Var ska man vända sig för att anmäla en hyresvärd som säljer hyresrätter?

2020-04-12 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Var är i lagen är det reglerat om försäljning av hyresrätter och var kan man vända sig om man vill anmäla en hyresvärd för det?Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB), även kallat för hyreslagen. Försäljning och köp av hyresrätterI Sverige har det varit kriminaliserat att sälja hyresrätter sedan år 1973. Den som begär, träffar avtal om eller tar emot en särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet eller för att överlåta hyresrätten till en sådan lägenhet döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms personen till böter eller fängelse i högst sex månader, om brottet är grovt kan personen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (12 kap. 65 § JB).Den 1 oktober år 2019 blev det även kriminaliserat att köpa en hyresrätt. Den som lämnar ersättning för att hyra en bostadslägenhet eller för att förvärva hyresrätten till en sådan lägenhet, döms till böter eller fängelse i högst två år, i ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Om brottet är grovt kan personen dömas till lägst sex månader och högst fyra år (12 kap. 65 b § JB).Var kan man vända sig om man vill anmäla någon för försäljning av hyresrätt?De ovan redovisade reglerna om försäljning och köp av hyresrätter är straffrättsliga bestämmelser, vilket innebär att försäljning (12 kap. 65 § JB) och köp (12 kap. 65 b § JB) av hyresrätter ska anmälas till Polismyndigheten.RekommendationJag rekommenderar att du vänder dig till polisen och anmäler din hyresvärd om hen säljer hyreskontrakt. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Gäller allemansrätten i skidspår?

2020-03-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,har en principiellt intressant fråga.Är i fjällen för att åka skidor och avkrävs s.k. spårkort för att åka i de preparerade spåren.N.N arrenderar efter vad dom säger marken, anlägger spår och anser sig kunna ta ut en avgift av mig för att man ska få vistas/åka i deras spår. Efter vad dom säger så anser dom sig ha lagligt stöd för det. Min fråga är hur det ställer sig mot allemansrätten? Så länge jag inte förstör och inte inkräktar på någons tomt så är det väl min rätt att röra mig fritt i naturen oavsett skidspår eller ej?Man jämställer det med att nyttja en lift till slalombacken men det är en helt annan sak. Allemansrätten gäller väl i backen dock inte i liften. Om jag väljer att gå upp så kan ingen med lagligt stöd hindra mig att åka ner i backen.Dessutom, ponera att jag som skidåkare inte bor i området utan kommer på tur över fjället och ansluter till spårsystemet, gäller då inte allemansrätten? Nyfiken på rättsläget (även om det bara gäller 100 spänn om dagen)Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din intressanta fråga!Din fråga handlar om avgifter för skidspår i relation till allemansrätten. Regler om allemansrätten finns i regeringsformen (RF).Vad innebär allemansrätten?Enligt en av Sveriges grundlagar har alla tillgång till naturen enligt allemansrätten (2 kap. 15 § 4 st. RF). Allemansrätten innebär att var och en har en rättighet att ta del av naturen med vissa undantag, ett exempel är tomtmark som ligger intill någons bostad. Rent juridiskt är allemansrätten en inskränkning av markägares äganderätt, då markägare inte har rätt till ersättning av personer som exempelvis slår upp ett tält för någon enstaka natt på deras mark. Allemansrättens innebörd är inte tydligt reglerad utan styrs av sedvanerättsliga bestämmelser och i ljuset av andra stadganden. Ett exempel på ett sådant stadgande är att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet (7 kap. 1 § MB).Gäller allemansrätten i skidspår?Som huvudregel ingår skidspår i allemansrätten. Det innebär att avgifter inte får lov att tas ut då det skulle strida mot den grundlagsstadgade allemansrätten.Allemansrätten gäller dock inte för alla skidspår och skidbackar. Den som har uppfört en anläggning kan få lov att ta ut avgifter från personer som vill använda anläggningen. En sådan anläggning kan ha krävt större investeringar, till exempel konstsnötillverkning och elljusspår. Områdena är ofta inhägnade eller avspärrade och finns till för tränings- och tävlingsverksamhet.Därför krävs en bedömning huruvida ett skidspår är att betrakta som en anläggning eller inte för att bedöma om allemansrätten råder.I rättsfallet HFD 2012:70 behandlade Högsta förvaltningsdomstolen ett lagprövningsärende. En kommuninvånare i Mora hade överklagat ett kommunalt beslut om att införa avgifter för skidspår och menade på att kommunens beslut stred mot den grundlagsstadgade allemansrätten. I fallet poängterar Högsta förvaltningsdomstolen att en anläggning som har inneburit stora investeringar som konstsnö, elljusspår och skidspår kan ge den som har upprättat anläggningen en rätt att ta ut avgifter. I fallet fanns det även närliggande områden som fortsättningsvis omfattas av allemansrätten. Dessutom var det kostnadsfritt att röra sig inom spårområdet, men det var inte tillåtet att använda skidspåren utan kostnad.AvslutningsvisAvslutningsvis vill jag poängtera att frågan huruvida en avgift för skidspår är förenlig med allemansrätten är inte behandlad av en allmän domstol, vilket betyder att rättsläget är förhållandevis oklart även om ledning kan hämtas från rättsfallet HFD 2012:70. En konflikt mellan allmänhet och markägare är en civilrättslig fråga, rättsfallet från 2012 behandlade ett förvaltningsärende. I praktiken innebär det att Högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till om kommunens beslut stred mot grundlagen eller inte.Det går att argumentera för att ett preparerat skidspår eller skidbacke är en tjänst man betalar för och att allemansrätten inte ger någon rättighet att utnyttja någon annans anläggningar. Men det går även att argumentera för att ett skidspår inte räknas som en anläggning i juridisk mening och inte krävt stora investeringar.För mer information rekommenderar jag dig att besöka Naturvårdsverkets hemsida.Tack för din fråga, jag hoppas att du fick svar annars får du ställa en till!Vänligen,

Vad innebär uttrycket "betalning av lånet ska ske vid anfordran" i ett skuldebrev?

2020-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad innebär "Betalning av lånet i dess helhet ska ske vid anfordran" om detta är skrivet i ett skuldebrev?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldebrev finns i Skuldebrevslagen (SkbrL).Vad innebär "Betalning av lånet i dess helhet ska ske vid anfordran" om detta är skrivet i ett skuldebrev?Begreppet vid anfordran betyder att skulden omedelbart ska betalas tillbaka till en borgenär (person som har lånat ut pengar) när borgenären framställer ett betalningskrav till en gäldenär (person som har lånat pengar). Borgenären kan närsomhelst kräva tillbaka skulden i sin helhet på grund av att skulden inte har ett förfallodatum. Om det inte finns en avtalad förfallotid har borgenären rätt att kräva tillbaka pengarna från gäldenären vid anfordran (5 § SkbrL). En gäldenär har rätt till ett visst skäligt rådrum när en borgenär framställer ett betalningskrav. Rådrummet är inte stort, då "vid anfordran" är ett uttryck för att skulden ska betalas tillbaka omedelbart. Rådrummet kan variera beroende på om skuldförhållandet är mellan näringsidkare eller mellan privatpersoner. Högsta domstolen har i ett fall, NJA 1991 s. 217, kommit fram till att ett rådrum på två timmar var för lång tid för en bank att lämna ut pengar till ett finansbolag. Finansbolaget förlorade en affär på grund av bankens försening och var berättigade till skadestånd från banken. I samma rättsfall betonar högsta domstolen att banker har ett strängt krav på punktlighet. Hur stort rådrummet är mellan privatpersoner är däremot oklart, men rimligtvis är det längre än två timmar.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Till vilken myndighet anmäler man misstänkt förtal i tidningar?

2020-03-10 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Till vilken myndighet anmäler man misstänkt förtal/ kränkning i tidningar?
Julia Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på om tidningen i fråga har ett så kallat utgivningsbevis eller inte. Därför kommer jag att besvara frågan utifrån de två olika möjligheterna. Regler om detta finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och i brottsbalken (BrB).Till vilken myndighet anmäler man en tidning med utgivningsbevis för misstänkt förtal eller kränkning?En tidning som har ett utgivningsbevis lyder under tryckfrihetsgrundlagens lagar. Enligt tryckfrihetsförordningen är både förtal (7 kap. 3 § TF) och förolämpning ett brott (7 kap. 4 § TF).Justitiekanslern är ensam åklagare gällande brott mot tryckfrihetsförordningen (9 kap. 3 § 2 st. TF).För att anmäla en tidning kan man vända sig till polisen eller direkt till Justitiekanslern.Till vilken myndighet anmäler man en tidning utan ett utgivningsbevis för förtal eller kränkning?En författare till en artikel i en tidning som inte har ett utgivningsbevis har ett eget straffrättsligt ansvar för de texter hen författar och låter publicera. En författare kan således dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB) och för brottet förolämpning (5 kap. 3 § BrB).Både förtal och förolämpning går att anmäla till polisen, men både förtal och förolämpning är så kallade målsägandebrott (5 kap. 5 § BrB). Att brotten är så kallade målsägandebrott innebär att det som huvudregel är målsäganden, den som anser sig ha blivit förtalad eller förolämpad, som ensamt ska väcka åtal. Men det finns undantag där en åklagare kan till exempel väcka åtal för förolämpning om målsäganden har anmält brottet och förolämpningen anspelar på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Vid brottet förtal, kan en åklagare väcka åtal i undantagsfall då det kräver att ett åtal ska anses vara påkallat från allmän synpunkt. (5 kap. 5 § BrB).Om en åklagare inte väljer att åtala brotten, kan målsäganden väcka ett enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § rättegångsbalken).Sammanfattning och rekommendationOavsett om en tidning har eller inte har ett utgivningsbevis kan man anmäla både förtal och förolämpning till polisen. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen och göra en polisanmälan. Om tidningen har ett utgivningsbevis kan anmälan göras direkt till Justitiekanslern som har ensamrätt för åtal rörande tryckfrihetsbrott. Om tidningen inte har ett utgivningsbevis och en allmän åklagare inte väljer att åtala brotten kan målsäganden väcka enskilt åtal.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Finns det ett juridiskt ansvar att ta hand om sina föräldrar?

2020-04-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad har man för skyldighet att ta ansvar för gammal förälder? Har en gammal mamma jag alltid haft dålig kontakt med, hon har varit tablettmissbrukare och diagnostiserad med borderline. Nu är hon dement och klarar sig inte själv.Jag är fullkomligt nedringd av henne, hemtjänst, vårdpersonal, biståndshandläggare. Jag vill inte vara någon sorts vårdnadshavare för henne? Hon är inte omyndigförklarad ännu? Hur kan man slippa ifrån detta, har man verkligen ansvar för att vara någon sorts samordnare/kontaktperson för en gammal förälder? Ska jag vara tvungen att hitta någon som kan adoptera mig vid 56 års ålder?
Julia Persson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).Har barn ansvar och skyldigheter gentemot sina föräldrar?Enligt svensk rätt har barn varken ett ansvar eller några juridiska skyldigheter gentemot sina föräldrar. Anhörigas hjälp är helt frivillig. Hemtjänst, vårdpersonal och biståndshandläggare kan komma att rådfråga anhöriga vid beslut, men det är inte ett krav att barn eller anhöriga ska vara involverade.Vad är godmanskap och förvaltare?En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål (11 kap. 4 § FB). En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter (11 kap. 7 § FB). Det som skiljer sig mellan en god man och förvaltarskap är frivilligheten. Ett godmanskap är en frivillig åtgärd och ska anordnas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde och innebär förvaltaren har inom ramen för sitt förvaltaruppdrag har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § FB).Vem kan ansöka och anmäla om godmanskap eller förvaltare?De som kan ansöka om godmanskap eller förvaltarskap är make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna (11 kap. 15 § FB). Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd (11 kap. 25 § FB). De allra flesta kommuners överförmyndare tillhandahåller ansökningsblanketter digitalt och informerar om det underlag som krävs för en ansökan.Personer som inte är behöriga att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten kan fortfarande ha ett anmälningsansvar till kommunens överförmyndare om personen i sin yrkesroll kommer i kontakt med en enskild som kan behöva ett godmanskap eller förvaltarskap. Personal inom socialtjänsten ska anmäla till överförmyndaren i kommunen om personalen har kommit i kontakt med en enskild som bör förordnas en god man eller förvaltare (Socialtjänstförordningen 5 kap. 3 §).RekommendationJag rekommenderar att du vänder dig till de instanser som har kontaktat dig och förklarar att du inte längre vill bli kontaktad angående beslut som rör din mamma. Din mamma kan även bli förordnad med en god man eller förvaltare om det finns förutsättningar för detta. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan ansökas av dig som anhörig, men ett sådant behov kan även anmälas av de personer som i sin yrkesroll träffar din mamma. En sådan anmälan skickas till överförmyndaren i kommunen som sedan utreder om ett behov finns av godmanskap eller förvaltare. Jag rekommenderar därför att du i dina kontakter med personal kring din mamma uppmanar dem att göra en sådan anmälan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?

2020-03-18 i God man
FRÅGA |Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB). För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att säga upp sin förvaltare eller förvaltarskapet. Det finns olika regler beroende på om man vill säga upp och byta sin förvaltare eller upphäva förvaltarskapet i sin helhet. Därför kommer jag att behandla båda situationerna i mitt svar. Jag vet inte heller vilken kommun du bor i och därför kommer jag svara generellt på din fråga.När kan ett förvaltarskap upphöra och när kan man byta förvaltare?Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förvaltare kan entledigas (sägas upp) från sitt uppdrag om förvaltaren missbrukar eller försummar sitt uppdrag, kommer på ekonomiskt obestånd eller av någon annan orsak är olämplig för uppdraget (11 kap. 20 § FB).Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?För att förvaltarskapet i sin helhet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Ansökan får lov att göras av huvudmannen, förvaltaren, huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo och överförmyndaren (11 kap. 21 § FB).Hur ansöker man om att byta förvaltare?Om en förvaltare inte sköter sitt uppdrag kan förvaltaren entledigas av överförmyndaren i hemkommunen (11 kap. 20 § FB). Det går att göra en sådan ansökan till överförmyndaren i kommunen. I ansökan bör du uppge varför förvaltaren inte sköter sitt uppdrag.RekommendationOm du vill ansöka om att säga upp förvaltarskapet i sin helhet rekommenderar jag tid att först ta kontakt med överförmyndaren i din hemkommun för att se om de tillhandahåller några blanketter. Vissa kommuner tillhandahåller blanketter på nätet som går att skriva ut och fylla i för att sedan skicka till den tingsrätt där du är folkbokförd. Det är inte ett krav att använda dessa blanketter. Det går bra skriva en egen ansökan till tingsrätten. Ansökan bör innehålla: Både ditt och din förvaltares namn, personnummer, adress, telefon och eventuell e-postadress. I ansökan ska du även redogöra för skälen till att förvaltarskapet ska upphöra samt ett eventuellt läkarintyg eller socialutredning som kan stödja att det inte längre finns ett behov av förvaltarskap.Om du vill byta ut din förvaltare rekommenderar jag dig att ta kontakt med överförmyndaren i din hemkommun för att höra om de har några ansökningsblanketter på internet. Om kommunen inte har sådana blanketter kan du skriva en egen ansökan. I din ansökan till överförmyndaren ska du bland annat uppge de skäl som ligger till grund för att förvaltaren ska entledigas.Avslutningsvis vill jag poängtera att kommunen har en serviceskyldighet och ska besvara kommuninvånarnas frågor och funderingar.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan en hyresgäst begära hyresnedsättning när tillträdet försenas av en helgdag?

2020-03-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag ska flytta till en hyresrätt. Jag ska flytta 1 maj enligt kontrakt. Men jag får inte nyckeln fören 4 maj då 1 maj är en fredag och "röd dag". Ska jag ändå betala full hyra fast jag inte får nyttja min lägenhet 1-3 maj dvs 3 dagar?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler angående hyresrätter finns i Jordabalkens 12 kap. (JB), även kallad för hyreslagen.Kan en hyresgäst begära hyresnedsättning när tillträdet försenas av en helgdag?När en tillträdesdag infaller på en söndag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller någon allmän helgdag ska tillträdet ske på nästföljande vardag (12 kap. 7 § 2 st. JB). Denna regel är dispositiv vilket innebär att hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om något annat. Regeln gäller om det inte finns en gemensam överenskommelse.Frågan rörande om en hyresgäst kan få hyresnedsättning på grund av att tillträdesdagen försenas av en helgdag är inte reglerat i lag. Det finns inte heller några rättsfall som talar för att det finns en sådan rätt. Däremot går det att argumentera för en hyresnedsättning med hänvisning till att hyresgästen inte har kunnat nyttja hyresrätten och att tillträdesdagen har blivit framflyttad i enlighet med lag och inte enligt hyreskontraktet.RekommendationFörst och främst rekommenderar jag dig att kolla i hyresavtalet efter någon klausul reglerar situationen. Jag rekommenderar även att höra av dig till hyresvärden för att se om det är möjligt med avdrag på hyran med hänvisning till att du inte kan nyttja lägenheten under dessa tre dagar. Även om det inte finns en sådan rättighet enligt lag kan du argumentera för att du inte har fått tillträde och rätt att nyttja lägenheten i enlighet med avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en uppgift om LOB i vägtrafikregistret?

2020-02-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vid en utekväll för 2 år sedan,(-2018),fick en Lob.Fick aldrig någon rapport om detta hemskickad till mig från polisen.Men då jag av en anledning inhämtade registerutdrag från vägverket för 1 v.sedan,fick jag se att 1 händelse fanns rapporterad ,(Lob -2018).Transportstyrelsen skriveri utdraget att en Lob försvinner ur deras register efter 3 år men både här av er jurister och PP andra sidor har jag löst att den försvinner efter 2 år! Vad är det som gäller egentligen?? Detta ligger mig i fatet av olika orsaker.Finns det något jag kan göra.För om det är 2 år som gäller så är det ju preskriberat/ska inte finnas med i vägverkets register!!! Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler finns i körkortsförordning (1998:980) och vägtrafikdataförordning (2019:382).När gallras en uppgift om ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer (LOB) i Transportstyrelsens vägtrafikregister?När ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer (LOB) sker ska Polismyndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen om identiteten är fastställd (7 kap. 9 § 3 p. Körkortsförordning). En anteckning görs i vägtrafikregistret och kan bland annat påverka körkortstillstånd. En sådan uppgift är kvar i Transportstyrelsens vägtrafikregister i 3 år (Vägtrafikdataförordning, Bilaga 2.2). AvslutningsvisÅr 2019 kom en ny vägtrafikdatalag och en ny vägtrafikdataförordning. I den nya förordningen stadgas att uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,