Vad säger lagen kring käppar?

2021-08-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Vad säger lagen kring käppar? Om man skulle vilja använda käpp med syftet på stil och inte pga funktions nedsättning - vad gäller då t.ex käppar från Afrika ffa Knobkierrie stilen?Tack på förhand.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du står helt fri att använda käppar i din vardag, såvida du inte använder käppen som hjälpmedel vid brottslighet.Användningen av käppar är inte reglerat i lag. Med vänlig hälsning!

Hur ska jag gå tillväga för att få mitt ex att sluta kolla upp mig och mina barn?

2021-08-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur jag skall gå tillväga för att få mitt ex att sluta kolla upp mig och mina barn när dom är hos mig.Mvh Emma
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt ex kan i det här läget ha gjort sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Det krävs att ditt ex vet om att det denne gör är oönskat. Exempelvis kan "fönstertittande" räknas till ofredande. Fönstertittande innebär att någon står och tittar in genom fönstret till en lägenhet eller liknande bostad. Jag kan inte utifrån informationen i din fråga avgöra om det är riktigt så närgånget. I sådana fall ska du anmäla ditt ex för brottet ofredande.Handlar det inte om fönstertittande utan om att ditt ex försöker få kontakt med dig eller dina barn på andra sätt, exempelvis genom att försöka kontrollera ert beteende eller liknande kan det ändå utgöra ofredande enligt samma paragraf.Upprätta en polisanmälan om brottet ofredande på 114 14. Rör det sig om något akut, ring 112.Du kan också ansöka om kontaktförbud hos Polisen på samma nummer som du anmäler brott för, 114 14.Med vänlig hälsning!

Vad innebär "det köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet" i 4 kap. 19 § JB mening?

2021-08-04 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite kring 4 kap. 19 § jordabalken. Där framkommer det :19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.Där står det med "fog kunna förutsätta VID köpet". Vad händer om man efter köpet tycker att det avviker. Vilka regler och lagar är gällande då?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att du som köpare ska ha kunnat förutsätta felet vid köpet innebär att felet i sig ska ha funnits vid köpet. Åtminstone i sin linda eller vara påbörjat, så kallat "in nuce". Uppstår följdskador av felet omfattas dessa inte ifall de inte fanns vid köpet.Om du upptäcker ett fel efter köpet, har du rätt att få avdrag eller häva köpet om felet är väsentligt, detta under förutsättning att felet fanns vid köpet åtminstone in nuce. Upptäcker du ett fel efter köpet som inte fanns vid köpet har du som köpare inte rätt att vidta några rättsliga åtgärder, såvida du inte kan hävda skadeståndsgrundande ersättning.Med vänlig hälsning!

Hur påverkas giftorätten av särkullbarns efterarvsrätt?

2021-08-04 i Efterarv
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller med giftorätten om min blivande makes barn har ett modersarv efter sin avlidna mor att få. Dras det från giftorätten eller från min mans del om han skulle avlida.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag läser det som att du undrar hur din makes kvarlåtenskap kommer fördelas mellan dig och hans särkullbarn av händelsen att han avlider medan ni är gifta.Normalt kommer du som nuvarande efterlevande make att ärva all kvarlåtenskap från den avlidne maken, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det innebär att om din make avlider medan ni är gifta kommer du ha rätt att erhålla det arv han lämnar efter sig som först i arvsordningen.Er make har särkullbarn, det vill säga egna barn som inte är dina. De har förtur och rätt att ta del av deras arv innan dig i egenskap av särkullbarn, se 3 kap. 1 § 2st. ÄB. Din makes barns arv kommer att bestå av den egendom som tillhör din make, det vill säga det giftorättsgods som uppstår från bodelning mellan dig och din avlidne make, samt din makes enskilda egendom. Din make har fått ärva dennes avlidne frus kvarlåtenskap som efterlevande make. Deras gemensamma barn fick då rätt till efterarv efter sin avlidne mor, som de har rätt att få ut i samband med att din make (deras far) avlider. Det som ska fördelas i er bodelning vid händelse av din makes död är giftorättsgodset, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset delas sedan på hälften och det är den hälft, tillsammans med makens enskilda egendom som utgör kvarlåtenskapen som barnen i egenskap av särkullbarn har rätt till. Barnens avlidna moders egendom som de har efterarvsrätt till kommer att vara en del av giftorättsgodset som utgångspunkt, vilket alltså delas lika och sedan förs till din avlidne makes kvarlåtenskap för att fördelas. Dock kommer varken du eller barnen påverkas andelsmässigt då du som efterlevande make erhåller hälften av giftorättsgodset och barnen erhåller sin del av arvet i egenskap av särkullbarn.Med vänlig hälsning!

Jag betalade tävlingslicens under 2020. Tävlingarna stoppades på grund av pandemin, har jag rätt till ersättning för uteblivna tävlingar? Covid-19 och Force Majeure.

2021-08-06 i Avtal
FRÅGA |Jag är boulespelare och betalde in tävlingslicens 2020 till svenska bouleförbundet. Strax efter att licensen var betald förbjöd förbundet alla tävlingar beroende på covid19. Detta gjorde det omöjligt att utnyttja licensen. Förbundsstyrelsen har beslutat att inte betala tillbaka licensavgiften och inte låta den vara giltig för 2021 vilket hade varit ett alternativ. Jag anser att det kan likställas med de biljetter som såldes till evenemang som blev inställda där man fick betala tillbaka pengarna. Tacksam för svar vad som gäller för tävlingslicenserna juridiskt sett.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AvtalsbundenhetDu som enskild, och svenska bouleförbundet har, när du betalt in din licens för 2020, ingått ett avtal. En grundsten i den svenska allmänna förmögenhetsrätten är Pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. 1 § AvtL stadgar den grundläggande principen om avtalets bundenhet för båda parter. När du betalade in din licens till svenska bouleförbundet är du och förbundet bundna av de villkor som följer av att du betalat.Svenska bouleförbundet har sedan inte uppfyllt sin del av ert avtal i och med att de under 2020 på grund av pandemin förbjöd alla tävlingar. Som utgångspunkt har svenska bouleförbundet begått ett avtalsbrott vilket ger dig möjlighet att ge in en stämningsansökan till tingsrätten.Force MajeureUtgångspunkten är att svenska bouleförbundet är åtminstone återbetalningsskyldiga för den del du inte kunnat utnyttja din licens under 2020. Dock måste, i det här fallet, också frågan om Force Majeure tas upp, som troligtvis kommer bli aktuellt och tillämpbart i ert fall.Force Majeure är en undantagsregel som i vissa situationer kan medföra att en eller båda parters förpliktelser under ett avtal suspenderas, helt eller delvis. Det finns Force Majeure-liknande regler i viss svensk lagstiftning, t.ex. 27 § Köplagen avseende skadestånd vid dröjsmål. Denna lag gäller dock endast vid köp av lös egendom och gäller enbart om inte parterna avtalat om annat.Det finns ingen allmän lagfäst regel i t.ex. avtalslagen om Force Majeure. Det finns inte heller någon generell internationell Force Majeure-reglering och omständigheter som anses vara Force Majeure utomlands behöver inte vara det i Sverige. Force Majeure är något som tillämpas i yttersta undantagsfall, men som i ditt fall kan göra att du inte har någon juridisk möjlighet att återfå pengarna eller inte heller kan nå framgång med en eventuell stämningsansökan.Oftast finns det en så kallad Force majeure-klausul med i avtalen som reglerar det som i den enskilda situationen faller under undantagsregeln. Det är viktigt för dig att komma ihåg att Force majeure också kan åberopas utan en sådan klausul närvarande i avtalet.Force Majeure innebär kort att om något oförutsägbart inträffar, som varken den ena eller andra parten rimligen kan förutse eller skäligen borde ha räknat med vid ingåendet av avtalet, gäller inte längre bundenheten av avtalet och parterna befrias från sina förpliktelser gentemot varandra. Epidemier och pandemier inträffar med jämna mellanrum (exempelvis svininfluensan, SARS, MERS, Ebola etc.). Virusutbrott som sådana måste därför inte nödvändigtvis anses som oförutsebara. Dock måste man beakta att den enormt stora utbredningen av Covid-19 mycket väl kan innefatta en sådan oförutsägbarhet.Utgångspunkten måste vara att Force Majeure är en relativt snäv undantagsregel och att en avtalspart måste räkna med att behöva uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet även om de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Du har möjlighet att skicka in en stämningsansökan men måste vara beredd på att Force Majeure troligtvis kommer att åberopas, och att det finns goda skäl för att åberopa undantagsregeln i ditt fall.Med vänlig hälsning!

Är en inkomstdeklaration offentlig handling? Vad innebär 27 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen?

2021-08-05 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej, jag har förstått att en inkomstdeklaration är en offentlig handling hos Skatterverket. Men är den offentlig? (Jag förstår att svaret finns i offentlighets- och sekretesslagen 27:1, men jag förstår inte vad som menas där.)
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En handling blir allmän det ögonblick den upprättas hos en myndighet, se 2 kap. 3 och 7 §§ TF. En deklaration (handling) blir i det här fallet en handling som blir allmän först när Skatteverket (myndighet) tagit beslutet.Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga och således fritt kan tas del av, se 2 kap. 1 § TF. Det finns dock ett undantag. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom sekretess, se 2 kap. 2 § TF.I sekretesslagen finns bestämmelser som gör en inkomstdeklarations uppgifter sekretessbelagda. Själva beslutet om enskilds inkomstbeskattning är offentlig, däremot är uppgifterna i deklarationen sekretessbelagda, se 27 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen samt 27 kap. 6 § Offentlighets- och sekretesslagen.Det 27 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen innebär är att uppgifter som har betydelse för bestämmandet av skatten skyddas av sekretess. Uppgifter om bestämmande av skatt/taxering, fastställande av underlag för bestämmande av skatt, skattdebitering av preliminär eller slutlig skatt, jämkning av eller nedsättning av avdrag för preliminär skatt och nedsättning av eller befrielse från slutlig skatt omfattas således av sekretess. Registerföring och annan verksamhet som saknar ärendekaraktär omfattas också av sekretess. Uppgifter i ärenden om förhandsbesked i taxerings- och skattefrågor omfattas också av den här bestämmelsen.Med vänlig hälsning!

Vilket straff döms ut för ringa narkotikabrott i mitt fall?

2021-08-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag har erkänt ringa stöld vid 2 olika tillfällen förra året och ringa narkotikabrott för en månad sen. Och jag har tidigare ringa narkotikabrott från sommaren 2019, som jag dömdes för. Jag är 31år och är för närvarande arbetslös, så vad tror du att straffet/Böterna kommer bli?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du undrar över ditt eventuella straff för brottet ringa narkotikabrott.Vid bestämmandet av straff för ett brott ska först straffmätningen göras där domstolens första uppgift är att bestämma straffvärdet på brottet. Enligt 29 kap. 1 § BrB ska straff, med beaktande av intresset för en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde.Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Endast de objektiva omständigheterna som täcks av ditt uppsåt ska beaktas vid straffvärdebedömningen. Ringa narkotikabrott har sin straffskala i 2 § Narkotikastrafflagen. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader.Utifrån straffskalan (böter eller fängelse i högst sex månader) ska vägledning sedan hämtas från tillämplig praxis för att få ett korrekt straffvärde. I praxis har det i princip uteslutande varit fråga om dagsböter. Jag kan inte se hur många gram narkotika du ertappades med, dock skriver du att det rör sig om en ringa mängd. Detta innebär ett straffvärde på dagsböter.Straffvärdet är dagsböter, för ringa narkotikabrott. Efter den objektiva straffvärdebedömningen ska även försvårande och förmildrande omständigheter beaktas enligt 29 kap. 2 - 3 §§ BrB. Jag kommer inte uttala mig kring eventuella försvårande och förmildrande omständigheter i mitt svar.I skärpande riktning ska rätten dock, utöver straffvärdet, ta hänsyn till huruvida du tidigare gjort dig skyldig till brott, se 29 kap. 4 § BrB. Du anger att du tidigare erkänt ringa stöld och även tidigare blivit dömd för ringa narkotikabrott (2019). Detta har skett under en relativt kort tidsperiod. Liknande brottslighet under kort tid är mindre allvarligt än olika brott under en längre tidsperiod. Rätten kommer göra en rimlighetsbedömning.Du skriver att du är arbetslös. Vid straffmätningen ska rätten, enligt 29 kap. 5 § BrB, utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta bland annat om du själv angett dig, eller eller lämnat betydande och hjälpfulla uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Det hjälper dock inte att ångra dig endast av anledningen att du blev upptäckt.Att du är arbetslös är inte något som förmildrar dina omständigheter i det här fallet.Efter straffmätningen skall påföljd bestämmas. Eftersom det finns knapphändig information kan jag utifrån uppgifterna du lämnat endast bedöma frågan om påföljd utifrån den objektiva straffvärdebedömningen enligt 29 kap. 1 § BrB. Straffvärdet för ringa narkotikabrott är dagsböter.Enligt 25 kap. 2 § BrB ska dagsböter bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Du får betala en dagsbot om lägst 50 kr och maximalt 1 000 kr. Hur mycket du tvingas betala i dagsböter är utifrån den knapphändiga informationen du givit svårt att säga, dock görs alltid en skälighetsbedömning med hänsyn till inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Det faktum att du är arbetslös kommer beaktas av rätten i det här skedet.Jag hoppas du är tillfredsställd med svaret.Med vänlig hälsning!

Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?

2021-08-04 i God man
FRÅGA |Om man har en förvaltare, får man flytta till ett annat land utan sin förvaltares tillstånd?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förvaltares befogenheter regleras i 11 - 16 kap. Föräldrabalken (FB).11 kap. 7 § FB talar om att om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap fungerar som ett sista tillvägagångssätt, då det är förbjudet att förordna förvaltare ifall det anses tillräckligt att förordna en god man till personen.11 kap. 9 § FB stadgar att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt att förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver således inte inhämta samtycke från den enskilde utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i den enskildes intresse.Förvaltarens befogenheter över dig som huvudman begränsas av uppdragets ramar. Företar förvaltaren en rättshandling utanför förvaltaruppdragets ramar är den enskilde inte bunden av rättshandlingen, se 11 kap. 11 § FB.Att flytta till ett annat land under förvaltarskap utan samtycke från din förvaltare är inte tillåtet, under förutsättning att det ligger inom förvaltaruppdragets ramar. En förvaltare kan ha mer eller mindre snäva uppdrag för huvudmannen. Som utgångspunkt gäller dock att utan samtycke från förvaltaren är det inte tillåtet att flytta utomlands.Med vänlig hälsning!