Polisens möjligheter till topsning

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag var med en minderårig anhörig på ett bokat förhör hos polisen igår, gällde ringa narkotikabrott. När förhöret var avslutat säger polismannen att min anhörige ska dna-topsas och lämna ifrån sig sin mobil enligt beslut från annan ort som hade en pågående utredning gällande utpressning. Denne blev inte delgiven misstanke om nytt brott och dom var tydliga med att h*n inte var misstänkt i dagsläget. Vår fråga är om det får gå till så? Kändes väldigt märkligt att inte få frågan om advokat? Vi fick inte se nåt beslut. Polismannen topsade men skrev aldrig vem provet tillhörde och lämnade det helt öppet på skrivbordet.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Regler om polisens möjligheter till kroppsbesiktning finns i 28 kap 12-12b §§ rättegångsbalken (RB). När polisen tar salivprov som är själva topsningen, görs en kroppsbesiktning i lagens mening. Polisens möjligheter att topsa är ganska långtgående. Personer som är skäligen misstänkta för ett brott, och personer som inte är det kan bli föremål för en sådan kroppsbesiktning enligt 28 kap 12 § RB. 28 kap 12b RB föreskriver att kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, omsyftet är att genom en dna-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet. Jag bedömer att polisens möjligheter att genomföra topsning i detta fall inte är begränsade. Hoppas du fick svar på din fråga.

Förolämpning på arbetsplats

2021-08-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Var med om att en chef gjorde en del opassande uttalande mot mig på jobbet.När detta hände, så blev det för mlg en hotfull situation.En del av händelseförloppet - - Chefen tolkar det som att jag skriker på honom och frågar vad fan jag skriker för samtidigt som han kastar upp dörren på trucken och hoppar ut i för MIG; hotfull ställning, så pass att jag får ta ett steg tillbaka och frågar vad jag har för problem. - Jag svarar tillbaka att det är han som började med att höja rösten och skrika osv.- Chefen hoppar in i trucken igen med kommentarer om att jag är mytoman, psykiskt sjuk och har seriösa problem. - Chefen kommer tillbaka igen och trycker in en ny pall i slussen och när han har backat ut så skriker han från trucken att “du får gärna anmäla detta till HR.. Du har ju redan anmält hela jävla företaget" - Jag frågar bara rakt ut vad i helvete hans problem är samtidigt som han kör iväg.- Chefen kommer tillbaka igen, kommer inte riktigt ihåg vad som sades här då jag var riktigt förbannad, till den grad att jag skakade i hela kroppen. Men man fortsatte på samma mening sedan tidigare; att jag kan gärna anmäla honom till HR. - Jag svarar tillbaka med att fråga igen; att seriöst, vad i helvete han har för problem. - Chefen svarar tillbaka; att han har problem med mig; att jag är en mytoman, har psykiska problem, att jag är en idiot och att jag kan dra åt helvete. Är detta grund för polisanmälan?Viken lagtext?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Situationen skulle kunna utgöra olaga hot, ofredande alternativt förolämpning, vilket framstår som mer sannolikt i detta fall 5 kap 3 § BrB. För förolämpning krävs att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det krävs inte att en kränkning har uppkommit i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Det kan t.ex. vara fråga om kränkande uttalanden. Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda målsäganden. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna, inte bara vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande. Sammanfattningsvis tror jag att din situation utgör en förolämpning (5 kap 3 § BrB). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till.

Vittna under ed

2021-08-27 i Vittna
FRÅGA |Hur går det till att vittna under ed? Jag måste vittna under ed att jag inte har tagit ut några pengar från min makes konto medans vi var gifta, nu är han död och särkullbarnen tror jag har snott min mans pengar ftersom dom tycker arvet är för litet. Kajsa
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Ed innebär att man vittnar under straffansvar. Först när vittnet avlagt ed kan en falsk utsaga medföra straffansvar för mened eller ovarsam utsaga enligt 15 kap 1 respektive 3 § BrB.Jag hoppas du fick svar på din fråga

Vårdslöshet i trafik

2021-08-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, vilket är det straff som högst har dömts ut vid grovt vållande till annans död via trafikolycka?där förare varit onykter och har flera domar för rattonykterhet på sig sen tidigare.//Micke B
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det är svårt att svara på frågan kring vilket straff som högst har dömts ut vid grovt vållande till annans död via trafikolycka eftersom detta kan resultera i dels vållande till annans död och/eller vårdslöshet i trafik. Respektive brott har olika straffskalor. För vållande till annans död kan man dömas till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa till böter 3 kap 7 § BrB, medan vårdslöshet i trafik kan generera dagsböter 1 § lag om vissa trafikbrott (TBL). Det som däremot är avgörande är omständigheterna i det enskilda fallet. Nedan kommer jag att redogöra för vad som krävs för att dömas till respektive brott. Vållande till annans död: till skillnad från de flesta brotten som kräver uppsåt, tar 3 kap 7 § BrB sikte på oaktsamhet. Rekvisitet oaktsam har i praxis definierats som en vårdslös eller oförsiktig person. Oaktsamhet i trafik: även om föraren inte döms för vållande till annans död, kan det bli fråga om föraren ska dömas för vårdslöshet i trafik enligt 1 § TBL. Har man gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller anna allvarlig oaktsamhet ska man dömas till vårdslöshet i trafik. Faktumet att vederbörande är återfallsförbrytare kan tala i försvårande riktning och föranleda fängelse i det fall man döms till vållande till annans död. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Häktning vid grov narkotikasmuggling

2021-09-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Medans jag befann mig i utlandet så har en vän till mig blivit häktad för grov narkotikasmuggling av tullen i Malmö. Nu efter flera månader så har även jag blivit misstänkt för grov narkotikasmuggling och har även haft en husrannsakan av tullen i Malmö och även fått kännedom om att jag är häktad i min frånvaro?!Det jag i dagsläget vet är att det är någon mobiltelefon och min “vän" som bidragit till att jag också nu blivit misstänkt för grov narkotikasmuggling, men jag undrar egentligen på vilka grunder jag kan bli det? Jag har inte smugglat denna narkotika ihop med den andra misstänkta som blev tagen på bar gärning av tullen i Malmö. Jag har inte varit drivande i att smuggla denna narkotika eller på något sätt bidragit exempelvis ekonomiskt.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. En person kan häktas i sin frånvaro om polisen ännu inte kunnat gripa personen vilket också föranleder efterlysning.. 24 kap 1 § Rättegångsbalken (RB) föreskriver att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som föreskriver ett års fängelse får häktas om något av nedanstående förhållanden är uppfylldaom det finns risk att den misstänkte avviker, eller på något annat sätt undandra sig lagföring eller straff genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Vidare framgår att om brottet inte föreskriver lindrigare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Av 6 § lag om straff för smuggling framgår att om brottet är att anse som grovt, döms man till fängelse i lägst två år och högst sju år. Alltså råder det obligatorisk häktning för din del. Att du är misstänkt innebär inte att du nödvändigtvis behöver bli dömd. Vid häktning måste åklagaren presentera någon form av bevisning som indikerar att du kan anses som misstänkt. I dagsläget går det tyvärr inte att säga så mycket.

Ersättning vid nedlagd förundersökning

2021-08-27 i Förundersökning
FRÅGA |Blev i våras överfallen hos en ytlig bekant ,av en bekant till denna. Jag klappade hennes hund varpå hon flyger på mej men ett 15 tal sparkar över hela kroppen. Flera som kände gärningsmannen var på plats o såg allt. Jag ringer 112. Polis o ambulans kom . Fick åka med ambulans för att sy kinden . Polisen frågar om jag vill göra en anmälan.och det gör jag. När jag åkt med ambulans förhör polisen de som var kvar,som för att skydda gärningsmannen säger att ingen rört mej o att jag bråkat o va narkotika påverkad,vilket är helt osanning. De anmälde dagen efter mej för att jag skulle misshandlat dom. Vid polisförhör får jag en advokat. Både hon o förhörsledaren påpekar att fallet vinklats helt fel. Jag lämnar bevis på mail som skickats t mej. Där det nämns att "hon" inte hade nån kniv. O namnet på gärningsmannen som hon skickat t min sambo. Allt läggs ner. Nåt är helt fel. Hur kan jag få rättvisa? Får ej heller ersättning då inget brott begåtts säger de. Vad blev fel? Fattar ingenting.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Vid en utredning av ett brott måste det finnas tillräckligt med bevis för att polis och åklagare ska kunna föra vidare utredningen till allmänt åtal. I brist på bevisning kommer anmälan att läggas ned. I ditt fall finns möjligheten att ompröva nedläggningsbeslutet, men det är sällan polisen kommer fram till något annat om det inte finns ytterligare bevisning som kan vara av betydelse och som kan föra utredningen framåt. En förundersökning kan komma att återupptas om ny bevisning kommer fram. Om du saknar ytterligare bevisning skulle jag säga att du vänder dig till din försäkring (hemförsäkring) och begära någon form av skadeersättning under förutsättning att din försäkring täcker personskador. I avsaknad på försäkring kan du ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten (Brå).För att du ska kunna få brottsskadeersättning behöver du:Polisanmäla brottet.Undersöka om det finns andra möjligheter till ersättning via någon försäkring eller genom skadestånd.Du kan inte få brottsskadeersättning om du redan fått full ersättning genom skadestånd eller från någon försäkring. Om du har fått delar av försäkringsbeloppet eller skadeståndet drar Brottsoffermyndigheten av de beloppen från brottsskadeersättningen. Hoppas du fick svar på din fråga.

Dataintrång - polisen

2021-08-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur kan jag ta reda på om polisen har gjort slagningar på mig som person?Vem kontaktar jag för att få den informationen och hur får jag information om orsak och vem som gjorde slagningen och syftet med slagningen?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det är nog ganska svårt att som enskild ta reda på polisen har gjort slagningar. Enligt lag kan icke- nödvändiga slagningar utgöra dataintrång enligt 4 kap 9 c § BrB. Den som har tillgång till ett dataregister eller en databas och som i tjänst men utan att det saknar samband med något ärende handlägger, kontrollerar olika vänner, bekanta eller andra personer av intresse utan samband med personens myndighetsutövning begår dataintrång. Hoppas du fick svar på din fråga.

Grovt bedrägeri och grovt penningtvätt

2021-07-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej på erJag är misstänkt för 6 olika fall för grovt bedrägeri alternativ grovt penningtvätt (att jag och min delägare som satt i företag har lurat andra företag och det anses grovt för det är av betydligt värde) Totalt cirka en miljon kronor på alla fallen.Allt handlar om en period mellan 01/01/2018-01/03/2019 då jag har haft ett stort företag som gått i konkurs och hade stora skulder.Den tiden hade jag spelproblem och det var så mycket depression för det som händer med företaget och för spelmissbruket (Då var jag 22-23 år gammal) så jag har erkänt penningtvätten på förhöret och berättat att detta hände då för jag hade så mycket skulder och mådde så dåligt och att mitt företag gick i konkurs och jag själv är besatt av skulder fortfarande.Jag är tidigare dömd för villkorlig dom för bokföringsbrott då det handlar om samma period och samma depression, jag och min delägare hade glömt att lämna in bokföringen och hade ingen bokföring efter 2 år.Nu efter 2-3 år har jag glömt allt det som hände och jag har kunnat komma över det och börjat från -0 jag jobbar och studerar och lever ett lugnt liv och försöker att bygga upp mig på ett rätt sätt.Så min fråga är , Tror ni det finns en möjlighet om jag nu blir dömd att jag får något alternativ istället för fängelse ? med tanke på att jag inte håller på med något dumt och att jag sköter mig och allt som sagt var under en viss period och inte mer än så ?Är mycket tacksam för svar
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline. Straffskalan för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år enligt 9 kap 3 § BrB. Detta gäller även grovt penningtvättsbrott enligt 5 § lag om straff för penningtvättsbrott. Med anledning av att fängelse ingår i straffskalan och det rör sig om flera grova brott har jag svårt att tro att påföljden blir annat än fängelse.Hoppas du fick svar på din fråga.