En dödsbodelägare har gett bort egendom ur dödsboet till en granne före bouppteckning utan min vetskap, vad gäller?

2021-07-26 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej . Vår mamma gick bort förra året .När jag var hos min syster en vecka efter mors bortgång , då säger min syster till mig att hon har gett bort saker till sin grannes mamma , tagna från min framlidna mors bostad .Detta har jag inte blivit tillfrågad om .Vi har ingen bra kontakt, hon har undanhållit mycket för mig .Ett dödsbo är ju en juridisk person till vi har gjort arvskifte.Tacksam för svar Vänligen
Martin Carleheden |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv och bodelning vid arv återfinns i Ärvdabalken. Du och din syster är dödsbodelägare och har till uppgift att förvalta dödsboet, som är en juridisk person, se 18 kap. 1 § ÄB.20 kap. 4 § ÄB stadgar att den avlidnes tillgångar och skulder ska i bouppteckningen antecknas så som de var vid tidpunkten för dödsfallet. I förevarande fall har din syster, som dödsbodelägare, gett bort tillgångar ur dödsboet till en tredje person, vilket aktualiserar flertalet situationer.18 kap. 6 § ÄB stadgar att en dödsbodelägare är skyldig att ersätta den skada som uppstår i sådana situationer. Tar en dödsbodelägare någonting från dödsboet, och exempelvis ger till någon annan, blir denne skyldig att återbära egendomen eller ersätta värdet av egendomen.På grund av den relativt lite informationen i frågan vill jag inte i detalj gå in på eventuella brottsliga gärningar som din syster kan ha gjort sig skyldig till, dock kan förskingring vara möjlig i det här läget. För svar huruvida det föreligger en brottslig gärning är du välkommen att ge in ytterligare detaljer. Med vänlig hälsning!

Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?

2021-07-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag läste att polisen inte får lyssna av ens telefon hur som helst. Men om jag misstänker att polisen gjort det ändå, hur får jag reda på om det är sant?MVH
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är det rätt att Polismyndigheten och polismän i tjänst inte får använda sig av avlyssningsmetoder i förundersökningen.Vid vissa uttryckliga situationer är det däremot tillåtet. Det följer av 27 kap. 18 § Rättegångsbalken (RB). Hemlig teleavlyssning får användas vid misstanke om brott där två års fängelse kan följa. Således är det för polisen få situationer där denna typen av hemliga tvångsmedel får användas.Syftet med hemliga tvångsmedel är att den misstänkte inte ska få reda på att de har använts. I de situationer där polisen haft verklig befogenhet att vidta ovan stadgade åtgärder har man som misstänkt inte någon rätt att bli delgiven, i jämförelse med vad som gäller för andra delar av förundersökningen, se 23 kap. 18 § 2st. RB.I de fall du misstänker att polisen avlyssnat dig utan sådan befogenhet som krävs, eller i fall polisen inte iakttagit de allmänna principer som krävs för användning av straffprocessuella tvångsmedel, exempelvis inte iakttagit största möjliga proportionalitet eller objektivitet har du som misstänkt rätt att få ta del av polisens agerande mot dig. Ifall det inte går att ta reda på om en sådan avlyssning varit i fråga kan du, under förutsättning att du har goda grunder för dina misstankar, göra en anmälan.Med vänliga hälsningar!

Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?

2021-07-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det sexköp om en kvinna köper underlivsmassage på massagesalong om syftet inte är sexuellt utan syfte att bota endometrios?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexköp regleras i 6 kap. 11 § BrB. Här stadgas att Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst. Förbudet riktar sig mot köparen, som både kan vara man och kvinna. Det ska handla om en tillfällig sexuell förbindelse, med vilket man avser samlag och annat sexuellt umgänge.Kännetecknande för en sexuell handling eller sexuellt umgänge är att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens egen eller offrets sexuella drift. Det behöver inte handla om några perversioner. En någorlunda varaktig fysisk beröring, antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet räknas som en sexuell handling. Begreppet sexuell handling avser emellertid även sådana handlingar som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring.I det här fallet torde handlingen som genomförs inte vara en sådan sexuell handling (motsvarande det tidigare begreppet sexuellt umgänge) som avses i bestämmelsen. Vidare kräver brottet uppsåt. För straffansvar krävs alltså uppsåt avseende samtliga gärningsbestämmelser. Betalar du för något samtidigt som du inte har uppsåt för föreliggandet av tillfällig sexuell förbindelse (se ovan), kommer det inte finnas någon uppsåtstäckning och därmed inget straffansvar.Med vänliga hälsningar!

Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?

2021-07-06 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har haft öppen psykiatrisk tvångsvård, och då var två villkor att jag skulle bo på ett boende, och ta mediciner. Nu har jag inte ÖPT längre, och undrar, vad gäller nu? Måste jag fortfarande ta mediciner, och bo på ett boende mot min vilja?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall blir bestämmelserna i Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) tillämpliga. Enligt 3 § LPT får tvångsvård ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd har ett oundgängligt och verkligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt, eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård, det som också kallas öppen psykiatrisk tvångsvård.enligt 27 § LPT ska tvångsvården upphöra omedelbart när det inte längre finns sådana förutsättningar. Det är chefsöverläkaren som beslutar om omedelbart upphörande. I ditt fall har tvångsvården nu upphört, vilket innebär att du inte längre lyder under lagstiftningen i fråga.Huruvida du måste inta mediciner på grund av eventuellt psykiskt tillstånd kan jag inte besvara på, däremot är det inte längre aktuellt att tvångsvårda dig, vilket innebär att några åtgärder mot din vilja inte längre kan vidtas.Med vänlig hälsning!

Kan kronofogden utmäta huset som står på min sambo?

2021-07-19 i Utmätning
FRÅGA |Huset står på min sambo. Kan kronofogden utmätta den?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bli föremål för utmätning krävs det att personen i fråga inte har förmåga att betala en enskild skuld. Den person som är föremål för utmätning benämns gäldenär. Den person som har rätt till betalning men ännu inte erhållit sådan benämns borgenär. Regler om utmätning återfinns i 4 kap. Utsökningsbalken (UB).En utmätning ska följa en viss ordning och utmätning sker alltid av det som är av minst skada för gäldenären. Viss typ av egendom är inte möjlig att utmäta, ens om det inte finns någon annan egendom att utmäta.Enligt 4 kap. 3 § UB har kronofogdemyndigheten som utgångspunkt att endast utmäta det som inte utgör en olägenhet för gäldenären, varför det inte är troligt att en fastighet eller ett hus som gäldenären förfogar över kommer att utmätas i första hand.Dessutom tillkommer kravet på att huset ska tillhöra dig som gäldenär för att vara utmätningsbart. Detta följer av 4 kap. 24 § UB för fast egendom och 4 kap. 17 - 19 §§ UB ifall det rör sig om en lägenhet eller annan hyresrätt. Skulle huset klassificeras som lös egendom gäller den skillnaden att, eftersom ni lever tillsammans som sambor kommer huset presumeras tillhöra dig som gäldenär. Huset kommer alltså i sådana fall vara utmätningsbart till din sambo försäkrar att huset tillhör henne, och inte dig.Med vänlig hälsning!

Hur kommer arvet fördelas om det finns en livförsäkring skriven på utomstående?

2021-07-12 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej En vän har skrivit sin livförsäkring på mig. Han har barn, är det jag som har rätt till livförsäkringen då eller blir det barnen som ärver den?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En livförsäkring är en form av personförsäkring (se 10 - 16 kap. FAL), där risken för ett försäkringsfall är knutet till en persons liv eller hälsa som en person tecknar för sina efterlevande. I det här fallet har en vän tecknat en livförsäkring med dig som försäkringstagare.Regler om arv och fördelning av kvarlåtenskap återfinns i Ärvdabalken (ÄB). När din vän avlider kommer dennes kvarlåtenskap att fördelas mellan eventuella testamentstagare och arvingar.Det som är avgörande för hur utfallet blir i ditt fall är om du är skriven som särskild förmånstagare i livförsäkringen från din vän. Om du står som särskild förmånstagare kommer du att erhålla försäkringsbeloppet utan inblandning av arvingar och andra eventuella testamentstagare, detta framgår av 14 kap. 7 § FAL, som stadgar att försäkringsbeloppet i sådana fall inte ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.Är du inte skriven som särskild förmånstagare i livförsäkringen kommer försäkringsbeloppet att ingå i kvarlåtenskapen och fördelas enligt de allmänna arvsreglerna i 2 - 3 kap. ÄB.Med vänliga hälsningar!

Hur säkras enskild egendom som tillkommit genom gåvobrev respektive testamente vid äktenskapsskillnad?

2021-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har två frågor angående "enskild egendom". A: Min fru och jag har skänkt en gåva (1,0 mnkr) till vår dotter som är 25 år. I gåvobrevet har vi bl a skrivit "Gåvan jämte framtida avkastningen därav, samt allt som kan träda i dess ställe skall vara gåvotagarens enskilda egendom, dock med rätt för gåvotagaren att genom äktenskapsförord annat förordna." B: I testamente har vi skrivit bl a följande text: "Efter bådas vårt frånfälle ska följande tillgångar xxxx tillfalla vår dotter som legat och som enskild egendom."Nu till de två frågorna: 1. Vår dotter och hennes kille har nu för avsikt att gifta sig. Hur kan den enskilda egendomen säkras för vår dotter? Krävs det att dottern skriver ett äktenskapsförord eller räcker det med ovanstående texter i gåvorbrev och testamente?2. Troligtvis kommer paret på sikt att köpa en bostadsrätt där vår dotter troligtvis sätter in ett större belopp. Hur säkrar man den enskilda egendomen vid en eventuell separation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1:Ni har i ett gåvobrev samt i testamente avgett en önskan om att egendom som er dotter erhåller från er genom dokumenten skall vara hennes enskilda egendom. Vad gäller fördelning av enskild egendom och giftorättsgods och liknande vid giftermål återfinns reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Frågan gäller hur egendomen kan säkras som enskild för er dotter. Uppdelning i enskild egendom och giftorättsgods blir endast aktuell vid eventuell äktenskapsskillnad. Under tiden som personerna är gifta ansvarar de själva och råder ensamma över deras egendom, se 1 kap. 3 § ÄktB.Det är först om er dotter vill skilja sig från sin make som enskild egendom respektive giftorättsgods blir relevant. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom är giftorättsgods, om det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB.Enskild egendom är all egendom som tillkommit genom gåva (från annan person än make, dvs. er), och genom testamente. Både gåvobrevet och testamentet kräver dock att det uttryckligt anges att det ska tillfallas som enskild egendom, se 7 kap. 2 § ÄktB.Kriterierna är uppfyllda för att egendomen ska anses som enskild för er dotter, både vad gäller gåvobrevet och testamentet, och er dotter behöver alltså inte vidta några ytterligare åtgärder vid händelsen av en skilsmässa. Egendomen kommer att förbli enskild.Fråga 2:Om er dotter köper en bostadsrätt tillsammans med hennes make, där hon står för den större delen av insättningen kommer det anses vara ett samägande makarna emellan. Vid en äktenskapsskillnad kommer bostadsrätten som utgångspunkt att vara giftorättsgods, se ovan och specifikt 7 kap. 1 § ÄktB tillsammans med 7 kap. 2 § ÄktB. Gåvan på 1 000 000 kr kommer fortfarande att anses vara enskild egendom även om den summan har använts för köpet av bostadsrätten, detta följer av att ni i gåvobrevet angett att allt som träder i dess ställe också ska anses vara enskild egendom, se också 7 kap. 2 § 6p. ÄktB.Vid en äktenskapsskillnad kommer den summa på 1 000 000 kr alltså fortfarande anses vara enskild egendom.Med vänlig hälsning!

Min son har blivit attackerad av en hund, vilka åtgärder kan vidtas, förutom polisanmälan?

2021-06-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min son blev attackerat av en hund, men hundägare har smygtitt i väg med hunden. Har gjort polisen anmält. Men vad ska jag göra mer!?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De rent rättsliga åtgärder man kan vidta i en sådan situation är förutom polisanmälan att väcka skadestånd. Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägaren strikt ansvar för de skador hunden orsakar annan.Med "strikt ansvar" avses att en person är skadeståndsskyldig oavsett om denne person själv har orsakat skadan eller inte.Om din son väcker skadeståndstalan mot hundägaren är denne skyldig att ersätta skadan, även om hundägaren personligen inte hade för avsikt eller ens var medveten om att hunden skadade din son.Skadestånd väcks av den skadelidande, alltså av din son, genom en stämningsansökan i enlighet med 42 kap. 1 § Rättegångsbalken. Med vänlig hälsning!