Olagligt att sprida uppgifter om en person på sociala medier?

2021-03-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att skriva på sociala medier om en viss persons psykiska och fysiska misshandel av en, även om man inte nämner personen vid namn, men det är uppenbart för personer som känner en (och den man skriver om) vem det handlar om? Undrar också vad som gäller när det handlar om filmer? Läste att det är olagligt att lägga upp filmer på en person som är i en utsatt situation. Räknas det som "utsatt situation" om personen är FRIVILLIGT drogpåverkad? I en ANNAN PERSONS HEM dessutom! Personen VET OM att den blir filmad, även om personen däckar av till och från.
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den situationen som du beskriver kan aktualisera förtal och/eller olaga integritetsintrång. Jag kommer att börja med förtalsbrottet. Enligt 5 kap 1 § Brottsbalken döms den som utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar ut uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal. Detta kan exempelvis ske om man skriver om en person på sociala medier, det kräver också att man utpekar personer. Läget är alltså inte lika självklart, om man inte nämner personen vid namn. Brottet anses vara fullbordat så fort den kommer till andras kännedom. Framställningen kan även ske genom film (NJA 1992 s. 594). Det finns dock en föreskriven ansvarsfrihetsregel i paragrafens andra stycke. Det avser situationer där personen har varit skyldig att uttala sig eller annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgiften. I båda fallen måste uppgiften bevisas vara sann. Alltså kan man gå fri, trots att man uppfyller kriterierna för förtal, om man kan bevisa att de uppgifter som har spridits har varit sanna. Olaga integritetsintrång regleras i 4 kap 6 § BrB och handlar om att man sprider bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation. Berusning och drogpåverkan kan innebära att personen befinner sig i en utsatt situation (jfr NJA 2020 s. 237). Att filma en drogpåverkad person kan alltså uppfylla kraven för olaga integritetsintrång. Hoppas du fick svar på din fråga

Medhjälp till stöld

2021-02-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag var ute med min kompis på stan och hon stal smink och smycken för ett värde av runt 500kr utan att jag visste något men misstänkte att något var på gång när hon gick in i ett provrum med en tröja jag vet att hon inte tyckte var fin och sedan blir vi stannade av Securitas utanför och tagna till lagret där det hittar allt i hennes väska, de tog mina uppgifter och ringde mina föräldrar då vi är 17 men kommer jag straffas för medhjälp till stöld eller annat? Jag var inte med på något sätt då jag var borta och kollade inredning när hon var och tog smink
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig lawline med din fråga, Enligt 23:4 BrB kan ansvar för viss gärning ådömas inte bara för den som utfört gärningen utan även annan som främjat brottet med råd eller dåd, dvs genom fysiskt eller psykiskt stöd. För Råd krävs att gärningsmannen (i det här fallet din kompis) har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat hennes gärning på så sätt att det har styrkt hennes uppsåt (RH 2005:56). Förenklat kan man säga att din kompis måste känna någon slags trygghet med att du befinner dig på platsen för att hon ska kunna utföra gärningen. Det anses dock inte vara psykiskt stöd att bara följa med och titta på när ett brott begår, (Svea hovrätt B 3504-15). För Dåd krävs att man har fysiskt hjälpt till att utföra brottet, här gäller det också att man har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt, tex att hålla vakt när brottet utfört (NJA 2006:577) Det ska också nämnas att ansvaret för medhjälp till stöld är självständigt, dvs oavsett om kompisen döms till stöld eller inte, kan man dömas till medhjälp. Det är svårt att se att du kommer att fällas till ansvar, om det inte går att bevisa att du har främjat gärningen på något sätt. Om din kompis agerat självständigt och på eget bevåg, så har jag svårt att se en fällande domö. Det ska dock nämnas att det inte krävs särskilt mycket för att anses ha främjat gärningen med råd eller dåd. Hoppas du fick svar på din fråga

Är det brottsligt att sprida en känsliga uppgifter på nytt

2021-02-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Två 14 åringar filmar sig själva utöva oralsex och la ut videon på sin snappchatt story. En snnan jämnårig är misstänkt ha spridit den videon på ett konto som är öppen för allmänheten och han har blivit polisanmäld av en förälder.Han är nu misstänkt för brott.Min fråga är Har han verkligen begått brott då filmen var redan utsprett på nätet och vad är brottets rebruceringen?Kan han bli straffad?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den som gör intrång i någon annans privatliv, genom att sprida bild eller annan uppgift om någons sexualliv döms för olaga integritetsintrång om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. (4:6c p.1 BrB). En grundläggande förutsättning för straffansvar gärning är att det är fråga om spridning. Med spridning avses att bilden eller uppgiften görs tillgänglig för flera än ett fåtal personer, men det krävs inte att personkretsen faktiskt har tagit del av bilderna. Här bör även nämnas att bestämmelsen inkluderar även rörliga bilder som video osv. Skulle uppgifterna publiceras på nytt på en annan hemsida eller på annat sätt göras tillgänglig för en ännu vidare personkrets, blir det fråga om en ytterligare spridning (se HD:s dom den 3:e december 2020 i mål nr 5175-20) Alltså kan det vara straffbart att sprida filmen på nytt till en annan/större personkrets, även om filmen varit utspridd sedan tidigare. Hoppas du fick svar på din fråga

Har man rätt att veta vem som har polisanmält.

2021-02-05 i Förundersökning
FRÅGA |Hur får jag reda på vem som har anmält mig till polisen
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. En förundersökning inleds så snart det finns anledning att anta att ett brott har förövats. 23:1 RB. Den som är skäligen misstänks för ett brott, vilket är ett högre beviskrav än anledning att anta, har rätt att få all nödvändig information enligt 12 § Förundersökningskungörelsen. I samband med förhöret ska man underrättas om brottsmisstankarna. Du kommer inte få veta vem som har polisanmält förrän du betraktas som skäligen misstänkt för brottet. Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Sekretess vid förundersökning

2021-03-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har försökt söka efter svar på min fråga på nätet men hittar inget konkret, hoppas därför att ni kan hjälpa mig.Om jag blir kallad på förhör som tilltalad, har jag möjlighet att begära att det som sägs i förhöret (eller delar av det) ska vara sekretessbelagda i förundersökningsprotokollet? Om jag berättar om personliga saker som tex en psykisk sjukdom som fått mig att begå brottet men som är av känslig karaktär och som kommer skada ett flertal av mina nära relationer om uppgiften blir offentlig, kan jag då be om att den delen av förhöret och eventuell rättegång blir sekretessbelagd, eller är det bara förundersökningsledaren eller liknande som bestämmer vad som bör vara sekretessbelagt enligt lagen om sekretess?Stort tack på förhand!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Frågor om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 35 kap 1 § gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada och att uppgifterna förekommer i en utredning om förundersökning i brottmål. Enligt bestämmelsen råder alltså en presumtion om sekretess, dvs att sekretess ska gälla om inget annat sägs. Handlingarna ska inte heller lämnas ut om det finns risk för att berörda personer kan lida men/skada av att uppgiften lämnas. Det är upp till varje myndighet att avgöra detta genom sk. sekretessprövning. Om förundersökningen inte har avslutats än, är handlingarna hos polisen inte allmänna handlingar och det föreligger alltså en presumtion om sekretess. Om handlingarna lämnar myndigheten och överlämnas till annan myndighet (åklagare, domstol), så är handlingarna att betraktas som offentliga 35 kap 7 § OSL. Så mitt korta svar är att dina uppgifter inte bör vara offentliga vid förundersökningsstadiet.

Kontakt under SoL placering

2021-02-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej !Jo, finns det någon juridisk skyldighet för ett par syskon: 13, och 16- år att ha kontakt med, eller att träffa ett SoL placerat syskon: 15-år om de absolut inte vill ?!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Socialnämnden ska alltid upprätta en genomförandeplan vid vård av ett Sol-placerat barn. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i vårdplanen och tydliggör för alla som är berörda vid genomförandet av en planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. I det inkluderas även vilken kontakt barnet ska ha. Vårdplanen och genomförandeplanen tar sikte på den placerades behov. Det finns alltså inga förutsättningar för att tvinga syskonen att ha kontakt med varandra, om de inte vill. De flesta kontakterna brukar grunda sig på samtycke från parterna, och sällan påtvingade. Det korta svaret är att det finns ingen juridisk skyldighet för syskonen att ha kontakt med sin andra syskon om samtycke från båda sidorna saknas. Hoppas du fick svar på frågan

Ljuga om preventivmedel

2021-02-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag samtyckte till sex med en tjej efter att hon intygat att hon använde preventivmedel, det kom senare fram att hon ljög vilket jag har bevis för. Är detta brottsligt? Kan man ljuga om att vara på preventivmedel? Gäller detsamma om man ljuger om att använda kondom som om att ljuga om spiral eller p-piller? Om det är brottsligt, vilket brott är det?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Först och främst bör det konstateras att det inte kan röra sig om våldtäkt eller annat sexual brott i ditt fall. Att "luras" till att ha sex är i sig inte brottsligt, så länge det förelegat samtycke att ha samlag med vederbörande. För att brott ska föreligga, krävs att samlaget inte har skett frivilligt. I ditt fall blir det därför svårt att hävda att det har förelegat något brott överhuvudtaget. Det ska också nämnas att samtycke inte kan föreligga med barn under 15. Alla sexuella handlingar med barn under 15 är därför brottsligt. Hoppas du fick svar på frågan.

Medhjälp till stöld

2021-01-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min flickvän är misstänkt för att ha genomfört en stöld i en butik. Jag var i butiken samtidigt och blev misstänkta för medhjälp till brott. Men jag hade inte gjort något. Hade inget stulet på mig och är tidigare ostraffad. Vilka bevis krävs att jag skall bli straffad för medhjälp till stöld?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Medhjälp är kriminaliserat enligt 23:4 1 och 2 st BrB. Det krävs att man har främjat gärningen med råd (psykiskt stöd) eller dåd (fysisk hjälp) För råd krävs att gärningsmannen har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat gärningen på så sätt att det har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt (RH 2005:56) Det anses inte utgöra psykiskt stöd att endast följa med och titta på när ett brott begås, Svea hovrätt B 3504-15. Dåd avser den fysiska hjälpen, det krävs dock inte att medhjälpsgärningen faktiskt underlättat gärning, den ska dock ha främjat gärningen på så sätt att den styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt" tex att hålla vakt när den brottsliga gärningen utförs (NJA 2006 s. 577) Ansvaret är självständigt, dvs det går att döma någon som medhjälpare trots att ingen döms som gärningsman. och främjandet kan ske innan eller under brottet, men brottet får inte vara avslutat, då är medverkan inte möjligt. För den som har medverkat i mindre mån finns ett lindrigare straff som framgår av 23:5 BrB Sammanfattningsvis kan man säga att det inte krävs så mycket för att anses ha främjat en brottslig gärningen. Bevisbördan ligger hos åklagaren som ska styrka att omständigheterna har varit sådana att de är att betrakta som medhjälp. Det räcker alltså i praktiken att ha befunnit sig på platsen när gärningen utfördes och på så sätt styrkt gärningsmannen i sitt uppsåt att utföra brottet.