Får man måla om väggarna i en hyresrätt?

2020-05-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan!Jag och min sambo har flyttat till en lägenhet (hyresrätt), och jag har en fråga som gäller målning på väggarna. Väggarna är just nu målade vita, men de förra hyresgästerna har lämnat många konstiga, fula fläckar och streck på de som är i sovrummet. Jag skulle vilja göra något som jag sett många andra göra på väggarna i sina hyreslägenheter; måla små bilder/dekorationer på dem (exempelvis djur, natur, karaktärer, text osv). Är det tillåtet att göra det ifall man (innan man själv flyttar ut) återställer väggen till sin tidigare vita färg på egen bekostnad?Vänliga hälsningar
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätt finns i Jordabalkens 12 kapitel.Är det tillåtet att måla om i en hyresrätt?Hyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Om lägenhetens bruksvärde minskar har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Bruksvärdet kan minska om hyresgästen sätter för stor personlig prägel på väggarna eller använder en extrem färg. Om väggarna har en stor personlig prägel eller exempelvis en extrem färg, kan hyresgästen återställa väggarna fackmannamässigt i normalt skick vid utflytt. Om återställningen inte är fackmannamässig kan hyresvärden kräva skadestånd på grund av att bruksvärdet har minskat (12 kap. 24 a § jordabalken).AvslutningsvisDet är tillåtet att måla om i en hyreslägenhet, även med personlig prägel. Men det är viktigt att eventuell återställning sker fackmannamässigt för att undvika skadestånd på grund av att bruksvärdet har sänkts.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste man teckna ett eget elavtal i en hyresrätt?

2020-05-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har fått erbjudande om ett förstahandskontrakt på en lägenhet. De säger att elen ingår i hyran. Kan det stämma, brukar inte var och en teckna eget elavtal?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagregler som stadgar att man måste teckna ett eget elnätsavtal och elhandelsavtal. Det råder därför avtalsfrihet. Det är inte ovanligt att en förening eller en fastighetsägare tecknar ett gemensamt elavtal och att det ingår i hyran. Detta beror vanligtvis på att en så kallad kollektivmätning kan innebära lägre kostnader. Jag rekommenderar dig dock att kolla i ditt hyresavtal och se till så att hushållsel ingår i hyran och inte bara värme.Vänligen,

Varför är det bra att skriva gåvobrev till sina barn?

2020-05-09 i Gåva
FRÅGA |Måste man dokumentera gåvor till sina barn? Kan jag inte bara ge mitt barn typ 100 tusen kr utan något papper (gavobrev). Dvs sätta pengar från mitt konto till på barnets konto i en svensk bank. Vad spelar det för roll? Vad är det bra för?
Julia Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag nämna att det inte finns ett krav på att en förälder ska dokumentera gåvor till sina barn i gåvobrev eller andra dokument. I mitt svar kommer jag dock att belysa varför ett gåvobrev kan vara betydelsefullt.Tillämplig lagEftersom din fråga berör arvsrätt är ärvdabalken (ÄB) tillämplig.Varför kan ett gåvobrev vara bra att upprätta om en förälder ger gåvor till sina barn?När en förälder under sin livstid ger gåvor till sina barn presumeras gåvorna utgöra förskott på arv. Det betyder att gåvorna ska avräknas från barnets arv efter föräldern. Detta gäller som huvudregel om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvomottagarens arvsrätt minskar med ett lika stort belopp som gåvan.Det kan finnas många anledningar till att en förälder inte vill att en gåva ska utgöra förskott på arv. Om en gåva inte är avsedd att vara ett förskott på arv ska detta framgå exempelvis i ett gåvobrev. Det finns inga formkrav för att bryta presumtionen, exempelvis kan det stå att "gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvskifte".En annan aspekt med att skriva ett gåvobrev är att en gåva kan förenas med olika villkor. Ett sådant villkor kan vara att gåvan ska utgöra enskild egendom vid en eventuell bodelning.Sammanfattning och rekommendationDet finns inget krav på att gåvor ska dokumenteras i svensk rätt. När en förälder ger en gåva till ett barn ska gåvan som huvudregel betraktas som ett förskott på arv. Nyttan i att skriva ett gåvobrev beror på intentionen med gåvan. Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv ser jag ingen idé med att skriva ett gåvobrev. Om gåvan däremot inte ska betraktas som ett förskott på arv ska detta framgå, exempelvis i ett gåvobrev. I ett gåvobrev kan även gåvan förenas med olika villkor.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man avboka en festlokal med hänvisning till covid-19 och få tillbaka förskottsbetalningen?

2020-04-28 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi hade planerat att gifta oss i sommar men på grund utav Corona kommer vi att skjuta på bröllopet till nästa sommar. Vi har redan betalt in ett förskott på 15 000:- till festlokalen. Har vi rätt att få tillbaka dom pengarna eller räknas det som en avbokning?Stort tack i förhand!
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Din fråga handlar om rätten att få tillbaka en förskottsbetalning för en festlokal med hänvisning till den pågående Covid-19 pandemin eller om situationen ska behandlas som en vanlig avbokning. Jag vill poängtera att mitt svar kan ändras beroende på hur avtalet och dess villkor ser ut och att regeringen kan komma med nya restriktioner. Kan man avboka en festlokal med hänvisning till covid-19 och få tillbaka en eventuell förskottsbetalning?Principen att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom avtalsrätten. När en part i ett avtal väljer att inte prestera enligt avtalet kan den andra parten ha rätt till skadestånd på grund av kontraktsbrott. I ett avtal finns det ofta reglerat vad som händer om en part inte fullföljer avtalet eller väljer att avboka.Principen om att avtal ska hållas är inte absolut. Undantag är exempelvis om ett avtalsvillkor är oskäligt (36 § avtalslagen) eller om det föreligger force majeure. Ett avtalsvillkor kan jämkas om oförutsedda händelser medför att de ursprungliga avtalsvillkoren blir oskäliga. En jämkning kan innebära att avtalsprestationerna, t.ex. avbokningskostnaden, kan sättas ned.Force majeure däremot är en ansvarsfrihetsgrund som kan åberopas av en avtalspart som inte kan fullfölja sina åtaganden enligt avtalet på grund av extraordinära och svårförutsedda händelser. Avtalsparten är således befriad från att fullfölja sin del av avtalet om en sådan situation råder. I avtal brukar force majeure-klausuler ingå som reglerar situationen i händelse av force majeure.I Sverige finns det inga lagregler kring force majeure. Om det inte finns en force majeure-klausul i avtalet är rättsläget är därför oklart.Den 27 mars 2020 tog regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 50 personer (Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar). Förbudet omfattar till exempel konserter, demonstrationer, idrottsevenemang, marknader och mässor. Ett bröllop är en privat tillställning och omfattas således inte av förbudet. Min bedömning är att man inte kan hänvisa till regeringens beslut och åberopa att det föreligger en extraordinär omständighet, det vill säga force majeure, för att inte prestera enligt avtalet. Om regeringen förbjuder privata tillställningar ser jag dock en möjlighet att kunna åberopa force majeure.RekommendationJag rekommenderar er att kolla igenom avtalet och dess avbokningsregler. Avbokningsreglerna kan likställas med avtalets hantering av kontraktsbrott. Det går att med stöd av 36 § avtalslagen argumentera för att kostnaderna för avbokning kan sättas ner på grund av pandemin om villkoren framstår som oskäliga. Att de framstår som oskäliga kan vara att företaget i fråga inte haft några utgifter eller investeringar kopplade till avtalet. Jag rekommenderar er därför att kontakta er avtalspart om ni anser att avbokningskostnaderna är oskäliga. På grund av att regeringen inte har förbjudit privata sammankomster så går det inte att hänvisa till regeringens beslut för att använda force majeure som en ansvarsfrihetsgrund.Avslutningsvis vill jag beklaga att Covid-19 har ställt till det för era planer och jag önskar att ni får ert drömbröllop nästa sommar.Vänligen,

Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?

2020-05-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och har lånat ut pengar till en vän utomlands. Dessa ska jag troligtvis få tillbaka innan min sanering är klar. Det är 40 000:-.Får jag behålla dessa eller måste jag uppge för KF när jag fått dom?Hälsningar Anette
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om skuldsanering vilket det finns regler om i skuldsaneringslagen.Ska en gäldenär informera Kronofogden om förändrade ekonomiska förhållanden?En gäldenär som genomgår en skuldsanering har ingen generell upplysningsplikt till Kronofogden. Däremot ska en ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter (12 § skuldsaneringslag). Om gäldenären har en fordran är detta att betrakta som en tillgång. En gäldenär kan självmant vända sig till Kronofogden för att ansöka om omprövning av skuldsaneringen på grund av väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden (49 § 1 p. skuldsaneringslag). Vad kan hända om en gäldenär självmant inte informerar om förändrade ekonomiska förhållanden?En borgenär vars fordran ingår i skuldsaneringen kan ansöka om omprövning av skuldsaneringsförfarandet. Omprövningsrätten föreligger i flera fall, ett exempel är om gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären. Ett annat fall som kan leda till att skuldsaneringen upphör, är om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. (48 § skuldsaneringslagen).Vad är en väsentlig förbättring?För att bedöma om gäldenärens ekonomiska förhållanden är en väsentlig förbättring ska en helhetsbedömning göras, då förändringen ska vara bestående i cirka 4 månader. En förbättring är exempelvis om gäldenären får högre lön, deltidsarbete som övergått i heltid eller regelbunden övertid. Det kan även vara en större lotterivinst eller ett stort arv.Sammanfattning och rekommendationDet finns ingen generell upplysningsplikt förutom vid inledandet av ett skuldsaneringsförfarande. En borgenär kan ompröva skuldsaneringsbeslutet på grund av en väsentlig förbättring av din betalningsförmåga eller på grund av oriktiga uppgifter. Jag kan inte göra en bedömning huruvida 40.000 kr innebär en väsentlig förbättring då det är en helhetsbedömning som ska göras. Min rekommendation är därför att du ska höra av dig till en handläggare på Kronofogden för att fråga om pengarna utgör en väsentlig förbättring i ditt fall.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?

2020-05-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har lämnat in ansökan om skilsmässa. Vi har ännu inte fått svar. Vad jag förstår är det en överklaganstid på tre veckor efter domen. Idag har mannen köpt en bostadsrätt, skrivit på kontraktet och lagt handpenning. Övertagande 31/7. Vad händer med detta? Vi har ju inte bodelat ännu? Vi äger även ett hus med hälften var och har ännu inte beslutat hur det blir med försäljning.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om äktenskapsskillnad vilket det finns regler om i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar att din fråga handlar om vad som händer med den stundande bodelningen, då din nuvarande make har köpt en bostadsrätt innan dom på skilsmässa har vunnit laga kraft. På grund av att jag inte har information om ett eventuellt äktenskapsord kommer jag besvara frågan generellt.Vilken egendom ska ingå i en bodelning?Ett äktenskap upplöses genom att en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB), vilket vanligtvis sker efter tre veckor efter ansökan om äktenskapsskillnad. När en dom på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft ska bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB), men en bodelning kan även ske om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår (9 kap. 4 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, exempelvis ett hus (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Viktigt att poängtera är att äganderätt inte är samma sak som att egendomen utgör enskild egendom. Egendom kan endast bli enskild på lagens angivna sätt, exempelvis via ett äktenskapsförord, testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB).Vid en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter avdraget från skulderna ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Därefter sker en så kallad lottläggning. Vid lottläggningen ska giftorättsgodset fördelas på lotter, och varje make har rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). Om ingen av makarna vill bo kvar i ett gemensamt hus, kan det säljas och värdet ska sedan delas lika för att sedan göra avdrag för eventuella skulder. Vill den ena make behålla ett hus kan maken antingen kvitta huset mot annan egendom eller köpa ut den andra maken för dennes del.Brytpunkt för egendomsförhållandenEgendom som ska ingå i bodelningen är den egendom som var och en av makarna hade dagen för ansökan om äktenskapsskillnad vid tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vid en ansökan om äktenskapsskillnad sker en så kallad brytpunkt som den framtida bodelningen ska utgå ifrån. Egendom som t.ex. ett arv som tillfaller den ena maken efter att en ansökan om äktenskapsskillnad har inkommit till tingsrätten, ska inte ingå i bodelningen. Om någon av makarna skaffar ny egendom fram tills att domen vinner laga kraft, ska egendomen inte ingå i bodelningen. Bodelningen tar således avstamp i egendomsförhållandena den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom. Även värdering av egendom utgår från brytpunkten.Efter att en ansökan om skilsmässa har inkommit till tingsrätten har varje make en redovisningsplikt fram tills att bodelningen förrättas (9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt innebär att makarna ska redovisa för all sin egendom, både giftorättsgods och enskild egendom. Makarna ska även lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen.Vad händer om den ena maken har förvärvat egendom efter brytpunkten med tillgångar som skulle ingå i bodelningen?Tillgångar som förvärvas efter brytpunkten ska inte ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Om någon av makarna har förvärvat egendom efter brytpunkten för medel som skulle ingå i bodelningen, det vill säga medel som utgör giftorättsgods, så ska pengarna ingå i bodelningen som makens redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB). En sådan redovisningsfordran påverkar andelarna vid bodelningen och innebär att den make som har använt giftorättsgods under brytpunkten ska räkna redovisningsfordran som en tillgång trots att medlen inte finns kvar. På så sätt kompenseras den andre maken.Sammanfattning och rekommendationBodelning kan ske efter att en ansökan om äktenskapsskillnad har inkommit till tingsrätten eller efter att domen på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. Bodelningen tar avstamp i de egendomsförhållanden som existerade dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Om en av makarna förvärvar egendom efter brytpunkten ska denna redovisas. Om maken förvärvar ny egendom med medel som utgör giftorättsgods ska värdet ingå i bodelningen som makens redovisningsfordran och beräknas som en tillgång. Den andra maken kompenseras således i bodelningen. Jag rekommenderar att du kollar upp huruvida det existerar ett äktenskapsord eller om det finns enskild egendom i ert äktenskap. Viktigt att komma ihåg är att äganderätt inte är samma sak som enskild egendom. Köpet av bostadsrätten kan komma att bli en redovisningsfordran i bodelningen, under förutsättning att köpeskillingen har utgjorts av giftorättsgods.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När kan en hund bli omhändertagen?

2020-04-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag som har hundar och sköter dem exemplarisk, har ngt umgånge med någon som är missbrukare av nåt slag. Som då är i runt mitt hem, kan polisen anse att jag ej får ha kvar mina hundar på grund av detta? Mvh
Julia Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör omhändertagande av hundar. Regler om detta finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (LTHK) och djurskyddslag (2018:1192) samt i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2019:28).Inledningsvis vill jag klargöra att både polisen och länsstyrelsen kan fatta beslut om omhändertagande av hund utifrån två olika lagar. I mitt svar kommer jag redogöra för vad som kan ligga till grund för ett omhändertagande. Jag vill även påpeka att jag besvarar frågan utifrån de omständigheter som nämns i frågan.När kan en hund omhändertas enligt lag om tillsyn över hundar och katter?Enligt lag ska en hund ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att hunden inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § LTHK). Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att hunden inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund. Samma krav ställs på den som inte är hundägare men som tar hand om hunden tillfälligt.Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen kräver. Polisen får också omedelbart omhänderta en hund om det är nödvändigt för att förhindra att en hund orsakar skada (11 § LTHK).När kan en hund omhändertas enligt djurskyddslagen?Djurskyddslagen ska säkerställa ett gott djurskydd där djurens lidande ska förebyggas och förhindras, främja en god djurvälfärd och respekt för djur (1 kap. 1 § djurskyddslagen).Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt fysiskt och psykiskt lidande och sjukdom (2 kap. 1 § djurskyddslagen). Den som har en hund ska ha tillräcklig kompetens att tillgodose hundens behov, vilket även omfattar den person som tillfälligt hanterar hunden (2 kap. 3 § djurskyddslagen).En hund ska hållas och skötas i en god miljö där deras välfärd främjas, där hunden kan utföra naturliga beteenden och där beteendestörningar förebyggs. För att dessa krav ska tillgodoses har Statens jordbruksverk meddelat föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. (2 kap. 2 § djurskyddslagen). I föreskriften från Statens jordbruksverk (SJVFS 2019:28) finns det detaljerade krav och bestämmelser kring hundars skötsel. Det finns regler om hundars burstorlek och exempelvis ska hundar få sitt behov av social kontakt tillgodosett (1 kap. 17 § SJVFS 2019:28). Enligt djurskyddslagen kan länsstyrelsen besluta att omhänderta en hund som utsätts för otillbörligt lidande och detta inte har rättats till efter en tillsägelse av länsstyrelsen (9 kap. 5 § djurskyddslag). Polisen får även omhänderta en hund omedelbart om hunden är utsatt för lidande och om det bedöms vara absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt (9 kap. 6 § djurskyddslagen).Kan en hund omhändertas på grund av att hundägaren umgås med en missbrukare?En hund kan inte omhändertas enbart på grund av att hundägaren umgås med människor som missbrukar. En hund kan dock omhändertas om hunden inte får den tillsyn den kräver eller lider fysiskt eller psykiskt eller vanskötts. Det finns inget i lagen som stödjer att en hund får lov att omhändertas på grund av umgänge. Dock är det hundägarens ansvar att se till att hunden inte utsätts för onödigt lidande. Den som har en hund ska ha tillräcklig kompetens att tillgodose hundens behov, vilket även omfattar den person som tillfälligt hanterar hunden.RekommendationOm polisen antyder att det finns skäl att omhänderta dina hundar igen så rekommenderar jag att du frågar varför. Detta för att utesluta att polisen anser att det finns andra skäl för omhändertagande. Om inget annat så kan du fråga för hundarnas skull! Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan nya skulder ingå i en skuldsanering?

2020-04-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering och har fått restskatt från ett vårdbidrag som var skattad.Har inga tillgångar att betala detta med i och med skuldsaneringen. Kan jag få hjälp med detta så det ingår i skuldsaneringen också eller betala av eller något annat sätt?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om skuldsanering för privatpersoner vilket det finns regler om i Skuldsaneringslagen.Din fråga är om den uppkomna kvarskatten ingår eller kan ingå i din skuldsanering. I mitt svar utgår jag från att du har blivit beviljad skuldsanering och att beslutet har vunnit laga kraft.Vilka skulder ingår i en skuldsanering?När en privatperson ansöker om skuldsanering ska Kronofogden fatta ett så kallat inledandebeslut om ansökan om skuldsanering inte ska avvisas eller avslås (17 § skuldsaneringslagen).De skulder som har uppkommit före dagen då inledandebeslutet togs ingår normalt i skuldsaneringen. Det innebär att skulder som har uppkommit efter att inledandebeslutet har tagits inte omfattas av skuldsaneringen (30 § skuldsaneringslagen). Nya skulder efter ett beslut om skuldsanering kan inte ingå i skuldsaneringen.Vad kan hända om man inte betalar kvarskatt som inte ingår i skuldsaneringens betalningsplan?Om kvarskatt inte betalas i tid kan Kronofogden t.ex. besluta om löneutmätning (7 kap. 1 § UB). Detta trots att gäldenären (den person som är skyldig en borgenär pengar) har blivit beviljad skuldsanering och betalar in pengar enligt skuldsaneringens betalningsplan. En utmätning under pågående skuldsanering kan därför påverka gäldenärens förmåga följa skuldsaneringens betalningsplan.En borgenär som har en fordran som ingår i skuldsaneringen kan ansöka om att skuldsaneringen ska upphävas om gäldenären avviker från att betala enligt betalningsplanen och att avvikelsen inte är ringa (48 § 6 p. skuldsaneringslagen).AvslutningsvisJag rekommenderar att du tar kontakt med din handläggare på Kronofogden och diskuterar ditt problem. Enligt lag så ingår inte nya skulder i skuldsaneringen, då skulden inte ingår i skuldsaneringsplanen. Det betyder att nya skulder ska betalas av samtidigt som skuldsaneringens betalningsplan ska följas. Utmätning av nya skulder kan påverka betalningsförmågan enligt betalningsplanen. Om betalningsplanen inte följs och avvikelsen är stor, kan i borgenärerna kräva att skuldsaneringen ska upphöra. Det är därför viktigt att kommunicera med din handläggare så att en potentiell avvikelse från betalningsplanen inte blir för stor.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,