Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?

2020-12-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Kan man fortfarande dömas för stöld ÄVEN ifall man lämnar tillbaka varan man olovligen tagit i samma skick som när man stal den?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Brottet stöldStöld är ett brott som består av fyra huvudsakliga beståndsdelar. För det första ska man ta något som tillhör någon annan, för det andra ska det vara olovligen och för det tredje ska man ha för avsikt att tillägna sig det. Slutligen finns det även ett krav på skada hos ägaren av föremålet. Själva tagandet består i en övergång av innehavet av föremålet. Med juridiskt språkbruk talar man om en besittningsövergång av föremålet från ägaren till tjuven (Brb 8 kap 1 §)Svaret på din frågaBrottet stöld att alltså begånget så fort dessa kriterier är uppfyllda. En person som stulit något men senare lämnat tillbaka föremålet i samma skick har alltså fortfarande gjort sig skyldig till stöld och kan dömas för det. Ett återlämnande kan däremot påverka straffet i mildrande riktning (Brb 29 kap 5 §).Hoppas du fick svar på din fråga.

Arv, adoption och ogiltighet av adoption

2020-11-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Jag har tre frågor:Jag blev adopterad som vuxen av min mammas nya man. Syftet var, enligt dom, att ifall min mamma skulle gå bort så skulle han få bo kvar i deras hus. Det var anledningen de uppgav. Vid tillfället hade jag förlossningsdepression efter en svår förlossning med mitt första barn och tyckte inte att jag hade full kontroll på saker och ting.På grund av olika skäl har jag inte haft någon kontakt med varken min mamma eller hennes man på tio år fram tills nu då hon meddelade att hon är döende i cancer. 1. Först nu har jag börjat fundera på vad adoptionen innebär och sammanfattningsvis så har jag förstått det som att när min mamma går bort ärver hennes man allting? (De har tecknat i testamenten att de ska sitta i orubbat bo också.) Alla deras tillgångar kommer från min mammas föräldrar, ingenting från hans sida.2. Kan min mammas man förbruka alla pengarna om han vill? (Dvs. skänka bort och konsumera så att ingenting finns kvar när han avlider).3. Eftersom man inte kan häva an adoption undrar jag ifall man kan ogiltigförklara den med stöd av AvtL Kap 3 30 § eller 33 §?Tacksam för snabbt svar.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Första fråganEn make ärver vid sin respektives bortgång den bortgångnes kvarlåtenskap. Makarnas gemensamma barn får ut sitt arv först vid den andra makens bortgång. Detta kallas för efterarv. Endast om den bortgångne maken har barn från ett tidigare förhållande (s.k. särkullbarn) har det barnet rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död (ÄB 3 kap 1 §).Om en make adopterar den andra makens barn blir barnet makarnas gemensamma (FB 4 kap 21 §). Med bakgrund till resonemanget i föregående stycke innebär detta att du inte längre räknas som ett särkullbarn och att din adoptivpappa ärver din mammas kvarlåtenskap vid hennes bortgång. Det gör i detta sammanhang ingen skillnad att testamentet föreskriver att boet ska vara orubbat – din adoptivpappa ärver ändå allt.Andra fråganSom redogjorts för under första frågan ärver din adoptivpappa din mammas kvarlåtenskap (ÄB 3 kap 1 §). Denna andel ärver han med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han blir ägare av kvarlåtenskapen med vissa reservationer för din rätt till efterarv. För att ditt efterarv inte ska äventyras får han inte testamentera bort kvarlåtenskapen till någon annan än dig och han får under sin livstid inte heller skänka bort stora delar av den till någon annan än dig. Skulle han göra det kan du klandra hans eventuella testamente respektive väcka talan mot gåvotagaren (ÄB 3 kap 3 § och 14 kap 5 §). Däremot får han konsumera och sälja kvarlåtenskapen. Ditt efterarv omfattar isåfall pengarna från en eventuell försäljning av kvarlåtenskapen.Tredje fråganAdoption är ett offentligrättsligt institut som inte kan genomföras endast på grundval av två samstämmiga viljeförklaringar. Av den anledningen kan man inte angripa en adoptions giltighet med avtalsrättsliga bestämmelser likt de i avtalslagen. Förutsättningarna för att adoptera någon följer av föräldrabalkens fjärde kapitel. Har det förelegat några brister vid adoptionsförfarandet i förhållande till dessa regler kan man ansöka om resning (FB 4 kap 12 §, ÄL 42 § samt RB 58 kap 1 §). Resning beviljas ytterst sällan. Något kortfattat krävs det att domstolen gjort en uppenbart felaktig tillämpning av reglerna eller att det framkommer nya omständigheter eller bevisning som vid tidpunkten för det första avgörandet skulle ha haft en avgörande betydelse för beslutet om det var känt. Därutöver krävs det att det var omöjligt att lägga fram denna bevisning eller dessa omständigheter vid första avgörandet eller att du haft en giltig ursäkt till varför du inte gjort det. En senare vunnen insikt om de arvsrättsliga verkningarna av en adoption kommer inte räcka för att resning ska beviljas.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det brottsligt att förolämpa någon?

2020-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring brottet förolämpning. Hur grovt och aggressivt uttryckt, hur man kalla det nu bör något vara för att klassas som brottslig förolämpning egentligen? Det låter ju lite absurt och som en inskränkning av yttrandefriheten om minsta skällsord, svordom eller värdeomdömen kan få en polisanmäld och kanske dömd. Exempel kan vara: fan vad efterbliven du är ditt jävla missfoster, håll käften, äckliga dvärg-grabb eller vad ful och tjock du är.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Kort sammanfattat får man göra en bedömning i varje enskilt fall. Av betydelse är inte bara själva förolämpningen, utan man måste även ta hänsyn till offrets och gärningsmannens relation. Handlar det om två nära vänner eller är gärningsmannen en total främling eller utomstående till offret? Därutöver spelar det roll om budskapet anspelar på offrets sexualitet, religion, etnicitet, könstillhörighet eller något annat som är förknippat med personens identitet. Beroende på hur dessa faktorer förhåller sig till varandra kan de exempel du har radat upp utgöra straffbara yttranden. Rent krasst man nog säga att mobbing i de flesta fall är straffbart. Nedan följer en mer ingående redogörelse för brottet förolämpning.RegleringenFör att brottet förolämpning ska anses vara begånget krävs det att följande kriterier är uppfyllda. Någon ska rikta en beskyllning, ett nedsättande uttalande eller ett förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska även vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap 3 §).Den brottsliga gärningenBrottet kan alltså delas upp i två komponenter. Det ska först och främst vara tal om någon form av nedsättande eller förödmjukande budskap. Det kan handla om ett uttalande, en gest, en imitation, ett tecken eller liknande. Budskapet ska även rikta sig om en specifik person. Brottet förolämpning är alltså inte begånget om någon uttrycker sig elakt bakom en annan persons rygg. Det kan däremot utgöra förtal.Den andra delen av brottet utgörs av att budskapet ska vara ägnat att kränka offrets självkänsla eller värdighet. Vi talar alltså om nedlåtande budskap som träffar på ett mer personligt plan. När man avgör om en kränkning har ägt rum gör man en objektiv bedömning. Man ägnar alltså ingen uppmärksamhet till offrets egen uppfattning. Avgörande är istället vad som typiskt sett anses vara kränkande. Enligt lagstiftaren är t.ex. rasistiska, sexistiska, funkofobiska, eller homofobiska uttalanden typiskt sett sådana uttalanden som är ägnade att vara kränkande. Även hårda kommentarer om särpräglade drag i en persons utseende kan vara straffbara. Ett typexempel kan vara kränkande kommentarer riktade mot en person med svåra brännskador eller mot en person med ett normativt avvikande utseende.Det ses även lättare på uttalanden som görs mellan två vänner med en hård jargong. Två nära vänner som normalt sett har en hård ton och kan alltså förolämpa varandra på ett sätt som annars hade varit straffbart om det istället, helt opåkallat, riktades mot en främling eller en annan utomstående person. Utanför det straffbara området faller uttalanden som endast i liten mån är kränkande för självkänslan eller värdigheten.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur beskattas en bostadsrätt som man har fått i gåva?

2020-10-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har lite funderingar på hur det funkar med försäljningskatten gällande en lägenhet som man får som gåva. Hur mycket blir skatten när jag sedan säljer? Exempel. Den var värd två miljoner när jag fick den som gåva (helt gratis). Om jag nu säljer lägenheten för 2,2 miljoner. Hur mycket skatt får jag då betala?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har först förklarat grunderna för hur en privatperson beskattas efter en försäljning av en bostadsrätt. Därefter har jag förklarat vilken betydelse det har för din frågeställning. Slutligen följer en sammanfattning och ett räkneexempel. Är du endast intresserad av det korta svaret kan du börja läsa under rubriken "Sammanfattning".SkatteregleringenNär man säljer en bostadsrätt ska man betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten är något förenklat skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset (IL 44 kap 13 §). Mellanskillnaden ska alltså beskattas. Det sagda kan illustreras med följande räkneexempel. En bostadsrätt köps för 2 mkr och säljs för 2,2 mkr några år senare. Värdeökningen beror på en uppgång på bostadsmarknaden. Det belopp som ska läggas till grund för kapitalvinstbeskattningen är såldes 2,2 mkr – 2 mkr vilket blir 200 tkr. Om man fått bostadsrätten i gåvaVilken betydelse har då detta för en person som fått en bostadsrätt i gåva? Eftersom inköpspriset är noll kronor för en gåvotagare blir ju vinsten, med logiken som jag ovan illustrerat, 2,2 mkr vid en senare försäljning (givet att vi fortfarande använder oss av beloppen i ditt räkneexempel). Detta är dock inte tanken med lagstiftningen. Av den anledningen har man infört en kontinuitetsprincip som säger att du istället övertar gåvogivarens skattebörda (IL 44 kap 21 §). Det innebär att det kapitalvinsten istället utgörs av skillnaden mellan gåvogivarens inköpspris och det pris du får vid en framtida försäljning. Det sagda innebär att om gåvogivaren köpte lägenheten för 1,5 mkr och du sedan säljer den för 2,2 mkr, kapitalvinsten blir 700 tkr.En anmärkningOm bostadsrättens värdeökning inte endast beror på en uppgång på bostadsmarknaden utan även på renoveringsarbeten och liknande som du har bekostat, du får göra avdrag för dessa kostnader. Om vi antar att du har lagt 100 tkr på renoveringsarbeten utgör kapitalvinsten istället 600 tkr.SkatteprocentenOm vi utgår från att kapitalvinsten är 600 tkr utgör 22/30 av den summan det beskattningsbara beloppet, vilket motsvarar 440 tkr. Av den summan betalar man sedan 30 % i skatt, vilket i sin tur motsvarar 132 tkr. Eftersom 132 tkr är 22 % av 600 tkr innebär uträkningen något förenklat att man betalar 22 % av kapitalvinsten.SammanfattningKapitalvinsten är i linje med kontinuitetsprincipen skillnaden mellan gåvogivarens inköpspris och priset vid din framtida försäljning. Vad bostadsrätten var värd när du fick den saknar alltså betydelse för uträkningen. Om gåvogivaren köpte bostadsrätten för 1,5 mkr och du senare säljer den för 2,2 mkr är kapitalvinsten alltså 700 tkr. Om du har utfört förbättringsarbeten för 100 tkr blir kapitalvinsten 600 tkr. 22 % av 600 tkr är 132 tkr vilket blir den summa du ska betala i skatt.Hoppas du fick svar på din fråga.

Obetald lön

2020-12-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag jobbar på en restaurang med kollektivavtal och där de lovat att de ska betala ut löner den 25:e varje månad. För tillfället verkar de, genom information som vi anställda fått genom HR-avdelningen, vara i en stor ekonomisk tvist med banken och de meddelar oss anställda att det "inte finns några pengar att betala ut i löner, kontot är tomt". Vi är många som är anställda på företaget och nu har vi väntat i en vecka på pengar som aldrig kommer. Senaste meddelandet vi fick var att det inte kommer komma några pengar inom de närmsta dagarna. Vad jag vet är ingen med i facket, dumt nog, då vi är många som bara jobbar som timanställda och "på sidan av" studier och liknande. Vad har vi för rättigheter? Vad kan vi kräva? Vi har blivit lovade någon sorts dröjsmålsränta, men många är nu i osäkerheten att inte kunna betala kommande hyra och andra utgifter.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vilka alternativ finns det?Som jag förstår det erkänner din arbetsgivare din och dina kollegers lönefordran. Det är alltså inte tal om en illvilja att betala, utan snarare en oförmåga. När ett företag, likt restaurangen du arbetar för, inte kan betala sina skulder på sikt är företaget på obestånd. I ett sådant fall får man antingen ansöka om att försätta företaget i konkurs, och därefter rikta sitt anspråk mot konkursboet. Alternativt kan ni eventuellt rikta era anspråk mot restaurangägarna.KonkursUtsikterna för att få betalt skiljer sig åt beroende på vilket av dessa alternativ man väljer. Om företaget går i konkurs är löntagarnas fordran prioriterad vid fördelningen av konkursboets tillgångar (FRL 12 §). Det innebär att ni löntagare får betalt före många andra som kan tänkas ha fordringar mot restaurangen. Dock räcker sällan pengarna ens till obetalda löner. Av den anledningen hjälper staten till och betalar lönerna enligt lönegarantilagen, 7 §. En ansökan om att försätta restaurangen i konkurs är ofta den sista utvägen – och kan göras av alla som har en obetald utestående och förfallen fordran mot restaurangen. Givetvis innebär det dessvärre också att ni anställa inte längre har ett arbete.Kräva ägarna på betaltEtt alternativt, och inte lika säkert sätt att nå framgång på, är att rikta era löneanspråk mot restuarangägarna. För att det ska vara möjligt krävs som utgångspunkt att restaurangen inte är ett aktiebolag, eftersom den bolagsformen innebär en frihet från personligt betalningsansvar för ägarna. Är restaurangen däremot ett enkelt bolag eller ett handelsbolag är ägarna solidariskt betalningsansvariga för restaurangens skulder (HBL 4 kap 5 § och 2 kap 20 §). Det innebär att ägarna isåfall är personligt ansvariga för att betala era löner. Avslutande kommentarArbetsgivarens mest centrala skyldighet gentemot sina anställda är att betala ut lön på överenskommen dag. Misslyckas arbetsgivaren med det begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Det sagda innebär att ni som anställda inte längre behöver uppfylla era skyldigheter att utföra arbete (LAS 4 § 3 st.). Jag inser att detta kanske inte är den mest akuta frågeställningen för er – men jag tänker att det kan vara bra att känna till. Avslutningsvis tänkte jag även nämna att du kan driva in dina pengar genom ett betalningsföreläggande via Kronofogden – isåfall blir det vid utebliven betalning en fråga om utmätning och tvångsförsäljning av restaurangens tillgångar i syfte att täcka lönefordran.Hoppas du har fått svar på din fråga.

Borttappad bankbok

2020-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Jag har ett gammalt sparkonto på Swedbank som är kopplat till en bankbok. Efter många år och några flytt vet jag inte var bankboken är. Men jag ville ändå säga upp kontot för jag behövde pengarna. På banken gjorde de en anmälan om detta men pengarna kunde jag inte få eftersom bankboken saknades. De skrev en anmälan om detta och skickade till sin avdelning som handhar detta. Det kan ta upp till tio år innan jag får mina pengar! Hur är detta möjligt? I dagens digitala samhälle är det ju enkelt att avsluta kontot och betala ut pengarna till mig. Jag har givetvis legitimerat mig. Så även om bankboken skulle dyka upp nånstans i framtiden är ju kontot avslutat. Är det verkligen lagligt att banken undanhåller mina pengar från mig i upp till tio år?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Varför vill inte banken betala?Ditt anspråk på pengarna på ditt sparkonto utgör en fordran mot banken. Du har alltså ett betalningsanspråk mot banken. För att banken ska vara skyldig att utbetala pengarna krävs det att du kan visa upp bankboken (lag om bank- och finansieringsrörelse 9 kap 4 § och skuldebrevslagen 32 §). Bankboken har på detta vis en berättigande verkan för dig – har du inte den är banken inte skyldig att betala.Eftersom du har tappat bort din bankbok kan du inte visa upp den för banken och banken är således inte heller skyldig att utbetala pengarna. Pengarna är dock fortfarande dina. Anledningen till att banken tvekar med utbetalningen är om följande scenario skulle inträffa:Du legitimerar dig för banken och banken betalar ut dina sparpengar till dig för att vara tillmötesgående – trots att du inte har bankboken. Några veckor senare kommer en främmande person med din bankbok och påstår sig, i god tro, ha köpt den av dig. I bankboken står det att det ska finnas pengar på sparkontot och främlingen begär ut dessa av banken. I detta fall hamnar banken i ett svårt bevisläge. Om inte banken kan bevisa att du var rätt person att betala till, och inte främlingen, måste banken betala igen till främlingen (skuldebrevslagen 22 och 32 §§).Vad kan du göra?För att undvika att det uppmålade scenariot inträffar kan man ogiltigförklara bankboken. Detta görs efter en ansökan från dig enligt lag om dödande av förekommen handling 2-4 §§. På detta vis elimineras risken för att en annan person i framtiden riktar ett betalningsanspråk mot banken med stöd i bankboken. Banken blir i sin tur skyldig att utbetala pengarna till dig. En sådan ansökan görs hos Kronofogden. Alternativt kan du göra en ansökan om efterlysning av bankboken via bankstyrelsen. Inkommer ingen person med bankboken inom sex månader efter en sådan efterlysning har du rätt att få pengarna utbetalda (14 § lag om dödande av förekommen handling).Hoppas du fick svar på din fråga!

Bostadsarrende och rätt till förlängning

2020-11-08 i Arrende
FRÅGA |Hej! Vi ska ev köpa en stuga på arrende tomt, avtalet är på 5 år, löpande. Om dom säljer marken till någon annan, vad händer med oss då, kan den nya köparen skeppa iväg oss när avtalet tagit slut?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Din frågeställning går att dela upp i två delar. Första frågan jag tänkte besvara är hur ni kan försäkra er om att arrendet gäller mot en ny ägare. Andra frågan är vilken rätt ni har till förlängning av arrendeavtalet efter femårsfristens utgång. Både mot nuvarande och nästa ägare. I slutet följer en sammanfattning av mitt svar. Första frågan: arrendeavtalets giltighet mot en ny fastighetsägare.Som jag tolkar din frågeställning avser ni att använda stugan som ett fritidshus. Även fast det inte är tal om en åretruntbostad är den aktuella arrendeformen bostadsarrende (se JB 10 kap 1 § för definition av bostadsarrende). För att ert arrendeavtal med den nuvarande fastighetsägaren ska gälla mot en ny ägare krävs det att något av följande kriterier är uppfyllt:1. Säljaren gör i samband med försäljningen förbehåll för ert arrende (JB 7 kap 11 §).2. Ni ansöker och blir beviljade inskrivning av arrendet i fastighetsregistret (JB 7 kap 11 § och 17 kap 1 §).3. Arrendeavtalet är skriftligt och ni tillträder arrendet innan försäljningen (JB 7 kap 13 §).4. Den nya ägaren kände till, eller borde ha känt till, att ni arrenderade marken innan försäljningen (JB 7 kap 14 §).5. Om inget av ovanstående kriterier är uppfyllt gäller ert arrende trots det mot nästa ägare om han eller hon underlåter att säga upp arrendeavtalet inom tre månader från fastighetsköpet (JB 7 kap 14 §).För att sammanfatta det hittills sagda: om något av de fem ovanstående kriterierna är uppfyllt, gäller ert arrendeavtal om en ny ägare av fastigheten.Andra frågan: er rätt till förläning – mot nuvarande och nästa fastighetsägare.Ert bostadsarrende förlängs automatiskt efter femårsfristens utgång om inte någon av parterna säger upp avtalet innan förlängningen (JB 10 kap 3 §). Beslutar den nuvarande, eller nästa ägare, att säga upp arrendeavtalet har ni trots det rätt till förlängning om inte något av följande kriterier är uppfyllt:1. Ni på något sätt som anges i JB 8 kap 23 § vanvårdar eller missköter arrendestället.2. Ni på annat sätt åsidosätter era förpliktelser.3. Ni bygger utan bygglov eller i strid med myndigheters bestämmelser som t.ex. detaljplan.4. Nuvarande eller nästa fastighetsägare ska använda fastigheten för annat ändamål (t.ex. jordbruk, industri eller bebyggelse) och det är oförenligt med ert nyttjande.5. Nuvarande eller nästa fastighetsägare har en befogad anledning att säga upp avtalet (10 kap 5 §).6. Om ni t.ex. har ställt stugan som säkerhet för att ni kommer betala arrendeavgiften men stugan förstörs eller skadas på ett sånt sätt att den blir en dålig säkerhet och ni därutöver misslyckas med att ställa en ny säkerhet (JB 8 kap 14 §).Något kortfattat innebär detta att ni efter femårsfristens utgång har rätt till förlängning av arrendeavtalet, även mot en ny ägare, om inte ni missköter er eller nuvarande eller nästa fastighetsägare ska använda marken till något annat än bostadsarrende.SammanfattningEftersom arrendeavtalet sannolikt kommer vara skriftligt och ni kommer tillträda arrendet innan en eventuell försäljning kommer arrendet gälla även mot en ny fastighetsägare (se tredje kriteriet under första frågan). Er rätt till förlängning är välskyddad och en ny fastighetsägare kan inte helt utan vidare säga upp arrendeavtalet. För att fastighetsägaren ska kunna säga upp arrendeavtalet utan rätt till förlängning krävs det att han eller hon bevisar att åtminstone ett av de sex kriterierna är uppfyllt (se andra frågan). Står det i arrendeavtalet att ni inte ska ha en rätt till förlängning efter femårsfristen gäller den klausulen endast om arrendenämnden har godkänt den (JB 10 kap 4 §).Hoppas du fick svar på din fråga.

Ersättning vid fel i utförd hårborttagning

2020-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har gjort hårborttagningslaser på en klinik i Göteborg. De har kommit åt min tatuering och lasrat bort en liten bit av den sista bokstaven. Detta är heller inte första gången då de vid ett tidigare tillfälle har lasrat bort en leverfläck på mig. De skyller detta på mänsklig faktor och enbart vill täcka för tatueringen och 3 konstandsfria behandlingar. Jag tycker inte detta räcker och vill ha 8 konstandsfria behandlingar som kompensation då det hänt förut och min tatuering är inte liten utan stor och synlig. Hur ska jag gå tillväga då de anser att min förfrågan är en för stor kompensation
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Mitt svar blev ganska långt. Om du inte är intresserad av det längre resonemanget kan du hoppa direkt till rubriken "Påföljder vid fel i behandling" och läsa därifrån. Slutligen har jag även kommit med ett kort råd.Vilken lagstiftning är aktuell?När det kommer till kosmetiska ingrepp är det en typ av tjänst som till sin juridiska karaktär är svårbestämd och går varken att hänföra helt till konsumenträtten eller helt till sjukvården. Av den anledningen är det ganska oklart hur felaktigheter och skador uppkomna i samband med kosmetiska ingrepp ska bedömas. I praxis har man vissa gånger tagit stöd i lagstiftning som handlar om patientskador och andra gånger i lagstiftning som handlar om tjänster utförda för konsumenter. Av betydelse för vilken lagstiftning som ska väljas är vilket typ av medicinsk kompetens som krävs för att utföra ingreppet och vilken kompetens som den som utförde ingreppet faktiskt hade. Det har även betydelse om utföraren av ingreppet hade en patientskadeförsäkring. Efter lite efterforskningar framstår den hårborttagning som du beskriver som ett enklare ingrepp som inte kräver någon särskild avancerad medicinsk kompetens. Av den anledningen gör jag bedömningen att konsumenttjänstlagen kan ge vägledning i hur dina skador ska bedömas, även om den lagen inte är direkt tillämplig. På detta vis brukar ARN (allmänna reklamationsnämnden) tillämpa konsumenttjänstlagen på kosmetiska ingrepp, och det har även bekräftats av HD (NJA 2011 s. 600 p. 6). Din och klinikens avtalsrelation har även vissa likheter med den i ett renodlat konsumentförhållande.Konsumenttjänstlagens tvingade funktion (s.k. indispositivitet)Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag vilket betyder att den, i motsats till t.ex. köplagen, inte kan avtalas bort mellan näringsidkaren och konsumenten. Det skydd som lagen ger konsumenten är alltså det minimiskydd som konsumenten alltid har. När konsumenttjänstlagen, som i detta fall, inte är direkt tillämplig har den däremot inte samma tvingande verkan. Detta får innebörden att konsumenttjänstlagens bestämmelser endast är vägledande i bedömningen av de frågor eller konflikttyper som inte har reglerats i avtalet. Det sagda får innebörden att om ditt avtal med kliniken säger något annat, det jag skrivit i det följande får sekundär betydelse. Med andra ord är det primärt ditt och klinikens avtal som avgör vilken ersättning du har rätt till. Har ni däremot inte avtalat något om denna typ av skada blir konsumentjänstlagens regler vägledande.Föreligger det ett fel i behandlingen?Enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser anses behandlingen felaktig om den avviker från det ni avtalat eller från vad som är ett fackmannamässigt utförande (KtjL 4och 9 §§). I fackmannamässigheten ingår det att ge information om eventuella risker med ingreppet. Om kliniken kände till risken med skadan på tatueringen ingick det alltså i klinikens informationsskyldighet att informera dig om den risken. Om kliniken inte gjorde det ligger det kliniken till last i bedömningen av klinikens ersättningsskyldighet (KtjL 11 §).Eftersom både du och kliniken tycks vara överens om att ett fel faktiskt föreligger ser jag dock inte behovet av att utveckla felbedömningen längre en så. Vi övergår istället till möjliga påföljder.Påföljder vid fel i behandlingOm man konstaterat att ett fel föreligger krävs det en reklamation för att kunna kräva påföljder. Som jag förstår det har du upplyst kliniken om skadan på tatueringen varför du har uppfyllt din reklamationsskyldighet. Möjliga påföljder är avhjälpande, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Som jag ser det framstår prisavdrag eller skadestånd som rimligast i detta fall. PrisavdragStorleken på prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat (KtjL 22 §). Det skulle isåfall krävas att kliniken gör ett avdrag för vad det kostar dig att reparera tatueringen. För prisavdrag krävs det inte att kliniken har varit vårdslös eller oaktsam. De gånger prisavdrag inte kommer på fråga är om det är en ren olyckshändelse eller om felet omöjligen hade kunnat undvikas. Som jag tolkar din fråga är det varken tal om ett oundvikligt fel eller en olyckshändelse. Du har alltså rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för att reparera tatueringen.SkadeståndVäljer du att kräva prisavdrag kan du inte kräva skadestånd för samma skada. Skadeståndet beräknas i detta fall på samma sätt – storleken på skadeståndet ska alltså motsvara vad det kostar dig att reparera tatueringen. Klinikens skadeståndsansvar bygger inte på vårdslöshet, utan inom kontraktsrätten talar man istället om något som kallas för kontrollansvar. Kontrollansvaret innebär att om det låg inom klinikens kontroll att undvika skadan men skada ändå uppstod är kliniken skadeståndsskyldig. Som jag tolkar din beskrivning av skadan har det legat inom klinikens kontroll att undvika den varför kliniken är skadeståndsskyldig – "den mänskliga faktorn" är inget hållbart motargument.Vad kan du göra nu?Som du själv redan har listat ut har du alltså vissa juridiska argument bakom ditt ersättningskrav. Som jag förstår det har kliniken dock redan erbjudit sig att ersätta tatueringen samt ge dig ett rabatterat pris på fler behandlingar. Enligt min bedömning har kliniken alltså erbjudit dig en ersättning som överstiger vad du enligt konsumenträtten har rätt till. Att driva en process mot kliniken är ur mitt perspektiv lönlöst. Jag anser därför att du bör acceptera klinikens erbjudande.Hoppas du fick svar på din fråga!