Vad sker om man kör mot rött ljus?

2021-08-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om man kör mot rött ljus, vad händer?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att köra mot röd ljussignal är en trafikförseelse som regleras i 5 kap. 3 § 4p. Körkortslagen. Här stadgas att den som kör mot rött ljus utan att överträdelsen är ringa ska få sitt körkort återkallat.Kör du mot rött ljus är utgångspunkten återkallelse av körkortet. Dock kan det, om det finns särskilda skäl därför, räcka med att en varning utdelas, dock under förutsättning att det anses vara en tillräcklig åtgärd, se 5 kap. 9 § Körkortslagen.Med vänlig hälsning!

Hur länge gäller betalningsanmärkning vid skuldsanering?

2021-08-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej min skuldsanering blev klar 24/6-21 Hur länge tar det innan min prick försvinner sen?Mvh Marianne
Martin Carleheden |Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om skuldsanering, betalningsanmärkning, försvinner normalt fem år efter dagen skuldsaneringen inleddes.Med vänlig hälsning!

Anses utvandring från Sverige och därmed vilande näringsverksamhet sådana synnerliga skäl som krävs enligt 12 kap. 36 § Jordabalken?

2021-08-02 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, min sambo har nyligen tagit över en lokal och skrivit på kontrakt på 3 år med hyresvärden. Nu behöver han lägga sitt företag vilande och utvandra från Sverige i något år eller mer. Frågan är har han rätt att överlåta kontraktet till någon annan? Anses detta som synnerliga skäl eller inte?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om överlåtelse av hyresrätten återfinns i 12 kap. 32 - 38 §§ JB. Din sambo har skrivit hyreskontrakt på en lokal över tre år med hyresvärden.12 kap. 32 § JB stadgar att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Dock får överlåtelse ske om vägran till samtycket inte är av skälig anledning, eller om något svar från hyresvärden inte lämnas inom tre veckor. Det finns vidare i 12 kap. 34 - 37 §§ JB situationer då något samtycke inte krävs för överlåtelse av hyresrätten. I ert fall hyr din sambo en lokal för sin näringsverksamhet, som de närmast kommande åren skall ligga vilande. Är den situationen sådan att överlåtelse kan ske, enligt 12 kap. 34 - 37 §§ JB, trots att samtycke inte föreligger från hyresvärden?12 kap. 36 § JB stadgar att den som använder en hyresrätt på så sätt som din sambo enligt ovan gjort, får överlåta hyresrätten även utan samtycke från hyresvärden, endast om Hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd med uppgift att medla i hyrestvister. Tillstånd ska lämnas ifall hyresvärden inte har skälig anledning att motsätta sig en sådan överlåtelse. I din sambos fall har dock hyreskontraktet nyligen skrivits på vad det verkar. I sådana fall krävs synnerliga skäl för att ett sådant tillstånd ska lämnas från hyresnämnden.Din sambo krävs på synnerliga skäl för att tillstånd från Hyresnämnden för överlåtelsen av hyreskontraktet skall ges, och förklaras gällande utan hyresvärdens samtycke. Vad innebär synnerliga skäl i din sambos fall? Hyresnämnden lämnar inte generella svar på när rätten till överlåtelse utan samtycke finns. Synnerliga skäl innebär i ovan stadgat fall att näringsidkaren på grund av sjukdom, dödsfall eller annan sådan särskild händelse inte längre kan bedriva näringsverksamheten.Sammanfattningsvis innebär ovan redogörelse att din sambo förmodligen inte anses ha sådana synnerliga skäl som krävs för ett sådant tillstånd från Hyresnämnden ska gå igenom utan samtycke från hyresvärden.Med vänlig hälsning!

Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.

2021-08-01 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min pappa har gått bort, han var gift med en kvinna som inte är min mamma. Igår var vi på bouppteckning och i den står det att summan av giftorättsgodset är 500 000:-.Betyder det att pappas fru får 250 000 och min syster och jag får dela på de andra 250 000:-?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fördelning av kvarlåtenskap hittas i Ärvdabalken.Din far var vid dödsfallet gift. I sådana situationer kommer efterlevande make ärva den döde makens kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ÄB.Detta gäller emellertid endast i de situationer då det finns gemensamma barn. I ert fall står ni som särkullbarn, eftersom ni inte är barn till er faders make. Som särkullbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt, se 3 kap. 1 § ÄB.När en make dör upplöses äktenskapet och bodelning skall förrättas, se 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset är båda makarnas tillgångar och skulder, som i det här fallet uppgår till 500 000 kr totalt. Er faders kvarlåtenskap kommer utgöras av det efter bodelningen fördelade giftorättsgodset om 250 000 kr, med tillägg för eventuell enskild egendom som inte ingår i giftorättsgodsfördelningen, men väl ingår i er faders kvarlåtenskap som ska fördelas till särkullbarnen.Du och din syster kommer att ärva 250 000 kr ökat med eventuell enskild egendoms värde, medan er faders efterlevande maka erhåller 250 000 kr i fördelat giftorättsgods.Med vänlig hälsning!

Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?

2021-08-02 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej Lawline! Jag är en kille på 25 år. Jag har bett min mamma ha hand om mina pengar under en period. För att jag kan vara något impulsiv med vissa inköp ibland. (Alltså, vi har inte skrivit under något formellt avtal för detta.) Min mamma har alltså ett konto som är mitt, en buffert. Det är helt och hållet mina egna pengar. Nu har jag sagt till mina föräldrar att jag vill och behöver ta ansvar för att själv ta över min ekonomi. Men då säger dem att: "du får inte en krona". "Det spelar ingen roll vad du säger". Det handlar nämligen om att jag vill börja en utbildning. Men min fråga är. Får dem göra såhär, vad säger lagen? Tack på förhand!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering!Du och din mor har kommit överens om att din mor under en period ska förfoga över ditt bankkonto med dina tillgångar.Du skriver att du och din mor inte har något formellt avtal. I situationer som din är även muntliga avtal bindande, se 1 § Avtalslagen (AvtL). Din och din mors icke formella överenskommelse är alltså bindande, för henne och för dig.Du skriver att du nu vill få tillgång till ditt bankkonto. Juridiskt sett kommer din överenskommelse med din mor att avgöra saken. Som frågan är ställd kan jag i nuläget inte svara närmre på vem som har juridiskt rätt. Det krävs mer information kring exakt hur er överenskommelse ser ut. Om ni kom överens om att din mor under en specifik tidsperiod skulle förfoga över dina tillgångar, och den specifika tidsperioden ännu inte löpt ut har din mor inte begått något avtalsbrott.Har ni däremot inte bestämt något specifik sluttid för överenskommelsen kan din mor ha begått ett avtalsbrott ifall det är underförstått, och din mor också är införstådd med, att du vid det här skedet återigen ska kunna förfoga över ditt bankkonto. Det kan jag dock inte i nuläget uttala mig utförligare kring, då sådana uppgifter om överenskommelsen saknas.Författningsbestämmelserna säger inte mer än pacta sunt servanta - Avtal ska hållas. Även muntliga avtal är bindande på samma sätt som formellt krävande avtal. Er överenskommelse sinsemellan styr vad som gäller rent juridiskt i den här situationen.Jag hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga. Har du fler detaljer kring er överenskommelse är du varmt välkommen att återigen vända dig till Lawline, så hjälper vi dig vidare.Med vänlig hälsning!

Jag vill skydda min make från mina skulder vid skilsmässa, kan detta göras med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är gift och funderar på att skilja mig, jag vill skydda min make från mina skulder i en bodelning, kan vi skriva ett äktenskapsförord så att alla konton, bilen, stugan mm blir enskild egendom och som inte omfattas i bodelningen?Måste man ta upp skulder och tillgångar i bodelningen om man är överens om att våra personliga skulder och tillgångar inte ska ingå i bodelningen? Utan att vi bara delar på lös egendom i hushållet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad skall bodelning förrättas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB.Du skriver att du vill skydda din make från dina egna skulder vid en bodelning. Som utgångspunkt gäller enligt 11 kap. 2 § ÄktB att vid fördelning av giftorättsgodset ska makars skulder först skrivas av innan likadelning tar vid av det som finns kvar som egendom. Detta innebär att de skulder som du eventuellt har inte kommer att föras över på din make vid skilsmässa, detta eftersom det som delas lika som giftorättsgods inte omfattar dina skulder.Varje make svara för sina egna skulder, det anges i 1 kap. 3 § ÄktB. Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera sina skulder, även med den andre makens medgivande, detta eftersom det kommer att tas hand om vid bodelningen, då skulderna räknas av. Ni behöver alltså inte vidta några extra åtgärder i er situation, utan låta det tas om hand av bestämmelserna i Äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning!

Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?

2021-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag är ställföreträdare dvs god man åt min farbror.Missgynnar det mig rent arvsmässigt, eller att min huvudman t ex vill sälja en fastighet till mig under marknadsvärde, så länge jag är god man?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fördelning av kvarlåtenskap från arvlåtaren återfinns i Ärvdabalken. Arvingar är man endast som efterlevande make eller enligt bestämmelserna om skyldemans arvsrätt, se 3 kap. 1 § ÄB samt 2 kap. ÄB.Som utgångspunkt gäller att arvet för den som blir god man till en släkting inte påverkas. De allmänna arvsreglerna i 2 kap. ÄB gäller fortfarande fullt ut för dig, även om du är god man till din farbror.Enligt 2 kap. 2 § ÄB har du istadarätt till din farbrors kvarlåtenskap vid händelse av dödsfall, dock krävs det att tidigare arvsklasser inte har några arvingar i livet för att du ska ha rätt att få ta del av kvarlåtenskapen som din farbror lämnar efter dig.Att din farbror säljer en fastighet till dig kommer inte påverka din rätt till arv, oavsett till vilket pris fastigheten avyttras. Detta eftersom reglerna om förskott på arv enligt 6 kap. ÄB endast presumeras för bröstarvingar. För andra arvingar gäller att egendom tillskrivs som förskott på arv endast då det har särskilt föreskrivits. Med vänliga hälsningar!

Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

2021-08-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HejJag skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen, diskontot plus 8% , på ett större belopp för tiden 2006-07-20 - 2021-06-10Eftersom diskontot, Riksbankens referensränta, har varierat per halvår under den aktuella tidsperioden så undrar jag hur dröjsmålsräntan skall beräknas. Skall jag särskilt yrka att räntan för hela perioden skall beräknas med hänsyn till det aktuella diskontot för varje år ? Eller är det så att det är diskontot per 21-06-10 som gäller för hela perioden ? Tacksam för vägledning.Med vänlig hälsning
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dröjsmålsränta innebär att du som borgenär har rätt att ta extra betalt för den tid gäldenären inte betalar fakturan eller skulden efter förfallodatumet för skuldens betalning. Dröjsmålsräntan börjar löpa automatiskt omedelbart dagen efter förfallodagen för skuldens betalning, se 3 § Räntelagen. Dröjsmålsräntan är 8% högre än Riksbankens referensränta, se 6 § Räntelagen. Referensräntan har under dröjsmålstiden ändrats. I det här läget ska du som borgenär beräkna dröjsmålsräntan med hänsyn till den senast gällande referensräntan, det skriver Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2007 s. 742.Med vänlig hälsning!