Vad betyder det att ett mål avskrivs?

2020-09-28 i Domstol
FRÅGA |Vad menas med att "målet skrivs av"?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du nämner "mål" utgår jag från att du frågar om innebörden av att ett mål i domstol avskrivs (även ärenden i andra myndigheter kan nämligen avskrivas). När ett mål avskrivs innebär det att handläggningen av målet avslutas/läggs ned. Att målet avskrivs innebär att domstolen avslutar handläggningen av målet utan att ta beslut i själva sakfrågan, dvs. om det är ett brottmål har domstolen inte tagit ställning till huruvida den tilltalade begått brottet eller inte, utan domstolen har avslutat handläggningen till exempel på grund av att den tilltalade har avlidit innan dom i första instans (vanligtvis tingsrätten) meddelats, se NJA 1988 s. 51. Om det är ett tvistemål är ett exempel på en situation där målet kan avskrivas den att käranden uteblir från förhandlingen, om inte svaranden begär tredskodom, (se 44 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Ska jag sälja eller ge bort min fastighet i gåva till min dotter?

2020-09-26 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag lånade ut mitt namn/personnummer till min dotter när hon skulle köpa ett hus som kostade 185' år 2017. Nu vill jag att huset ska stå i hennes namn, vad är bästa affären för oss då. Försäljning eller överlåtelse, inköpspris eller 0 kr? Hur funkar det med kostnad för lagfart?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du nämner att du endast lånade ut ditt namn, varför jag antar att din dotter varit den som betalat de 185 000 kronorna för fastigheten. Om din dotter redan betalat för fastigheten en gång tror jag att det blir bra med en lösning som undviker situationen där hon tvingas betala dig för att få fastigheten hon redan betalat för. Med det sagt anser jag att ett köp inte är den bästa lösningen. Ett köp hade inneburit att din dotter blivit tvungen att betala stämpelskatt utöver expeditionsavgiften på 825 kr vid ansökan om lagfart, (4 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Därutöver hade du blivit inkomstbeskattad på kapitalvinsten du gjort från försäljningen av fastigheten, under förutsättning att du hade sålt för ett pris överstigande inköpspriset (regler om detta går att finna i inkomstskattelagen, IL).Jag skulle rekommendera dig att ge bort fastigheten i gåva. Då slipper din dotter betala för fastigheten två gånger och blir inte beskattad för att hon fått fastigheten i gåva (8 kap. 2 § IL). Dessutom slipper hon betala stämpelskatt vid ansökan om lagfart (hon måste fortfarande betala 825 kr i expeditionsavgift). Därutöver aktualiseras ingen skatt för din del då du gett bort fastigheten i gåva. Dessutom är ett tips att i gåvobrevet skriva att det är en gåva och inget förskott på arv, det finns nämligen en presumtion om att gåvor till bröstarvingar (dvs. barn) utgör förskott på arv, men presumtionen bryts om du är tydlig med att det är en gåva och inte förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). Därutöver kan du skriva in att du vill att fastigheten blir din dotters enskilda egendom för att freda den vid ett eventuellt bodelningsförfarande (se 7 kap. 1 & 2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli dömd för rattfylleri om jag ovetandes fått i mig narkotika?

2020-09-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har ofrivlligt fått i mig narokita i form av THC Genom en ätbar bakelese. Detta hände när jag var väldigt full ute på krogen, har vittne på att jag blivit omedvetet nerdrogad. (Jag visste förövrigt inte att det var något skumt i det jag åt av det jag själv kan minnas) 5 dagar senare blev jag stannad av polis och blev intagen på blod och urinprov, Dessa visade thc positiva och nu åtalas jag för drograttfylleri. Kommer jag att dömmas för detta även fast jag inte gjort detta frivilligt och hade ingen som helst aning om att jag hade narkotika i kroppen. Sa att jag inte hade någon anning om hur jag fått i mig narkotikan hos polisen.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du nämner att du blivit åtalad för rattfylleri. Vad gäller brottet rattfylleri sägs det i lagtexten (lite förenklat) att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika döms för rattfylleri, (se. 4 § 1 & 2 styckena trafikbrottslagen). Så som du beskriver händelseförloppet verkar detta vara uppfyllt då du haft THC i kroppen samtidigt som du fört, dvs. kört, ett motordrivet fordon (du nämner inte det specifikt men jag antar att var fallet). Det sägs inte uttryckligen i lagtexten men det krävs uppsåt för att dömas för rattfylleri.Uppsåt innebär grovt förenklat att du ska ha vetat om att du intagit/varit påverkad av narkotika eller åtminstone vetat att det funnits en risk för att du intagit/varit påverkad av narkotika men att du inte brytt dig om denna risk. Frågan du belyser rör just uppsåtet. Frågan om du kommer dömas för brottet beror helt enkelt på om du anses ha uppsåt till brottet. Att du ofrivilligt fått i dig narkotika och inte vetat om att du haft narkotika i kroppen talar för att du inte haft uppsåt och är definitivt en grund för att hävda att du inte haft uppsåt till att begå brott och att du därmed borde frikännas. Eftersom du inte berättat detta för polisen rekommenderar jag dig att dyka upp till huvudförhandlingen (dvs. rättegången) och berätta din sida av saken. Därutöver bör du även i god tid innan huvudförhandlingen skriva till tingsrätten att du vill kalla det där vittnet som du berättat om. Du bör även vara inställd på att du kan få frågor kring varför du inte berättat detta under polisförhöret och hur du inte kunnat känna av någon påverkan efteråt m.m.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?

2020-09-22 i Arvsordning
FRÅGA |ArvEtt särkullbarn dör före föräldrarna. Hen har ingen familj (ogift och barnlös). När föräldern/fadern dör hur fördelas arvet? Går någon del till särkullbarnets moder?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Särkullbarnets moder kommer inte ärva något efter särkullbarnets fader (om inte det finns ett testamente som säger så). Nedan förklarar jag både varför det är så med utgångspunkt i den legala arvsordningen och hur arvet fördelas vid faderns bortgång.Den legala arvsordningenDen legala arvsordningen är den lagfästa ordningen som bestämmer vilka som ska ärva efter någon. Denna ordning gäller om inte det finns ett testamente som säger någonting annat (det finns dock undantag från detta vad gäller bröstarvingar som har rätt till sin laglott men det aktualiseras inte här). Jag antar att särkullbarnets far inte har skrivit ett testamente, varför den legala arvsordningen gäller och innebär följande.I svensk arvsrätt finns det tre olika arvsklasser (2 kap. ärvdabalken, ÄB). De i den första arvsklassen ärver allt. Om det inte finns några i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen. Om det inte finns några i den andra arvsklassen går man till slut vidare till den tredje. Om det inte finns någon som tillhör arvsklasserna går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Är det flera personer i en arvsklass delar dessa lika på kvarlåtenskapen, dvs. det som den avlidne lämnar efter sig.Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge menas helt enkelt barn. Särkullbarnet är alltså faderns bröstarvinge. Om bröstarvingen gått bort innan arvlåtaren (fadern i detta fall) träder bröstarvingens barn i bröstarvingens rätt till arvet, dvs. barnbarnen får då ärva. Eftersom särkullbarnet inte hade några barn finns det ingen på särkullbarnets sida som kan ärva dennes del av kvarlåtenskapen. Särkullbarnets moder kan inte träda in i särkullbarnets rätt till arv och ärver alltså inte av fadern. Särkullbarnets del av arvet delas då mellan faderns övriga bröstarvingar. Om fadern inte har några andra barn finns det inga i den första arvsklassen, varför vi får gå över till den andra arvsklassen. I denna finns faderns föräldrar och om dessa inte lever faderns syskon/halvsyskon, (2 kap. 2 § ÄB).Om det inte finns några i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje arvsklassen. Denna består av den avlidnes mor- och farföräldrar, dvs. faderns mor- och farföräldrar, (2 kap. 3 § ÄB). Personer som inte tillhör arvsklasserna ärver alltså inget om inte det finns ett testamente som säger annorlunda. Särkullbarnets mor tillhör inte någon av klasserna i förhållande till fadern, varför hon inte kommer ärva något efter honom, (se 2 kap. 4 § ÄB). Finns det inga i den tredje arvsklassen går arvet, som sagt till Allmänna arvsfonden. Arv mellan makarOm fadern är gift (vilket jag antar att han är då du nämner "särkullbarn", dvs. barn från tidigare förhållande) blir särskilda regler om arv mellan makar aktuella. Dessa regler gäller "automatiskt" men kan testamenteras bort. Reglerna innebär helt enkelt att den efterlevande maken får ärva hela kvarlåtenskapen före de gemensamma barnen, dvs. bröstarvingarna (dock inte före särkullbarn med ett visst undantag). Först när den efterlevande maken (dvs. den andra föräldern) gått bort får de gemensamma barnen arvet från sin far samtidigt som de får ärva från den efterlevande maken som precis gått bort, (se 3 kap. 1 & 2 § ÄB).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader har jag som säljare av en fastighet?

2020-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vad har jag som säljare av mitt hus för typ av kostnader, ska jag betala för lagfart mm?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan jag nämna att du som säljare i huvudsak har två olika kostnader vid försäljningen. Den första är försäljningskostnader exempelvis kostnader för mäklare m.m för att få fastigheten såld. Den andra är kapitalvinstskatt om du säljer ditt hus för ett belopp överstigande dina kostnader för den, dvs. om du gör vinst på försäljningen. Därutöver kan jag nämna att du inte behöver betala för lagfarten, då det är köparen som vid ansökan om lagfart ska betala stämpelskatt och expeditionsavgiften om 825 kr. Nedan förklarar jag hur man beräknar kapitalvinstskatten genom att först visa hur man beräknar kapitalvinster och sedan vilken skattesats som man ska räkna med.Hur kapitalvinsten beräknas vid försäljning av fastighetKapitalvinster som även kallas reavinster beräknar du genom:Ersättningen som du får för fastigheten – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL).Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnad på fastigheten (44 kap. 14 IL).Kapitalvinstskatten vid försäljning av fastighetDenna kapitalvinst kommer att kvoteras med 22/30-delar om det är en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § första stycket IL). En privatbostadsfastighet är ett småhus (grovt förenklat: en villa) som använts som privatbostad, vilket jag antar är fallet, (2 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen på 22/30 innebär det en effektiv skattesats på 22 %. Detta innebär att kapitalvinstskatten blir 0,22 x kapitalvinsten (som beräknas enligt ovan).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?

2020-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte mitt hus för några år sedan efter en separation. Jag har en dotter som bor varannnan vecka hos mig. Nu har jag blivit tillsammans med mamman igen. Nu vill hon skriva sin adress hos mig, då hon och jag tänker oss en framtid tillsammans. Min fråga är nu om hon har lagligt rätt till halva huset och möbler som jag köpte innan hon kom in i bilden.?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår frågan är ni endast sambor och inte gifta. Därutöver antar jag att du med hus menar en fastighet, dvs. villa och inte en bostadsrätt/hyresrätt. Din fråga är då om din sambo har någon rätt till huset och bohaget (dvs. möblerna) om ni separerar i framtiden. Svaret på din fråga är att hon inte har någon rätt till huset och bohaget. Nedan förklarar jag detta svar mer ingående och inleder med att förklara varför hon inte har rätt till hälften av egendomen. Därefter förklarar jag varför din sambo inte heller kan överta huset och möblerna mot full ersättning (om inte du vill detta).Huset och möblerna utgör inte samboegendomNär ett samboskap upphör och en bodelning förrättas är det endast samboegendom som ingår i boet och ska fördelas mellan dem, (se 8 § sambolagen). Med andra ord är det alltså bara samboegendomen som delas.Vad är då samboegendom? Jo, det är sambornas gemensamma bostad och bohag (dvs. möblerna), under förutsättning att dessa förvärvats (införskaffats) för gemensam användning, (se 3 § sambolagen). Du nämnde att du köpte huset och möblerna innan hon kom med i bilden och då har du inte köpt huset och möblerna för gemensam användning. Det är en annan sak att ni nu har huset/möblerna för gemensam användning men du köpte inte huset och möblerna för gemensam användning. Huset och möblerna utgör därför inte samboegendom och hon har därför inte rätt till hälften av huset och möblerna. Mer specifikt kan man säga att hon inte har rätt till hälften av boets överskott (dvs. Boets överskott = Sambo A:s samboegendom minus i första hand skulder förknippade till denna egendom + Sambo B:s samboegendom minus i första hand skulder förknippade till denna egendom).Möjligheten att överta den gemensamma bostaden mot full ersättning aktualiseras inteVi har alltså konstaterat att din sambo inte har rätt till hälften av boets överskott. Dessutom nämnde jag att hon inte kunde överta den gemensamma bostaden mot full ersättning (om inte du vill gå med på det). Detta grundar sig i en rätt för sambor att i vissa fall överta den gemensamma bostaden (som inte är samboegendom) om denne sambo har störst behov av den, (se 22 § sambolagen). Däremot gäller denna rätt endast om den gemensamma bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt. Eftersom det var fråga om en fastighet, dvs. villa aktualiseras inte denna möjlighet för din sambo. Slutsatsen som kan dras ifrån detta är att din sambo inte har någon rätt till huset eller möblerna vid en framtida separation och bodelning.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Har jag vid försäljning av fastighet rätt till kostnadsavdrag för den utgivna ersättningen för att få fastigheten i gåva?

2020-09-23 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej! Har fått ett fritidshus i gåva av min far. Taxeringsvärde vid överlåtelse var ca 1000000 kr. Jag löste ut ca 400000 kr som min far hade lån på fritidshuset vid tidpunkten ( dock ej i pantbrev). När jag nu skall sälja, får jag dra av dessa 400000 kr från vinsten?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du endast betalat 400 000 kr och överlåtelsen var menad som en gåva från din far kommer den att behandlas som en gåva rent skattemässigt. Detta innebär att du inte kommer få dra av dessa 400 000 kr från vinsten eftersom du träder in i gåvogivarens ställe och övertar dennes kostnader för fritidshuset. Nedan förklarar jag lite mer utförligt varför jag har kommit fram till detta svar. Inledningsvis börjar jag med att förklara gåvobegreppet vid gåva av fastigheter samt hur kapitalvinsten beräknas.Specificering av gåvobegreppet Vid gåvor av fastigheter finns det en princip som heter huvudsaklighetsprincipen. Den blir aktuell om gåvogivaren (din far) får ersättning för att ge fastigheten i gåva till dig. Huvudsaklighetsprincipen innebär att ett krav för att en gåva av fastighet ska behandlas som en gåva rent skattemässigt är att gåvogivaren inte ska ha fått en ersättning, som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för det föregående året, för att ge bort fastigheten. Om föregående års taxeringsvärde är 1 000 000 kr och du ger din far 400 000 kr för att få fastigheten i gåva räknas det givetvis som en gåva. Om föregående års taxeringsvärde är 1 000 000 kr och du ger din far 851 000 kr (dvs. mer än 85 %) så behandlas det inte som en gåva. Även om du inte ger pengar men istället tar över lån så räknas detta som en ersättning för fastigheten. Därutöver ska själva handlingen vara menad som en gåva, dvs. det ska finnas en benefik avsikt från gåvogivaren och det gör det i ditt fall. Det är alltså precis som du säger en gåva som också rent skattemässigt behandlas som en. Konsekvensen av att det räknas som en gåva förklaras nedan.Beräkningen av kapitalvinsten vid försäljningJag har ovan lite kort berättat att då det är fråga om en gåva kommer du att träda in i gåvogivarens skattemässiga situation (dvs. din fars skattemässiga situation). För att förklara vad detta innebär på ett begripligt sätt kommer jag först förklara hur man beräknar fram kapitalvinster. Kapitalvinsten (även kallad reavinsten) beräknar du genom:Beloppet du säljer fastigheten för – försäljningskostnaderna (t.ex. mäklarkostnader) – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen, IL).Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, (44 kap. 14 IL). Eftersom din du fått fastigheten i gåva och därför inte köpt den, kommer du i enlighet med kontinuitetsprincipen att träda in i gåvogivarens/arvlåtarens skattemässiga situation, dvs. i din faders skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer överta din faders omkostnadsbelopp, med andra ord hans utgifter för anskaffning och förbättring. Det belopp som han köpt fastigheten för och hans förbättringsutgifter kommer då att utgöra hans omkostnadsbelopp. Det är detta som är det speciella med bl.a. gåvor rent skattemässigt. Du kommer alltså kunna dra av din fars kostnader för fastigheten men inte dina 400 000 kr för övertagandet av lånet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?

2020-09-21 i Testamente
FRÅGA |HejJag undrar över ett testamente där signaturerna är korrekta men pagineringen/initialerna ser olika ut på alla på 4 sidor. Är testamentet juridiskt bindande om någon annan fyller i en annan persons initialer? Fältet för initialerna är ej bredvid signaturen utan längst ned till höger på dokumenten. Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga misstänker du inte att själva testamentet förfalskats, utan bara att någon annan fyllt i testatorn/testatrix initialer (dvs. den som upprättat testamentet). Du undrar därför huruvida testamentet är giltigt då initialerna förmodligen inte är egenhändigt skrivna men där signaturen är korrekt och egenhändigt skriven. Svaret på din fråga är att testamentet är juridiskt bindande, dvs. det har upprättats på korrekt sätt. Anledningen till detta är att ett av kraven som ställs vid upprättande av testamenten, s.k. formkrav, är att testamente skall upprättas skriftligen samt att testator/testatrix ska underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå, dvs. bekräfta att det är dennes underskrift, (se 10 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns alltså endast ett krav på en egenhändig signatur och inte ett krav på egenhändigt skriven initial eller ens ett krav på att det ska vara fråga om ett egenhändigt skrivet testamente. Testamentets giltighet är alltså inte beroende av om initialerna är egenhändigt skrivna eller inte.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,