Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

2020-10-21 i Övriga brott
FRÅGA |Har blivit misstänkt för bidragsbrott emot Försäkringskassan har vabbat fast jag inte varit berättigad till det. Har sedan länge upprättat en avbetalningsplan. Betalar nu ca 500kr i månaden fick brev hem från polisen om att jag är misstänkt för bidragsbrott. Hur funkar det om jag redan erkänt till Försäkringskassan att jag gjort fel och upprättat en betalningsplan och betalar beloppet med ränta kan jag fortfarande bli skyldig till att betala böter
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur bidragsbrottslagen att användas.InledningJag uppfattar att du har tagit emot bidrag från Försäkringskassan, trots att du inte var berättigad till det. Tillsammans med FK har ni upprättat en avbetalningsplan för att betala tillbaka det felaktiga bidraget. Du har nu fått hem ett brev från polisen där du är misstänkt för bidragsbrott. Jag tolkar att din fråga är om du kan bli skyldig att betala böter efter en eventuellt fällande dom trots att du och Försäkringskassan har upprättat en betalningsplan. Inledningsvis kommer jag att beskriva brottet bidragsbrott och sedan kommer jag att svara på din fråga om betalningsplanen kan befria dig från ansvar från ett eventuellt bötesbelopp eller straff.BidragsbrottFör att dömas för bidragsbrott krävs uppsåt. Om en person uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut kan dömas för bidragsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Bidragsbrottslagen). För att avgöra om brottet är ringa ska samtliga omständigheter beaktas, men vanligtvis räknas ett brott som berör små belopp runt 1000 kr till ett ringa brott.Kan en avbetalningsplan via Försäkringskassan fria någon från straffrättsligt ansvar?Det finns en möjlighet att slippa dömas till ansvar för bidragsbrott. Den möjligheten gäller endast om personen som har lämnat en felaktig uppgift rättar till uppgiften innan utbetalningen av bidraget sker (5 § Bidragsbrottslagen). Ändringen ska således ske innan Försäkringskassan utbetalar den felaktiga utbetalningen. Även om en person har upprättat en betalningsplan med Försäkringskassan så fritar inte återbetalningen personen från ett eventuellt straffansvar. Försäkringskassan har en skyldighet att anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen (6 § Bidragsbrottslagen).AvslutningEn betalningsplan med Försäkringskassan rörande en felaktig utbetalning av ett bidrag befriar inte dig från straffrättsligt ansvar. Däremot hade du kunnat bli fri från ansvar om du hade rättat uppgifterna innan du tog emot utbetalningen. Anledningen till att Försäkringskassan har anmält dig till polisen trots att en betalningsplan har upprättats beror på att de är skyldiga att göra det enligt lag. Inom juridiken tillhör bidragsbrott det straffrättsliga området. Det går att jämföra situationen med en stöld: Även om en person som har stulit någonting lämnar tillbaka saken till dess ägare har ett brott fortfarande begåtts. Det går inte att "läka" ett brott i efterhand genom att återlämna en stulen sak eller som i ditt fall återbetala pengar, däremot kan det påverka straffvärdet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?

2020-10-09 i God man
FRÅGA |Hur ska jag säga upp min förvaltare jag har skrivit ett mail till förvaltningsrätten, jag sa till dem att jag behöver inte ha nån förvaltare jag är inget små barn alla gör vi misstag men de får man inte göra tydligen jag vill inte ha förvaltare
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB).Din fråga är hur du kan säga upp ditt förvaltarskap. För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att kunna säga upp förvaltarskapet. Därefter kommer jag beskriva hur man ansöker om att säga upp förvaltarskapet.Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra?Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förutsättning för ett förvaltarskap ska uppstå är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB). Om förutsättningarna för ett förvaltarskap inte längre finns och personen inte behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska förvaltarskapet upphöra.Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?För att förvaltarskapet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). En sådan ansökan får lov att göras av bland annat huvudmannen (den som står under förvaltarskap) och huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo men även av förvaltaren och överförmyndaren. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd (11 kap. 21 § FB).Sammanfattning och rekommendationEtt förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap. För att du ska kunna bevisa på ett enkelt sätt att det inte längre finns något behov av en förvaltare är det bra om du har ett läkarintyg som visar på att du inte längre är i behov av en förvaltare. Du ska skicka din ansökan till tingsrätten på den ort där du är folkbokförd och inte till förvaltningsrätten. I din ansökan till tingsrätten kan du bifoga läkarintyget som bevis på att det inte längre finns ett behov av förvaltare.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för miljösanktionsavgifter rörande värmepumpar?

2020-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur lång är preskriptionstiden vid miljöbrott?Jag har borrat en brunn för bergvärme för 25 år sedan. Jag minns inte om det var anmälningsplikt på den tiden.Borrhålets placering skulle inte godkännas om det gällde i nutid. Jag behöver nu tillstånd från kommunen för att borra ett nytt hål, givetvis i enlighet med de regler som gäller idag.Att idag borra utan anmälan och godkännande är ett miljöbrott oavsett om du följer de regler som gäller.Tacksam för svar
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler från Miljöbalken (MB), Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMVH) och Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter (FMSA) att användas.InledningJag tolkar att du har borrat en brunn för bergvärme för cirka 25 år sedan som kan ha stridit mot dåvarande miljöregler. Din fråga är därför hur lång preskriptionstiden för miljöbrott är. Inledningsvis kommer jag förklara när anmälningsplikten för värmepumpar infördes och vad denna anmälningsplikt innebär. Därefter kommer jag att förklara varför åtgärden inte skulle klassas som ett miljöbrott, utan snarare vara föremål för en miljösanktionsavgift. I mitt svar kommer jag därför att besvara hur lång tid preskriptionstiden är för en miljösanktionsavgift.Anmälningsplikt för värmepumparVärmepumpar för utvinning av värme ur mark, ytvatten och grundvatten betraktas som miljöfarlig verksamhet. Därför infördes anmälningsplikt år 1989 för sådan verksamhet. Det är därför förbjudet att inrätta en sådan värmepumpsanläggning utan en anmälan till den kommunala nämnden (17 § FMVH). Kommunen får även föreskriva att det krävs tillstånd av nämnden att inrätta en värmepumpsanläggning inom kommunen eller inom vissa delar av kommunen om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljö (17 § FMV).Anmälan om värmepump i efterhandDen som har underlåtit att anmäla en värmepump kan inte dömas för miljöbrottet otillåten miljöverksamhet. Det beror på att regeringen har föreskrivit att denna gärning istället ska omfattas av en miljösanktionsavgift (29 kap. 4 § 3 st. MB).Om en anmälan om en värmepump inkommer till kommunen i efterhand, så kan beslut fattas om miljösanktionsavgift. Detta beror på att det finns en anmälningsplikt för värmepumpar i en förordning utfärdad av regeringen (30 kap. 1 § MB). Miljösanktionsavgiften för just värmepumpar är antigen 3000 kr för en tillståndspliktig värmepump eller 1000 kr för en anmälningspliktig värmepump (3 kap. 2 § FMSA). En miljösanktionsavgift ska tas ut även om den som har gjort överträdelsen har gjort det av oaktsamhet eller saknade uppsåt (30 kap. 2 § MB).Preskription av miljösanktionsavgiftEn miljösanktionsavgift får inte lov att beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år från att det fanns förutsättningar att besluta om en avgift (30 kap. 6 § MB). Preskriptionstiden för miljösanktionsavgifter är därför 5 år.Vad kan hända om man anmäler en 25 år gammal anmälningspliktig värmepump?Preskriptionstiden för miljösanktionsavgift är 5 år. Det innebär att det inte är möjligt att få en miljösanktionsavgift som avser en åtgärd som är tagen för 25 år sedan. Däremot är det möjligt att kommunen kan besluta om vissa försiktighetsåtgärder kring den gamla värmepumpen.SammanfattningAtt underlåta att anmäla en värmepumpsanläggning utgör inte ett brott i den straffrättsliga meningen. Regeringen har istället ordnat till det så att en underlåtenhet anmälningsplikten istället kan påföras en miljösanktionsavgift. Anmälningsplikten för värmepumpar uppkom 1989, vilket innebär att din värmepump var anmälningspliktig. Däremot preskriberas en miljösanktionsavgift efter fem år, vilket betyder att din åtgärd, själva borrningen som ägde rum för 25 år sedan, inte kan vara föremål för en miljösanktionsavgift. Däremot kan kommunen besluta att du ska vidta vissa försiktighetsåtgärder rörande pumpen. Dessa åtgärder kan dock inte betraktas som "straff" eller miljösanktionsavgift. Vad dessa försiktighetsåtgärder kan röra sig om beror på omständigheter jag inte känner till. Vanligtvis är det en skyldighet att se till att naturen inte skadas på något sätt.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Finns det några formkrav på ett anställningsavtal?

2020-09-17 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har ett litet problem. Jag blev tidspressad och skrev på ett kontrakt som jag i efterhand ångrade men detta skedde digitalt. Jag fick ett kontrakt på min Mail, jag gick in på en app och skrev under och skickade tillbaka mailet. Senare har jag läst att ifall det ska ske signering digitalt så måste det vara via någon pålitlig app eller program som har tex BankID så man vet vem som skriver under , men jag använde mig av ett vanligt program som tex paint med klipp o klistra metod. Nu är min fråga, är min signatur ogiltig? Och i sådana fall, är jag bunden till kontrakten fortfarande intresserad eller har jag rätt att bryta det ? Jag har dessutom inte fått tillbaka kontraktet med båda underskrifter. Detta är ett kontrakt mellan mig och arbetsgivare , inget köpes eller liknande
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler från Anställningsskyddslagen (LAS) och Avtalslagen (AvtL) att användas.Din fråga handlar om formkrav vid ett anställningskontrakt, och din fråga är om det krävs en speciell form av digitala underskrifter gjorda med pålitliga appar för att kontraktet ska vara giltigt. Din fråga är därför om din signatur är ogiltig och om du fortfarande är bunden till anställningskontraktet eller om du kan frånträda avtalet. För att besvara frågan kommer jag därför gå igenom om det finns några formkrav på ett anställningsavtal. Därefter kommer jag att gå igenom hur du eventuellt kan frånträda avtalet.Det saknas information huruvida det finns ett kollektivavtal. Jag kommer därför att besvara frågan utifrån att det inte finns ett sådant avtal.Finns det några formkrav på ett anställningsavtal?I svensk rätt finns det inga formkrav på ett anställningsavtal. Det innebär att ett anställningsavtal kan vara giltigt även om det är muntligt. Ett skriftligt anställningsavtal kräver inte heller några underskrifter.Däremot ska arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren. Denna information utgör inte själva anställningsavtalet. Den skriftliga informationen från arbetsgivaren ska innehålla uppgifter om anställningsvillkoren och information om anställningsförhållandet (6 c § LAS).Går det att säga upp ett anställningsavtal?Inom juridiken finns en grundläggande princip som säger att avtal ska hållas. Däremot går det att ogiltigförklara ett avtal med hjälp av olika ogiltighetsgrunder. Exempelvis kan ett avtal ogiltigförklaras om avtalet kommit till stånd på grund av att en avtalspart har blivit vilseledd (30 § AvtL).Om det inte finns någon ogiltighetsgrund som gör anställningsavtalet ogiltigt, så kan en arbetstagare säga upp sig eller frånträda en tillsvidareanställning (4 § LAS). Vid en uppsägning från arbetstagarens sida är uppsägningstiden minst en månad (11 § LAS). Bestämmelsen om minst en månad är dock semidispositiv, vilket innebär att regeln kan åsidosättas av en bestämmelse i ett kollektivavtal.SammanfattningDet finns inga formkrav på ett anställningsavtal i svensk rätt. Det betyder att digitala underskrifter, oavsett om de är gjorda via en pålitlig app eller ej, inte har någon betydelse för avtalets giltighet. Ett anställningsavtal kan även ingås muntligen.Ett avtal ska som huvudregel hållas. Ett avtal kan ogiltigförklaras om det har tillkommit exempelvis genom att den ena parten har blivit vilseledd. Däremot kan en arbetstagare säga upp ett anställningsavtal. Även om lagen säger att uppsägningstiden är minst en månad, kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om längre eller kortare uppsägningstid. RekommendationJag rekommenderar att du hör av dig till din arbetsgivare så fort som möjligt och meddelar att du inte önskar fortsätta anställningsavtalet. Uppsägningstiden på 30 dagar börjar löpa från den dagen du säger upp anställningsavtalet. När det gäller uppsägning av ett anställningsavtal där arbetstagaren, du i detta fall, inte har börjat sitt arbete så brukar inte arbetsgivaren kräva att arbetstagaren ska arbeta en månad trots att arbetsgivaren har rätt att kräva det.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?

2020-10-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Gäller konsumenttjänstlagen vid bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt?Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen omfattar bland annat tjänster som avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (1 § 2 p. KTjL).Ett bygge av enskild väg och schaktning på obebyggd villatomt riktas mot själva marken och omfattas således av lagens bestämmelser. Dock kan dessa arbeten ingå som ett led i småhusentreprenad. Om arbetet är ett led i en småhusentreprenad så regleras avtalet specialregler som finns i 51-61 §§ konsumenttjänstlagen (1 § 2 st KTjL). Oavsett om arbetena är ett led i en småhusentreprenad eller inte så är konsumenttjänstlagen tillämplig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att skriva igen!Vänligen,

Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?

2020-09-29 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Jag har en skatteskuld. Jag har förstått att den preskirberas efter årsskiftet 5 år efter att den förföll till betalning.Min skuld uppkommer i december ett år enligt kontoutdrag på skattekontot. Den skickades till kfm i februari året efter.Vilket årsskfte räknas preskriberingen ifrån, året skulden uppkom på skattekontot eller året den skickades till kfm?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är från vilket år räknas preskriptionstiden för en skatteskuld: När den uppkom i december år 1 eller i februari år 2 när skatteskulden skickades till Kronofogden?Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?Preskriptionstiden för en skatteskuld år fem år. Som huvudregel börjar preskriptionstiden att löpa från utgången av det kalenderår som skatteskulder förföll till betalning, det vill säga det år då skatteskulden skulle vara betald. Preskriptionstiden börjar därför inte löpa det år som skatteskulden uppkom. (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.)SammanfattningPreskriptionstiden för en skatteskuld är fem år och börjar löpa från det kalenderår som skatteskulden förföll till betalning. Det viktigaste är därför att ta reda på vilket år skatteskulden förföll till betalning, inte när Kronofogden mottog en ansökan av Skatteverket. Jag rekommenderar därför dig att kolla upp vilket datum som skatteskulden senast skulle vara betald.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?

2020-09-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag behöver era hjälpJag har köpt en tv på kredit för 25000 kr med ett återtagandeförbehåll, jag har inte hunnit göra avbetalningar än och är faktist i behov av pengar, får jag sälja den till någon annan innan jag avbetalar hela beloppet? Kan företaget kräva tv:n tillbaka?Tack ska ni ha
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler ut Konsumentkreditlagen (KKrL) och Brottsbalken (BrB) att tillämpas.Din fråga är om du får lov att sälja en tv som du har köpt på kredit och som har ett återtagandeförbehåll, trots att du inte har betalat av hela kreditbeloppet till säljaren. Jag tolkar att du har köpt en tv i egenskap av konsument, det vill säga för privat bruk.Kan en säljare kräva tillbaka en TV som är köpt på kredit om säljaren har ett återtagandeförbehåll?Om en konsument köper en sak, exempelvis en tv, på avbetalning eller delbetalning kallas detta för ett kreditköp. Det innebär att konsumenten inte behöver betala hela beloppet direkt (2 § 7 st. KKrL). Det är vanligt att själva butiken (säljare) samarbetar med ett annat företag (kreditgivare) som tar hand om själva avbetalningen. I avtalsvillkoren för ett kreditköp kan kreditgivaren förbehålla sig rätten och göra det möjligt att ta tillbaka varan om köparen inte fullgör sin del av kreditköpsavtalet. Om köparen inte betalar enligt avbetalningsplanen kan kreditgivaren få lov att ta tillbaka varan (38 § KKrL).Får man lov att sälja en sak som är köpt på kredit om säljaren har ett återtagandeförbehåll?Det är inte tillåtet att sälja vidare en vara som omfattas av ett kreditköp med återtagandeförbehåll. En person kan nämligen dömas för brottet olovligt förfogande till böter eller fängelse i 2 år om den som har en viss egendom som tillhör någon annan i sin besittning vidtar en åtgärd så att den andre berövas sin rätt till egendomen (10 kap. 4 § BrB).SammanfattningAtt sälja en TV som har ett återtagandeförbehåll och som inte är betald är brottsligt och kallas för olovligt förfogande. Det beror på att själva försäljningen till en utomstående person gör att kreditgivaren berövas sin rätt och möjlighet att ta tillbaka TVn enligt återtagarförbehållet i kreditköpsavtalet. Därför är det inte tillåtet att sälja en TV som fortfarande är på avbetalning. Om det finns ett återtagandeförbehåll i kreditavtalet får företaget lov att kräva tillbaka TVn om du inte betalar enligt avbetalningsplanen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Går det att häva en adoption så att man kan betraktas som ett särkullbarn?

2020-09-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Min styvfar adopterade mig som vuxen.Han försöker göra mig arvslös nu när mamma gått bort.Kan jag avbryta adoptionen ?Och få ärva henne ?Dom har varit gifta ett tag.Eller vad gör jag ?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag att hänvisa till regler om adoption som finns i Föräldrabalken (FB). Jag kommer även hänvisa till regler om arvsrätt som finns i Ärvdabalken (ÄB).InledningJag uppfattar att din styvpappa som var gift med din mamma har adopterat dig som vuxen. Din mamma har gått bort och du uttrycker det som att han försöker göra dig arvslös. Din fråga är om du kan avbryta eller ta tillbaka adoptionen för att kunna få ärva din mamma. För att besvara den frågan kommer jag först att beskriva vad en adoption i vuxen ålder har för juridiska konsekvenser och om det är möjligt att avbryta eller ångra en adoption. Sedan kommer jag att beskriva arvsrätt.Vad får en vuxenadoption för juridiska konsekvenser?I Sverige kan den som har fyllt 18 år adopteras under förutsättning att det finns en särskild anledning till en adoption. En sådan anledning kan vara det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och den vuxna som ska bli adopterad. En adoption ska vara lämplig och det ska särskilt beaktas om den som vill adoptera har uppfostrat den som ska bli adopterad. En adoption kan till exempel bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och föräldrar (4 kap. 4 § FB).När ett adoptivbarn adopteras av en adoptivförälder, upphör samtliga rättsliga band mellan adoptivbarnet och adoptivbarnets biologiska förälder. Adoptivbarnet ska därför anses som adoptivförälderns barn. Om en make/sambo har adopterat den andra makens/sambons biologiska barn, ska den som har adopterats anses som makarnas/sambornas gemensamma barn. Juridiskt innebär det att lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder någon rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hens adoptivförälder (4 kap. 21 § FB). Det betyder att ett biologiskt barn och ett adoptivbarn är jämställda juridiskt. Kan man ta tillbaka en adoption som har skett i vuxen ålder?Det går inte att häva en adoption i svensk rätt. Det enda sättet att upphöra en adoption är om adoptivbarnet på nytt blir adopterad av någon annan.Vem ärver en gift förälder som går bort?Om en person som är gift går bort, ska personens tillgångar som huvudregel tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § 1st. ÄB). Den efterlevande maken ärver före gemensamma barn och ärver tillgångarna med något som kallas för fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Det betyder att den make som ärver inte får lov att testamentera bort egendom eller ge bort en väsentlig del som gåva.Ett undantag till makars arvsrätt är om det finns så kallade särkullbarn. Ett särkullbarn är ett barn som makarna inte har gemensamt. Ett särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott om hens förälder har gått bort (3 kap. 1 § 1 st. ÄB).Om en biologisk förälder är gift med en make som i sin tur har adopterat den biologiska förälderns barn, så räknas barnet som ett gemensamt barn. Det betyder att adoptivbarnet inte är ett särkullbarn då adoptivbarn och biologiska barn är juridiskt jämställda.SammanfattningEn adoption innebär rent juridiskt att adoptivföräldern, din styvfar, likställs med din biologiska pappa. Det innebär också att du likställs som ett biologiskt barn till din styvfar. Som svar på din fråga så går inte att häva en adoption i svensk rätt. Den enda möjligheten är om du blir adopterad av någon annan än din styvfar.På grund av att din mamma och din styvfar var gifta, så ärver din styvfar din mamma före dig. Det beror på att du anses vara ett gemensamt barn och inte ett särkullbarn. Du kommer dock att ärva din styvfar som i sin tur har ärvt din mamma. Han kommer ärva tillgångar från din mamma med fri förfoganderätt och har inte möjlighet att testamentera bort eller ge bort en väsentlig del av tillgångarna.Avslutningsvis, så hoppas jag att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,