Preskriptionstid vid hemfridsbrott

2021-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Nedan har har en fråga huruvida detta är korrekt gjort av åklagaren.För nu drygt 2 år sedan (Jan 2019) tog sig min flickväns ex in i min och min flickväns gemensamma lägenhet olovligen. Han hade flera år efter att min flickvän brutit med honom, sparat en nyckel till (då) deras gemensamma lägenhet, som han nu använde för att olovligen ta sig in med. Jag blev vittne till detta själv då jag var hemma och tog honom på bar gärning.Detta anmälde vi inte där och då för vi visste helt enkelt inte att vi kunde göra det. En anmälan mot detta kom ett år senare (mars 2020), då i samband med ett dödshot från hennes ex och nu även mot detta tidigare hemfridsbrott. Det tog polisen lång tid att utreda detta, trots att vi skickat in bevis i form av bla SMS där hennes ex ERKÄNNER att han gick in med nyckel hos oss, han blev kallad på förhör osv, blev tilldelad offentlig försvarare mm.När polisen äntligen blev klar med utredningen ETT ÅR senare (mars 2021), ansågs den ändsåpass allvarlig att den skickades till åklagaren. Åklagaren tittade på den, och la ner ärendet på 5 minuter och hänvisade till att preskriptionstiden hade gått ut (2 år) sedan det inträffade hemfridsbrottet.FRÅGA: Detta kan väl knappast vara korrekt gjort av åklagaren? Jag anmälde detta 14 månader efter det inträffat - det var POLISEN som tog ett år på sig att utreda, och när det väl var klart, då lägger åklagaren ner det direkt för POLISEN inte hann skicka ärendet vidare inom 2 år (preskriptionstiden).
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Som du beskriver så gäller preskriptionstiden för hemfridsbrott 2 år, 35 kap 1 § Brottsbalken. Preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet, genom att åtal väcks. Vilket inte verkar ha skett i det här fallet. Alltså sker inte preskriptionsavbrott när man anmäler det till polisen. Ärendet har således hanterats korrekt. Detta påverkar dock inte de hotfulla smsen som ni har fått. Preskriptionstiden för olaga hot är två år om brottet är av normalgraden. Jag hoppas du fick svar på din fråga

Preskriberad fordran hos brottsoffermyndigheten

2021-03-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har skulder till Brottsoffermyndigheten, som är daterade till 2008 hos KFM. Kan jag hävda preskription på dessa då de är över 10 år gamla, samt att jag ej mig veterligen fått något preskriptions-avbrott?
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras i preskriptionslagen. Den normala preskriptionstiden är 10 år, förutsatt att det inte finns någon preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott regleras i 5 §, vilket sker genom att man exempelvis får ett skriftligt krav på betalning eller gör avbetalning av skulden eller på annat sätt erkänner skulden. Det kan också ske genom att man väcker talan om skulden i domstol eller vänder sig till KMF. Varje gång detta sker, så startar preskriptionstiden på nytt igen och det blir alltså 10 år från och med den tidpunkten. Om inget av ovanstående har skett, så är fordran preskriberad. Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Sekretess vid förundersökning

2021-03-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har försökt söka efter svar på min fråga på nätet men hittar inget konkret, hoppas därför att ni kan hjälpa mig.Om jag blir kallad på förhör som tilltalad, har jag möjlighet att begära att det som sägs i förhöret (eller delar av det) ska vara sekretessbelagda i förundersökningsprotokollet? Om jag berättar om personliga saker som tex en psykisk sjukdom som fått mig att begå brottet men som är av känslig karaktär och som kommer skada ett flertal av mina nära relationer om uppgiften blir offentlig, kan jag då be om att den delen av förhöret och eventuell rättegång blir sekretessbelagd, eller är det bara förundersökningsledaren eller liknande som bestämmer vad som bör vara sekretessbelagt enligt lagen om sekretess?Stort tack på förhand!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Frågor om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 35 kap 1 § gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada och att uppgifterna förekommer i en utredning om förundersökning i brottmål. Enligt bestämmelsen råder alltså en presumtion om sekretess, dvs att sekretess ska gälla om inget annat sägs. Handlingarna ska inte heller lämnas ut om det finns risk för att berörda personer kan lida men/skada av att uppgiften lämnas. Det är upp till varje myndighet att avgöra detta genom sk. sekretessprövning. Om förundersökningen inte har avslutats än, är handlingarna hos polisen inte allmänna handlingar och det föreligger alltså en presumtion om sekretess. Om handlingarna lämnar myndigheten och överlämnas till annan myndighet (åklagare, domstol), så är handlingarna att betraktas som offentliga 35 kap 7 § OSL. Så mitt korta svar är att dina uppgifter inte bör vara offentliga vid förundersökningsstadiet.

Kontakt under SoL placering

2021-02-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej !Jo, finns det någon juridisk skyldighet för ett par syskon: 13, och 16- år att ha kontakt med, eller att träffa ett SoL placerat syskon: 15-år om de absolut inte vill ?!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Socialnämnden ska alltid upprätta en genomförandeplan vid vård av ett Sol-placerat barn. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i vårdplanen och tydliggör för alla som är berörda vid genomförandet av en planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. I det inkluderas även vilken kontakt barnet ska ha. Vårdplanen och genomförandeplanen tar sikte på den placerades behov. Det finns alltså inga förutsättningar för att tvinga syskonen att ha kontakt med varandra, om de inte vill. De flesta kontakterna brukar grunda sig på samtycke från parterna, och sällan påtvingade. Det korta svaret är att det finns ingen juridisk skyldighet för syskonen att ha kontakt med sin andra syskon om samtycke från båda sidorna saknas. Hoppas du fick svar på frågan

Ersättning till brottsoffer vid bedrägeri.

2021-03-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag blev utsatt för bedrägeri via facebook juni 2020 och förlorade 500000 kr. Pengarna sattes in på olika svenska bankkonton men man har inte lyckats få fram gärningsmännen.Kan jag begära ersättning från brottsoffermyndigheten?Jag har tvingats flytta till ett billigare boende och min situation är kaotisk.Jag har blivit tilldelad ett målsägarbiträde men allting går så långsamt
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga .Tyvärr är möjligheterna till brottsofferersättning för förmögenhetsskador väldigt begränsad, och nästan uteslutet i detta fall. Om du inte har någon försäkring är det svårare. Det enda du kan göra är att vänta på att polisen utreder detta vidare, och förhoppningsvis att åklagaren väcker åtal. Domen ska sedan gå att verkställa via Kronofodemyndigheten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Olagligt att sprida uppgifter om en person på sociala medier?

2021-03-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att skriva på sociala medier om en viss persons psykiska och fysiska misshandel av en, även om man inte nämner personen vid namn, men det är uppenbart för personer som känner en (och den man skriver om) vem det handlar om? Undrar också vad som gäller när det handlar om filmer? Läste att det är olagligt att lägga upp filmer på en person som är i en utsatt situation. Räknas det som "utsatt situation" om personen är FRIVILLIGT drogpåverkad? I en ANNAN PERSONS HEM dessutom! Personen VET OM att den blir filmad, även om personen däckar av till och från.
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den situationen som du beskriver kan aktualisera förtal och/eller olaga integritetsintrång. Jag kommer att börja med förtalsbrottet. Enligt 5 kap 1 § Brottsbalken döms den som utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar ut uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal. Detta kan exempelvis ske om man skriver om en person på sociala medier, det kräver också att man utpekar personer. Läget är alltså inte lika självklart, om man inte nämner personen vid namn. Brottet anses vara fullbordat så fort den kommer till andras kännedom. Framställningen kan även ske genom film (NJA 1992 s. 594). Det finns dock en föreskriven ansvarsfrihetsregel i paragrafens andra stycke. Det avser situationer där personen har varit skyldig att uttala sig eller annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgiften. I båda fallen måste uppgiften bevisas vara sann. Alltså kan man gå fri, trots att man uppfyller kriterierna för förtal, om man kan bevisa att de uppgifter som har spridits har varit sanna. Olaga integritetsintrång regleras i 4 kap 6 § BrB och handlar om att man sprider bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation. Berusning och drogpåverkan kan innebära att personen befinner sig i en utsatt situation (jfr NJA 2020 s. 237). Att filma en drogpåverkad person kan alltså uppfylla kraven för olaga integritetsintrång. Hoppas du fick svar på din fråga

Medhjälp till stöld

2021-02-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag var ute med min kompis på stan och hon stal smink och smycken för ett värde av runt 500kr utan att jag visste något men misstänkte att något var på gång när hon gick in i ett provrum med en tröja jag vet att hon inte tyckte var fin och sedan blir vi stannade av Securitas utanför och tagna till lagret där det hittar allt i hennes väska, de tog mina uppgifter och ringde mina föräldrar då vi är 17 men kommer jag straffas för medhjälp till stöld eller annat? Jag var inte med på något sätt då jag var borta och kollade inredning när hon var och tog smink
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig lawline med din fråga, Enligt 23:4 BrB kan ansvar för viss gärning ådömas inte bara för den som utfört gärningen utan även annan som främjat brottet med råd eller dåd, dvs genom fysiskt eller psykiskt stöd. För Råd krävs att gärningsmannen (i det här fallet din kompis) har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat hennes gärning på så sätt att det har styrkt hennes uppsåt (RH 2005:56). Förenklat kan man säga att din kompis måste känna någon slags trygghet med att du befinner dig på platsen för att hon ska kunna utföra gärningen. Det anses dock inte vara psykiskt stöd att bara följa med och titta på när ett brott begår, (Svea hovrätt B 3504-15). För Dåd krävs att man har fysiskt hjälpt till att utföra brottet, här gäller det också att man har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt, tex att hålla vakt när brottet utfört (NJA 2006:577) Det ska också nämnas att ansvaret för medhjälp till stöld är självständigt, dvs oavsett om kompisen döms till stöld eller inte, kan man dömas till medhjälp. Det är svårt att se att du kommer att fällas till ansvar, om det inte går att bevisa att du har främjat gärningen på något sätt. Om din kompis agerat självständigt och på eget bevåg, så har jag svårt att se en fällande domö. Det ska dock nämnas att det inte krävs särskilt mycket för att anses ha främjat gärningen med råd eller dåd. Hoppas du fick svar på din fråga

Är det brottsligt att sprida en känsliga uppgifter på nytt

2021-02-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Två 14 åringar filmar sig själva utöva oralsex och la ut videon på sin snappchatt story. En snnan jämnårig är misstänkt ha spridit den videon på ett konto som är öppen för allmänheten och han har blivit polisanmäld av en förälder.Han är nu misstänkt för brott.Min fråga är Har han verkligen begått brott då filmen var redan utsprett på nätet och vad är brottets rebruceringen?Kan han bli straffad?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den som gör intrång i någon annans privatliv, genom att sprida bild eller annan uppgift om någons sexualliv döms för olaga integritetsintrång om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. (4:6c p.1 BrB). En grundläggande förutsättning för straffansvar gärning är att det är fråga om spridning. Med spridning avses att bilden eller uppgiften görs tillgänglig för flera än ett fåtal personer, men det krävs inte att personkretsen faktiskt har tagit del av bilderna. Här bör även nämnas att bestämmelsen inkluderar även rörliga bilder som video osv. Skulle uppgifterna publiceras på nytt på en annan hemsida eller på annat sätt göras tillgänglig för en ännu vidare personkrets, blir det fråga om en ytterligare spridning (se HD:s dom den 3:e december 2020 i mål nr 5175-20) Alltså kan det vara straffbart att sprida filmen på nytt till en annan/större personkrets, även om filmen varit utspridd sedan tidigare. Hoppas du fick svar på din fråga