Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?

2021-05-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en skada skett 2006 och påverkar mitt liv dagligen sedan dess. Kan jag göra något.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har drabbats av en skada år 2006. Ifall du vill göra en skadeståndsanmälan måste preskriptionstiderna iakttas. Lika regler gäller för ifall du vill begära ut försäkringspengar för din skada. Enligt 2 § Preskriptionslagen gäller att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Preskriptionstiden för utomobligatoriska skadestånd räknas från dagen då den skadegörande handlingen företogs mot dig. Det innebär att du måste väcka skadeståndstalan innan år 2016 utifrån informationen i din fråga.Är det en ekonomisk skada från ett avtalsbrott eller liknande gäller preskriptionstiden från avtalets ingående.Du har möjlighet att väcka skadeståndstalan för din skada fram till år 2016.Med vänliga hälsningar!

Hur länge gäller spärrtiden vid indraget körkort?

2021-05-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Körde 95 på en 60 väg kört prickfritt i 40år hur många månader blir jag utan körkort
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om överträdelser av hastighetsbegränsningar finnes i Trafikförordningen. Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver, enligt 3 kap. 14 § Trafikförordningen.Hastighetsbestämmelserna framgår av 3 kap. 17 § Trafikförordningen. Straffet för att bryta mot en hastighetsöverträdelse är penningböter, se 14 kap. 3 § Trafikförordningen, förutsatt att du inte agerat vårdslöst. Ett körkort återkallas i det fall föraren överskridit högsta tillåtna hastighet, se 5 kap. 3 § 4p. Körkortslagen. Är överträdelsen att anse som ringa ska körkortet inte återkallas. Enligt praxis och tidigare förarbeten är en hastighetsöverträdelse på 30 km/h eller under att anse som ringa, ifall hastighetsbegränsningen ligger på 50 km/h. Utgår man från tidigare praxis är din hastighetsöverträdelse inte att anse som ringa, och ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Hur lång tid du måste vara utan körkort beror på hur allvarlig din överträdelse är. Spärrtiden ligger mellan en månad och tre år, se 5 kap. 6 § Körkortslagen.Det går inte att svara exakt på frågan hur lång tid ditt körkort kommer att vara indraget. Vid bedömningen beaktas svårhetsgraden på hastighetsöverträdelsen, samt ditt behov av körkort, hur lång tid det gått från dess att körkortet togs från dig, och eventuella tidigare trafikförseelser. Med vänlig hälsning!

Kan jag lämna blodprov i stället för urinprov?

2021-05-18 i Förundersökning
FRÅGA |Om polisen stannar mig när jag kör bil, och vill att jag skall lämna pissprov för thc, kan jag neka det och begära blodprov istället då?
Martin Carleheden |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjligheten för svenska myndigheter att urinprov och blodprov regleras som straffprocessuellt tvångsmedel i 28 kap. RB.Enligt 28 kap. 12 § RB får den som är skäligen misstänkt för brott, varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.Kroppsbesiktning får även genomföras på den som skäligen kan misstänkas för brott där fängelse kan följa, genom tagande av salivprov, om syftet är att göra en DNA-analys, eller för att utreda den misstänktes ålder.I vissa fall, enligt 28 kap. 12b § RB får även den som inte skäligen är misstänkt för brott om det finns synnerlig anledning att kroppsbesiktningen underlättar utredningen. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.Både urinprov och blodprov är en form av kroppsbesiktning således. Polismannen vill i ditt läge utföra ett urinprov. Har polismannen agerat i enlighet med ovan principer och lagenligt är du tvungen att genomföra ett urinprov. Det är förbjudet för poliser att utföra blodprov, det får endast ske med hjälp av läkare, se 28 kap. 13 § RB.Du har dock rätt att välja att få utföra ett blodprov i stället för urinprov, detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. JO har i ett uttalande (JO 915-201) också fastslagit att ett blodprov ska få lämnas i stället för urinprov om så begärs.

När kan jag frånträda ett förhandsavtal?

2021-05-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag signerade ett förhandsavtal i förra veckan, har jag rätt att använda ångerrätten och säga upp avtalet? mvh Lisa Norrena
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Genom avtalet binder parterna sig genom att köparen blir skyldig att förvärva bostadsrätten när den står klar för inflyttning, och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten.Ett förhandsavtal underställs formkrav och regleras i 5 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).Det är inte möjligt att hävda eventuell ångerrätt i de fall bostadsrättsköparen vill frånträda ett förhandsavtal. De möjligheter som ges regleras uttömmande i 5 kap. 8 § Bostadsrättslagen.Du får som bostadsrättsköpare frånträda förhandsavtalet genast vid uppsägning om:- Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen- Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen- Avgifterna som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag han fick kännedom om den högre avgiften.

Var hittar jag rättsfall?

2021-05-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Varför hittar jag ej dom (NJA 11 1969 s. 344 ff. ) Jag skulle verkligen behöva läsa den!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla rättsfall som har publicerats finns att söka efter på Lagen.nuMed vänliga hälsningar!

Behöver jag betala min motparts rättegångskostnader i vårdnadstvist?

2021-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gått igenom rättegång mot min ex, där hon krävde att få 100% vårdnad av vår gemensamma barn.Jag gick med på det och trodde att målet var avslutad, men idag fick jag ett brev som bl.a. var om at jag ska stå för kostnaden för min ex advokat (arbete + mervärdesskatt). Det var inte ett ord sagt om detta tidigare, behöver jag alltså betala summan eller finns det något annat väg att gå?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vårdnadstvist är ett tvistemål. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, där advokatkostnader och deras arvode inbegrips, se 6 kap. 22 § FB. Som huvudregel gäller alltså att du står för dina egna rättegångskostnader, och din före detta står för sina rättegångskostnader. Du behöver alltså inte betala ditt ex advokatkostnader, det måste din före detta stå för själv. I 2st. I samma paragraf stadgas dock att under vissa förutsättningar, som regleras i 18 kap. 3 och 6 §§ RB, kan en part vara tvungen att helt eller delvis ersätta den andra partens rättegångskostnader. Detta ifall en rättegång har startat å dina vägnar utan att din motpart fått föra förlikningsförhandlingar eller i övrigt ta ställning till dina krav. Också ifall du på ett vårdslöst sätt vållat kostnader för din motpart.Utifrån vad som framkommit av din undran bör du inte betala din motparts rättegångskostnader.Med vänliga hälsningar!

Vilka lägenheter omfattas av marknadshyror?

2021-05-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, kommer det bli marknadshyror på alla hyreslägenheter i hela Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej.Enligt kommittédirektivet som presenterades 25 april 2020 kommer marknadshyror endast omfatta nyproducerade lägenheter.Befintliga bostadslägenheter omfattas inte av de lämnade förslagen. Med vänlig hälsning!

Är det tillåtet att vara med via videolänk från alla länder i Europa vid huvudförhandling?

2021-04-14 i Domstol
FRÅGA |Kan man vara med vid muntlig förhandling genom videolänk från alla länder i Europa eller finns det lagliga hinder för det från vissa länder?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en huvudförhandling ska hållas muntligen, med alla aktörer närvarande, se 5 kap. 10 § RB.Det finns möjlighet att delta via videolänk eller telefon enligt samma paragraf, om rätten beslutar det. Hänsyn ska dock tas till kostnader eller olägenheter som skulle uppkomma om den som ska delta i sammanträdet måste infinna sig i rättssalen.Rent teoretiskt är det, om det finns skäl för det, möjligt att hålla huvudförhandling via videolänk från alla Europas länder. Det är dock som ovan stadgat rätten som beslutar om det är lämpligt. Ska huvudförhandling hållas i Malmö är det kanske inte lämpligt att ha huvudförhandling via videolänk om en aktör befinner sig i Köpenhamn exempelvis.Med vänlig hälsning!