att Polisen respektive Tullverket ska kunna genomföra en husrannsakan. Först och främst krävs det en anledning att anta att ett brott har begåtts som kan leda till fängelse. En reell husrannsakan får genomföras i ett hus för att söka efter föremål som kan ha betydelse för utredningen av det misstänkta brottet (28 kap. 1 § RB). En personell husrannsakan får genomföras för att leta efter någon som ska frihetsberövas eller hämtas till förhör eller domstol (28 kap. 2 § RB).Det kallas för en personell husrannsakan om polisen eller tullverket letar efter en specifik person. Den formen av husrannsakan får endast genomföras om det finns en synnerlig anledning att anta att personen befinner sig på platsen (28 kap. 2 § RB). Det måste finnas en faktisk omständighet som visar på att med goda grunder kan förvänta sig att den eftersökte finns på platsen. Det innebär att kravet på en personell husrannsakan är högt ställt.Förutom kravet på synnerlig anledning, ska myndigheterna göra en proportionalitetsbedömning innan husrannsakan genomförs. Det innebär att myndigheterna ska bedöma om syftet med husrannsakan är proportionellt i jämförelse med den skada eller lidande som en husrannsakan kan orsaka. Skyddet för kroppslig integritet, privatliv och hem stadgas i grundlagen och är ett skydd bland annat mot husrannsakan (2 kap. 6 § regeringsformen). Det är dock tillåtet att begränsa denna rättighet om det finns en anledning som är godtagbar i ett demokratiskt samhälle, en sådan anledning är exempelvis för att kunna bedriva brottsbekämpning (2 kap. 21 § regeringsformen).Sammanfattning och rekommendationFör att genomföra en personell husrannsakan krävs att Polisen eller Tullverket har en synnerlig anledning, vilket är ett högt ställt krav. Det är svårt för mig att avgöra om tipset skapade en synnerlig anledning att anta att personen de eftersökte befann sig hemma hos dig. Som jag uppfattar din fråga har ni inte lidit några sakskador av husrannsakan, däremot tolkar jag det som att ni alla upplevde detta som ett ingrepp i ert privatliv som dessutom är skyddat i grundlagen. Om du uppfattar att ni har blivit felaktigt behandlade av myndigheterna rekommenderar jag er att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter så att de följer lagar och förordningar. Instruktioner och möjligheter att göra en sådan anmälan finns på JOs hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får man vara gift och samtidigt ha ett särboförhållande med någon annan?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man vara gift med en kvinna medan man är särbo med en annan?Enkel sagt att ha förhållande med två kvinnor och tjejer?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på frågan kommer äktenskapsbalken (ÄB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.Är det lagligt att vara gift med en kvinna eller man samtidigt som man är särbo med en annan kvinna eller man?Det finns ingen lag som förbjuder att en make eller en maka har ett förhållande med någon annan utanför äktenskapet. Att ha ett särboförhållande med någon annan är därför inte förbjudet enligt lag.Däremot får den som är gift eller är partner i ett registrerat partnerskap inte ingå ett nytt äktenskap. Det existerande äktenskapet eller registrerade partnerskapet betraktas då som ett äktenskapshinder (2 kap. 4 § ÄB). Om någon som redan är gift lyckas ingå ett nytt äktenskap trots att det föreligger ett äktenskapshinder, kan den personen dömas för brottet tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).SammanfattningDet är inte olagligt för en gift man eller kvinna att ha förhållande med en annan person utanför äktenskapet. Däremot är tvegifte olagligt i svensk rätt. Om en person är gift och vill ingå äktenskap med någon annan krävs en skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en privatfest omfattas av ordningslagen?

2020-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har lite svårt att tolka ordningslagen gällande vad som avser en allmän tillställning samt offentlig tillställning. En privatfest som inte riktar sig till allmänheten genom att allmänheten har tillträde till biljettköp omfattas inte av ordningslagen då det avser ett slutet sällskap med endast inbjudan?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer ordningslagen att tillämpas.Jag uppfattar att din första fråga är hur ordningslagen definierar allmän sammankomst och offentlig tillställning. Din andra fråga är om en privatfest som inte riktar sig mot allmänheten omfattas av ordningslagen eller ej. Inledningsvis kommer jag att beskriva skillnaden mellan allmän sammankomst och offentlig tillställning. Sedan kommer jag att besvara om en privatfest som inte riktar sig till allmänheten omfattas av ordningslagen eller ej.Hur definieras allmän sammankomst och offentlig tillställning i ordningslagen?Allmän sammankomstEnligt ordningslagen är en allmän sammankomst exempelvis demonstrationer, föreläsningar och föredrag, sammankomster för religionsutövning och teater- och bioföreställningar samt andra sammankomster där mötesfriheten utövas (2 kap. 1 § 1-5 p. ordningslagen). För att sammankomsten ska anses som en allmän sammankomst ska den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till sammankomsten. Att sammankomsten är allmän innebär att vem som helst ska ha möjlighet att få tillträde till sammankomsten. Det innebär att en sammankomst som endast har särskilt inbjudna gäster inte är allmän sammankomst. Däremot kan en sammankomst anses som allmän även om det finns exempelvis ett krav på inbjudan i de fall som sammankomsten riktar sig mot ett stort antal människor och att vem som helst i praktiken kan få en sådan inbjudan (2 kap. 1 § 2 st. ordningslagen).Offentlig tillställningEn offentlig tillställning enligt ordningslagen är exempelvis tävlingar i sport och idrott, danstillställningar, tivoli, marknader och mässor samt andra tillställningar som inte är allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar (2 kap. 3 § 1 st. 1-5 p. ordningslagen).För att en tillställning ska betraktas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den (2 kap. 3 § 2 st. ordningslagen). Även om det finns ett krav på inbjudan eller medlemskap kan tillställningen ses som allmän om det är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Anledningen till att det ses som en offentlig tillställning trots begränsad tillgänglighet, beror på att arrangörer inte ska kunna kringgå ordningslagen.Är en privatfest en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?En privatfest som inte riktar sig till allmänheten räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. För att en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska rikta sig mot allmänheten ska vem som helst ha möjlighet att delta. Däremot är det inte en privatfest om arrangören driver en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag och plötsligt ställer krav på en inbjudan eller ett medlemskap.SammanfattningEn privatfest som inte vänder sig mot allmänheten omfattas inte av ordningslagen. Det är endast allmänna sammankomster som består bland annat av demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning och bioföreställningar samt offentliga tillställningar som består exempelvis av tävlingar i sport, danstillställningar, tivoli och marknader som omfattas av ordningslagen. För att en sammankomst eller tillställning ska riktas mot allmänheten innebär det att var och en ska ha möjlighet att delta.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får butikspersonal gripa personer som är misstänkta för ringa stöld?

2020-11-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Har butikspersonal rätt att gripa en person när det bara finns misstanke (inget direkt bevis) om snatteri av varor vars värde understiger 50 kr?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.InledningJag uppfattar att du undrar om det är tillåtet för butikspersonal att gripa en person som är misstänkt för ringa stöld. När en privatperson som inte är polis griper en annan person kallas detta för envarsgripande.Får butikspersonal gripa personer som är misstänkta för ringa stöld?Vem som helst får lov att gripa en person som har påträffats att utföra ett brott som kan ge fängelse. Personen ska gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta kallas för ett envarsgripande, då envar får lov att gripa en misstänkt person. Personen som envarsgriper en misstänkt måste ha en konkret indikation på att den gripne är misstänkt. Detta innebär att personen som envarsgriper exempelvis är ett vittne till det misstänkta brottet.För att göra ett sådant envarsgripande krävs det att personen misstänks för ett brott som kan ge fängelse. När det gäller stöld av ringa värde (tidigare snatteri), rubriceras detta som ringa stöld. Den som döms för ringa snatteri kan få böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Det innebär att ringa stöld ger möjlighet till envarsgripande.SammanfattningButikspersonal får lov att envarsgripa personer som påträffas utföra ett brott som kan ge fängelse. Ringa stöld har fängelse i straffskalan och därför är ett envarsgripande möjligt vid ett sådant brott. Butikspersonalen måste dock ha en konkret indikation på att personen är skyldig till brottet, exempelvis att butikspersonalen har sett stölden. Det krävs därför inga fysiska bevis för ett sådant gripande, utan ett ögonvittne kan vara tillräckligt. Efter gripandet ska personen skyndsamt överlämnas till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

2020-11-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga, vi är ett företag som beställt fotostudio-tillbehör från ett företag som heter tectake.se. När vi skulle packa upp vår beställda vägg fanns det flera stora skador på en av fotoväggarna (det har troligtvis uppstått på vägen hit för det var stora intryckta hål i paketet). Vi är återfärsäljare och brukar därmed reklamera varor på håll ganska ofta. Vi returnerar varorna - och sen skickar de nya/samma reparerade/lagade eller kredit.Nu när vi kontaktade detta företag ville de först erbjuda 10%på köpet som kompensation (det kommer inte ens gå att använda varorna, ena väggen är intryckt och förstörd och den andra har en buckla i metallen) eller att de ersätta de trasiga varorna. Vilket är helt okej - men då vill de nu skicka ersättningsvaror och att vi ska böka med att ta ut allt ur förpackningen för en 5:e gång för att bara skicka de skadade varorna och de skickar nya. Borde det inte gå som ett helt köp trots separata delar? Jag bifogar deras svar här:Hej!Tack för ditt meddelande.Vi kann erbjuda dig att skicka delarna som ersätter dem trasiga.Enligt köpslagen har vi möjlighet att reparera felet / skadan, i detta fall till exempel med hjälp av reservdelar.Vi har tyvärr ingen service som den du nämner. (Häva köpet var det vi skrev)Om du inte vill använda denna möjlighet, men vill returnera produkten, hanteras detta som ett utövande av ångerrätten och enligt våra villkor täcker vi tyvärr inte returfrakten i så fall.Är detta lagligt och bara dålig service?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer köplagen (KöpL) att tillämpas.InledningJag förstår att ert företag har tagit emot felaktiga varor som ni har reklamerat till säljaren. Säljaren har först erbjudit 10 % rabatt som kompensation eller reparera/företa omleverans av de trasiga varorna. Jag uppfattar att ni vill häva köpet som helhet men säljaren vill skicka ersättningsvaror för att kunna reparera felet eller skadan. Därför vill säljaren att ni skickar tillbaka de trasiga delarna. I säljarens avtalsvillkor finns en ångerrätt som inte täcker returfrakten. Jag uppfattar att din fråga är om säljaren har en rätt att få tillbaka de trasiga varorna eller om ni har rätt att häva köpet utan kostnad.Har en säljare rätt att avhjälpa ett fel eller företa omleverans?Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag och i vissa fall häva köpet (30 § KöpL). En köpare får kräva att säljaren avhjälper felet, det vill säga reparerar varan, utan kostnad för köparen. En säljare får lov att företa omleverans av en vara istället för att avhjälpa felet (34 § 1 st. KöpL). Det innebär att säljaren har en valmöjlighet att antingen reparera skadan eller leverera en ny. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans även om köparen inte kräver det, under förutsättning att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Att en säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans innebär att en köpare inte kan kräva att köpet ska hävas innan säljaren har fått möjlighet reparera eller företa en omleverans.När har en köpare rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om säljaren inte har avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § 1 st. KöpL). Det innebär att en säljare har en rätt att först försöka avhjälpa felet eller företa omleverans, innan köparen kan kräva hävning av köpet. Om en säljare inte avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Sammanfattning och rekommendationSäljaren har mycket riktigt en laglig rätt att avhjälpa felet eller företa en omleverans av varorna. Det innebär att ni som köpare har rätt att skicka tillbaka de trasiga delarna utan kostnad till företaget för att de ska få möjlighet att kunna åtgärda felet. Innan företaget har fått möjlighet att göra detta finns det ingen möjlighet för er att häva köpet i detta läget.Er fråga innefattar även en undran om ni har en skyldighet att plocka ut de trasiga delarna eller har en rätt att skicka tillbaka hela förpackningen inklusive de delar som inte är trasiga. Svaret på den frågan är oklar, då det inte finns reglerat i lag. Om ni väljer att låta säljaren reparera eller omleverera varorna är min uppfattning att det vore bäst att endast skicka tillbaka de delar som trasiga. Detta för att undvika fler skador vid frakt. Om det är krångligt att packa upp är min rekommendation att ni meddelar detta till kundtjänsten och rådfrågar dem. Ni kan kanske komma överens om en skälig kompensation för besväret även om en sådan kompensation inte lagstadgad.Avslutningsvis så finns det en ångerrätt i era köpeavtalets villkor. Denna ångerrätt är ett förmånligt villkor då det avviker från köplagens bestämmelser. Enligt köplagen finns det ingen ångerrätt och möjligheten till hävning är begränsad. Att returfrakten betalas av köparen är därför inget anmärkningsvärt då det är en förmånlig regel som avtalsparterna, det vill säga ni och säljaren, har kommit överens om. Ett kort svar på din fråga är därför att detta är lagligt och antagligen en upplevelse av dålig service från säljarens sida. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Omfattas personal inom vuxenutbildningen av registerkontroll?

2020-11-20 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hejsan,Om man som lärare döms till villkorlig dom för t.ex sexuellt ofredande så kommer kravet om registerutdrag omöjliggöra anställning inom gallringstiden på fem år. Innefattas vuxenutbildning av denna registerkontroll enligt skollagen för ett sådant brott?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret kommer skollagen (2010:800) och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (RegisterkontrollL) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om lärare inom vuxenutbildningen omfattas av kravet på registerkontroll av skolpersonal. För att besvara frågan kommer jag först att utreda vilken skolpersonal som omfattas av registerkontroll och sedan besvara din fråga. Vilken skolpersonal omfattas av registerkontroll?Obligatorisk registerkontroll ska ske av personal som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet (2 kap. 31 § skollagen). Annan pedagogisk verksamhet är exempelvis öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (25 kap. 1 § skollagen).En arbetsgivare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har rätt att begära ett att en arbetssökande visar upp ett utdrag från belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § registerkontrollL). Detta kallas för frivillig registerkontroll då arbetsgivaren har en möjlighet att begära ett utdrag ur belastningsregistret. En arbetssökande ska vid en sådan begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret om den arbetssökande erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (3 § registerkontrollL).Omfattas personal inom vuxenutbildningen av obligatorisk eller frivillig registerkontroll?Arbetssökande vid en vuxenutbildning omfattas varken av obligatorisk eller frivillig registerkontroll. Det beror på att kommunal vuxenutbildning inte omfattas av skollagens uppräknade verksamheter som kräver obligatorisk registerkontroll (2 kap. 31 § skollagen). Frivillig registerkontroll får ske av en arbetsgivare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § registerkontrollL).AvslutningsvisPersonal inom vuxenutbildningen omfattas varken av obligatorisk eller frivillig registerkontroll. I de verksamheter som kräver obligatorisk registerkontroll så utgörs själva verksamheten av arbete med minderåriga barn. Den frivilliga registerkontrollen, som omfattar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, kräver en direkt och regelbunden kontakt med barn. Det visar på att lagstiftningen angående registerkontroll har till syfte att skydda just barn. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Finns det formkrav på ett anställningsavtal?

2020-10-25 i Övrigt
FRÅGA |Jag har vid två tillfällen fått digitala anställningskontrakt. Jag kan förstå hur ett fysiskt kontrakt kan vara bindande, med handstilsanalys av din underskrift. Men detta kontrakt fick jag mailat till mig och jag "signerade" med en knapptryckning. Inte ens ett bank-id..Hur kan det vara juridiskt bindande? Hypotetiskt skulle ju någon kunnat hacka mitt mailkonto och "signerat" i mitt ställe, likaså för arbetsgivarens vägnar...Det liknar mer ett muntligt kontrakt...Hur får jag tillgång till den information som rimligtvis borde vara inbäddat i dokumentet, bortsett från texten i sig själv? Jag kunde inte ens spara ner det till min dator, enda sättet för mig att öppna dokumentet är att öppna det via länken jag fick skickad till mig, och hoppas att det fortfarande finns där online..
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler från Anställningsskyddslagen (LAS) att användas.Jag uppfattar att din första fråga är om digitala anställningskontrakt kan vara juridiskt bindande. Inledningsvis kommer jag därför att beskriva om det finns några formkrav för anställningsavtal. Därefter kommer jag att svara på din andra fråga som jag tolkar är hur du kan få tillgång till anställningsavtalet och dess innehåll.Finns det några formkrav på ett anställningsavtal?I svensk rätt finns det inga formkrav på ett anställningsavtal. Det innebär att ett anställningsavtal kan vara giltigt även om det är muntligt. Ett skriftligt anställningsavtal, även om avtalet är digitalt, kräver inte några underskrifter för att det ska vara juridiskt bindande.Anledningen till att fysiska eller digitala underskrifter ibland används vid avtal beror på att det är lättare att bevisa att det existerar ett avtal mellan parterna. Det är dock ingenting som krävs eller gör att avtalet blir mer juridiskt bindande. En underskrift ska snarare ses som ett bevis på att avtalsparterna har läst igenom avtalet och accepterat avtalsvillkoren.Hur kan man få tillgång till ett anställningsavtal och dess innehåll?Senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska en arbetsgivare lämna skriftlig information till arbetstagaren. Denna information utgör inte själva anställningsavtalet. Den skriftliga informationen från arbetsgivaren ska innehålla uppgifter om anställningsvillkoren och information om anställningsförhållandet (6 c § LAS).Sammanfattning och rekommendationDet finns inga formkrav på ett anställningsavtal i svensk rätt. Ett anställningsavtal kan ingås muntligen eller skriftligen. Det krävs inga underskrifter för att ett anställningsavtal ska vara juridiskt bindande. Det betyder att digitala anställningsavtal med eller utan underskrifter är giltiga.Enligt lag ska en arbetsgivare inom en månad lämna skriftlig information till en arbetstagare om anställningsvillkor och information om anställningsförhållandet. Denna information är dock inte att betrakta som själva anställningsavtalet. Min rekommendation är att du försöker att hitta anställningsavtalet via länken, eller fråga din eller dina arbetsgivare om en kopia på anställningsavtalen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,