Narkotikabrott - och vapenbrott

2021-01-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Husrannsakan. 139.6 g amfetamin. Våg zip och påsar. Flertalet svartkrutspistoler av äldre modell som inte ska kräva någon licens, samt 2 st vapen polisen hävdar kräver licens. Två gripna och anhållna för narkotikabrott av normalgraden, misstänkt försäljning, innehav eget bruk och även grovt vapenbrott. Allt i samförstånd. Gripna på en tisdag släppta på torsdagen. Känns inte så ljust vad har ni att säga om straffet? 29 resp. 35 år, yngsta tidigare ostraffad. Äldsta dömd för personrån för många år sen.Tack!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp brotten enligt nedanstående. Narkotikabrott Narkotikabrott kan begås på flera olika sätt , 1 § NSL. De sätten i vilka de begås i har betydelse för vilket straff man får. Den allvarligaste formen av narkotikabrott sker genom överlåtelse 1 § p. 1 NSL. Är brottet av normalgraden, så kan man dömas upp mot 3 års fängelse 1 § NSL. Försäljning av narkotika kan sällan ses som ringa, medan eget bruk oftast ses som ringa beroende på mängd och art av narkotika. Vapenbrott Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 VapL. Vapenbrott av normalgraden döms man högst till 3 år fängelse, om brottet är grovt döms man till fängelse i två år och högst fem år 9:1a VapL. Vid bedömningen om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om (1) vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i fordon på en sådan plats. (2) om vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet (3) om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen (4) vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller (5) gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Trovärdigheten hos ett vittne

2021-01-17 i Vittna
FRÅGA |Jag undrar hur mycket ett vittne kan minnas fel och ändå anses vara trovärdig? Jag har blivit dömd för att ha kört ett fordon onykter. När vittnet börjar berätta i rätten, finns ingenting som stämmer med det han sagt till polisen 6 månader tidigare. Åklagaren berättar då vad han sagt, och vittnet får plötsligt tillbaka minnesbilder. Sedan fortsätter vittnet en berättelse som inte på någon punkt stämmer överrens med vad han sagt tidigare, och i den berättelsen friar mig från att ha framfört fordonet, jag skall då ha framfört ett annat fordon istället. Vittnet får då frågan från åklagaren: vad minns du egentligen varpå vittnet svarar, jag minns inte så mycket egentligen. Trots att vittnet alltså medger att han inte minns så mycket, samt friar mig från brottet, döms jag ändå. Jag tycker det är mycket märkligt. Dommen har överklagats med lämnats utan bifall, eller vad det heter. Min försvarare har nu begärt prövning på nytt. Så min fråga är kort och gott, hur mycket kan ett vittne minnas fel i en rättegång och ändå anses vara trovärdig?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Hos domstolarna råder något som kallas för fri bevisvärdering 35:1 RB. Det innebär att domstolarna fritt ska värdera samtliga bevis, därav finns det inga legala bevisprövningsregler som domstolen är bundna av, utan det är upp till domstolen att själv värdera varje bevisning. Det finns förvisso en del omständigheter som domstolarna brukar fästa särskild vikt vid när de prövar trovärdigheten i den utsaga som lämnas. Man kan säga att domstolen tar ställning till två saker vid lämnande av muntliga utsagor, dels trovärdigheten, dels tillförligheten. Trovärdighetsbedöningen är ganska subjektiv och baserar sig ofta på faktorer som exempelvis kroppsspråk, och uppträdanden. Tillförlitlighetsbedömningen är baserad på innehållet i vittnets utsagan och hur mycket stöd den får av övrig bevisning i målet. Om vittnet exempelvis lämnar olika uppgifter vid olika tillfällen, kan det tala för att vittnets utsagan inte "alltigenom är trovärdig" Om vittnet däremot berättar samma sak, och återger samma händelseförlopp, kan det istället tala för en hög tillförlitlighet. Domstolen ska också ta ställning till andra omständigheter i målet och jämföra med vittnesutsagor. Skulle en del av utsagan brista i väsentliga delar, finns det anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i detta. Tyvärr finns det inget konkret svar på din fråga mer än att det är domstolen som gör den prövningen själv, och de är inte bundna av legala regler i den prövningen heller.

Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation

2021-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fråga angående förtal.Jag var i en relation med en kille för snart 2 år sen som innehöll mycket kränkningar, hot, fysiskt och psykisk misshandel och trakasserier från honom mot mig. Jag lyckades lämna honom efter allt han utsatte mig för och vågade även göra en polisanmälan som än idag 2 år senare inte är klar, alltså under förhandling. Efter förhållandet har jag gått hos en psykolog på Frideborgs, en förening inom våld i nära relation, jag har mått hemskt dåligt, fått depression, PTSD och även ett väldigt ostabilt mående efter det förhållandet. Har även fått medicinering med antidepressiva. Jag går med allt det måendet inom mig och vill på något sätt förklara hur jag mår för vänner på sociala medier men jag vågar inte för jag är rädd att det kan ses som förtal även fast jag inte nämner hanns namn. Får man berätta på sociala medier att man blivit utsatt för våld ens? För mig känns det som det skulle vara som en slags terapi att berätta varför jag mår så dåligt och att nå ut och hjälpa andra kvinnor som sitter/suttit i min sits. Det känns så tabu att prata om kvinnomisshandel idag men jag vill berätta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.Tacksam för svar! Mvh S*****
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga. Förtal är ett brott som regleras i 5 kap 1 § BrB. Av den paragrafen framgår att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andra missaktning dömes för förtal. Det ska också nämnas att för straffansvar så spelar det ingen roll huruvida uppgiften man lämnar är sann eller inte. För att konkretisera bestämmelse ytterligare, så kan man säga att allmänna påståenden om en viss person generellt sett inte är brottsligt. Utgångspunkten är att påståenden som går att kontrollera i efterhand utgör en bestämd uppgift i lagens mening. För straffansvar krävs det alltså att man UTPEKAR en viss person som klandervärd. Att exempelvis inte skriva ut namn skulle enligt min mening inte uppfylla kraven för förtal, och därmed inte brottsligt. Det finns ett undantag från straffansvar även i de fall gärningen skulle betraktas som förtal. Undantagsbestämmelsen förutsätter att (1) den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller (2) det annars var försvarligt att lämna uppgiften i saken och (3) den som lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den. Bedömningen av om det varit försvarligt att lämna uppgift i saken måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. Tex bör man beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den. I ditt fall så har jag svårt att se att handlingen skulle falla under förtal, speciellt i det fall att du inte pekar ut en viss person. Rätten att yttra sig är grundlagsstadgat och får inte inskränkas utom i särskilda undantagsfall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Söka asyl på nytt i ett annat land efter avslag

2020-12-08 i Alla Frågor
FRÅGA |HeJ!Jag känner en person som har sökt asyl i Sverige i över 10 år men vi får ständigt negativa besked och avslag. Vi har nu börjat titta på möjligheter att söka asyl i andra EU-länder. Vad händer om vi t.ex. skulle söka asyl i ett annat land som Tyskland eller Norge? Kommer de vilja pröva ärendet eller hur brukar de situationerna se ut? Vad händer om man blir tillbakaskickad till Sverige då de har nekat en asyl i 10+ år?Vidare, finns det ingen lag i Sverige som beskriver att asyl förtjänas till individer efter 10+ år i Sverige med full integration genom egen försörjning och liknande? Med vänliga hälsningar, anonym
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Din fråga regleras i Dublinförordningen. Förordningen tillämpas av flera länder, bland annat Tyskland och Norge. Dublinförordningen fastställer en rad kriterier för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan inom unionen. En grundläggande princip är att en asylsökande endast kan få sin ansökan prövad i en av medlemsstaterna, vanligtvis i det land där den asylsökande först reste in till. Enlig förordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Kriterierna för att fastställa ansvarig medlemsstat framgår av artikel 7 i Dublinförordningen. Enligt artikel 7.2 fastställs detta på grundval av det första landet man kommer till och söker asyl. I artikel 18:1 samma förordning regleras vilka skyldigheter den ansvariga medlemsstaten har. Bland annat ska medlemsstaten överta en sökande som har lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat, återta en sökande vars ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd, återta en tredjemansmedborgare eller en statslös person som har återkallat en ansökan under prövning och lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd, återta en tredjemansmedborgare eller en statslös person vars ansökan har avslagits och som har lämnat en ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd. Den ansvariga medlemsstaten ska i de situationer som avses i punkt a) och b) pröva eller slutföra prövningen av den ansökan om internationellt skydd som den sökande lämnat in. Det som är relevant i ditt fall är punkt d), som fastställer att den ansvariga medlemsstaten ska återta en person vars ansöka har avslagits och som befinner sig i en annan medlemsstat under Dublinförordningen. Skyldigheterna hos en ansvarig medlemsstat upphör under vissa angivna förutsättningar, vilket regleras i artikel 19. Bland annat framgår att de skyldigheter som fastställs i artikel 18:1 ska upphöra om den ansvariga medlemsstaten, när den anmodas att överta eller återta en sökande eller annan person som avses i artikel 18.1 c eller d, kan konstatera att den berörda personen har lämnat medlemsstaternas territorium (dvs hela Europa) under minst tre månader, och att personen inte har ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den ansvariga medlemsstaten. En ansökan som lämnas in efter en period av frånvaro om 3 månader ska betraktas som en ny ansökan, som ger upphov till ett nytt förfarande för att fastställa en ansvarig medlemsstat. Skyldigheterna hos en ansvarig medlemsstat anses också upphöra efter att staten ha blivit anmodad att ta tillbaka en sökande och det kan konstateras att den berörda personen har lämnat medlemsstaternas territorium enligt ett beslut om återsändande. Om man sedan söker på nytt, så kommer det att betraktas som en ny ansökan. Sammanfattningsvis är utgångspunkten att första land man kommer till ska pröva asylansökan, och det är inte säkert att man får det prövat i ett annat land. Genom en databas som kallas för Eurodoc kommer man se genom fingeravtryck att personen har sökt asyl i ett annat land, vilket kan resultera att personen riskerar att sändas tillbaka, antingen till det land man sökte asyl första gången, eller hemlandet. Det man måste göra är att åka tillbaka och verkställa beslutet om avslag i hemlandet, och söka på nytt i ett annat land. Men det är inte säkert att man då anses ha asylskäl. Mer information hittar du i migrationsverkets hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Rattfylleri och olovlig körning

2021-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och en kompis var ute med bilen. Min kompis körde och jag satt i passagerarsätet och drack öl. Sen parkerade vi bilen för kvällen och min vän promenerade hem. Jag satt kvar i bilen en stund (då de var min bil vi varit ute med). När jag kliver ut kör polisen förbi och stannar, ber mig blåsa och frågar om jag kört bilen varpå jag säger nej. Jag har inte ens körkort (återkallat). Så jag sa att en annan kört bilen men han har gått hem. De trodde inte på mig så de tog mig till station för blod och pissprov. Är nu misstänkt för grov rattfylla och grov olovlig körning. Så min fråga är. 1. Kan dom döma mig för det bara för att dom såg mig bredvid min bil och jag blåste positivt? Ska även säga min kompis namn när dom hör av sig ang utredning och min kompis kommer självklart säga som det är när dom då kontaktar han. 2. Min återkallelsetid är snart slut (två veckor). Polisen sa inget varken om jag får köra eller inte köra då. Så får jag köra fram tills att transportstyrelsen hör av sig eller hur är det? Hur funkar det eftersom jag bara är misstänkt och dom inte sett mig köra bilen.
Aya Alwan |Den första frågan är en bevisfråga. Visserligen har polisen i det skedet tillräcklig misstanke för att gripa personen i fråga och inleda en process som senare leder till åtal. Det är väldigt svårt att svara på den frågan eftersom jag inte känner till de övriga omständigheterna. Men generellt krävs för olovlig körning att man uppsåtligen, utan att vara berättigat KÖRT ett fordon 3 § trakfikbrottslagen. Så det krävs att åklagaren lyckas visa att du har kört fordonet utan körkort för att fällas för grov olovlig körning. Bevisbördan ligger alltså på hos åklagaren. Vad gäller grovt rattfylleri så måste åklagaren i det fallet också visa att fordonet har körts under alkoholpåverkan (4 § - 4a trafikbrottslagen) det räcker alltså inte med att endast konstatera en viss mängd alkohol, utan åklagaren måste visa att vederbörande har kört bilen under alkoholpåverkan. Det krävs alltså att ytterligare bevisning, som exempelvis vittnen som har sett att bilen kördes. Eller kameror i anslutning till händelsen som kan styrka åklagarens påståenden. Vad gäller den andra frågan så kan Transportstyrelsen återkalla körkortet, eller förlänga återkallelsen vid misstanke om brott som rattfylleri, grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Du kommer alltså inte kunna köra förrän Transportstyrelsen har fattat beslut i frågan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan familjehemmet adoptera ett barn

2021-01-17 i Adoption
FRÅGA |Vi är familjehem till ett barn i förskoleåldern som varit placerat hos oss enligt LVU sedan födseln. En vårdnadsöverflytt är på gång. Helst skulle vi vilja adoptera barnet, men detta skulle de biologiska föräldrarna troligtvis ej samtycka till. Hur ser chanserna ut för att vi skulle få igenom en adoption utan de biologiska föräldrarnas samtycke efter att vi blivit vårdnadshavare? Vad skulle rätten titta på för att bedöma om adoptionen vore till barnets bästa? Hur vanligt är det med adoptioner av familjehemsplacerade barn? Är det någon idé att ansöka? Barnet har i dagsläget regelbundet men av socialtjänsten begränsat umgänge med sina biologiska föräldrar.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 6 kap 8 § föräldrabalken, får vårdnaden flyttas över till familjehemmet om det kan anses vara bäst för barnet. Frågor om överflyttning av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden. Det ska nämnas att för samtycke om adoption krävs att de biologiska föräldrarna har vårdnaden, vilket de inte verkar ha för tillfället. Så något samtycke från de kommer därför inte krävas. Frågan kan ändå prövas av tingsrätten, och de biologiska föräldrarna kan naturligtvis motsätta sig detta i en domstolsprocess. Därmed inte sagt att de kan hindra ett beslut om adoption. Vårdnaden om ett barn som stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet kan under vissa förutsättningar flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet. Om det är så att barnet har bott hos familjehemmet i flera år och känner större trygghet och känslomässig förankring än i ursprungshemet, kan det finnas anledningar att flytta över vårdnaden till familjehemmet. Barnet ska ha rotat sig i familjehemmet och känna sådan stabilitet och gemenskap att det uppfattar hemmet som sitt eget. Det ska vara uppenbart att det är bäst för barnet att de rådande förhållandena får bestå. Vid bedömningen av om vårdnaden bör överflyttas ska man beakta hur barnets umgänge med de biologiska föräldrarna har sett ut och fungerat. Det finns alltså en möjlighet till överflyttning av vårdnaden genom att barnet adopteras av familjehemsföräldrarna utan att vårdnadshavarna kan förhindra det. Detta är dock inte lika självklart i de fall där barnet har haft en god kontakt med sina biologiska föräldrar. Det man alltid måste ha i beaktning är barnets bästa. Det är socialnämnden som ska överväga en vårdnadsöverflyttning. Det kan alltså finnas förutsättningar för en vårdnadsöverflytt om det bedöms vara till barnets bästa att förhållandena kan bestå. Men om de biologiska föräldrarna skulle motsätta sig detta, kan domstolen komma fram till att adoption inte är lämplig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Vad är straffet för rattfylleri

2021-01-16 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag körde bil med alkohol påverkad när polisen stoppade mig och fick jag blåsa och hade jag 0,62 milligram alkohol i luftvägarnaJag har ingen brott registrerad och ren i belastningsregister.Vad min straff kommer och vara?De har tagit körkortetHälsningar
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen) regleras frågor som rör rattfylleri. Straffet är i princip beroende på den mängd alkohol man har intagit, och den risk det har inneburit för trafiksäkerheten. I ditt fall verkar det röra sig om grovt rattfylleri, som regleras i 4 a § Trafikbrottslagen. Vid bedömning av grovt rattfylleri utgår man från 3 olika kriterier (1) om föraren har haft alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter blod i utandningsluften eller (2) om föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol, eller (3) något annat medel eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Det som är relevant i ditt fall är första punkten, dvs den mängd alkohol som har intagits. Straffskalan för grovt rattfylleri ligger på fängelse i minst 14 dagar och högst 2 år (4 a § Trafikbrottslagen, 26:1 Brottsbalken) Hoppas du fick svar på din fråga

Utnyttjande av barn för sexuell posering

2020-12-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Fråga om utnyttjande av barn för sexuell posering. I 6 kap. 8 § andra stycket Brottsbalken finns en bestämmelse om utnyttjande av barn som fyllt femton men inte arton år för sexuell posering. Det är inte ovanligt att ungdomar i aktuell åldersgrupp på fester dricker alkohol och hänger sig åt "lekar" med inslag av nakenhet, t.ex. klädpoker och variationer av "sanning och konsekvens". Min fråga gäller om bestämmelsen i paragrafens andra stycke gäller sådana situationer. Mer konkret: Är det straffbart såsom "utnyttjande av barn för sexuell posering" att förmå en berusad person som fyllt femton men inte arton år att strippa till full nakenhet inför sina kompisar på en fest?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Precis som du beskriver så kan den som främjar eller utnyttjar ett barn som fyllt 15 men inte 18 år att utföra eller medverka i sexuella posering dömas för utnjttjande av barn för sexuell posering om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling, 6 kap 8 § 2 st BrB. 1. Sexuell posering När det gäller begreppet sexuell posering har i förarbetena följande förutsättningar angetts (prop. 2004/05:45 s. 146) Det ska vara fråga om antingen medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller en exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktärHandlingen ska utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Samtycke från barnet anses sakna rättslig betydelse.2. Sexuell posering som är ägnad att skada barnets hälsa eller utvecklingSom exempel på när en sexuell posering ska anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling anges i förarbetena bla när poseringen skett mot ersättning eller under tvång. I mål B 3011-10 beaktade domstolen beroendeförhållande som hade förelegat mellan målsäganden och den tilltalade, som var ansvarig för den verksamhet inom vilken målsäganden utfört annat arbete på nattklubbar samt att målsäganden varit berusad vid poseringen och också att den tilltalade tagit stor mängd fotografier av henne. Poseringen ansågs sammantaget ha varit ägnat att skada flickans hälsa eller utveckling. Som svar på din fråga, kan man dömas till utnyttjande av barn för seuxell posering i det fall som du beskriver. Hoppas du fick svar på fråga.